Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 280

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  GPS
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
1
Content available remote Badania stałości osnowy zapory Czorsztyn-Niedzica w latach 1998-2003
100%
|
|
tom T. 10, z. 2
101-111
PL
Praca omawia wyniki prowadzonych przez autora sześcioletnich badań stabilności filarów obserwacyjnych osnowy pomiarowej zapory Czorsztyn-Niedzica. Klasyczna sieć kątowo-liniowa jest obserwowana w cyklach rocznych. Wyniki wyrównań wskazują, że w każdym cyklu uzyskano błąd wzajemnego położenia pary dowolnych punktów nieprzekraczający š1 mm. Badanie stałości prowadzono metodą transformacji poszukiwawczych. Załączone wyniki wskazują na ruch niektórych punktów. W szczególności pomiary zarejestrowały sprężystą deformację wału zapory wywoływaną okresowymi zmianami poziomu piętrzonej wody. Sieć kątowo-liniowa jest wspomagana pomiarami GPS, które jednakże ze względu na znaczne przesłonięcia horyzontu mogą być wykonywane tylko na niektórych punktach. W pracy przedstawiono oryginalną metodę redukcji pomiarów GPS prowadzącą do ich ścisłego porównania z wynikami pomiarów klasycznych.
EN
The paper presents selected results of control network stability investigations at the Czorsztyn-Niedzica Dam. Classical network observed with precise robotized total stations TCA2003 allows submilimetre accuracy of relative point positions. The network stability check is achieved by consecutive four-parameter similarity transformations. Movement of several points were detected. In particular the elastic response of the dam to variability of water level was registered. GPS surveys support the classical network. An original procedure for comparison of results of the classical and GPS surveys is presented.
2
Content available remote Porównanie systemów GPS 300 i 500 firmy Leica
100%
|
2003
|
tom T. 9, z. 1
43-52
PL
W pracy przedstawiono rezultaty analiz porównawczych wyników pomiarów RTK GPS przeprowadzonych na punktach sieci testowej "Błonia" dwoma odbiornikami firmy Leica: SR399E (System GPS 300) oraz SR530 (System GPS 500). Wszystkie pomiary wykonywano metodą "stop & go", systemy GPS porównano pod względem ich parametrów, możliwości, dokładności wyników pomiarów, wzajemnych korelacji różnic współrzędnych oraz czasu trwania pomiarów w warunkach zakłóceń sygnałów satelitarnych. Stwierdzono przewagę Systemu GPS 500 nad jego poprzednikiem pod wieloma względami. Nie zaobserwowano dużych różnic w dokładności wyznaczania współrzędnych X, Y przez porównywane odbiorniki oraz w rozproszeniu wyników pomiarów przy wyraźnie szybszym inicjalizowaniu się i wyznaczaniu pozycji przez odbiornik SR530.
EN
The paper presents results of comparison of GPS RTK stop and go measurements performed on the test network "Błonia" with two Leica GPS receivers: SR399E (GPS System 300) and SR530 (GPS System 500). The two GPS systems were compared with respect to their parameters, possibilities, accuracy, mutual correlation of coordinate differences and minimal duration of measurements in presence of GPS signal disturbances. Supremacy of the GPS System 500 over the older GPS System 300 was proved in many aspects, especially the shorter initialization time and faster ambiguity resolution in the System 500 receivers, while no significant in point coordinates accuracy and scatter was found.
|
|
tom T. 9, z. 2/1
241-253
PL
Analizy statystyczne szkód prowadzone przez DSK potwierdzają, iż poziome ruchy terenu powodują znacznie większe szkody ( w znaczeniu kosztów) niż osiadania. W związku z tym przeprowadzono studia w celu lepszego zbadania składowych poziomych przemieszczeń terenu. Do tych badań były wykorzystane jak dotychczas bezkonkurencyjne pomiary GPS. Rezultaty pokazały, iż punkty znajdujące się na powierzchni terenu ulegają przemieszczeniom na skutek eksploatacji górniczej po trójwymiarowej krzywej, w kierunku punktu wywołującego przemieszczenie, którego pozycja ciągle się zmienia. W artykule zaprezentowano potwierdzony wykonanymi pomiarami model paraboliczny drogi, po której porusza się punkt. Druga część badań jest związana z problematyką czasu występowania obniżeń i przemieszczeń. Może to być zademonstrowane w taki sposób, iż obie składowe zmieniają się jakościowo w identyczny sposób, inaczej mówiąc - obydwie są przedmiotem tego samego chronologicznie wpływu. Poświadczeniem zależności krzywej przemieszczeń od wielkości postępu frontu jest fakt istnienia zmiany kierunku składowej przemieszczenia w stronę eksploatacji w momencie występowania największych obniżeń.
EN
Statistical damage analyses conducted by DSK verify that horizontal ground movements cause much greater damage in terms of costs than subsidence. A study was therefore performed with the aim of examining the component of horizontal ground movement more closely. GPS measurements in a hitherto unique form were available for this study. The results show that the ground points on the surface move - as a result of underground mining - over a three-dimensional curve in the direction of an impact focal point whose position is constantly shifting. The model of a parabolic path of motion is presented, and this is confirmed by the measurements. A qualitative dependence on the rate of advance is confirmed with respect to the permanently shifting position of the dynamic impact focus in relation to the breast. Another part of the study is concerned with the course over time of subsidence and displacements. Here it can be demonstrated that both components change qualitatively in identical ways, in other words they are both subject to the same chronological dependence. Evidence of the dependence of the displacement curve on the rate of advance is the fact that there is a change in direction in the displacement component in the direction of working at the moment of the greatest subsidence rate.
4
Content available remote Wykorzystanie GPS do kontroli stałości osi głównej wieży szybowej
80%
PL
Na podstawie kilku serii obserwacji, prowadzonych na wieżach szybowych ZG Polkowice-Sieroszowice metodą GPS RTK, wykonano analizę dokładności pozycjonowania punktu obserwacyjnego, położonego w górnej części tych wież. Pomiary te wykonane były podczas pracy maszyn wyciągowych, co pozwoliło na określenie charakterystyki ich dynamicznych drgań. Zastosowany czas obserwacji daje możliwość określenia średniego (statycznego) położenia osi wieży z dokładnością od 8% do 20% jej dopuszczalnego wychylenia. Opracowanie zawiera wnioski odnośnie praktycznego postępowania przy stosowaniu testowanej metody do kontrolnych pomiarów stanu wież szybowych.
EN
Extensive observations GPS RTK taken on shaft towers in the copper mine "Polkowice -Sieroszowice" are utilised in determining the accuracy of positioning of a control point located in the upper tower regions. The measurements were taken whilst the shaft's machines were in service, which allowed for obtaining the characteristics of dynamic tower vibration. The time expended on observations enables us to determine the mean (static) tower position with the accuracy of 8-20% of its admissible deflection (of the vertical). The study provides valuable conclusions as to practical applications of this method to inspections and control measurements of shaft towers in the mining areas.
PL
Od wielu lat podstawowe pomiary deformacji w zakresie obniżeń punktów wykonuje się metodą niwelacji geometrycznej. Nowoczesna technika pomiarowa GPS pozwala na określanie wysokości punktów z coraz wyższą dokładnością. Pojawia się zatem pytanie, czy technika GPS może być przydatna do celów wyznaczania przestrzennych przemieszczeń punktów na terenach górniczych, i czy może zastąpić lub uzupełnić klasyczną metodę niwelacji. Porównano możliwości techniki GPS oraz klasycznej niwelacji w zakresie ich stosowania na konkretnym obszarze górniczym. Omówiono także aspekty dokładnościowe i ekonomiczne związane z wykonywaniem pomiarów tymi dwiema metodami pomiarowymi. Mając dostęp do archiwalnej dokumentacji z pomiarów niwelacyjnych i satelitarnych wyznaczono przybliżony model geoidy niwelacyjnej dla terenu górniczego O/ZG Rudna. Model ten porównano z innymi istniejącymi modelami dla obszaru Polski.
EN
From many years basic measurements of deformation in the aspect of levelling points subsidence are carried out by spirit levelling. Modern GPS technique yields a determination of points' height with higher and higher accuracy. Therefore, it appears a question, if GPS technique can be useful for application of spatial points' dislocations on mining area, and whether it can replace or complete classic levelling methods. The possibilities of GPS technique and classic levelling in the aspect of their application on a particular mining area were compared as well. Moreover, the accuracy and economic problems in respect to measurements with the use of the both methods was discussed. Having archival documentation on levelling and satellite measurements, the approximate model of levelling geoid for O/ZG Rudna Coal Mine area was established. This model was compared with other existing models for area of Poland.
|
2011
|
tom z. 1/90
279--286
EN
Commencement of the ASG-EUPOS national network in 2008 resulted in rapid development of utilisation of satellite technologies for topographic surveys. Surveying experiments, performed in 2008 and 2009 at the chair of Engineering Geodesy and Topographic Surveys pointed to high usefulness of the RTK technology for topographic surveys. Research works, carried out at the surveying test site close to Grybów at the Nowy Sącz District, performed with the use of NAWGEO services of the ASG-EUPOS network proved that the expected maximum mean errors of horizontal locations and the ellipsoidal elevation of points, may be of the order of approximately 0.04m and 0.06 m, respectively (Malarski et al., 2010). Considering additional errors of the quasigeoid model, the issue is to obtain the centimetre accuracy in the system of normal elevations, which is required for topographic surveys. It seems that the proposal of Topcon company, concerning the mmGPS technology (Millimeter GPS) may meet those requirements.
PL
W artykule przedstawiono rozważania dotyczace porównania współrzęd- nych punktów w układzie GRS,80/WGS-84, uzyskiwanego za pomocą pomiarów technika satelitarną GPS (Globalny System Pozycyjny), ze współrzędnymi punktów lokalnego układu odniesienia. Istota problemu dotyczy powiązania lokalnych układów z układem globalnym. Wzajemne związki lokalnych układów odniesienie z układem globalnym można wyrazić najprościej poprzez odchylenie od pionu.
EN
This article introduces comparison of the coordinate point of the arragement GRS, 80 / WGS-84, gotten with the technology of mearusements with GPS satelite (Global Positioning System), to the local arrangement. The essence of the problem relates to the connection of local coordinate system with the global coordinate system. I express the mutual relationships of the local systems of the reference, with the global system in the most straight way, through the deviation from plumb-line.
|
|
tom T. 12, z. 2/1
333-341
PL
Artykuł prezentuje projekt badawczy wykonany wspólnie przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie oraz Uniwersytet w Gembloux (Belgia) na zlecenie ośrodka badawczego Komisji Europejskiej - JRC (Joint Research Centre) w Isprze, we Włoszech. Głównym celem badań było opracowanie metod walidacji pomiarów powierzchni działek rolnych. Badaniami objęto dwie techniki pomiarowe: fotogrametryczną (część wykonana przez AGH) oraz bezpośrednią metodę pomiarową z wykorzystaniem odbiorników GPS (część wykonana przez UWM). Wyniki obu metod zostały poddane szczegółowym analizom statystycznym, które wykonał Uniwersytet w Gembloux. Niniejszy artykuł przedstawia założenia, przebieg testów polowych i wyniki eksperymentów dotyczących pomiarów GPS. W trakcie testów polowych wykorzystano odbiorniki różnych producentów, pomiary praktyczne wykonano na działkach o zróżnicowanej powierzchni, kształcie oraz różnych zasłonach terenowych. Ogromna liczba pomiarów oraz szczegółowe analizy statystyczne pozwoliły na wyciągnięcie konstruktywnych wniosków.
EN
The paper presents the project carried out by University of Science and Technology (AGH) in Cracow, Poland in cooperation with University of Warmia and Mazury (UWM) in Olsztyn, Poland and Unite de Statistique et Informatique (USI) in Gembloux, Belgium. The project was commissioned by Joint Research Centre (JRC) of European Commission. Aim of the research was elaboration of validation methods for measurement of land parcels areas. Two measurement experiments were performed in the project: remote sensing (RS) and GPS. Remote sensing experiment was made at AGH-UST Kraków, and GPS at UWM Olsztyn. Both experiments were designed and statistically analyzed at USI Gembleux. The article presents the guidelines, practical field tests and results concerning GPS part of the project. During field tests different types of GPS receivers were used, the measurements were carried out on parcels with different size, shape and border conditions (open horizon and obstructions by the trees). The huge number of repetitions and detailed statistical analyzes allowed to draw constructive conclusions.
PL
W niniejszym opracowaniu wykazuje się użyteczność pewnego rodzaju funkcji, zwanych falkami, w procesie odszumiania szeregów czasowych. Wielkości wyjściowe są poddawane procesowi wielorozdzielczej dekompozycji, wydzielającej składowe wysokoczęstotliwościowe i trend o regulowanym stopniu przystawalności do szeregu. Proces analizy i odszumiania odbywa się na podstawie algorytmu zbudowanego na bazie drugiej pochodnej funkcji gaussowskiej zwanej funkcją kapelusza meksykańskiego, wykorzystywanej zwykle do ciągłej transformaty falkowej. Przedstawiona metoda wykazuje pożądane własności analiz wielorozdzielczych, zbudowanych na bazie funkcji falek. Na podstawie opracowanego algorytmu napisano program, za pomocą którego są przetwarzane dowolne próbki danych. Działanie programu zilustrowano przykładami numerycznymi, w których wykorzystano szeregi czasowe residuów podwójnych różnic, otrzymane w wyniku opracowania pomiarów sygnałów GPS za pomocą pakietu GPPS. Uzyskane wyniki charakteryzują się wyższą dokładnością niż wyniki rozwiązań standardowych.
EN
In this article some kind of functions called wavelets is used as useful tool to denoising time series. Input data are decomposed on high and Iow frequency components with different degrees of multiresolution. To denoise time series, an algorithm is built, where second derivative of gaussian functions is used. Presented approach shows good properties of multiresolution analyses, built on the base of wavelets. Based on this algorithm, a software has been worked out with the help of which time series are processed. Functioning of software is illustrated by numerical examples where the time series of GPS double difference residuals were exploited. These residuals come from signal postprocessing in GPPS packet. New results are characterized by better accuracy than standard solutions.
11
Content available remote Some mathematical aspects of the GPS attitude determination for a ship
71%
|
|
tom Z. 10
100-110
PL
W referacie zasygnalizowano znaczenie pomiarów i badań ruchu drogowego. Przedstawiono podstawowe metody pomiaru prędkości. Wskazano na możliwość wykorzystania systemu GPS do pomiarów prędkości w ruchu drogowym. Zaprezentowano wyniki pomiarów prędkości z zastosowaniem systemu GPS wykonane w Radomiu. Wskazano również na ewentualne możliwości analizy danych uzyskanych z pomiarów.
EN
The article signals the importance of measuring and test traffic In the lecture are discussed the meaning of Road traffic measures. Indicated the possibility of using GPS to measure the speed of traffic. Shows the results of measurements of speed with GPS built in Radom. The article also discusses possible ways of analysis of data obtained from measurements.
PL
W prezentowanych badaniach wykorzystywany jest system GPS w celu wyznaczania pionowychi poziomych przemieszczeń punktów kontrolowanych na obszarze Starego i Głównego Miasta Gdańsk. Sieć kontrolna składała się z czterech punktów referencyjnych i dwunastu punktów badanych. Obecnie w precyzyjnych pomiarach satelitarnych błędem najbardziej ograniczającym dokładność wyników jest refrakcja troposferyczna. W trakcie badań niezbędne było opracowanie optymalnej strategii redukcji opóźnienia troposferycznego w badaniach przemieszczeń technikami satelitarnymi. W niniejszej pracy przedstawiono w skrócie doświadczenia i wyniki zebrane podczas pięciu kampanii pomiarowych GPS przeprowadzonych na badanym obszarze. Jednocześnie w celu analizy wiarygodności otrzymanych wyników przeprowadzone zostały dwa pomiary niwelacji precyzyjnej. Otrzymane wyniki potwierdzają przydatność techniki GPS do badania deformacji terenu.
EN
In the presented research, GPS measurements were used in order to determine horizontal and vertical displacements in the area of the Old and Main City of Gdansk, The control network consists of four reference and twelve controlled points, Currently, with requirement of the sub-centimeter accuracy and availability of precise IGS products, the ultimate accuracy limiting factor in GPS positioning is the tropospheric delay, During the presented research in was necessary to develop the best strategy for the mitigation of tropospheric delay effects on GPS measurements, In this paper a short summary of the results obtained from five field campaigns is presented, These results confirm applicability of GPS technique to 3D deformation analysis.
PL
Badania deformacji powierzchni Ziemi na terenach miejskich mają istotne znaczenie w przypadku aglomeracji zlokalizowanych na niestabilnych gruntach wpływających na nierównomierne, permanentne osiadanie budynków, na których znajdują się znaki osnowy wysokościowej. Nierównomierne osiadanie znaków punktów wysokościowych wpływa bezpośrednio na zmianę rzędnych punktów w przyjętym układzie współrzędnych. Takie efekty zauważone zostały na obszarze Starego i Głównego Miasta Gdańska, posadowionego przeważnie na piaskach deluwialnych oraz torfowiskach. Wobec tego obszar ten przyjętego jako obiekt badań nad zastosowaniem technologii GPS do badań pionowych i poziomych deformacji terenu. W referacie przedstawiono koncepcję wykorzystania technologii GPS do badań deformacji powierzchni Ziemi na przykładzie Starego i Głównego Miasta Gdańska wraz z projektem rozmieszczenia punktów referencyjnych i kontrolowanych oraz przyjęto stabilizację punktów wysokościowych zapewniającą ich większą stabilność. Przedstawiono także analizę możliwości wykonywania precyzyjnych obserwacji GPS w terenie zurbanizowanym, jak również pokazano przyjęte rozwiązania i procedury pomiarowe, które w znacznym stopniu przyczyniają się do redukcji błędów przypadkowych, wpływających niekorzystnie na wyniki końcowe opracowania pomiarów.
EN
Ground deformation analyses in urban areas are extremely crucial for agglomerations localized on unstable grounds. It is because such localization causes constant subsidence of buildings on which the leveling marks are situated. This in turn causes the changes of heights of points in the given coordinate system. Such effects were noticed in Old and Main City of Gdansk which is situated on sedimentary sands and peat bogs. This led us to selecting the abovementioned area as a test-bed during studying of the applicability of GPS technique to precise 3D ground deformation monitoring. This paper presents the foundations (basics?) of the technology developed at the University of Warmia and Mazury in Olsztyn. There is the localization of reference and controlled points presented and discussed here. A special emphasis was put on the stabilization of the reference and controlled points that assures very high repeatability of measurements. The paper shows also the feasibility study of the GPS technique in ground deformation monitoring in urban areas. The established solutions and measuring procedures aiming at the elimination of accidental errors are presented as well in this paper.
PL
Geodeci praktycy nie mają z reguły dostępu do oprogramowania naukowego, a programy komercyjne bardzo często w wyniku pewnych uproszczeń oferują mniejszą dokładność wyznaczenia pozycji, niewystarczającą do rozwiązania precyzyjnych zadań geodezyjnych na poziomie subcentymetrowym. W pracy autorzy poddali analizie problem modelowania zmienności położenia centrów fazowych anten GPS przy opracowaniu obserwacji oprogramowaniem komercyjnym w celu wyznaczania wysokości. Zwrócono uwagę na błędy, jakie mogą wyniknąć przy takim opracowaniu. Zaproponowano pewne sposoby korekty uproszczeń zawartych w programach komercyjnych w celu zwiększenia dokładności wyznaczania wysokości.
EN
Geodesists practicians often do not have access to scientific software, and commercial software, in result of certain simplifying, offer smaller exactitude, insufficient to solution of precise geodetic task. In work authors analyse problem of modelling variability of GPS antennae phases' centers position at elaboration of observation with commercial software in aim of height appointment. Attention was turned on errors they can result at such elaboration. Certain ways of correction of simplifying cointain in commercial software were proposed in aim of increase the exactitude of height appointment.
PL
W niniejszej pracy pokazano, że glajchszaltowanie ciągów obserwacji w skali kontynentalnej czy globalnej oraz w długim przedziale czasowym zamazuje informacje ważne dla badań ruchów lokalnych oraz krótkookresowych skorupy ziemskiej. Tak opracowane obserwacje mogą być użyteczne jedynie do badań ruchów wiekowych i globalnych. Odzyskane z nich resztki informacji wskazują na efekt "ukrywania" istotnych ruchów skorupy ziemskiej. Podano też użyteczne dla Europy algorytmy przeliczenia składowych prędkości ruchu v/x,v/y,v/z stacji permanentnych na składowe v/N,v/E,v/h.
EN
In this work it is shown that global, continental or long time scale equalizing of observation sequences obscures important information for studies of local and short-term movements of the earth's crust. Observations processed in such a way can only be useful for research into long-term and global movements. The remaining information recovered from these observation sequences indicates an effect of "hiding" significant movements of the earth's crust. Algorithms are also presented for the conversion of velocity components v/x, v/y, v/z of permanent stations to the components v/N, v/E, v/h. This may be of interest in Europe.
17
Content available Desing and simulative testing of DR/GPS system
70%
|
|
tom No. 2
57-68
EN
The article presents a project and simulation results of an integrated positioning system DR/GPS. Firstly, a choice of devices for the positioning system is discussed. Secondly, a concept of integration of a dead reckoning (DR) module with a GPS receiver is described. The system processes data from an odometer, a gyro, an electronic compass, which constitute the DR unit, and from a GPS receiver with use of two complementary Kalman filters. Next, state-space model of the system and Kalman filters are shortly presented. After that, the authors outline an adopted methodology of simulative testing of DR/GPS integrated system. Chosen simulation results are included in the paper. The presented integrated positioning system may find its application as a component of an in-car navigation system or, following several alterations, also as an onboard system of other types of land vehicles.
|
|
tom No. 5
1-84
EN
[from "Introduction"] The dissertation is divided into four chapters: Chapter I. "Terminological synthesis of concepts: availability, reliability and continuity in literature on navigation" - covers the study of literature in the field of navigation with regard to the three concepts discussed. They will be characterized with respect to both their nature, and methods of determination navigational purposes. As a result of the analysis, drawn will be conclusions related to the existing differences in perception of the terms, narrowing down of their meaning in navigation, as well as constraints of the models recommended. Chapter II. "General model of the availability, reliability and continuity" - here the definition of navigational structure will be constructed. This definition is indispensable for the process of system modeling. The mathematical model of alternative process with restoration will be worked out, based on the mathematical description of navigational systems’ states. As a result, mathematical relations of availability, reliability and continuity will be formulated, describing them on a general level. The same model will enable the transposition to time-related formulas, typical of a number navigation processes, i.e. processes - where distributions of lifetimes and times of failures are expressed by exponential equations. Chapter III. "Classical differential GPS systems"- the main thesis will be considered here and include structural models of differential DGPS transmission, providing, in this way, for making a separate individual navigational structure - differential GPS transmission. Consequently, models and measures of reliability, availability and continuity will be proposed for transmission of the RTCM messages (type 1 or 9-3) commonly used in navigation. Chapter IV. "Differential GPS system network" - presents the validation method of DGPS systems in the areas where multiple coverage of several radiobeacons and reference stations exists. An analogous method of modelling as in the classic systems is proposed. A general validation of transmission methods for differential GPS will also be proposed in this chapter. The issues considered in this dissertation, will exemplify a group of single element models - GPS telemetric transmission - within the complex structure of differential GPS. We can assume that a new scientific area will be opened for future deliberations in the fields related to: 1. Optimisation of decision making process when deploying maritime reference stations (DGPS) or land based (permanent GPS/RTK), taking into account: user reliability features, minimum requirements for the basin (area), maximization of task effectiveness and many others. 2. Advantages of multistation system nets in the aspect of position accuracy and operation reliability, also other typical features influencing exploitation. The mathematical model proposed in this dissertation, fills the gap concerning methodology used to determine the magnitude of reliability, continuity and transmission availability in differential GPS systems on surveying level. Thus, more effective way of use in navigation has been provided. General and particular theory introduced to describe navigation systems by means of reliability characteristics enables theoretical considerations over individual elements and easy integration into more complex structures.
PL
W artykule przedstawiony został opis funkcjonalnego lokalizatora GPS stworzonego na bazie mikrokomputera Raspberry PI, który może przesyłać swoją lokalizację używająć technolgii GSM i wizualizować dane GPS w czasie rzeczywistym np. przy użyciu map Google. Zazwyczaj, gdy używamy nawigacji samochodowej bądź mobilnej, wyświetla ona naszą lokalizację na mapie i pokazuje najlepszą ścieżkę powiązaną z odległością lub innymi czynnikami z naszego punktu do wybranego miejsca docelowego. Lokalizator natomiast może być wykorzystany do śledzenia obiektów lub osób. Warto zauważyć, że w przeciwieństwie do GPS nie musimy być fizycznie blisko niego, aby otrzymywać dane, ponieważ może przesyłać je strumieniowo poprzez Internet. Od czasu wprowadzenia na rynku systemów GPS, konsumenci oraz firmy prześcigają się w wymyślaniu innowacyjnych sposobów wykorzystania tej technologii w codziennym życiu. Systemy nawigacji oraz śledzenia powstrzymują nas od zagubienia się, gdy jesteśmy w nieznanych miejscach, monitorują dzieci, gdy są z dala od domu. Wspomagają śledzenie pojazdów przez cały czas, przez co należą do jednych z najbardziej efektywnych sposobów podnoszenia, jakości i sprawności zarządzania systemami wykorzystywanymi w logistyce. Umożliwiają sprawniejsze wyszukiwanie oraz zarządzanie materiałami oraz szybkiemu zebraniu informacji poprzez użycie nowoczesnej technologii.
EN
In the article a functional GPS locator description has been presented based on microcomputer Raspberry PI, which can transfer your localization using GSM technology and visualize GPS data in real-time e.g. with Google maps. Normally when using car navigation system or mobile one it’s displaying our localization on map and showing the best path connected to the distance and other factors from our place to the destination one. The locator instead can be used to track objects or people. It’s worth to mention that in the contrary to the GPS we do not have to be physically close to it in order to get data, because it can send data in the stream mode through the internet. Since implementation of the GPS systems into the market consumers and companies try to outdo each other in inventing new modern ways of using this technology in day-to-day life. Navigation systems and tracking ones prevent us from getting lost, when we are in unknown places, they monitor children when they are out of home. They support vehicles tracking all the time, therefore they are one of the most effective ways of increasing quality and efficiency of the management systems used in logistics. They enable better searching and materials management as well as faster information gathering through modern technology usage.
|
|
tom Vol. 44, nr 12
13-14
PL
W artykule przedstawiono możliwości transferu czasu UTC za pomocą kwarcowych wzorców czasu synchronizowanych sygnałem GPS opracowanych w ITR. Dokładność tego transferu jest porównywalna z jednokanałową metodą obserwacji jednoczesnych GPS i pozwala wyznaczyć niedokładność zegara atomowego na poziomie 10⁻¹³ z dokładnością 10% w ciągu 1 tygodnia. Dalsze prace pozwolą zwiększyć dokładność transferu czasu przez wyeliminowanie wpływu temperatury na opóźnienie sygnału w antenie GPS.
EN
In the paper the possibility of UTC time transfer by GPS synchronized quartz frequency source developed at ITR has been presented. The accuracy of time transfer is comparable to single channel common view GPS transfer method and enables to determine the drift of atomic clock on the 10⁻¹³ level with 10% accuracy within one week. Further research is needed to establish and eliminate the influence of temperature on time transfer accuracy.
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.