Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 158

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Coopetition
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
1
Content available remote Coopetition Strategy in the Development of Agrotourism Business Entities
100%
EN
Purpose: The main study objective is to identify the most important reasons why owners of agrotourism business entities undertake coopetition activities and to identify the benefits and risks resulting from the implementation of the coopetition strategy. Project/methodologyapproach: Theoretical aspects of the coopetition strategy are the starting point for pilot studies carried out in the Świętokrzyskie region on a sample of 150 agrotourism business entities, which accounts for about 30% of all such entities operating in the region. An interview questionnaire was used in the study. A deliberate selection of the research area and the subjects surveyed was assumed. Results: The analysis of the results of the pilot study shows that the coopetition strategy brings greater benefits to agrotourism business entities than competition and co-operation strategies implemented separately, the benefits include: expanding the scale of operations, strengthening the position of the company in relation to competitors which are not parties to the coopetition agreement, and access to new customer markets. When making a decision on cooperation, the surveyed owners of agrotourism business entities most often treat it as a strategic decision, i.e. relating to effects in a distant time horizon, and its main reason is to increase competitiveness on the market. Practical implications: Both cooperation and competition relations are important for the development of agrotourism business entities. Cooperative relationships are created as associations, usually to carry out tasks aimed at increasing the attractiveness of a given tourist destination. Competitive relationships concern in particular the individual offer of services, their quality and diversity. The consequences of both types of activities have a significant impact on building competitive advantage of the surveyed business entities. Originality/value: The analysis of literature leads to the conclusion that there are no scientific studies showing the coopetition in relation to the activities of agrotourism business entities. Therefore, the issues addressed form a research gap. The article is directed to owners of agrotourism business entities and agrotourism associations. original abstract)
XX
Celem niniejszego artykułu jest opracowanie koncepcji badań nad koordynacją dwóch typów sieci (zdominowana i równorzędnych partnerów) w fazach cyklu życia współdziałania organizacji. (fragment tekstu)
EN
Research into the coordination of networks of cooperating organizations has been conducted for many years. This is due to the significance of the problem of network coordination that is further underlined by both investigators and practitioners. However, it is still possible to identify gaps in both theoretical and empirical research in this area. One of the issues that should be examined refers to the study of relationship between network cooperating organizations, their types, cooperation lifecycle and coordination's phases, forms and mechanisms. The aim of this paper is to identify existing research of network governance and, consequently, to develop a research model to be used while studying coordination of dominated and equal partner network. To realize goals constructed this way we have adopted a review of available literature. (original abstract)
XX
Każda organizacja chcąca funkcjonować na konkurencyjnym rynku dóbr i usług musi posiadać niezbędne kompetencje, które umożliwią jej prowadzenie biznesowej działalności. W przypadku ich braku bądź słabości tych posiadanych przedsiębiorstwa świadomie decydują się nabywać je od firm komplementarnych do nich, nawet od tych będących ich rynkowymi konkurentami, w efekcie często zawiązując z nimi nietypowe relacje koopetycji - jednoczesnej współpracy i konkurencji. Pogłębione badania jakościowe przeprowadzone na próbie 14 związków koopetycyjnych firm z polskiej branży elektroenergetycznej jednoznacznie wykazały, że właśnie u ich podstaw w latach 2010-2011 leżała komplementarność kompetencyjna koopetytorów, która stanowiła warunek konieczny dla zaistnienia koopetycji pomiędzy nimi.(abstrakt oryginalny)
EN
In order to function on the business market organisations have to have appropriate competencies enabling them running a business. They decide about their competitive advantage. The research findings show that on the Polish electricity market retail electricity sellers coopete because of limited competencies or their lack.. The complementarity of competencies of the Polish retail sellers turned out to be a prerequisite for the emergence of coopetition among them.(original abstract)
XX
Celem artykułu jest pokazanie relacji pomiędzy innowacyjnością gospodarki, sektora i organizacji a koopetycją jako ważnego i ciekawego pola badawczego dla przyszłych badań teoretycznych i empirycznych. Relacja ta nie była dotychczas częstym tematem badań, co sprawia, że jest to interesujący obszar rozważań naukowych. Artykuł ma charakter teoretyczny, w którym wykorzystano wnioskowanie dedukcyjne. Postępowanie badawcze pozwoliło zidentyfikować najważniejsze zewnętrzne (presja ze strony klientów, zaawansowanie technologiczne, podatność sektora na globalizację oraz ostrą walkę konkurencyjną) oraz wewnętrzne (komplementarność zasobów, elastyczność, zdolność do wykorzystywania okazji oraz pozycja konkurencyjna) determinanty koopetycji. Przedstawione rozważania pozwoliły autorowi sformułować wniosek, że wpływ innowacyjność gospodarki, sektora oraz organizacji na skłonność do tworzenia oraz rozwijania relacji koopetycji jest niejednoznaczny. Ważne jest więc dalsze eksplorowanie analizowanej relacji na gruncie teoretycznym i empirycznym. (abstrakt autora)
EN
The papier aims to show the relation between innovativeness of economy, industry and organisation and coopetition as an important and interesting research filed for future theoretical and empirical researches. Researches in which innovativeness is perceived as a determinant of coopetition have not been profound, thus it is an interesting topic to explore. The paper is theoretical in nature. The Author uses deduction as a main research method. The study enables to identify the most important external (client pressure, technological advancement, industry globalization and high competition) and internal (resources complementarity, flexibility, ability to catch opportunities and competitive position) determinants of coopetition. The study allows to conclude that the relation between innovativeness of economy, industry and organization and propensity to create and develop coopetition relations is ambiguous. Thus, future empirical and theoretical studies shall be focused on exploring this relation in detailed. (original abstract)
XX
Koopetycja to z jednej strony zachowania strategiczne firm ujęte w perspektywie dynamicznej, z drugiej zaś strony to także współdziałanie w celu maksymalizacji wartości dostępnej uczestnikom, by następnie konkurować o jak największy udział w momencie jego wytworzenia. Koopetycja skupia się na procesach tworzenia wartości oraz czerpania z niej pożytków, a nie tylko na istocie stosunków pomiędzy stronami. Pojęcie określa zatem jednoczesne występowanie współpracy oraz konkurencji w celu osiągnięcia lepszych wyników zarówno indywidualnych, jak i wspólnych. Pomimo że koopetycja dodatnio wpływa na działalność firmy, zwiększa udział graczy w rynku oraz sprzyja tworzeniu i wdrażaniu nowych technologii, nie badano dotąd wpływu koopetytorów na kształt oraz efektywność rynku, na którym funkcjonują. Analiza tworzenia i funkcjonowania Rynku Bilansującego pokazuje, że interakcje konkurentów w realizacji zasad działania tego rynku oraz możliwość ich udoskonalania mają ogromny wpływ na jego efektywność oraz wyniki osiągane w skali całego rynku. Wspólne wypracowanie zasad, a następnie bezpośrednie konkurowanie na tym rynku daje niezwykle pozytywne rezultaty, potwierdzając postawioną na początku pracy tezę. Na podstawie przeanalizowanych relacji występujących pomiędzy graczami na Rynku Bilansującym można stwierdzić, że na rynku tym mamy do czynienia z jednoczesną współpracą w tworzeniu wartości, a następnie konkurowaniu według wspólnie ustalonych zasad, co więcej, współpracujące strony pozostają dla siebie cały czas bezpośrednimi konkurentami. Rozważania w niniejszej pracy dotyczą zatem całościowego spojrzenia na obie te relacje, których jednoczesność wpływa pozytywnie na efektywność rynku. Dotychczasowe badania nad strategiami koopetycji nie poruszały kwestii wpływu tych relacji na proces tworzenia rynku oraz jego efektywność, na którą koopetycja ma pozytywny wpływ. Zaprezentowana analiza z pewnością nie wyczerpuje tematyki przedstawionego zagadnienia i stanowi zapowiedź dalszych szczegółowych badań nad wpływem koopetycji na efektywność funkcjonowania rynku. (fragment tekstu)
EN
The aim of this article is to indicate that coopetition is a real market entities' behaviour, which has a positive impact on the market effectiveness. The empirical research presents the analysis of the process of creation of the market which balances electrical energy; in particular, cooperation and competition relations occurring at the time among the participants. This article differs from the analyses presented so far devoted to the research of market effectiveness and the analyses of inter-organisational relations focusing separately on the competition or co-operation strategy. The analysis of both relations occurring at the same time gives a new insight into strategic management developing a completely new bond having a positive impact on market effectiveness. (short original abstract)
XX
Artykuł nawiązuje do procesu zarządzania zmianą w przedsię-biorstwach, które mają zamiar podjąć się wdrożenia modelu koopetycji, jako współpracy z konkurentami rynkowymi. Celem artykułu jest przedstawienie zwiększenia efektywności zastosowania koopetycji poprzez wdrożenie procesu zarządzania zmianą. Podstawowe etapy procesu to: rozpoznanie czynników zmiany, wsparcie i zaangażowanie kierownictwa, analiza SWOT, zdefiniowanie oczekiwanych rezultatów, modyfikacja struktury organizacyjnej, utworzenie planu wdrażania zmian, implementacja, monitoring i kontrola. Podczas badań zwrócono uwagę na znaczenie następujących po sobie faz rozmrożenia, transformacji i ponownego zamrożenia. Badane przedsiębiorstwa, które nie posiadały formalnego procesu zarządzania zmianą, napotykały na dużo więcej zagrożeń w stosunku do przedsiębiorstw funkcjonujących na bazie procesów. Zagrożenia to m.in.: chaos komunikacyjny, brak standardów i wyznaczonych struktur, niskie kompetencje kierownictwa, nieufność i opór pracowników, niejasny plan działania oraz brak narzędzi mierzących rezultaty. (abstrakt oryginalny)
EN
The article refers to the change management process in enterprises, which are going to implement the coopetition model, as a cooperation with market competitors. The article aim is to present the efficiency growth of applying the coopetition by the change management process implementation. Basic process stages are identification of change factors, management support and involvement, SWOT analysis, defining the expected results, modifying organisational structure, creating plan for implementing changes, implementation, monitoring and control. During the study there was a significant meaning highlighted on subsequent phases of thaw, transition and re-freeze. The surveyed companies, which did not have formal change management process, faced much more threats in relates to companies operating on the basis of the processes. Those threats includes communication chaos, lack of standards and designated structures, low management competences, mistrust and resistance of workers, unclear action plan and lack of tools measuring results. (original abstract)
XX
Podejście zasobowe jest współcześnie jedną z wiodących szkół zarządzania strategicznego i koncentruje się na możliwościach generowania przewagi konkurencyjnej w oparciu o potencjał wewnętrzny organizacji. W dobie coraz bardziej zmiennego, złożonego i niepewnego otoczenia organizacje, aby zwiększać swoją konkurencyjność, zmuszone są do poszukiwania nowych źródeł uzyskiwania przewagi konkurencyjnej. Często są one wyłącznie w dyspozycji bezpośrednich konkurentów. Jest to przesłanką do kształtowania nowych form relacji międzyorganizacyjnych - koopetycji. Artykuł podejmuje problematykę koopetycji w odniesieniu do działalności jednostek samorządu terytorialnego szczebla lokalnego (gmin). Celem opracowania jest identyfikacja i charakterystyka kluczowych zasobów, o które zabiegają gminy w procesie kształtowania rozwoju społeczno-gospodarczego. Artykuł jest wynikiem pogłębionego przeglądu literatury oraz jej krytycznej analizy. Wykorzystano zarówno krajowe, jak i zagraniczne materiały źródłowe(abstrakt oryginalny)
EN
Resource-based view is one of the leading schools of strategic management that focuses on the potential to generate a competitive advantage based on organizational resources. In an era of increasingly variable, complex and uncertain environment organizations, to increase their competitiveness, are forced to seek new sources of gaining competitive advantage. Key resources and competencies are often only available to obtain from direct competitors. It is a prerequisite to the development of new forms of inter-organizational relation - coopetition. This article takes into account the issue of coopetition of local governments. The main aim of the study is to identify and characterize the key resources from the view of local government activities. The article is the result of a thorough review of the literature and its critical analysis(original abstract)
8
Content available remote Paradoksy konkurencji relacyjnej
75%
XX
Konkurencja relacyjna, definiowana jako budowanie przewagi konkurencyjnej dzięki legalnej współpracy z innymi przedsiębiorstwami współtworzącymi wartość dla finalnych klientów, to obecnie uznana strategia w teorii zarządzania strategicznego. Celem artykułu jest analiza podejścia relacyjnego w kontekście pełnego procesu wartości, obejmującego tworzenie i zawłaszczanie wartości, a następnie sprawdzenie uniwersalności zachowań relacyjnych przedsiębiorstw. W pierwszej części artykułu przedstawiono rozwój podejścia relacyjnego na tle dominujących paradygmatów w ekonomii i zarządzaniu strategicznym. W drugiej i trzeciej części dokonano analizy istoty tworzenia oraz zawłaszczania wartości oraz mechanizmów zawłaszczania wartości. W ostatniej części podkreślono rolę zachowań relacyjnych w procesie kreowania i zawłaszczania wartości(abstrakt oryginalny)
EN
Relational competition, defined as building a competitive advantage through legal cooperation with other companies co-creatiing the final value for customers, is currently the strategy recognized in the theory of strategic management. The aim of this article is to analyze the relational approach in the context of full value process which consits of creating and appropriating of value. Next, a versatility of relational behavior of companies is checked. The first part of the article presents the development of the relational approach against the dominant paradigms in economics and management. In the second and third section an analysis of the essence of value creation and value appropriation and mechanisms for appropriating value is undertaken. The final section highlights the role of relational behavior in the process of creating and appropriating value(original abstract)
EN
The main purpose of this article is the presentation of the relationships of coopetition among the internal stakeholders of this cluster that could contribute to the flourishing of tourism in its sphere of operation. This analysis has been carried out on the basis of research undertaken using the case study method of the Historical Tourism Cluster that operates on the Polish-German border. This article is theoretical and conceptual in nature. In it, the following research methods have been used: a critical analysis of the literature, logical inference, and observation. Currently, clusters are considered to be among the organizations with promising perspectives for development. The EU has decided to support transnational clusters in its latest strategy (after 2020). In this case, the specialization of the cluster (historical tourism) could be an obstacle. However, this article indicates how the cluster described here could make use of the existing development opportunities. (original abstract)
10
Content available remote Coopetition in the Operating of the Trade Fairs Market
75%
XX
Tło badań. Polscy organizatorzy targów cały czas poszukują nowych metod optymalizacji osiąganych rezultatów i bardziej efektywnych metod rozwoju. Koopetycja jako strategia zarządzania jest wykorzystywana w wielu dziedzinach gospodarki. Stosujące ją podmioty osiągają lepsze wyniki finansowe i są w stanie bardziej elastycznie reagować na zmiany rynkowe. Dlatego zasadne staje się dziś pytanie, czy możliwe jest zastosowanie strategii koopetycji na polskim rynku wystawienniczym. Cel pracy. Celem artykułu jest ocena zasadności stosowania strategii koopetycji na rynku wystawienniczym w Polsce i wyodrębnienie potencjalnych obszarów współpracy między organizatorami targów w ramach tej strategii. Metodologia. Badania miały formę studium przypadku wybranych organizatorów targów, w ramach których analizowano informacje zawarte na stronach internetowych wybranych podmiotów i w innych wtórnych źródłach informacji na temat ich rynkowej aktywności. Kluczowe wnioski. W procesie badawczym wyodrębniono grupę kluczowych organizatorów targów gospodarczych na polskim rynku wystawienniczym. Stwierdzono, że istnieją potencjalne obszary koopetycji na rynku wystawienniczym i zasadne jest szukanie okazji do współpracy ze sobą przez wymienione podmioty gospodarcze. Zastosowanie strategii koopetycji powinno pomóc organizatorom targów zwrócić uwagę na trendy, które pojawiają się na rynku wystawienniczym, i dać możliwość wcześniejszego przystosowania się do nich uczestnikom tego rynku. To da im również szansę na zwiększenie przewagi konkurencyjnej poza ramami umowy koopetycyjnej. Analiza rezultatów współpracy organizatorów targów powinna pomóc zidentyfikować działania, których realizacja będzie satysfakcjonująca dla wszystkich partnerów umowy w przyszłości. (abstrakt oryginalny)
EN
Background. Polish trade fairs organizers are looking for new methods to optimize achieved results and more effective methods of development. Coopetition as a management strategy is used in many areas of the economy. Enterprises applying this strategy achieve better financial performance, and are able to more flexibly respond to market changes. Therefore, the question whether it is possible to apply the coopetition strategy on the Polish exhibition market becomes appropriate today. Research aims. The aim of this paper is to assess the legitimacy of applying the coopetition strategy on the trade fairs market in Poland and to identify potential areas of cooperation between the trade fairs organizers as part of this strategy. Methodology. The research took the form of a case study of selected trade fairs organizers, during which analyses the content posted about them on the Internet and other secondary information about their activities. Key findings. In the research process the group of the trade fairs organizers performing a vital role on the Polish exhibition market was extracted. It was found that there are potential areas of coopetition on the trade fairs market and it is reasonable for organizers of trade fairs to look for opportunities to cooperate with one another. Coopetition should help pay attention to trends that appear on the trade fairs market and allow early adaptation to them. This will give the organizers the chance to increase the competitive advantage of companies outside the agreement. Analysis results of cooperation between organizers of trade fairs should help identify activities that will be satisfactory for all partners of the agreement. (original abstract)
11
Content available remote Strategia koopetycji w sektorze publicznym - wyzwania, dylematy, perspektywy
75%
XX
Celem artykułu jest przedstawianie identyfikowanej luki badawczej w zakresie badań nad koopetycją w sektorze publicznym, z użyciem metody kwerendy bibliograficznej. Polskie aglomeracje podejmują wyzwania w zakresie wspólnego zarządzania takimi sferami jak np. transport publiczny, często stojąc przed dylematem: realizować strategię kooperacji czy konkurencji? Tymczasem może to być strategia koopetycji, czyli jednoczesnego kooperowania i konkurowania. Badania koopetycji w kontekście aglomeracji miejskiej stanowią zupełne novum w ekonomice miejskiej i regionalnej. (abstrakt oryginalny)
EN
The main aim of the article is to present the research gaps in the research on the coopetition in public sector, according the results of initial at desk research. The Polish agglomeration are taking into account the big challenges, like for example the public transport, often trying to answer the dilemma - what kind of strategy should we implement: cooperation or competition? Meanwhile, it may be the coopetition strategy. It means that one can knowingly cooperates and competes at the same time. The research in that context seems to be like novum in urban and regional economics. (original abstract)
XX
W artykule uzasadniono tezę, że dynamika innowacji przełomowych jest zdeterminowana aktywnością państwa w finansowaniu nakładów na badania i rozwój. Państwo musi wspierać proces innowacyjny również finansowo, wtedy gdy rynki są niekompletne lub nie funkcjonuje kapitał wielkiego ryzyka. Polityka innowacyjna państwa powinna służyć urzeczywistnianiu koncepcji zrównoważonego rozwoju i rozwijaniu współpracy między uczestnikami procesu innowacyjnego. (abstrakt oryginalny)
EN
The article shows that breakthrough innovation is improved when the State actively finances R&D. The State must financially support the innovation process when the markets are incomplete or when high-risk capital does not come through. The State's innovation policy should serve to realise the concept of sustainable development and foster cooperation between participants in the innovation process. (original abstract)
XX
W artykule zawarto rozważania na temat relacji łączących spółki tworzące grupę kapitałową. Celem było rozpoznanie zagadnienia koopetycji w grupach kapitałowych. Analiza funkcjonowania tych podmiotów pokazuje, że mimo iż celem grupy kapitałowej jest współpraca spółek, to nie są one wolne od rywalizacji. W artykule wskazano obszary współpracy i konkurencji oraz znaczenie koopetycji dla funkcjonowania grupy kapitałowej.(abstrakt oryginalny)
EN
The article contains considerations on the relations between enterprises forming a business group. The aim was to identify the issue of coopetition in business groups. The analysis of the business groups functioning shows that although the purpose is cooperation of companies, they are not free of competition. The article also indicates the areas in which cooperation and competition in the business group takes place and the importance of coopetition for the whole business group.(original abstract)
14
Content available remote Chosen Factors Influencing Coopetition in Western Poland in the 2009-2011 Period
75%
XX
Analiza literatury z zakresu koopetycji zarówno na poziomie krajowym, jak i ponadnarodowym wskazuje, że problematyka ta staje się coraz bardziej popularna. Nie można jednak tego samego stwierdzić w odniesieniu do oceny znaczenia koopetycji z praktycznego punktu widzenia. Obawa związana z koopetycjami jest zbieżna z zasadą ograniczonego zaufania, która jest stosowana przez polskich przedsiębiorców w odniesieniu do innych podmiotów. Ta zasada funkcjonowała dobrze aż do niedawna. Postępująca globalizacja i wzrastające tempo postępu technicznego zmuszają jednak - szczególnie małe i średnie przedsiębiorstwa - do zwrócenia większej uwagi na zupełnie odmienną strategię "sypiania z wrogiem". Empiryczna część artykułu wskazuje, jak wybrane czynniki wpływają na podjęcie koopetycji. Lista czynników obejmuje: sekcję PKD (Polska Klasyfikacja Działalności), pochodzenie klientów, odległość do innych uczestników sieci dostaw oraz klasę technologiczną odpowiadającą procesom technologicznym w firmie. (abstrakt oryginalny)
EN
Analysing the literature dealing with coopetition on both national and international levels, one cannot help but notice that this notion has recently become increasingly more popular. The same cannot be said however, of the notion of coopetition from a practical point of view. Apprehension related to coopetition have to do with the so-called limited confidence principle, applied by Polish entrepreneurs to other commercial entities. This principle has worked out well up until recently. However, the ongoing globalization and increasing pace of technological progress are forcing, especially small- and medium-sized enterprises, to pay closer attention to quite a different strategy of "sleeping with the enemy". The empirical part of the article indicates, how the chosen factors influence establishing coopetition. The list of factors include: PKD (Polska Klasyfi kacja Działalności - Polish Classification of Economic Activities) section, where the company customers come from, the distance from other delivery network participants, relations with those participants and technological class applicable to the company's technological process. (original abstract)
XX
W artykule omówiono koopetycję, która jest traktowana jako strategia relacyjna wewnątrz obszarów metropolitalnych - między tworzącymi je gminami. Użyto analogii zachodzenia zjawisk ekonomicznych w odniesieniu do różnych obszarów ich występowania, co pozwoliło na scharakteryzowanie tego zjawiska na polu działalności jednostek samorządu terytorialnego. W pierwszej części przedstawiono teoretyczne aspekty koncepcji koopetycji, w tym jej definicję, genezę i cechy. Następnie omówiono rolę i miejsce obszarów metropolitalnych jako podmiotów, w których mogą zachodzić relacje o charakterze koopetycji. Zidentyfikowano główne obszary relacji koopetycyjnych oraz potencjalne korzyści jej stosowania. Wskazano również na przyszłe kierunki badań nad koopetycją jako zjawiskiem zachodzącym w obszarach metropolitalnych.(abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses the issue of coopetition, which is treated as a relational strategy within metropolitan areas, the relationships being formed between boroughs. The article uses the analogy of overlapping economic phenomena in relation to the different areas where they occur. This made it possible to characterize coopetition at the level of local government activities. The first part presents the theoretical aspects of coopetition, including its definition, origins and characteristics. The next part discusses the role and place of metropolitan areas, where coopetition relationships can occur. In the last part of the article the main areas for coopetition and the potential benefits of its implementation are identified. Additionally, future research directions into the phenomenon of coopetition were pointed out.(original abstract)
16
Content available remote Formy relacji międzygminnych w polskich obszarach metropolitalnych
75%
XX
Artykuł podejmuje tematykę relacji międzygminnych w polskich obszarach metropolitalnych. W części teoretycznej przedstawiono zarys głównych form współpracy, konkurencji międzygminnej oraz koopetycji, poprzez którą rozumie się jednoczesne zachodzenie kooperacji oraz rywalizacji pomiędzy gminami tworzącymi obszary metropolitalne. Część empiryczna stanowi natomiast prezentację fragmentu badań przeprowadzonych w 2015 roku wśród jednostek samorządu terytorialnego tworzących polskie obszary metropolitalne. (abstrakt oryginalny)
EN
The article focuses on the subject of relations within metropolitan areas in Poland. The theoretical part of the article outlines the main forms of cooperation, competition and coopetition between municipalities in metropolitan areas. The empirical part presents some of results of research conducted in 2015 among local government units in Polish metropolitan areas. (original abstract)
17
Content available remote Formy i uwarunkowania koopetycji na obszarach turystycznych
75%
XX
Celem niniejszego artykułu jest (...) identyfikacja form koopetycji oraz czynników warunkujących ich wystąpienie i rozwój na obszarach turystycznych na przykładzie miasta Wisła. Przedstawiono wyniki badań prowadzonych w formie wywiadów pół-strukturyzowanych z 48 podmiotami zrzeszonymi w "Wiślańskiej Organizacji Turystycznej" (WOT). Badani przedsiębiorcy byli pytani o relacje z innymi przedsiębiorcami, w tym między innymi z ich bezpośrednimi konkurentami z terenu Wisły. Artykuł składa się z trzech podstawowych części. W pierwszej przedstawiono przesłanki nawiązywania relacji koopetycji w sektorze turystycznym oraz omówiono zagadnienia prezentowane w dotychczasowej literaturze z tego zakresu. Wskazano tym samym, że wiedza z zakresu form koopetycji i ich uwarunkowań jest ciągle niewystarczająca. Następnie, w części drugiej, omówiono metodykę prowadzonych badań naukowych. Część trzecią stanowią rezultaty badawcze. (fragment tekstu)
EN
Coopetition - cooperation of competitors - is a problem relatively rarely addressed in Polish literature regarding tourist destinations. The aim of the study is to identify forms of coopetition and determinants of their occurrence and development in tourist destinations. The paper presents the results of research conducted using the case study method in the form of semi-structured interviews with 48 entities associated in the "Wisła Tourist Organization." The interlocutors were asked about relations with direct competitors from Wisła municipality. Six different forms of coopetition and seven groups of determinants were identified. It was pointed out that coopetition of even the biggest competitors is possible in tourist destinations, but its necessary condition is an open attitude towards cooperation with competitors presented by tourist enterprises' managers. (original abstract)
18
Content available remote Coopetition as a new way of structuring interorganizational relations
75%
XX
Słowo "koopetycja" wynika z połączenia terminów 'konkurencja' i 'współpraca' i wykorzystywane jest do opisywania złożonych wielowymiarowych relacji biznesowych. Koopetycja pozwala na wspólne wykorzystywanie części zasobów zamiast ich duplikacji. Współpraca na zasadzie kompetycji pozwala uczestniczącym firmom na poznanie i wykorzystanie know-how partnerów biznesowych, przy jednoczesnym zachowaniu własnej przewagi konkurencyjnej i kluczowych kompetencji. Wzrost znaczenia jednoczesnej kooperacji i konkurencji doprowadził do wzmocnienia ekonomicznych, technologicznych i transakcyjnych relacji pomiędzy firmami rywalizującymi w skali globalnej. Koopetycja pozwala na redukcję kosztów, ryzyka związanego z wprowadzaniem rozwiązań innowacyjnych w trakcie ekspansji globalnej. Rozwój koopetycji związany jest także z potrzebą budowania przez firmy elastyczności strategicznej i wzmocnienie pozycji rynkowej.(abstrakt oryginalny)
EN
The word is derived from the words 'cooperation' and 'competition' and is used to define the complex multidimensional business relationships that today's companies have with one another. Coopetition stresses the fact that it enables resource sharing instead of resource duplication, which is seen in competition. In coopetition, participating firms can learn from partners' valuable know-how and skills while they protect their own core competence or advantage. Increasing competition and increasing cooperation have significantly heightened economic, technological and transactional interconnections between global rivals. Competitive collaboration also reduces costs, risks, and uncertainties associated with innovation or new product development during global expansion. Coopetition is further enhanced by the need for strategic flexibility and by strengthening market position for members within coopetition group.(original abstract)
19
Content available remote Koopetycja międzygminna w polskich obszarach metropolitalnych
75%
XX
W artykule podjęto problematykę relacji o charakterze koopetycyjnym (koopetycji) między gminami tworzącymi obszary metropolitalne w Polsce. Dokonano syntetycznej charakterystyki zakresów: podmiotowego (obszary metropolitalne) i przedmiotowego (koopetycja), w tym wskazano na miejsce i rolę obszarów metropolitalnych, ich problemy rozwojowe, pojęcie koopetycji oraz dylematy poznawcze z nią związane. Opracowanie stanowi przyczynek do dalszych badań nad koopetycją wewnątrz obszarów metropolitalnych. (abstrakt autora)
EN
Article discusses the relationship of a coopetition within metropolitan areas in Poland. Author characterizes the main features of metropolitan areas (object of research) and coopetition (subject of research). It was pointed out the place and the role of metropolitan areas, its development problems, the concept of coopetition, its main cognitive dillemas. The paper is a contribution to further research on coopetition within metropolitan areas. (original abstract)
20
75%
XX
Głównym celem artykułu jest identyfikacja potencjalnych czynników sukcesu w inicjatywie klastrowej Interizon z uwzględnieniem czterech obszarów funkcjonowania inicjatywy: formalizacji i wewnętrznej organizacji, działań podejmowanych w ramach inicjatywy, strategii rozwoju oraz komunikacji i promocji. Przeanalizowane zostały również najważniejsze efekty wynikające z członkostwa w powyższej inicjatywie. Autorki przeprowadziły badania o charakterze jakościowym, posługując się metodą studium przypadku. Podstawową techniką zbierania danych były obserwacje bezpośrednie, analiza danych wtórnych (dokumentów wypracowanych w ramach inicjatywy) oraz ustrukturyzowane i wystandaryzowane kwestionariusze ankiety. W wyniku przeprowadzonych badań wyłoniono wiele czynników, które mogą stanowić o sukcesie Interizon. Jednym z najbardziej widocznych pozytywnych efektów "klasteringu" w inicjatywie jest rozległy proces sieciowania, obejmujący nie tylko uczestników Interizon, ale również podmioty zewnętrzne, do których zaliczyć można instytucje sektora nauki, instytucje okołobiznesowe oraz władze publiczne(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to identify potential factors underlying the success of Interizon cluster, taking into account four areas of its functioning: formalization and internal organization, services and measures within the initiative, strategic development and communication and promotion. The most important results of cluster operations for members were analysed. The authors conducted a qualitative study, using the case study method. The basic techniques of data collection were direct observations, analysis of secondary data (documents developed within the initiative) as well as structured and standardized questionnaires. Based on the study, the number of success factors for the Interizon cluster was identified. One of the most visible positive effects of the "clustering" was an extensive cross-linking process, covering not only Interizon cluster members, but also external entities, which includes science sector institutions, business support institutions and public authorities.(original abstract)
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.