Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5139

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 257 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Legal regulations
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 257 next fast forward last
1
Content available remote Zmiana nazwiska w państwach Unii Europejskiej
100%
XX
W opracowaniu przedstawiono zagadnienie dotyczące procedur zmiany imienia i nazwiska w wybranych państwach Unii Europejskiej (Polska, Austria, Dania, Francja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Portugalia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy). W artykule zaprezentowano syntetyczne informacje o zakresie możliwości dokonania zmiany imienia i/lub nazwiska, o warunkach jakie należy spełnić wnioskując o taką zmianę oraz o regulacjach prawnych w tym zakresie. (abstrakt oryginalny)
EN
The article looks at issue of change of name of individuals in Poland, Austria, Denmark, France, Spain, the Netherlands, Germa­ny, Portugal, Sweden, Hungary, Great Britain and Italy. The author briefly reviews relevant regulations regarding the legal change of the name and the conditions under which individuals may request commencing such a procedure. (original abstract)
XX
Artykuł zawiera analizę regulacji prawnych Polski Ludowej odrębnych dla Ziem Odzyskanych oraz próbę odpowiedzi na pytanie, dlaczego takie przepisy były tworzone. Omówiono następujące źródła prawa: akty prawne w całości poświęcone Ziemiom Odzyskanym; akty prawne obowiązujące na terenie całej Polski, w których część przepisów odrębnie regulowała sytuację na tych terenach, a także takie akty prawne, które formalnie dotyczyły całej Polski, ale na Ziemiach Odzyskanych ich znaczenie było szczególne. Przebadano również wewnętrzne przepisy Ministerstwa Ziem Odzyskanych.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper contains an analysis of those legal regulations of the People's Poland which were specific to the Recovered Territories and an attempt to answer the question of why such regulations were created. The following sources of law are discussed: legal acts devoted entirely to the Recovered Territories; legal acts applied to the entire territory of Poland in which some provisions were devoted exclusively to regulating the situation in these areas; legal acts that formally applied to the entire territory of Poland, but in the Recovered Territories their regulations were of particular importance. The internal regulations of the Ministry of the Recovered Territories were also examined.(original abstract)
XX
W opracowaniu przedstawiono zagadnienie dotyczące składania lub przechowywania skremowanych prochów ludzkich na cmentarzach lub w innych miejscach w państwach Unii Europejskiej (Polska, Austria, Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy) oraz w Australii, Kanadzie i USA. W artykule zaprezentowano syntetyczne informacje na temat możliwych miejsc pochówku skremowanych prochów ludzkich oraz o regulacjach prawnych w tym zakresie. (abstrakt oryginalny)
EN
The article overviews the methods of keeping or disposing of cremated human remains in selected EU member states (Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Great Britain, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, the Netherlands, Poland, Portugal, Slovenia, Spain and Sweden), as well as in Australia, Canada and the United States. The author looks at the burial options available and the relevant regulations. (original abstract)
4
Content available remote Rozpatrywanie zastrzeżeń – po nowelizacji ustawy o NIK
100%
EN
The new legal regulations introduced in the amendments to the Act on NIK have resulted in significant changes to the procedure for examining reservations. After the audit protocol was eliminated from the list of documents comprising audit findings, the duties of adjudicating bodies have been limited to examining reservation to post audit statements only. Now, audited entities are entitled to question all information comprised in post-audit statements, including those related to actual findings, as well as comments, assessments and conclusions.
XX
Ze wstępu do rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) wynika, że przesłanką wprowadzenia rynku wewnętrznego oraz polepszenia sytuacji gospodarczej i społecznej w obrębie Wspólnoty jest nie tylko wyeliminowanie barier handlowych, ale także reorganizacja struktury produkcji w wymiarze wspólnotowym. W tym celu jest niezbędne, aby przedsiębiorstwa, których działalność nie jest ograniczona do zaspokajania wyłącznie potrzeb lokalnych, miały możliwość planowania i przeprowadzania reorganizacji swojej działalności w skali całej Wspólnoty. W artykule autor omawia zasady utworzenia i strukturę spółki europejskiej.
XX
Niniejsze opracowanie o charakterze naukowo-badawczym dotyczy jednej z ogólnych zasad prawa Unii Europejskiej, jaką jest reguła bezpośredniego skutku. Publikacja stanowi wkład do trwającej od dawna dyskusji na temat bezpośredniego skutku dyrektyw jako aktów prawa wtórnego Unii Europejskiej. Głównym celem artykułu jest przybliżenie problematyki stosowania przepisów dyrektyw w kontekście stosunków horyzontalnych. Problematyka ta ma fundamentalne znaczenie dla wyjaśnienia mechanizmów bezpośredniego stosowania dyrektyw, które nie zostały prawidłowo implementowane do krajowego porządku prawnego. Mimo że we wcześniejszym orzecznictwie Trybunał Sprawiedliwości zasadniczo opowiedział się za odrzuceniem koncepcji bezpośredniego skutku dyrektyw w płaszczyźnie horyzontalnej, przedmiotowe zagadnienie - ze względu na jego złożoność - ponownie było rozpatrywane w jednym z najnowszych postępowań toczących się w trybie prejudycjalnym - sprawie C-261/20 Thelen Technopark. Odnosząc się do tego wyroku, autorka poddaje analizie możliwość wykorzystania dyrektywy jako "tarczy" w procesie sądowego stosowania prawa w celu eliminacji z podstawy rozstrzygnięcia przepisu prawa krajowego sprzecznego z dyrektywą. W szczególności chodzi o możliwość takiego działania dyrektywy w relacjach horyzontalnych, które sprowadza się do wyłączenia stosowania niezgodnego z nią przepisu prawa krajowego. Problematyka ewentualnego wykorzystania dyrektywy jako "tarczy" jest rozpatrywana również z nieco innej perspektywy, mianowicie z punktu widzenia jednostki i możliwości powołania się przez nią na dyrektywę w postępowaniu krajowym w sytuacji, gdy inna jednostka chce doprowadzić do nałożenia na nią obowiązku przewidzianego przepisami prawa krajowego sprzecznymi z dyrektywą. Problem ten, jak można argumentować, ostatecznie rozstrzyga Trybunał Sprawiedliwości w sprawie C-261/20 Thelen Technopark, orzekając, że sąd krajowy rozpoznający spór między jednostkami o roszczenie wywiedzione z przepisu krajowego sprzecznego z dyrektywą nie jest zobowiązany odstąpić od stosowania tego przepisu wyłącznie na podstawie prawa Unii Europejskiej. (abstrakt oryginalny)
EN
This study of a scientific and research nature concerns one of the general principles of EU law, namely the principle of direct applicability. The publication contributes to a long-standing discussion on the direct effect of directives as secondary EU legislation. The main objective of the paper is to present the application of directives in the context of horizontal relations. This problem is of fundamental importance for explaining the mechanisms of direct application of the directives that have not been properly implemented in the national legal orders. Although in previous case law the Court of Justice had essentially opted against the concept of direct horizontal effect of directives, the issue in question, for its complexity, was again examined in one of the most recent preliminary rulings, case C-261/20 Thelen Technopark. Referring to that judgment, the author analyses the possibility of using a directive as a "shield" in the judicial application of law with an aim to eliminate a national law provision inconsistent with the directive from the rationale of the judicial decision. In particular, it concerns the possibility for directives to act in horizontal relations in such a manner that boils down to excluding the application of a provision of national law which is incompatible with it. The question of the possible use of directives as a "shield" is also examined from a slightly different perspective, namely from the point of view of the individual and the possibility to invoke a directive by the individual in the main proceedings where another individual wishes to cause an obligation be imposed on the former under the national law inconsistent with the directive. This problem, as can be argued, is ultimately resolved by the Court of Justice in case C-261/20 Thelen Technopark, which states that a national court hearing a dispute between individuals over a claim based on a national provision contrary to a directive is not required to disapply that provision solely on the basis of EU law. (original abstract)
7
Content available remote Ujęcie środków trwałych przy zastosowaniu MSR/MSSF po raz pierwszy
80%
XX
Aktywa trwałe odgrywają ważną rolę w działaniu każdego podmiotu gospodarczego. Bez nich nie jest możliwe kierowanie działalnością w konkurencyjnej gospodarce rynkowej. Stan i rozwój środków trwałych, ich wartość techniczno-użytkowa, poziom wykorzystania i stopień uruchomienia są determinantami działalności każdej jednostki gospodarczej. Informacje na temat środków trwałych, ich wartości, struktury, metod wyceny zawarte są w sprawozdaniu finansowym jednostki, jakim jest bilans i informacja dodatkowa. Jednostki gospodarcze w Polsce sporządzają sprawozdania finansowe, stosując zasady określone w ustawie o rachunkowości bądź przepisy Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. W niniejszym opracowaniu podjęto próbę przybliżenia problematyki związanej z prezentacją i wyceną rzeczowych aktywów trwałych na dzień przejścia na stosowanie MSSF.(abstrakt oryginalny)
EN
Fixed assets play an important role in the operations of every business entity. It is impossible to run a business in a competitive market economy without them. Status and development of fixed assets, their technical and utility value, utilization and mobilization level are determinants of the degree of activity of each business unit. Rational utilization and application of fixed assets ensure the correct organization of business processes across the company while wrong decisions in the field of fixed asset management lead to their waste, multiplication of operating costs, reduced capacity to achieve results, reduction in the quality of production and services. Information on capital assets, their value, structure, methods of valuation are included in the financial statements, which consist among others of the balance sheet and additional information. Most of the business units in Poland prepare their financial statements using the principles set out in the Accounting Act. But there is also a group of companies which voluntarily or obligatorily apply the provisions of International Financial Reporting Standards. In this paper we attempt to show the issues related to the presentation and valuation of tangible fixed assets at the date of transition to IFRS by the business entity.(original abstract)
EN
Setting the role of proportionality for punishing process of collective entities according to the acts prohibited under punishment act is major issue because of assignment of the type of liability and consequently legal guarantees. In principal, the article is attempt to answer for question how the legislature has met the requirements of the proportionality principle in relation to the process of punishment judging for collective entity. In the article, concepts of proportionality in terms of administrative and criminal law, the basis and main assumptions of proportionality rule and its reference to punishment a theory are presented. In the area of fine jurisdiction, limitations in the use of proportionality principle for collective entities taking account criminal justice are presented. Conclusions about the proportionality principle in fine judgment for collective entity referred to the Constitutional Court’s judgment of 3 November 2004, with the part of act where is the conflict between the judgment of fines with the Constitution. Due to the fact, that the substantive approach to the proportionality principle in criminal law is related to the adequacy of the penalty to the degree of guilt issues of collective ability to assign guilt were discussed in the article.
9
Content available remote Teoretyczne koncepcje regulacji rynku pracy
80%
XX
Regulacje dotyczące rynku pracy stanowią obszar ciągłych dyskusji i sporów zarówno teoretycznych, jak i politycznych. Już od około dwudziestu lat głoszony jest w krajach zachodnich postulat koniecznej deregulacji rynku pracy, rozumianej jako osłabienie stosowanych regulacji i poszerzenie zakresu swobody w relacjach pomiędzy pracodawcą a pracobiorcą. Deregulacja rynku pracy postrzegana jest jako czynnik podnoszący możliwości dostosowawcze rynku pracy do coraz szybszych zmian zachodzących we współczesnych gospodarkach. (fragment tekstu)
EN
Three theories describe determinants of labour market regulations: the efficiency theory, legal theory and the political power theory. They are derived from theories of economic regulation. Each of them explains another aspect of creation and development of labour market regulations. The efficiency theory implies regulations by limiting labour market failures. Legal theory joins labour market regulations with two distinct legal traditions: common law and civil law. According to political power theory regulations are designed by a winner of elections. The paper also presents, that cultural factor can be of importance to explain labour market regulations. (fragment of text)
10
80%
XX
Artykuł omawia generalną reformę prawa spadkowego, która weszła w życie w Austrii w 2017 r. Krótko opisując genezę i charakterystyczne cechy austriackiej regulacji tej materii, autorzy przechodzą do omówienia kolejnych zmian w zakresie dziedziczenia ustawowego (w tym możliwości dziedziczenia przez konkubenta), zachowku oraz form testamentu. W dalszej części artykułu reformy ustawodawcy austriackiego odniesione są do stanu polskiego prawa spadkowego, jego zmian w ostatnich latach i postulatów w tym zakresie. W szczególności autorzy analizują podstawy dla wprowadzenia w polskim porządku prawnym instytucji dziedziczenia przez konkubenta (i jej podobieństw do już obecnego dziedziczenia pasierbów) oraz ustawowego zapisu dla bliskich opiekujących się zmarłym w ostatnich latach jego życia (Pflegevermächtnis). (abstrakt oryginalny)
EN
The text discusses the fundamental reform concerning the law of succession that has entered into force in Austria in 2017. Having shortly described the origins and characteristics of the Austrian regulation of this matter, the authors have examined the amendments with respect to statutory succession (including the newly introduced inheritance by a cohabitant), reserved portion of inheritance as well as forms of testaments. In the remaining part of the text the reforms effected by the Austrian lawmaker are related to the current state of Polish law of succession, its recent changes and various proposals made in this respect. In particular the authors have critically analysed the case for introducing in Polish law the inheritance by cohabitants (and its similarities to inheritance by stepchildren, already known to Polish law) as well as a statutory bequest for the benefit of relatives that had taken care of the decedent in the final years of his life (the Pflegevermächtnis). (original abstract)
EN
The subject of the presented paper is the issue of low legal awareness, which has long been described by experts as a significant criminogenic factor in the population living in the Slovak Republic. Based on current data obtained from the public opinion survey conducted through a questionnaire, the primary goal of which was to determine the level of legal awareness in the Slovak population, it is possible to obtain at least a partial overview of the level of legal awareness in the general public. Civil and criminal law are the main interests of the presented article, as the knowledge base of the particular field is an integral part of the daily existence of an individual living according to the law in the society. The acquired knowledge and interpretation of relevant information obtained from research is undoubtedly important for the needs of practice, as the authors provide insight into current problems in the particular field, the authors also present a proposal for specific recommendations for the system of further education. (original abstract)
XX
Przedmiotem rozważań jest ocena legalności opłat za usługi odprowadzania wód opadowych i roztopowych świadczone przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne. Problem ten pojawił się na gruncie ustawy z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. (skrócony abstrakt oryginalny)
EN
The subject under consideration is the assessment of the legality of the water supply and sewage discharge enterprise charging for the service of draining rainwater and melt water. This problem appeared under the Act on the collective supply of water and the collective discharge of sewage of 7June 2001. The prices and rates of charges applied by enterprises arise from the tariffs approved by the municipal councils by way of resolutions. Approximately 20% of the water supply and sewage discharge enterprises have already introduced separate tariffs for rainwater and melt water. The legality of these practices, including their subject matter, the metering units applied in the tariffs and the method of determining the quantities of discharged wastewater are contested in the case law of the administrative courts. (original abstract)
XX
Na początku artykułu omówiono pojęcie porozumienia w prawie podatkowym. Przedstawiono strony i przedmiot porozumienia oraz kwestie proceduralne. Zaprezentowano również kwestie związane z porozumieniami w prawie podatkowym a innymi rozwiązaniami prawnopodatkowymi zawierającymi element autonomii woli oraz innymi formami działania administracji.
EN
The article presents the current state of research with regard to the issue of agreement in tax law. It discusses it against the specific characteristics of tax law. Its purpose is to determine the planes and problems of the research in this respect, as what is expected is a comprehensive discussion of the institution of agreement in tax law that would aim at its isolation and broader practical use. It respectively discusses: the concept of agreement in tax law, parties and subject of the agreement, procedural issues, agreement in tax law and other solutions containing the element of autonomy of the will of the parties, agreement in tax law and other forms of activity of administration. (original abstract)
XX
Podjęcie przez radę gminy uchwały zawierającej normę powszechnie obowiązującą implikuje konieczność uznania, że uchwała ta jest aktem prawa miejscowego. Takie ustalenie nie może jednak skutkować przyjęciem, że w uchwale będącej aktem prawa miejscowego możliwe jest kreowanie norm powszechnie obowiązujących bez podstawy prawnej do ich stanowienia. Wbrew stanowisku prezentowanemu przez Naczelny Sąd Administracyjny, wprowadzenie do uchwały mającej swoje umocowanie w normie kompetencyjnej do wydania aktu prawa wewnętrznego przepisu ustanowionego na podstawie upoważnienia do wydania aktu prawa miejscowego nie otwiera możliwości ustanowienia w tej uchwale innych norm powszechnie obowiązujących. (abstrakt oryginalny)
EN
The adoption by the municipal council of a resolution containing a universally binding norm implies the need to recognize that the resolution is an act of local law. However, such an arrangement cannot result in the acceptance that it is possible to create universally applicable norms in a resolution that is an act of local law without a legal basis for laying them down. Despite the position presented by the Supreme Administrative Court, the introduction of a provision, which is laid down on the basis of the authority to issue an act of local law, into a resolution, which is based on a norm that gives the power to issue an act of internal law, does not open up the ability to establish other generally applicable norms in that resolution. (original abstract)
EN
In line with the contemporary understanding of a state based on the rule of law, regulations are virtually the only available means through which the state can shape the behavior of citizens. At the same time, regulations create a framework and context for the performance of all private and public entities. Undisputedly, the social and economic development of modern states depends largely on the quality of adopted regulations. In recent years, the governments of the most developed Western countries have increased efforts to ensure the improvement of the quality of adopted laws within the framework of the concept of the so-called "Better Regulations."(fragment of text)
16
Content available remote Dziadkowie małżonka - spadkodawcy jako osoby uprawnione do wyrównania dorobków
80%
XX
W dniu 28 czerwca 2009 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu cywilnego, która w istotny sposób zmieniła zasady dziedziczenia ustawowego. Wprowadzone nowelizacją przepisy dotyczące dziedziczenia ustawowego utrzymały funkcjonujący dotychczas podział na trzy kręgi spadkobierców ustawowych. Najważniejsze zmiany nastąpiły w zakresie drugiego kręgu spadkobierców ustawowych, gdzie jako dodatkową kategorię spadkobierców wprowadzono dziadków spadkodawcy. Zmiany, które wprowadzono w kwestiach dziedziczenia nie pozostają bez wpływu na inne instytucje polskiego prawa, w tym instytucje polskiego prawa rodzinnego (w tym także na małżeńską umowę majątkową z wyrównaniem dorobków). W niniejszym opracowaniu, przy wykorzystaniu znowelizowanych przepisów KC, wskazane zostaną możliwości i zasady udziału dziadków spadkodawcy w wyrównaniu dorobków. (abstrakt oryginalny)
EN
On the 28th of June 2009 an amendment to Civil Code came into force which changed in a fundamental way the rules of intestacy. Introduced by the amendment were rules of law regarding intestacy which retained the currently-existing division into three groups of legal heirs. The most important changes were in the second group of legal heirs, where grandparents of the spouse were introduced as an additional category of heirs. The changes introduced regarding inheritance are not without influence on other institutions of Polish law, including regulations on Polish family law (eg. the prenuptial agreement on settlement of property). In this paper, using grandparents of the spouse on the settlement the possibilities and rules of participation by the amended regulations of the Civil Code, of acquired possessions will be set out. (original abstract)
17
Content available remote Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu - skład i status sędziów
80%
XX
Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu jest międzynarodowym organem sądowym ustanowionym przez Europejską Konwencję Praw Człowieka. W artykule prezentowany jest skład członkowski i status sędziów. W skład Trybunału wchodzi 47 sędziów wybieranych przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy, z listy trzech kandydatów przedstawionych przez każde państwo-stronę, które ratyfikowało Konwencję Europejską. Na podstawie obecnego tekstu Konwencji, sędziowie wybierani są na 6 lat z możliwością reelekcji. Co jest bardzo ważne, sędziowie są zupełnie niezależni. Zgodnie z wymogami sprawowania urzędu, sędziowie powinni być ludźmi o najwyższym poziomie moralnym i muszą albo posiadać kwalifikacje wymagane do sprawowania wysokiego urzędu sędziowskiego, albo być prawnikami o uznanej kompetencji. (abstrakt oryginalny)
EN
The European Court of Human Rights in Strasburg is an international judicial body established under the European Convention of Human Rights. In the article there is presented the membership and the status of judges. The Court is made up of 47 judges, which are elected by the Parlimentary Assembly, of the Council of Europe, from lists of three candidates nominated by each State which has ratified the European Convention of Human Rights. Under the present terms of the Convention, judges are elected for six years and can be re-elected. What is very important, judges are totally independent. According to the requirements of office judges should be people with the highest level of moral character and must either be qualified to exercise a high judicial office or be jurists of recognized competence. (original abstract)
EN
Purpose - The purpose of this article is to present the development of the profession of real estate manager in the Polish legal system and the path to the current model. Design/methodology/approach - The research focuses on the analysis of Polish legal solutions from before 2013 and after that date. Legislative solutions of other countries were also mentioned for comparison. Findings - Descriptive studies are based on the texts of legal acts and the analysis of the literature. The conducted research includes an assessment of the effects of the reform of legal regulation carried out in 2013, pursuant to which the profession of a manager was deregulated. On this basis, preliminary normative conclusions were formulated as to the achieved results of the change in the law. The article is a review, its aim is to analyze the legal conditions of the activity consisting in real estate management in Poland. Research limitations and implications - the analysis is limited to the regulations of Polish law, European solutions are indicated, for example, only as a background for considerations. (original abstract)
EN
Motivation: This article studies the behavior of the Czech Regulatory Impact Assessment (RIA) Committee during the years between 2013-2018. This institution assesses RIAs of new laws and regulations which are in the process of ratification. Aim: The main aim was to find if the legislative change of February 3, 2016 had a direct impact on the decision-making of the Committee. Further, we ask whether there are other distinct patterns in the behavior of Czech RIA Committee members. Specifically, do the RIA Committee's verdicts become more negative with time? We also investigate the level of independence of the Committee. In our analysis we used basic statistics: Chi-Square test of independence and regression analysis. To complete our study, we used data from a questionnaire which was distributed among RIA Committee members. Results: In our analysis we found that the legislative change did not have a direct immediate effect on the RIA Committee of the Czech Republic. However, we discovered that the RIA Committee has lost most of its independence and power in the six years of its existence. This change was gradual and most likely catalyzed by pressure from politicians. Further, voting per rollam yielded more positive results. We also discovered an institution whose RIA Committee verdicts differed significantly. Based on the findings of our research, we offer recommendations to the RIA Committee and other institutions with a similar purpose. (original abstract)
XX
Z artykułu dowiesz się:Które zasady ubezpieczenia społecznego przestają, a które zaczynają obowiązywać od nowego roku?Jak obliczyć okresy zasiłkowe?O nowych uprawnieniach ZUS w odzyskiwaniu należności. (fragment tekstu)
first rewind previous Strona / 257 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.