Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4327

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 217 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transport
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 217 next fast forward last
1
Content available remote Kongres transport 2000, Kraków, Zakopane 14-16 września 2000 r.
100%
PL
Wniosek o zorganizowanie Kongresu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji na przełomie wieków, zgłosił na Zjeździe SITK w Świeradowie Zdroju w 1998 roku Oddział Krakowski. Wniosek został przyjęty przez Zjazd, a Oddział SITK w Krakowie podjął się oraganizacji Kongresu.
2
Content available remote Dzień Transportu w Szkole Głównej Handlowej
89%
PL
"Rola Polski w transporcie międzynarodowym w poszerzonej Unii Europejskiej" - to tytuł konferencji, która odbyła się 1 grudnia 2003 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w ramach I Dnia Transportu. Organizatorem imprezy było Studenckie Koło Naukowe Transportu, Spedycji i Logistyki.
3
Content available remote Scientific research problems occurring in transport
89%
EN
The paper is an attempt to summarise and present results of discussion on scientific issues as referred to transport. The effects of the discussion initiated by Prof. Zbigniew Smalko and carried out within the Committee for Transport of the Polish Academy of Sciences have been given. Some issues have been highlighted in relation to the scientific circles on the one hand, and on the other hand - to the State Committee for Scientific Research. Such being the case, the Committee is represented by the T-12 Set, in particular by the T-12C section of transport with Prof. Jerzy Jaźwiński holding the chair. The science of transport as an interdisciplinary branch of knowledge, with boundaries scarcely possible to be exactly described, emerge from the analyses.
PL
W pracy dokonano próby przedstawienia wyników dyskusji nad problematyką naukowo--badawczą w transporcie. Podano wyniki dyskusji prowadzonej w Komitecie Transportu Polskiej Akademii Nauk, zainicjowanej przez prof. Zbigniewa Smalkę. Przedstawiono również niektóre zagadnienia w relacji Komitet Badań Naukowych i środowisko naukowe - bezpośrednio lub pośrednio związane z transportem. W danym przypadku KBN reprezentowany jest przez Zespól T-12, a w szczególności przez sekcję T-12 zajmującą się systemami i środkami technicznymi transportu, której przewodniczy prof. Jerzy Jaźwiński. Z analizy wyłania się dziedzina wiedzy naukowej o transporcie jako problem interdyscyplinarny o trudno definiowalnych granicach.
4
71%
EN
Aim of the study was to analyze the influence of renewable energy sources on the well-to-wheel CO2 emission of the electric driven vehicle, especially with respect to the Polish electric energy supply structure. The main reasons of growing hybrid and electric powered vehicles share in the market are: limited fos sil fuels sources, narrow emission standards, global warming effect. Well-to-wheel analysis of CO2 emission is a very reliable methodology which enables to compare various types of vehicle powertrain and fuels. Overall CO2 emission of the electric vehicle depends mainly on share of the renewable energy sources (RES) in the market. Authors conclude that in Polish conditions, where RES share is negligible, overall CO2 emission of electric vehicle is comparable with combustion engine powered one.
5
Content available remote Polityka transportowa UE w aspekcie jej oddziaływania na system transportowy RP
71%
PL
Ogólne założenia i przesłanki rozwoju polityki transportowej UE. Trudności realizacyjne strategii ukierunkowanej na wspieranie rozwoju proekologicznych gałęzi i technologii transportu. Próba oceny dotychczasowych dokonań w tym zakresie. Propozycje ewentualnej weryfikacji celów tej polityki i instrumentów ich realizacji z uwzględnieniem faktu, że sektor transportu UE działa w otoczeniu typowo rynkowym o różnym stopniu liberalizacji i/lub regulacji. System transportu RP jako obszar regulacji - problemy dostosowawcze sfery realnej do wymagań polityki transportowej UE oraz granice spójności i rozbieżności. Ocena poziomu absorpcji przez Polskę mechanizmu regulacji UE.
EN
The general assumptions and premises of the development of European Union transport policy. The realization difficulties of the strategy being oriented towards support of the pro-ecological branches and technology of transport development. Estimation Attempt of the achievements made up to now within this range. The proposals of eventual verification of purposes of this policy and the instruments of their - i.e. the purposes realization with taking into consideration the fact, that the European Union sector of transport is functioning in the typically marketable environment with the various liberalization degree and/or regulation. The system of transport of Poland as an adjustment area - i.e. the readjustment problems of the real sphere to the European Union transport policy requirements as well as the limits of coherence and divergence. The evaluation of absorption level of the European Union adjustment mechanism by Poland.
PL
Koncepcja smart cities (tzw. inteligentne miasta) to jedna z najbardziej obiecujących koncepcji przyszłości dotycząca rozwoju miast i lokalnej gospodarki. To idea nastawiona na to, by ośrodki miejskie były zarządzane w sposób ekologiczny, nowoczesny, oszczędny i efektywny. Rozwój innowacyjnych technologii, przede wszystkim informatycznych i komunikacyjnych, pozwala na znaczne podniesienie funkcjonalności miast. Konieczna jest integracja nowoczesnych rozwiązań technicznych z istniejącą już i modernizowaną infrastrukturą. Idea inteligentnego miasta ma na celu przede wszystkim poprawę działań w kategoriach: obywatele, urząd, energia, budynki, transport, infrastruktura, łączność oraz zdrowie. Zdaniem ekspertów w dziedzinie inteligentnych miast to właśnie inteligentny transport ma kluczowe znaczenie dla poprawy jakości życia mieszkańców. W artykule zostanie zaprezentowana koncepcja smart city ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących zrównoważonego i nowoczesnego transportu w ramach inteligentnego miasta. Analizie zostaną poddane możliwości zastosowania inteligentnych rozwiązań, rodzaje tych rozwiązań w zakresie transportu, a także korzyści wynikające z ich zastosowania zarówno dla mieszkańców, przedsiębiorców, turystów, jak i władz. Autorzy dokonają przeglądu doświadczeń i rozwiązań idei smart w zakresie transportu przyjętych w wybranych miastach Europy, a także przedstawią inteligentne rozwiązania transportowe w Polsce. Przy tworzeniu niniejszego opracowania dokonano analizy literatury dotyczącej zagadnień inteligentnych miast, a także raportów i rankingów smart cities w Europie. Cennym źródłem okazały się informacje zawarte na stronach internetowych badanych jednostek (miast) oraz aktualne przykłady z czasopism branżowych.
EN
The smart cities is one of the most promising conceptions of the future, which concerns urban development and local economy. It is the idea that urban settlements should be managed in an environmentally-friendly, modern, economical and effective way. The development of innovativetechnologies, especially ICT, allows for a significant increase in the functionality of cities. It is necessary to integrate modern technological solutions with the already existing infrastructure as well as that being modernized. The idea of smart cities essentially aims to improve activities undertaken in the spheres such as: citizens, governance, energy, buildings, transport, infrastructure, communications and health. According to experts, it is smart transportation that is vital to improving the quality of life of inhabitants. The article presents the conception of smart cities with a focus on issues related to sustainable and modern transport within a smart city. The analysis includes possibilities of using smart solutions, types of such solutions in transport and their benefits for residents, entrepreneurs, tourists and authorities. The authors review experiences and solutions of the conception in the field of transport adopted in selected European cities. Furthermore intelligent transport solutions in Poland are presented. The purpose of the article is to present the idea of smart cities (in terms of intelligent and sustainable transport) pointing to examples of solutions applied in European cities and selected centers in Poland. In this paper, the literature on smart cities as well as reports and rankings of smart cities in Europe were analyzed. Additionally, the websites of the entities (cities) surveyed and current examples from professional magazines were very valuable sources of information.
7
Content available remote Debata o energii w kontekście polityki transportowej UE
71%
PL
Rozmiary i struktura zużycia energii w UE-25. Energochłonność sektora transportu. Dyskutowane w UE kierunki działań i przedsięwzięć energooszczędnych. Dążenie do tzw. równowagi intermodalnej. Eurowiniety. Instrumenty fiskalne. Umowy KE z producentami samochodów. Pojazdy z napędem elektrycznym i hybrydowe. Bio-paliwa. Inteligentne systemy transportowe.
EN
Dimensions and structure of energy consumption in the EU-25. Energy-consumption of transport sector. The discussed in the European Union directions of energy-saving both activities and under-takings. Aspiration to the so called inter-modal equilibrium. Euro-vignettes. Fiscal Instruments. The European Commission contracts with the car producers. Vehicles with the electric drive and hybrid vehicles. Bio-fuels. The Intelligent transport systems.
8
Content available remote Wybrane problemy oceny jakości działania systemu transportowego
71%
PL
Tematyka niniejszego opracowania dotyczy oceny jakości działania złożonych systemów eksploatacji. W trakcie realizacji prac nad optymalizacją procesów zachodzących w rzeczywistym systemie transportowym powstał problem oceny jakości działania tego systemu. W tym celu opracowano metodę zbudowano model wynikowy i na tej podstawie dokonano oceny jakości jego działania.
EN
The main issue of this paper deals with evaluation of operation quality of complex operation and maintenance systems. When performing works on optimising processes with occur in a real transportation system, a problem to evaluate operation quality of such a system came into being. Therefore, a method was elaborated, a resulting model was created, based on which its operation quality was evaluated.
9
Content available remote 60 lat Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji
71%
PL
Geneza, tradycja i przyszłość Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji. Dokonania i wydarzenia w transporcie SITK. Obchody 60-lecia istnienia SITK.
10
Content available remote Transport wodny śródlądowy w świetle idei zrównoważonego rozwoju
71%
PL
Rozwój zrównoważony. Transport wodny śródlądowy jako czynnik zrównoważonego rozwoju transportu, Transport wodny śródlądowy jako element kompleksowej gospodarki wodnej. Rozwój żeglugi śródlądowej a rozwój społeczno-gospodarczy. Wnioski.
EN
Sustainable development. Inland water transport as a factor of sustainable development of the transport as well as complex water management. Development of inland navigation against socio-economical development. Conclusions.
11
71%
EN
The escalating globalization of the market, increased competitiveness and the necessity to intensify actions directed at an appropriate level of logistics customer service, as well as the growth in provided services, are the most important strategic decisions made by transport enterprises. The tendency of transport enterprises to ensure fluidity of supplies and reduce the costs of transport processes requires the use of innovative technologies, which allow companies to improve the control of transport services. Enterprises plan transport services to minimize the costs. Therefore, looking for and implementing new solutions, which have an impact on increasing the efficiency of transport processes, are driving forces for every transport company. In this article, the authors conducted an analysis of the process of providing transport services in a specific enterprise. The authors also show that transport processes may be improved through the implementation of innovative monitoring system.
12
Content available Potencjał systemu przewozowego i jego ocena
71%
|
2015
|
tom R. 22, nr 12
1289--1294, CD
PL
W artykule omówiony został problem potencjału systemu przewozowego oraz jego ocena. W tym celu dokonano identyfikacji systemu przewozowego oraz ich klasyfikacji. Ponadto przedstawiono model systemu przewozowego oraz scharakteryzowano jego elementy, przedstawiono zapis formalny modelu systemu przewozowego. Szczególną uwagę zwrócono na potencjał systemu przewozowego i jego ocenę w aspekcie realizacji zadań przewozowych. Przedstawiono formalny zapis potencjału systemu przewozowego oraz zdefiniowano wskaźniki jego oceny zarówno cząstkowe jak i wskaźnik ogólny. Teoretyczne aspekty związane z potencjałem systemu przewozowego i jego oceny zweryfikowano na przykładzie problemu badawczego, który został przedstawiony w końcowej części artykułu.
EN
The article discusses the problem of potential of transportation system and its evaluation. For this purpose, the identification of the transportation systems and their classification were done. More over the transportation system model, its elements and mathematical formulation were performed. Particular attention has been paid to the potential of the transport system and its evaluation in terms of the transportation task realization. Also the mathematical formulation of the potential of transportation system and its partial and general evaluation indicators were presented. The theoretical aspects of potential of transportation system and its assessment were verified on the calculation example, which was presented at the end of the article.
13
Content available remote Studenci kontrolują TIR-y
71%
PL
Zgodnie z niemieckim powiedzeniem "Probieren geht über Studieren", w trakcie tegorocznej sesji egzaminacyjnej studenci transportu z dwóch warszawskich uczelni (Wyższej Szkoły Handlu i Prawa oraz Szkoły Głównej Handlowej) postanowili na własne oczy przekonać się jak wygląda walka tzw. krokodyli z przewoźnikami, którzy przekraczają normy czasu pracy kierowców i przeciążają pojazdy. "Pokazową" kontrolę TIR-ów przeprowadzono w Adamowicach k. Warszawy na trasie katowickiej.
14
71%
PL
W artykule przedstawiono koncepcję systemów wsparcia decyzyjnego (SWD) w obszarze utrzymywania środków transportu. Omówiono zagadnienia dostępności danych w projektowanym systemie decyzyjnym.
EN
The target of this paper is to investigate a decision support system for means of transport maintenance process performance and examine the problem of operational data accessibility. As a result, there is presented the decision support system conception which is investigated in the research area. Later, the problem of data accessibility is discussed.
15
Content available remote Transport jako czynnik i przedmiot globalizacji
71%
|
|
tom R. 47, nr 9
11-15
PL
Oddziaływanie na globalizację i odwrotnie. Nowoczesne technologie stosowane w transporcie. Aktywny wpływ globalizacji na strukturę, wielkość i przestrzenne rozmieszczenie potrzeb przewozowych oraz na zmiany strategii podmiotów świadczących usługi transportowe. Najważniejsze fuzje i przejęcia na polskim rynku. Intensywny rozwój międzynarodowych aliansów strategicznych. Wyzwania logistyczne przed firmami TSL w dobie globalizacji i rozwoju łańcuchów dostaw.
EN
Reaction towards the globalization process and inversely. The modern technologies applied in the transport branch. The active impact of the globalization process on the structure, greatness, as well as on the spatial arrangement of the transport demand and on the strategy changes of the subjects providing the transport services. The most important mergers as well as the takings over on the Polish market. The intensive growth of the international strategic alliances. The logistic challenges ahead the TSL companies in the period of globalization as well as in the sequence of supplies development.
PL
Celem artykułu jest ocena społecznej świadomości zagrożeń bezpieczeństwa osobistego uczestników ruchu oraz ocena poczucia motoryzacyjnych zagrożeń dla środowiska. Opisano wyniki badań ankietowych nad indywidualną oceną uciążliwości i zagrożeń motoryzacyjnych w grupie ludzi młodych na przykładzie obszaru województwa lubelskiego oraz porównawczo, miasta Rygi.
EN
The purpose of this article is to estimate social awareness of personal safety danger of traffic participants and to estimate the sense of motor threats for the environment. It describes the results of public opinion poll over the individual troublesomeness and motor threats estimate on the young group of people on example of Lublin Province area and comparatively, of Riga City.
17
Content available remote Kierunki i perspektywy rozwoju transportu w aspekcie globalizacji rynku
71%
PL
Przedmiotem artykułu są wyniki analiz kierunków i perspektyw rozwoju transportu w aspekcie globalizacji rynku. Przedstawiono model systemu działania zorientowanego na transport oraz omówiono uwarunkowania rynku i ich wpływ na kierunki rozwoju w transporcie. Sformułowano kierunki działalności naukowej i wdrożeniowej w zakresie transportu.
EN
The paper is presenting results of analysis focused on directions and perspectives of transport development in global market. The functioning model of system addressed to the problem of transportation, as well as market conditioned by transport and progress directions (expansion and evolution) have been described and discussed Also essential directions of research and development activities and market implementations in the field of transport were formulated.
18
Content available remote Polityka Transportowa Państwa na lata 2006 - 2025
71%
PL
Tekst zawiera treść dokumentu "Polityka Transportowa Państwa na lata 2006 - 2025" przyjętego przez Rząd Polski 29 czerwca br. Dokument przygotowano w celu przedstawienia go Parlamentowi tak, aby zgodnie z praktyką większości krajów Unii Europejskiej, polityka transportowa była sformułowana przez ciało ustawodawcze, wytyczając kierunki działania władz wykonawczych oraz stwarzając warunki dla działania samorządów. Dokument zawiera diagnozę stanu polskiego systemu transportowego, występujące trendy i problemy, cele, zasady i priorytety polityki transportowej, kierunki rozwoju poszczególnych branż transportu oraz instrumenty wdrażania i monitoringu polityki.
EN
The text contains the essence of document "State Transportation Policy from 2006 to 2025 accepted by Polish government in June 29th, 2005. The document has been elaborated to present it in Parliament and according to the practice of the most of European countries to be formulated by the legislative body tracing the directions of activity for executive authorities and creating the conditions for activity of local governments. The document contains the diagnosis of the state of the Polish transportation system, existing trends and problems, targets, rules and priorities for transportation policy, development directions for each transportation branch and instruments for policy implementation and monitoring.
19
71%
PL
W świetle celów polityki Unii Europejskiej w zakresie zrównoważonego rozwoju transportu, konieczne jest podnoszenie rangi kolei, jako ważnego uczestnika przewozów pasażerskich i towarowych. Jak pokazują dotychczasowe trendy, pomimo dużych wysiłków Komisji Europejskiej, nie udaje się tego celu osiągnąć. Nadal rola kolei wydaje się być marginalizowana i nie osiąga ona zadowalającego poziomu. Skutki są zauważalne w rożnych sferach, w tym w zbyt wysokim poziomie negatywnego oddziaływania transportu na środowisko.
PL
W artykule scharakteryzowano możliwości transportu ładunków ponadnormatywnych na teren miasta Szczecin. Podkreślono specyfikę dostarczania ładunków ponadnormatywnych na teren miasta Szczecin uwzględniając położenie miasta nad akwenami wodnymi. Uwzględniono transport wodny, lotniczy, kolejowy i samochodowy. Szczególną uwagę poświęcono transportowi samochodowemu ładunków ponadnormatywnych. Wskazano miejsca w strukturze drogowej miasta Szczecin utrudniające transport ładunków ponadnormatywnych.
EN
In this article, the authors characterized the possibilities of oversize cargo in road transport in Szczecin. The specifics of providing oversize cargo in Szczecin was emphasized, taking into account the city's location over water reservoirs. Water, air, rail and car transport were included in this paper. Specific attention was paid to the transport of oversize cargo. Places impeding the transport of oversize cargo were indicated in the road structure of Szczecin.
first rewind previous Strona / 217 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.