Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1332

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 67 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Handel elektroniczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 67 next fast forward last
XX
Przerobiliśmy już absolutnie wszystko w ciągu ostatnich pięciu lat - od konkretnych usług (click & collect), przez zakupy subskrypcyjne, wieloletni rok mobile, a ostatnio omnichannel. W samej branży od czasów boomu na zakupy grupowe nie pojawiło się nic, co by nią w sposób znaczący wstrząsnęło i sprowokowało właścicieli biznesów do przepisywania raz jeszcze modeli biznesowych. Natomiast bez wątpienia da się dostrzec rosnącą siłę specjalizacji. Rynek ma dość sklepów o szerokiej ofercie i tworząc kolejny brand ze wszystkim, trudno jest postawić na unikalne wartości czy wypracować jakiś wyróżnik. Dlatego też wiele nowo powstających firm e-commerce stawia na zrozumiałą, prostą ofertę w bardzo konkretnych branżach. Definicyjnie jednak znowu nie dzieje się tutaj nic poza poszukiwaniem nieobsadzonych jeszcze nisz. I tak zapewne będzie w kolejnych latach. Wzrost naszego rynku wciąż jest dwucyfrowy, a to oznacza, że przy obecnej dynamice przez najbliższą dekadę wiele jeszcze ulegnie zmianie. (fragment tekstu)
2
Content available Polskie sklepy internetowe na rynku europejskim
100%
EN
This article is an empirical study which presents the results of studies made on the basis of Polish and foreign secondary sources of information. The article includes basic characteristics and determinants of e-commerce development in Poland and Europe. E-commerce in Poland has a very high growth prospects, the best in Europe. It is important that businessman's running internet stores are aware of what determines the success of the companies on the Internet. Internet expands the spatial extent of many companies. Foreign markets are attractive to many companies. The article indicates success factors of Polish online stores in terms of communication with a foreign customer: available websites language versions, abroad delivery conditions, terms of payment for overseas customers, other requirements of the international transaction.
XX
Rokrocznie wzrasta liczba zastosowań handlu elektronicznego w biznesie. Coraz więcej firm stara się wkroczyć na rynek rządzący się regułami biznesu elektronicznego w celu utrzymania przewagi konkurencyjnej. Handel elektroniczny wpływa na proces podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie, obniża jego koszty operacyjne oraz zwiększa poziom satysfakcji klientów. Z drugiej strony wymaga on od organizacji zmiany dotychczasowych modeli, a także procesów biznesowych. Majed Al-Mashari, pracownik naukowy Wydziału Systemów Informacyjnych na Uniwersytecie im. Króla Sauda w Arabii Saudyjskiej, zbadał 8 wielkich organizacji biznesowych pod kątem doświadczenia w handlu elektronicznym
XX
E-commerce, czyli handel elektroniczny, pomimo że stanowi stosunkowo młodą gałąź gospodarki, sprawił, że coraz więcej procesów biznesowych przenoszonych jest do Internetu. O dynamicznym rozwoju e-commerce świadczy coroczny kilkudziesięcioprocentowy wzrost liczby jego użytkowników. Artykuł przedstawia zarys rynku e-commerce w Turcji. Zaprezentowano w nim istotę e-commerce, historię jego rozwoju w Turcji oraz aktualny stan e-commerce w tym kraju w porównaniu z innymi krajami. Zwrócono również uwagę na uwarunkowania tworzące dobre perspektywy jego wzrostu.(abstrakt oryginalny)
EN
E-commerce (electronic commerce), although it is a relatively young branch of the economy, has caused that more and more business processes are transferred to the Internet. The dynamic development of e-commerce is evidenced by the several-dozen-percent increase in its users every year. The article presents the outline of the e-commerce market in Turkey. It presents the essence of E-commerce, the history of its development in Turkey and the current state of e-commerce in this country, in comparison with other countries. Attention was also paid to con-ditions that create good prospects for its growth.(original abstract)
XX
W artykule poruszono temat dynamicznie rozwijającej się dziedziny, jaką jest e-commerce. Opisane zostały podstawowe uwarunkowania wpływające na rozwój tego obszaru oraz przedstawiono podstawowe wskaźniki potencjału handlu elektronicznego. W dalszej części skupiono się na zaprezentowaniu obecnego stanu rozwoju e-commerce w Polsce oraz w Danii na tle innych, wybranych krajów. W końcowej części dokonano krótkiej oceny odnośnie do sytuacji w zakresie wykorzystywania e-commerce w dwóch badanych krajach.(abstrakt autora)
EN
The article touches on the rapidly growing field which is e-commerce. At first it describes the basic conditions affecting the development of this area and the main indicators of its potential. The next part focuses on presenting the current state of e-commerce development in Poland and in Denmark on the background of other, selected countries. In the final part, a brief assessment on the situation regarding the use of e-commerce in the two, surveyed countries was done.(author's abstract)
6
Content available remote Funkcjonowanie e-handlu w Polsce
100%
XX
Internet zmienia oblicze handlu w Polsce. E-handel staje się coraz popularniejszy. Cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród klientów bez względu na płeć, wiek czy dochód. Decydują o tym konkurencyjne ceny, oszczędność czasu i wygoda zakupów. Jednak w sieci należy być bardzo ostrożnym. Nie każdy podmiot jest uczciwy i rzetelny.(abstrakt oryginalny)
EN
Internet is changing trade in Poland. E-commerce is becoming increasingly popular and has a lot of interest among customers, regardless of sex, age or income. This results from the competitive prices, saving time and convenience shopping. However, one should be very careful in the network. Not every seller is a fair and equitable.(original abstract)
7
Content available remote Fulfillment Service in e-Commerce Logistics
80%
LogForum
|
2017
|
tom 13
|
nr nr 4
429-438
XX
Wstęp: Opisywana w literaturze logistyczna obsługa handlu elektronicznego sprowadza się najczęściej do problematyki dostaw produktów do klientów. Zanim jednak towar trafi do klienta, to wcześniej sprzedawca musi go zamówić u swojego dostawcy. Następnie jest on przyjmowany do magazynu i składowany, a po złożeniu zamówienia - kompletowany, pakowany i wysyłany do klienta. Te procesy określa się w e-handlu jako fulfillment. Z uwagi na ich złożoność i presję czasową oraz kosztową e-klientów są one coraz częściej wykonywane przez zewnętrznych operatorów. Mimo dynamicznego rozwoju usługi fulfillment w praktyce e-handlu jest to jeszcze stosunkowo mało rozpoznane zagadnienie w teorii zarządzania. Celem pracy było zaprezentowanie oraz przeanalizowanie usługi fulfillment w obszarze e-logistyki. Autor podjął próbę wskazania i zdefiniowania głównych modeli procesów logistycznych związanych z usługa fulfillment w tym obszarze, ich słabe i mocne strony. Dodatkowych celem pracy było określenie kierunków rozwojowych rynku usług typu fulfillment.Metody: Na potrzeby opracowania przeprowadzono badania metodami obserwacji bezpośredniej i analizy źródeł pierwotnych oraz wtórnych. Do materiałów pierwotnych należały dane uzyskane od firm zajmujących się usługami fulfillment w Polsce i zagranicą, a do wtórnych - raporty, opracowania i źródła internetowe. Dodatkowo wykonano pogłębione wywiady z przedstawicielami firm, które oferują usługi fulfillment lub, które są potencjalnymi oferentami.Wyniki: W artykule szczegółowo opisano usługę fulfillment, która ma coraz większe znaczenie w logistyce e-handlu. Przedstawiono autorski podział i charakterystykę modeli usług fulfillment oraz omówiono potencjalne trendy na rynku usług fulfillment.Wnioski: Przedstawiona prezentacja oraz charakterystyka modeli usług typu fulfillment umożliwia ocenę zakresu oddelegowania procesów logistycznych do specjalistycznych firm zewnętrznych w celu większego skupienia się na działalności podstawowej e-przedsiębiorstwa. Takie podejście, związane z oddelegowaniem części procesów logistycznych na zewnątrz jest szczególnie korzystne w przypadku dynamicznego rozwoju e-przedsiębiorstwa. Wiąże się to jednak z pewnymi wadami, takimi jak: stosunkowo duże opłaty, brak fizycznego kontaktu z towarem, częściowa utrata kontroli na realizowanym procesem. (abstrakt oryginalny)
EN
Background: The logistics service of e-commerce is usually limited in the literature to the issue of product delivery to customers. However, before goods are sent to the customer, the vendor has to order them from the supplier. Next, they are taken into the warehouse and stored, and after the order has been placed, they are packaged and sent to the customer. These processes are defined in e-commerce as fulfillment. Due to their complexity and time and cost pressure of e-customers, they are more and more often conducted by external operators. Despite the dynamic development of the fulfillment service in e-commerce practice, this still remains a relatively unknown issue in management theory. The aim of this paper is to present and analyze the fulfillment service in e-commerce logistics. The author has made an attempt to indicate and define the main models of logistics processes connected with the fulfillment service in ecommerce logistics, their strengths and weaknesses. An additional aim of this paper was to recognize development directions of the market of fulfillment services.Methods: For the needs of the paper research was conducted using the methods of direct observation and analysis of primary and secondary sources. The primary materials included data obtained from companies providing fulfillment services in Poland and abroad, and the secondary ones - reports, studies and Internet sources. In addition, in-depth interviews were performed with representatives of companies that offer fulfillment services or those which are potential bidders.Results: The article characterizes the details of the fulfillment service, whose importance has been increasing in ecommerce logistics. The author has described the division and characteristics of the fulfillment service models and discussed the potential trends in the fulfillment service market.Conclusions: The presented review and characteristics of various implementations of fulfillment services allows to evaluate to what extent logistic processes should and could be delegated to specialized companies in order to focus on the core competencies only. The usage of fulfillment service is useful especially at the phase of the rapid growth of the ecompany. It involves, however, also some disadvantages, such as relatively high fees, a lack of physical contact with the goods, a partial loss of control over the process. (original abstract)
XX
Wzrost znaczenia handlu elektronicznego generuje problemy związane ze standaryzacją usług i potrzebę budowania nowych narzędzi, które ją zapewniają. Jednym z ważniejszych rozwiązań w tym kontekście jest numer GTIN - wirtualna wersja kodu kreskowego, który zapewnia jednoznaczną identyfikację produktu sprzedawanego on-line. (fragment tekstu)
XX
W artykule opisano wyniki badań, związanych z postawionym pytaniem badawczym, że rola logistyka, obsługującego e-commerce ewoluowała względem tradycyjnego modelu sprzedaży. W tym celu przeprowadzono wywiad ze specjalistą ds. logistyki, Maciejem Wierzbowskim - pracownikiem firmy Porcter&Gamble Polska, która wytwarza produkty FMCG. W artykule zbadano i porównano, jak różni się e-detalista od detalisty oraz z jakimi wyzwaniami mierzy się obecnie firma w zakresie świadczenia usług logistycznych dla swoich kontrahentów, zwłaszcza z sektora e-handlu. Znacząca różnica pomiędzy rozwiniętą i doświadczoną firmą, a rozpoczynającymi swoją działalność e-przedsiębiorstwami jest widoczna w każdym aspekcie obsługi logistycznej - od komunikacji, po transport, przez magazynowanie zamówień. (abstrakt oryginalny)
EN
The article describes the results of research related to the research question that the role of logistics supporting e-commerce has evolved in relation to the traditional sales model. To this end, Maciej Wierzbowski, an employee of Porcter&Gamble Polska, which manufactures FMCG products, was interviewed by a logistics specialist. The article examines and compares how different an e- -retailer is from a retailer and what challenges the company currently faces in providing logistics services to its customers, especially from the e-commerce sector. A significant difference between a developed and experienced company and start- -up e-enterprises is visible in every aspect of logistics service - from communication to transport, through order warehousing. (original abstract)
10
Content available remote E-business - a Look at Strategy
80%
EN
The thesis of the paper is this chapter is that to play an active entrepreneurial role in e-commerce, professionals need to develop holistic understanding of e-business issues, 'business imagination' skills of 'creative win-win design' and negotiation skills. In the first part of the paper the author discusses the e-business situation pointing at great opportunities, and often not so great practices. The second part presents a proposed 'portal model' for understanding e-business as a way to overcome the compartmentalisation of management disciplines. The third part shows the importances of negotiation skills, which, for the purpose of this paper are understood primarily as an ability to design solutions that are beneficial for all parties involved and create timely strategic alliances. The practical importance of those skills is shown in several cases. Among others, how negotiation mastery (not technical genius) of its founder enabled creation of the arguably the most successful corporation of our times. Finally, implications from management training and business education are discussed. Results of unpublished research (conducted with 124 groups) that show the limitations of verbal, cognitive education are presented. Consequently a holistic approach, which would include both classical "cognitive" and "emotional" intelligence as well as further research into the matter, is recommended. (abstract from the homepage of the journal)
XX
Rozwój handlu internetowego odbywał się w Polsce w sposób spontaniczny. Wśród gigantów e-commerce wyrosły nowe firmy, których nie sposób było znaleźć w tradycyjnym handlu. Niestety, podmioty rozwijające się na rynku nie przykładały wagi do standardów znakowania produktów typowych dla dotychczas znanego modelu sprzedaży. Przykładem może być identyfikacja produktów, która w handlu tradycyjnym jest w pełni uporządkowana dzięki standardom GS1, a w Internecie rozwijała się za pomocą różnych pomysłów oderwanych od jednolitej formy znakowania i identyfikacji. Tę sytuację dodatkowo wzmacniał fakt, że nowe produkty, które pojawiały się w sieci, dotychczas nie sprzedawane na rynku tradycyjnym, nie posiadały numeru identyfikacyjnego IGTIN (Globalny Numer Jednostki Handlowej ang. Global Trade Item Number), znanego jako EAN. (fragment tekstu)
XX
Kody kreskowe dzisiaj są już codziennością, a dla niektórych elementem już nawet trochę przestarzałej technologii, bo ponad 40-letniej. Ich wynalezienie nie tylko zrewolucjonizowało sposób prowadzenia handlu detalicznego i wygenerowało miliardy dolarów zysków, ale także wprowadziło nowe zasady współpracy między konkurentami na rynku. Obecnie jesteśmy świadkami kolejnej rewolucji spowodowanej gwałtownym rozwojem handlu internetowego i wzrostem wpływu ostatecznego konsumenta na wszystko, co się dzieje w handlu. Konsumenci oczekują łatwego i bezproblemowego doświadczenia zakupowego, bez względu na to jak kupują, przez telefon, Internet czy w sklepie. A jeśli to im się nie udaje, to za jednym kliknięciem mogą znaleźć ofertę u konkurencji. (fragment tekstu)
XX
Artykuł zawiera analizę procesów rozwojowych w obrocie handlu elektronicznego w Polsce i na świecie. Autor w szczególności przedstawia handel elektroniczny w świetle badań oraz perspektywy jego rozwoju, metody płatności za zakupy internetowe, a także wizerunek klienta sklepu wirtualnego.
EN
Nowadays globalization is one of the most important processes in the world. Internet has made that the borders between countries have lost their earlier meaning. Internet is successfully used as a new delivery vehicle. The propose of this article is to analyze the main trends in developing of electronic commerce Poland comparison then with world trends. (original abstract)
XX
W opracowaniu przedstawiono znaczenie podpisu elektronicznego - kluczowego elementu biznesu elektronicznego dla międzynarodowego handlu oraz procesu globalizacji. Zbadano związek pomiędzy polską ustawą o podpisie elektronicznym a wybranymi zagadnieniami handlu zagranicznego (marketing, organizacja i technika, bankowość, logistyka i zagadnienia podatkowe).
EN
This article attempts to demonstrate the significance of the electronic signature (e-signature) -a key element of "e-business"- for international business and the process of globalisation. The author also analyses the impact of international standards (UNO, WTO, OECD, EU, WCO) relating to the electronic economy on methods of modern business communication. The author also researches the relationships between the Polish Act on Electronic Signatures and selected aspects of international trade (marketing, organization and techniques, banking, logistics, duty and tax issues). (original abstract)
FR
Le sujet de la contribution reflète la multiplicité des canaux de vente et le rôle d’Internet dans la distribution ainsi que son impact sur le comportement d’achat des consommateurs dans l’agglomération de Bratislava. Grâce aux Technologies d’information et de communication (TIC) les consommateurs mixent les différents canaux et adoptent ainsi une stratégie plus globale grâce à une complémentarité des canaux de ventes en ligne et physique. Il est tout d’abord important de connaître le marché et le comportement des clients vis-à-vis de l’offre des produits pour appréhender les phénomènes de consommation et de comportement tels que l’impact d’Internet sur le réseau physique de magasins. Vu les changements de vision des consommateurs, les entreprises du commerce de détail font figure des plus grands utilisateurs potentiels de nouvelles techniques de traitement des informations sur les consommateurs pour analyser le parcours client. Dans sa première partie, la contribution traite des aspects théoriques d’une distribution multi-canal et l’utilisation du géomarketing dans le commerce en détail. La seconde partie présente les résultats d’une enquête réalisée sur le territoire de la capitale de la République slovaque Bratislava, dans le but de constituer une base de données, composante du système d’information géographique, devant servir à la formation d’un modèle de décision sur l’emplacement des points de vente en conformité avec l’impact des TIC sur les canaux de distribution.
16
80%
XX
Od kilku lat w Polsce obserwuje się stały rozwój sektora e-commerce. Za jedną z głównych przyczyn tego zjawiska uznaje się wzrost liczby użytkowników sieci internetowej. Istnieje wiele czynników zachęcających społeczeństwo do zakupów drogą elektroniczną. Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie determinantów motywujących do nabywania produktów na rynku e-commerce w Polsce w 2017 oraz 2018 roku. Na potrzeby realizacji owego celu zostaną wykorzystane dane wtórne pochodzące z cyklicznych raportów dotyczących branży e-commerce publikowanych przez organizację badawczo-technologiczną Gemius. (abstrakt oryginalny)
EN
Abstract: Steady development of the e-commerce sector has been observed in Poland for several years. One of the main reasons for this phenomenon is the increase in the number of Internet users. There are many factors that encourage people to shop online. The aim of this publication is to present the determinants motivating people to purchase products on the e-commerce market in Poland in 2017 and 2018. To achieve this goal, secondary data from cyclical reports on the e-commerce industry published by the Gemius research and technology organizations will be used. (original abstract)
XX
Transgraniczna sprzedaż internetowa przynosi konsumentom dwie główne korzyści: większy wybór produktów oraz możliwość oszczędzenia pieniędzy. Także konsumenci mieszkający w odległych regionach korzystają z możliwości dostępu do tańszych towarów. Przedsiębiorcom pozwala ona dotrzeć na nowe rynki i do nowych klientów, a także premiuje przedsiębiorstwa innowacyjne i konkurencyjne. Jednak z powodu istniejących wewnętrznych barier rynkowych europejski handel elektroniczny nadal odbywa się w większości w obrębie granic krajowych. Artykuł przedstawia bariery rozwoju europejskiego elektronicznego handlu zagranicznego oraz działania legislacyjne podejmowane przez Parlament Europejski w celu usunięcia prawnych i pozaprawnych barier dla transgranicznego handlu elektronicznego. (abstrakt oryginalny)
EN
Cross-border Internet sales offer consumers two main benefits: a greater choice of products and the possibility of saving money. Moreover, the consumers living in remote areas benefit from the opportunities of access to cheaper goods. It allows entrepreneurs to reach new markets and new customers, and rewards innovative and competitive businesses. However, because of existing internal market barriers European e-commerce still takes place largely within national borders. The article presents barriers to the development of the electronic European foreign trade and legislative actions taken by the European Parliament to remove legal and extralegal barriers to cross-border electronic commerce. (original abstract)
XX
Racjonalne wykorzystanie charakterystycznych dla e-connnerce nowych możliwości uzyskania istotnych informacji na temat e-detalistów może poprawiać ilość krytycznych zasobów informacyjnych e-klientów. Fakt ten staje się coraz ważniejszy, ponieważ stosowanie e-connnerce jest coraz powszechniejsze właściwie w każdym zakątku świata. Wydaje się, że dzięki internetowi i zasobom informacyjnym dostępnym w tej sieci, klienci mają możliwość pogłębienia wiedzy na temat e-sprzedawców i ich oferty. To w konsekwencji prowadzi do bardziej racjonalnych decyzji zakupowych dokonywanych przez klientów internetowych.(abstrakt oryginalny)
EN
Rational use of characteristic for e-commerce new possibilities of obtaining relevant information about e-retailers can improve critical business information resources owned by e-customers. This fact is getting increasingly important as the use of e-commerce is on a steady rise in every comer of the globe. It seems that, due to the Internet and the information resources available on the network, customers have the opportunity to deepen their knowledge one-retailers and their offer. This, in consequence, leads to a more rational purchase decisions made by online customers.(original abstract)
XX
Coraz więcej firm prowadzi biznes za pośrednictwem internetu. Dlatego do najbardziej poszukiwanych należą kandydaci na stanowiska związane z e-commerce. Jacy ludzie są do tej pracy odpowiedni i jak nimi zarządzać, aby ich satysfakcja z wykonywanych zadań przekładała się na zadowolenie klienta i sukces firmy? (fragment tekstu)
EN
In this paper we have sketched the issue of knowledge in an e-commerce system. First, using the functional model of an e-commerce system presented in, we shown that knowledge is a central part of any e-commerce system. Second, we presented a detailed discussion of how the knowledge can be acquired and stored in the system. Finally, we described the updating process in e-commerce. (fragment of text)
first rewind previous Strona / 67 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.