Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 153

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Employment in agricultural sector
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
XX
Analizę zatrudnienia w rolnictwie Dolnego Śląska przeprowadzono opierając się na danych statystycznych dotyczących indywidualnych gospodarstw rolnych. W celu określenia stopnia wykorzystania zasobów pracy oszacowano orientacyjny czas pracy w gospodarstwach rolnych. Posłużono się powierzchnią upraw, wielkością pogłowia bydła i trzody chlewnej oraz normatywnymi nakładami pracy.
EN
On the basis of statistical data it has been discussed problem of discrepancy in estimate of employment level in polish agriculture. According to differented opinion the share of full-time employees in agriculture is fluctuated from 10 to 19 procent In Dolny Śląsk province, though better position than average in country in scope of work: land relation, to use of labour resources in agriculture is not full. Average overmanning in private farms amount 26 procent and maximum at least 65 procent in Bolesławiec administrative unit). (original abstract)
XX
Głównym celem badań było ustalenie przestrzennego zróżnicowania zaangażowania siły roboczej w pracę na rzecz rolnictwa oraz poziomu rozwoju gospodarczego, a następnie określenie siły związku korelacyjnego między produktem krajowym brutto przypadającym na jednego mieszkańca a procentowym udziałem pracujących w rolnictwie.
EN
The aim of the research was to find out the relationship between the level if economic development and people employment in agriculture. A strong correlation has been stated between the gross domestic product per capita and percentage of people actively working (employed) in agriculture. In fact, a conclusion should be drawn that restraining people from leaving agriculture quarter in the way of income raise of agriculture workers is disadvantageous from the whole economy development print of view. Moreover, agriculture protectionism is very costly and ineffective way of farming problems solving. Poland on its way to join EU should be concentrated on Structural reforms depending on supporting multipurpose rural areas development and rural infrastructure building. Food production in the country is now less important than its commercial, industrial, touristic, ecological and service function. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest rozpoznanie poziomu zatrudnienia i wytwarzanej wartości dodanej brutto w rolnictwie na tle pozostałych sektorów gospodarki w państwach Unii Europejskiej. W badaniu zastosowano analizę porównawczą i dedukcję. Wykorzystano dane EUROSTAT z lat 2002 i 2016. "Nadwyżka" zatrudnienia w rolnictwie występująca w państwach postsocjalistycznych w stosunku do średniej UE odpowiada w nich, w przybliżeniu, "niedoborowi" zatrudnienia w usługach. Proces zmian sektorowej struktury zatrudnienia będzie prawdopodobnie warunkowany przez tempo wzrostu zapotrzebowania na usługi, dostosowanie strukturalne dotyczące dopasowania cech ludności rolniczej do zapotrzebowania na siłę roboczą w sektorze usług oraz tempo przekształceń strukturalnych na wsi. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is to recognize the level of employment and gross value added in the agriculture against the other sectors of the economy in the European Union. Comparative analysis and method of deduction were used in the study. The research was based on the EUROSTAT data from the years of both 2002 and 2016. The "surplus" of employment in the agriculture in the post-socialist countries in relation to the EU average approximately corresponds to the "shortage" of employment in services. The process of changes in the sectoral structure of employment will probably be determined by the growth rate of demand for services, structural adjustment referring to matching the characteristics of the agricultural population to the demand for labour force in the services sector and the pace of structural transformations in rural areas. (original abstract)
XX
Badanie dotyczyło liczby ludności, siły roboczej w sektorze rolniczym, produktywności rolnictwa oraz działalności gospodarczej w Libii w latach 1990-2004. Dodatkowo przeanalizowano również rozwój wydajności rolniczej w okresie objętym badaniem. (skróc. oryg. streszcz.)
EN
The article looks into the population, agricultural labour force, agricultural productivity and overall economic activities in Libya between 1990 and 2004. In addition study analyses growth in agricultural productivity. The agricultural labour force in 1990 was 13.7% of total labour force; however, in 2004 it had dropped to 4.6%. This occurred because of people migration from villages to cities, looking for jobs in other economic sectors, since income from other sectors was higher. Other factors included: drop in rain fall, decrease in income reinvestment, and lack of qualified labour force. The growth in agricultural labour productivity in 2004 by 12.7% was observed due to use of new technologies in the agricultural sector. (original abstract)
XX
Przedmiot i cel pracy: Celem artykułu jest analiza zmian ilości i jakości zasobów pracy w rolnictwie woj. dolnośląskiego na tle tendencji krajowych. Materiały i metody: Badania na podstawie danych statystycznych objęły lata 1999-2014 ze wskazaniem perspektywy do 2020 roku. Badania własne przeprowadzone na zbiorowości 282 respondentów w 2013 r. posłużyły ocenie poziomu kultury rolnej. Użyto wskaźników dynamiki i struktury. Wyniki: Wykazano, że w badanym regionie szybciej niż w Polsce wzrastała liczba mężczyzn w wieku produkcyjnym co prowadziło do zwiększania się zasobu pracy w rolnictwie, a jednocześnie bezrobocia ukrytego. Rolnicy Dolnego Śląska charakteryzowali się wyższym niż średnio w Polsce wykształceniem ogólnym i rolniczym. Nie przekładało się to jednak na wskaźniki przedsiębiorczości. Wnioski: Badania pokazały, że wykształcenie miało duży wpływ na poziom kultury rolnej. (abstrakt oryginalny)
EN
Subject and purpose of work: The aim of this article is to analyse changes in quantity and quality of the Lower Silesian Province agriculture labour resources against the background of national tendencies. Materials and methods: The research based on statistics covered the years 1999-2014 including prediction until 2020. The author's own research carried out on the group of 282 responders in 2013 served the purpose of evaluating the level of farming culture. Results: It was proved, that the number of working-age men in the examined region was increasing much faster than in Poland which led to increase in agricultural labour resources and with that, to hidden unemployment. Lower Silesian farmers are characterized by general and agricultural education of higher degree than Polish average level. Though, it did not translate into entrepreneurship rates. Conclusions: The research proved that the education had a significant impact on the level of farming culture. (original abstract)
XX
W opracowaniu przedstawiono tendencje zmian populacji rolników oraz gospodarstw o różnym obszarze w UE. Wskazano na różnice w zmianach badanych cech w kilku krajach. Stwierdzono, że dominuje tendencja spadku liczby rolników, a także zmniejsza się liczba gospodarstw poniżej 50 ha, następuje znaczna koncentracja ziemi w gospodarstwach obszarowo dużych. (oryg. streszcz.)
EN
In the paper the tendency in number of farmers and deferent size farms have been presented. The changes in analyzed countries were different. The dominant tendency is decreasing of farmer 's number and number of farms below 50ha. There is concentration of land in farms over 50ha land. (original abstract)
XX
Celem badań było określenie różnych przyczyn, dla których młodzi producenci rolni rozpoczęli działalność rolną i w jakim stopniu uważają oni za swoje główne zadanie wprowadzanie rolnictwa zrównoważonego oraz ochronę ziemi i jej otoczenia. W Unii Europejskiej liczba zatrudnionych w sektorze rolnym nieprzerwanie maleje. W Polsce prawie 15% aktywnie zatrudnionej populacji pracuje w sektorze rolnym, leśnym i w rybołówstwie. Odsetek ten jest znacznie wyższy od średniej europejskiej, która wynosi około 5%, a na Węgrzech 5.1%. Poza zmniejszaniem się udziału ludzi zatrudnionych w sektorze rolnym, obserwuje się również niski odsetek młodych rolników. W celu zapewnienia wyrównania tego procesu filar rozwoju rolnego wspólnej polityki rolnej UE - strategia "Europa 2020: Inteligentny, zrównoważony wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu", będzie oparty na sześciu priorytetach w obszarach agrokultury, leśnictwa i przetwarzania żywności. Młodzi producenci rolni będą odgrywali ogromną rolę, gdyż ich zaangażowanie w sektor rolny jest konieczne dla przyszłości tego sektora. (abstrakt oryginalny)
EN
In the European Union, the proportion of people employed in agriculture is continuously decreasing. In Poland, nearly 15% of the actively employed population work in the sectors of agriculture, forestry and fishery, which is well above the European average of around 5%. This ratio is 5.1% in Hungary. Besides the decrease of the percentage of people employed in agriculture, a low proportion of young farmers can also be observed. In order to ensure alignment with the strategy Europe 2020: smart, sustainable and inclusive growth, the pillar of rural development of the Common Agricultural Policy will be based on six priorities in the fields of agriculture, forestry and food processing. Apart from achieving these goals, young agricultural producers will be performing a prominent role as the engagement of young people in the agrarian sector is indispensable for the future of the sector. In my study, I examined the various reasons why young agricultural producers had started agricultural activities, and to what extent they consider it their key task to make agriculture sustainable and to protect the land and their environment. (original abstract)
XX
Przedstawiono skutki przyrodnicze odłogowania i ugorowania gruntów w świetle badań polskich i zagranicznych, zakres i przyczyny odłogowania i ugorowania w Polsce oraz omówiono odłogowanie i ugorowanie gruntów w aspekcie zatrudnienia w rolnictwie i powiązania gospodarstw rolniczych z rynkiem.
EN
The recognition of range and dynamics of switching off with agricultural production soils on terrain vas the aim of audits country and individual provinces. It the test of answer was undertaken was on question what factors decide about scale of phenomenon. In years 1990 - 2003 ground surface lain fallow growed up (from 145,8 tys. to I 472,5 tys. of h). Lying fallow the soils were it was possible was to number in case of suburban zones the location, the versatile development of rural areas, paid emigration home the successors ', lack EV and USA, unfavorable tract the farm as well as low profitability of agricultural production and small connection from market the farms. (original abstract)
9
Content available remote Employment in Rural Areas of Ukraine : Tendencies and Opportunities
75%
EN
The paper reviews the main tendencies and problems of rural employment in Ukraine. It has been concluded that the issue of rural employment could not be solved without a well-defined rural development policy and separately from other problems related to the rural regions. That is why it is necessary to implement in Ukraine the integrated rural policy which assumes a multisectoral approach to overcome the existing problems, to stimulate the economic diversity, and to expand non-agricultural activities in the rural areas. In order to develop the rural labour market it will be essential to achieve balance between the urban and rural areas, to create an attractive business environment, to build a stable rural financial system, and to develop physical and social infrastructures. In this paper the descriptive analysis is used to analyse tendencies and to identify opportunities for the increase in rural employment across the country.(original abstract)
XX
Autorka przedstawił poziom zatrudnienia w rolnictwie polskim przed akcesją w struktury unijne oraz zmiany, które dokonały się w tym obszarze od roku 1996. Dla porównania autorka pokazała także zmiany w zatrudnieniu w rolnictwie takich krajów, jak: Hiszpania, Portugalia czy Grecja, przed i po przystąpieniu do UE.
EN
This paper consists of an analysis of changes in sizes and certain socio-economic features of overall rural population, and particularly of population involved in individual farming and employed in agricultural sector in Poland over the period 1996-2002. The main data was derived from the results of the Population Censuses. The article discovered the factors determining the declining number of both population connected with agriculture and farm population. It was found at the same time that the number of rural population in total did not change considerably in the period under consideration. An employment in agricultural sector in Poland is high against other European Union countries. (original abstract)
XX
Celem opracowania jest przedstawienie wyników badań dotyczących kształtowania się warstwy chłopo-robotników w makroregionie południowo-zachodnim, w tym: udziału robotników-chłopów w ogólnej liczbie czynnych zawodowo w rolnictwie; - zmiany liczby chłopów-robotników w poszczególnych województwach i ich uwarunkowania; - cechy badanej zbiorowości z uwzględnieniem płci, wieku i obszaru gospodarstw, z których pochodzą.
EN
A high decline in employment was one of the negative consequences of economic transformation in Hungary in the past few decades. The activity of rural population continues to decrease in the EU. Agriculture has a very special role in forming the employment. The aim of the research is to examine chararcteristics, trends, changes of qualification and skills of employees working in Hungarian agriculture in the period from accessing to the EU till nowadays. The education of employees in agriculture despite of distinct improvement is still low. The majority of producers manage their company with only practical experience or even without it. The lack of sufficient expertise makes farmers be less receptive to innovative solutions, insist more on production methods based on their previous experience, thereby inhibiting popularisation of the modern, competitive technologies. For the competitive and efficient agricultural production, the human capital, appropriate skills and educational attainments are essential, they can help the agricultural sector to catch up with the more developed West. (original abstract)
XX
Autorka na podstawie spisów powszechnych z lat 1970-1978 scharakteryzowała zmiany w strukturze zatrudnienia w rolnictwie indywidualnym w Polsce.
XX
Autor analizuje poziom bezrobocia w Polsce w układzie regionalnym, stosując sposób obliczania stopy bezrobocia, której licznikiem jest liczba bezrobotnych, a mianownikiem liczba pracujących poza rolnictwem.
EN
The same official unemployment rate in countries or regions having different economic structure (e.g. 30 procent or 3 procent employees in agriculture) seems quite another size of economic and social problems. It is necessary to use not only official unemployment rate but another one based on employment outside agriculture, too. The analysis of level of this new indicator for Polish regions leads to the conclusion that though urbanised areas became worse their position in comparison with official rate nevertheless the severest unemployment problem is in agricultural north-east part of Poland. (original abstract)
XX
Długoterminowe cele strategiczne UE dotyczące Polityki Rozwoju Terenów Wiejskich na najbliższy planowany okres (2014-2020) to przede wszystkim: konkurencyjność rolnictwa, zrównoważone zarządzanie bogactwami naturalnym i zrównoważony rozwój terytorialny. Dla tej obranej strategii sektor rolny pozostaje elementem kluczowym, jako rozwiązanie problemów, z którymi borykają się tereny wiejskie. W 2012 r. przeprowadzono ankietę wśród mieszkańców czterech wsi węgierskiego regionu Nógrád. Lokalną ludność zapytano o ocenę swojego statusu ekonomicznego i społecznego, a także o pomysły na dalszy rozwój społeczności, uwzględniając rolę i potencjał rolnictwa. Należy podkreślić kluczową rolę jaką spełnia rolnictwo w rozwiązywaniu problemu zatrudnienia na terenach wiejskich. Podkreślono także funkcje polityki rozwoju tych obszarów, tj. społeczną tradycyjnego rolnictwa opartą na zasobach lokalnych, wspieranie opłacalnych gospodarstw rolnych, rosnące znaczenie dywersyfikacji oraz pracochłonnych produktów o wysokim podatku VAT. (abstrakt oryginalny)
EN
The long-term strategic objectives of EU Rural Development Policy in the next (2014-2020) programming period are as follows: competitiveness of agriculture, sustainable management of natural resources and balanced territorial development. In this strategy, agriculture remains to be a key element solution for rural problems. In cooperation with four villages of Nograd County in Hungary, a survey, carried out in the summer of 2012, questioning the local population about their economic and social conditions, the situation of local communities and development ideas, with special focus on the role and potential of agriculture, was conducted. Having analysed the role of agriculture in employment, based on literature and research conducted, it is worth highlighting its significance in solving rural problems and ought to be considered when constructing new rural policy, especially in the following topics: the social functions of traditional agriculture based on local resources, the strengthening of viable farms, the increasing importance of diversification and labor-intensive products with high added-value. (original abstract)
XX
Celem pracy jest oszacowanie skali zmian na polskim rynku pracy przy założeniu, że udział pracujących w polskim rolnictwie w ogólnej liczbie pracujących kształtowałby się na poziomie zbliżonym do państw UE-15. Przoprowadzona symulacja wykazała, że dla osiągnięcia efektywności pracy w rolnictwie zbliżonej do tych państw, konieczne jest zapewnienie pozarolniczych miejsc pracy osobom, które miałyby zaprzestać pracy w rolnictwie.
EN
The purpose of the article was estimation of changes in the Polish labour market on the assumption that the level of employment in agriculture would be closed to the European Union countries with different level of labour input: 5%, 10%, 15% in national economy. Research proved that decrease of employment in agriculture to level which is in European Union (EU-15) would induce important problems in labour market without new workplaces. (original abstract)
17
75%
XX
Celem opracowania jest opis zmian liczby i struktury wieku pracujących w rolnictwie w latach 1993-2008 oraz projekcja zmian tej populacji do roku 2035. Projekcja została przygotowana dynamiczną metodą kohortową, stosowaną do przewidywania podaŜy pracy w opracowaniach OECD oraz Komisji Europejskiej. Projekcja na lata 2009-2035 została dokonana przy załoŜeniu kontynuacji przemian generacyjnych obserwowanych w okresie 2003-2008 tzn. utrzymania się profilu zatrudnienia w rolnictwie według wieku oraz wykorzystaniu projekcji ludności Polski przygotowanej przez Eurostat (EUROPOP2008). Przewiduje ona, Ŝe do 2035 roku liczba pracujących w rolnictwie indywidualnym zmniejszy się do około 1 mln (o 50%), co pociąga spadek odsetka pracujących w rolnictwie z 14% do około 7% ogółu pracujących w gospodarce. Wzrost odsetka osób młodych uŜytkujących gospodarstwa rolne, które są większe od przeciętnej, przyczyni się do zmniejszenia odsetka osób pracujących w najmniejszych gospodarstwach z 72% obecnie do około 58%. Zmiany wiązać się będą się takŜe z odpływami z rolnictwa na rynek pracy około 20-30 tys. osób rocznie. Około 2015 roku Polska powinna osiągnąć odsetek pracujących w rolnictwie zbliŜony do obserwowanego w 2008 roku w Grecji i Portugalii, krajach o najwyŜszym udziale rolnictwa wśród pracujących w grupie krajów byłej UE15. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper presents changes in the size of agricultural employment in Poland and its age composition - observed in the period 1993-2008 and predicted until 2035. Projections have been prepared by the dynamic cohort method, used for labour supply projections in the OECD and EC studies. Projections of agriculture employment until 2035 have been prepared under the assumption of the constant effects of cohort changes i.e. the age profile of participation rates remained unchanged. They have used Poland's population projections prepared by Eurostat (EUROPOP2008). According to the projections employment in agriculture will decline nearly 1,000 thousands. 2035 (i.e. by 50%). It will result in the declining share of agriculture employment in the total employment from 14% in 2008 to 7% in 2035. The increasing number of younger farmers with larger bigger farms on average, will contribute to changes of the size composition of farms - the percentage of the smallest farms (below 5 ha) is predicted to drop from 72% to 58%. The changes in agriculture employment would also generate the annual outflow of about 20-30 thousands. ex-farmers to the labour market. Around 2015 the percentage of employees in agriculture will decline to 11%, the level close to observed in Greece and Portugal in 2008. These are countries with the highest share of agriculture employment among the former EU-15 countries. (original abstract)
XX
Rolnicy ze średnim lub wyższym wykształceniem rolniczym przejmują gospodarstwa rodzinne najczęściej w formie dziedziczenia. Zamierzeniem autora, było przeprowadzenie analizy procesu obejmowania gospodarstw indywidualnych przez rolników ze średnim lub wyższym wykształceniem oraz analiza czynników ten problem kształtujących. Obejmowanie gospodarstw rodzinnych prze młodych, wykształconych rolników, został opracowany na przykładzie wybranych gospodarstw z Polski północno-wschodniej. Zdaniem autora, dzięki temu opracowaniu, możliwe będzie sprawdzenie, czy jest to trwały proces zmian w gospodarce chłopskiej wynikający z tradycji, czy też koniunktura stworzona przez system bodźców ekonomicznych.
EN
This paper aims at showing in what way people with tertiary education return to rural areas and take over farms of their parents. Only after 1998 the returns to farms became massive. Educated farmers want to have a lot of land (usually around 100 ha of agricultural land) and equip it well with agricultural machines and devices. In their majority they do not want to use services and do not plan to provide any services outside the farm. They see their future on farms and plan to retire there spending their time with their heirs helping them as needed. (original abstract)
XX
Opracowanie koncentruje się na problemie gospodarstw o mieszanych źródłach dochodów w Polsce i w Niemczech. Autorka wykazuje, że łączenie dochodów jest zjawiskiem powszechnym w krajach Unii Europejskiej. W Niemczech udział dochodów spoza gospodarstwa w dochodach rodzin rolniczych wynosi 43 procent Jednocześnie średni dochód przypadający na członka rodziny rolniczej w Niemczech wyniósł w 1995 roku zaledwie 51 procent przeciętnej podobnych dochodów w całej gospodarce narodowej. Dane te pokazują, że bez dodatkowych dochodów rodziny rolnicze mają trudną sytuację także w krajach o wysokim poziomie rolnictwa.
20
Content available remote Zasoby pracy w polskim rolnictwie indywidualnym i ich wykorzystanie
75%
XX
Celem artykułu jest określenie zmian liczebności, cech społeczno-demograficznych i aktywności zawodowej populacji związanej z użytkownikiem indywidualnego gospodarstwa rolnego oraz wykorzystania potencjału pracy. Rozpoznano także przeobrażenia w nakładach i stosunkach pracy w rolnictwie indywidualnym oraz czynniki warunkujące zachodzące zmiany. Pracę przygotowano na podstawie wyników panelowych badań terenowych prowadzonych przez IERiGŻ-PIB, głównie z lat 2000, 2005 i 2011. Ankieta obejmowała swoim zasięgiem wszystkie gospodarstwa rolne o powierzchni powyżej 1 ha UR, będące w dyspozycji osób fizycznych, położone w 76 wsiach z różnych regionów kraju. Miejscowości były dobrane celowo, tak by wielkość badanych gospodarstw była proporcjonalna do rzeczywistej struktury obszarowej indywidualnych gospodarstw rolnych. Każdorazowo badaniem objęto 0,2% faktycznej liczby indywidualnych gospodarstw rolnych, a próbę badawczą w 2011 r. stanowiło 3,3 tys. gospodarstw. Materiał z badań terenowych został uzupełniony o dane GUS. Badania wykazały systematyczne zmniejszanie populacji związanej z użytkownikiem indywidualnego gospodarstwa rolnego, a tempo tego procesu było wyznaczane nie tylko skalą ubytku gospodarstw, ale również migracjami. Nieznacznie zauważalnym symptomom starzenia się towarzyszył wzrost poziomu skolaryzacji i dywersyfikacji aktywności zawodowej ludności rolniczej. Te tendencje skutkowały spadkiem zatrudnienia i profesjonalizacją stosunków pracy w rolnictwie. Jednak nadal ten sektor cechuje nadmierne zatrudnienie i duża skala niewykorzystanych zasobów pracy. (abstrakt oryginalny)
EN
The presented analysis assessed changes in resources and use of labour force of individual agriculture in 1992-2011, with particular emphasis on the final preparatory period and the years of participation in EU structures. The length of the analysis period allows the conclusion to be drawn that the population related to the user of an individual agricultural holding experiences significant quantitative and qualitative transformations. It was found that the population associated with the user of an individual agricultural holding systematically decreased and the pace of this process was determined not only by the scale of the loss of agricultural holdings, but also migration. Minor demographic trends were accompanied by an increase in school enrolment ratio and diversification of professional activity of the agricultural population. These trends resulted in a decrease in employment and professionalisation of labour relations in agriculture. However, this segment is still characterized by excessive employment and high scale of unused labour resources (16% - rate of unnecessary workers). (original abstract)
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.