Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  oksyetylaty
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przeprowadzono z powodzeniem syntezę bezpośredniego oksyetylenowania di-(2-metyIopropionianu)-2.2,4-trimetylo-1,3-pentanodiolu (di-oksanolu) oraz 2-metylopropionianu-2-metylopropylu (izo-maślanu izo-butylu). Scharakteryzowano podstawowe właściwości fizykochemiczne i powierzchniowe otrzymanych próbek produktów. Uzyskane rezultaty badań jednoznacznie wskazują, że w wyniku addycji tlenku etylenu do di-oksanolu oraz izo-maślanu, izo-butylu powstają produkty o charakterze niejonowych związków powierzchniowo czynnych. Stanowi to wstępną przesłankę oceny przydatności badanych pochodnych aldehydu izomasłowego jako surowców do syntezy surfaktantów.
EN
A success synthesis of direct oxyethylation of 2,254-trimethyf-l,3-pentanedionyl di-(2-methylpropionate) (di-oxanol) and 2-methylpropyl 2-methylpropionate (isobutyl isobutyrate) is described Obtained products exhibit interfacial activity indicating their amphiphilic character. The availability of cheap isobutyl aldehyde encourages its application for the production of raw materials for detergent industry. The presented preliminary results are a promising basis for further research.
3
Content available remote Wpływ alkilofenoli i ich oksyetylatów na środowisko wodne
75%
PL
Dokonano krytycznego przeglądu literatury dotyczącej antropopresji środowiskowej ważnej grupy chemikaliów przemysłowych i gospodarczych: alkilofenoli i ich oksyetylatów. Omówiono zagadnienia związane z ich produkcją oraz różnorodnością zastosowań. Scharakteryzowano wpływ tych związków na organizmy żywe, włączając ich właściwości endokrynne. Przedstawiono ich rozpowszechnienie w środowisku w ostatnich latach ze szczególnym uwzględnieniem czasu i miejsca prowadzenia badań.
EN
A review, with 71 refs., of prodn., uses and occurrence of the title compds. in environment and their impact on living organisms.
PL
Scharakteryzowano oksyetylaty estrów metylowych kwasów z oleju rzepakowego jako nową grupę surfaktantów oferowanych na rynku detergentów. Przedstawiono ocenę ich podstawowych właściwości fizykochemicznych oraz badano zgodność w roztworach z innymi składnikami. Prezentowane wyniki wykazują, że omawiane oksyetylaty posiadają typowe cechy niejonowych środków powierzchniowo czynnych i można je z powodzeniem stosować jako zamienniki znanych surfaktantów.
EN
The title esters are presented as a new group of surfactants offered on the detergent market. Their basic physico-chemical properties and compatibility in model solutions with other ingredients are investigated. It is shown that the ethoxylates discussed exhibit typical properties of nonionic surface active agents and can be successfully applied as e-quivalents to the other well known surfactants.
PL
Przedstawiono wyniki badania procesu siarczanowania oksyetylenowanych alkoholi o różnej zawartości wolnego alkoholu. Użyte surowce otrzymano przez oddestylowanie części lżejszych frakcji z technicznych oksyetylatów alkoholu laurylowego o średnim stopniu oksyetylenowania 2 lub 3. Siarczanowanie oksyetylenowanych alkoholi prowadzono za pomocą kwasu chlorosulfonowego. Uzyskane siarczany zmodyfikowanych oksyetylatów wykazywały istotne różnice właściwości fizykochemicznych. Ponadto wykonano porównawczą ocenę przykładowych wyrobów chemii gospodarstwa domowego, gdzie zastosowano otrzymane siarczany.
EN
Tech.-grade ethoxylated C12–C14 (“lauryl”) alcs., av. ethoxylation deg. 2 or 3, were distd. over 150–213°C/15–20 mmHg to give distillates contg. 1.8–40.7% of the free alcs. The ethoxylates were sulfated 20 min with chlorosulfonic acid (1:1.05 by moles) at 30–35°C, ripened 20 min at 40–45°C, and neutralized to yield clear homogeneous sulfates. As the content of free alcs. in the ethoxylates was reduced, the resulting aq. solns. of the sulfates had a lower viscosity, a higher surface tension, a lesser gel formation, and a higher foam formation ability. The dishwashing agents and the shampoo bases prepd. from the sulfates showed no such simple relationships, except that the products contg. the sulfates prepd. from the 40.9% and 8.9% free alc. ethoxylates were much better.
8
Content available remote Badania oksyetylacji kardanolu oraz właściwości oksyetylatów
51%
PL
Przedstawiono wyniki badań otrzymywania niejonowych surfaktantów z kardanolu metodą oksyetylenowania i nad właściwościami fizykochemicznymi oksyetylatów. Metodą GC określono skład frakcyjny produktów oraz niektóre ich cechy powierzchniowe i smarne (obciążenie zespawania).
EN
Cardanol was oxyethylated with oxirane in presence of alk. catalysts. NaOH and a Ca catalyst showed the highest catalytical activity. The oxyethylates were studied for fractional compn. and surface tension, foaming and emulsifying capacity as well as lubricity in aq. solns. They showed similar properties as com. nonylphenol ethoxylates used as surfactants.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.