Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 75

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Sociology of social groups
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
1
Content available remote Reference Groups and Complaints about Inequality
100%
EN
Although influence of reference population on assessment of individual position is well recognized on the ground of sociology, its impact is rarely taken into account in economic analysis of inequality. Few analyses that are concerned with issue of reference groups in the context of inequality and relative deprivation measurement deal, however, with single reference group. The aim of the paper is consideration on how concept of reference populations of different kind (reference groups and reference categories) may be applied to assessment of aggregated complaint that results from inequality in income (wealth) distribution. (original abstract)
XX
Zaprezentowano próbę egzemplifikacji empirycznej teorii traumy wielkiej zmiany. Wykorzystano materiał jakościowy, który pozwolił na zrozumienie zachodzących reakcji społecznych, działań i zachowań. Na podstawie wyników sondażu został przedstawiony statystyczny rozkład analizowanych zmiennych, które zostały wyodrębnione w procesie operacjonalizacji sekwencji traumatycznej. (fragment tekstu)
3
Content available remote Fawele jako szczególny typ instytucji totalnych
100%
XX
Fawela to miejsce w przestrzeni społecznej, które generuje wśród ich mieszkańców cechy typowe dla osób przebywających w instytucjach totalnych. W polskiej rzeczywistości funkcjonują trzy rodzaje faweli - osiedla popegeerowskie, blokowiska i dzielnice robotnicze i dzielnice biedoty. Ludzie żyjący w fawelach nie widzą związku między ciężką pracą i rozwojem wewnętrznym a życiowym sukcesem. Ludzie tacy zwykle chcą osiągnąc społecznie akceptowane cele nie mając akceptowanych społecznie środków do ich realizacji, czyli wykształcenia, sieci kontaktów, kwalifikacji i środków materialnych. Wyjściem pozostaje mertonowska forma innowacyjnej adaptacji. (abstrakt oryginalny)
EN
Favela is a place in the social space which is generating amongst their residents staying features typical of persons in total institutions. In Polish reality are functionings three favel's kinds - post- PGR housing estates, high-rise block housing estates, workers' districts and the poor districts. Living people in favelas can't see the link between the hard work and the internal development. Such people usually want achieve socially not having accepted cells of accepted socially agents of their accomplishment, i.e. the education, the network of contacts, the classification and financial means. He remains the exit R. Merton's form of the innovative adaptation. (original abstract)
4
Content available remote Analiza determinantów rozmiaru grup społecznych jednostek
75%
XX
Motywacja: Coraz częściej zwraca się uwagę na to, że stosunki gospodarcze wpływają na sposób kształtowania się relacji społecznych, m.in. poprzez występowanie zjawiska strategicznego dobierania znajomych, aby uzyskać przewagę na rynku pracy, co prowadzi do erozji relacji międzyludzkich. Cel: Celem artykułu jest weryfikacja empiryczna teorii tłumaczących liczebność znajomych, których posiadają jednostki. Ma to służyć sprawdzeniu czy faktycznie czynniki ekonomiczne można uznać za istotne w kształtowaniu się rozmiarów sieci społecznych oraz czy można obwiniać system gospodarczy za postępującą atomizację społeczeństwa. Materiały i metody: W artykule użyto metody ekonometryczne dla zmiennych licznikowych, stosowane na mikrodanych. W szczególności zastosowano regresję ujemną dwumianową z logarytmiczną funkcją łączącą. Wyniki: Wykazano brak istotnego wpływu czynników ekonomiczno-społecznych na kształtowanie się rozmiaru grup społecznych. Wyniki wskazują z kolei na istotny wpływ czynników ewolucyjnych i zwykłej częstotliwości wchodzenia w interakcje z ludźmi. (abstrakt oryginalny)
EN
Motivation: Increasingly noted phenomenon is the impact of economics on social relations, for example due to existence of strategic networking between individuals, to gain advantage at labour market. It is believed to lead to erosion of interpersonal relations. Aim: The aim of the article was empirical verification of main theories concerning the size of social networks of individuals. It is to the point of verification whether economic factors influence construction of the social networks of individuals, and whether we are justified in blaming the economic system for progressing atomization of society. Materials and methods: For verification of theories, the econometric methods for count data, used on microdata were applied. More specifically, a negative binomial regression with a logarithmic link function was used. Results: There was no significant impact of socioeconomic factors on size of social groups. The results imply instead significant impact of evolutionary and chance factors. (original abstract)
XX
Celem pracy było określenie stosunku polskiego społeczeństwa do odnawialnych źródeł energii i wskazanie korzyści, jakie niosą działania wykorzystujące odnawialne źródła energii. W badaniach zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, przeprowadzając badania na grupie reprezentatywnej 1 067 respondentów. Przy analizach statystycznych wykorzystano program Statistica 10.1 PL, a w nim analizę funkcji dyskryminacyjnej. Wykazano, iż w wyższym stopniu odnawialnymi źródłami energii zainteresowani byli mieszkańcy wsi i małych miast do 30 tys. mieszkańców. Widzieli oni przyszłość w pozyskiwaniu energii ze źródeł odnawialnych, głównie w urządzeniach wykorzystujących energię słoneczną. Także tej grupie respondentów w największym stopniu zależy na ochronie środowiska naturalnego poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Wskazano na główne bariery w wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii, którymi są: brak mechanizmów wspierających obniżenie energochłonności polskiej gospodarki, wzrost cen energii w wyniku braku konkurencji na rynku hurtowym paliw oraz wyeksploatowana sieć przesyłowa. Korzyści płynące z wykorzystania odnawialnych źródeł energii to przede wszystkim ochrona przyrody i oszczędności płynące z tak pozyskiwanej energii. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study was to determine the attitude of Polish society towards renewable energy sources and identify the benefits posed by activates that use renewable energy sources. A method of diagnostic survey was applied, conducting the study on the representative sample of 1,067 respondents. The Statistica 10.1 GB program and the analysis of discriminant function were used in statistical analysis. It was shown that inhabitants of rural areas and small towns up to 30,000 residents were to the highest extent interested in renewable energy sources. Mainly, they saw the future in solar-powered devices to obtain the energy from renewable sources. Additionally, this group of respondents at the highest level was committed to protecting natural environment through the use of renewable energy sources. The main barriers to the use of renewable energy sources were the lack of mechanisms to support the reduction of energy intensity of the Polish economy, the increase of energy prices due to the lack of competition in the fuel wholesale market and the exploited transmission network. The main benefits of the use of renewable energy sources are nature protection and savings associated with this kind of energy. (original abstract)
EN
This paper discusses some socio-geographical characteristics of contemporary labor migration from Serbia and Montenegro in Denmark, analyzed in terms of social life and social relations of migrants. At the beginning of the sixties, slow economic development of the country (former Yugoslavia), caused the decision of the Serbian and Montenegrin workers to go abroad. Among these countries, it was certainly and Denmark. Serbian and Montenegrin communities of migrants, although not many (about 8,000), is interesting for researchers, because in the middle of Denmark that is economically dependent, maintained their ethnic or social identity. Since the notion of a complex identity, it must be viewing within the more theoretical approach or framework. Therefore, there are two interpretations: one given by the respondents, and other researchers. In this study, on the one hand the most outstanding are moments in the life and character of the Serbian and Montenegrin man in the time immediately preceding the external migration to Denmark and on the other, new life and a different occupational mobility of respondents. Among the latter, include, for example, communication between Serbian and Montenegrin migrants with their homeland through: print media, broadcasting, internet. Important place in the identification of the Serbian and Montenegrin migrants are in the family, relatives, churches, associations and clubs, where they can develop their activities. Thus, forming a social network within the community and are wider environment. (original asbtract)
XX
Autor definiuje mniejszość narodową i omawia zobowiązania międzynarodowe Polski wobec mniejszości narodowych. Następnie analizuje dane statystyczne o mniejszościach narodowych w Polsce.
EN
After a short introduction the author discusses Poland's international obligations related to minorities, provides statistical data concerning ethnic and national minorities in Poland, specifies territories occupied by minorities and stesses the need for conducting research in this field. The paper defines some of the difficulties in obtaining reliable information on national and ethnic issues. It should be noted that the paper does not evaluate the achievements of research on ethnic and national minorities in Poland but it only describes the facts being a basic for such research, stressing the lack of sufficient statistical data. (original abstract)
XX
W artykule przybliżono teorię elit Vilfreda Pareta, dokonano analizy zawartego w niej pojęcia "elita" oraz wskazano na stosunek teorii elit do demokracji.
EN
The paper presents the essential theses of Pareto's theory of elites from the point of view of the term "elite" and of Pareto's relations to democraty. (short original abstract)
XX
Integracja europejska nie stworzyła społeczności europejskiej, w związku z tym Europa pozostaje wielopaństwową i wielonarodową jednostką. W artykule zaprezentowano rozważania socjologiczne dotyczące warunków konstruowania więzi europejskich umożliwiających wyposażenie społeczności europejskiej we wspólne założenia społeczno-organizacyjne i kulturowe.
EN
European integration has not generated - at least to date - a European society. It has not produced any of the structural components of linkages characteristic of real socio-cultural systems as described in social science. Europe has neither become a super-state, nor a super-nation nor a super-society. It is not even distinct as a civilisation. It remains a multi-state, multi-national entity; an economic aggregate - from which the entire process began - rather than a societal organism. Official discourse on integration focuses on the economic and political benefits of cooperation, opportunities for joint action despite manifold divisions, minimisation of conflicts as well as possible unification processes. In the public consciousness, therefore, the dominant image of the EU is that of an area in which there co-exist allied yet separate societies, cultures and nations that are not linked to each other by means of an overarching, unequivocal conviction. However, the issue of the forms and conditions for the construction of pan-European linkages capable of endowing this heterogonous entity with a primary set of common and relatively widely accepted socio-organisational and cultural foundations, constitutes an important element of the sociological reflections presented in this article. (original abstract)
EN
The main aim of the paper is to describe personal, public and occupation-related trust of Polish students. This aim is reflected in the paper's structure. The theoretical part explores key issues related to social capital and to trust as its crucial component. The empirical part offers an analysis of a survey conducted among Polish students and, additionally, for the purpose of comparison, also among their peers from Spain. Several key conclusions are formulated in the final section of the paper. They refer in particular to the differences in the areas of personal, public and occupation-related trust between the two analysed groups of students. (original abstract)
12
Content available remote Gettoizacja jako nowy wymiar totalizacji
75%
XX
Gettoizacja po upadku systemu totalitarnego ma "szansę" stać się jeszcze jednym sposobem na marginalizację i zablokowanie procesu odbudowy zdrowych relacji w społecznościach lokalnych. Źródeł teoretycznych rozważań nad gettoizacją można poszukiwać w rozważaniach E. Fromma dotyczących charakteru autorytarnego, dociekaniach M. Foucaulta w związkuz zapoczątkowaną w siedemnastowiecznej Francji ideą "wielkiego zamknięcia" oraz socjologicznych badań E. Goffmana dotyczących specyfiki funkcjonowania instytucji totalnych. Gettoizacja jako nowy wymiar totalizacji wpisuje stopniowo się w rzeczywistość polskich miast, niezależnie od tego, czy zamknięte społeczności /gated communities/ powstają na życzenie ich przyszłych uczestników, czy też w związku z jakąkolwiek formą przymusu stawiając badaczy przed koniecznością wypracowania skutecznych ram teoretyczych i metodologicznych pozwalających na ich optymalne analizowanie. (abstrakt oryginalny)
EN
Ghettoisation after the fall of the totalitarian system is having a "chance" to become one way still for the marginalisation and blocking the reconstruction process of healthy relations in the local communities. Of sources of theoretical considerations above ghettoisation it is possible to seek in deliberations E. Fromm concerning authoritarian character, inquiry M. Foucault in relation to idea initiated in seventeenth-century France of "great closing" and of E. Goffman's sociological examinations of the total institutions concerning the specificity of functioning. Ghettoisation as the new dimension totalisation is becoming part of reality of Polish cities gradually, irrespective of it, whether closed communities /gated communities/ are coming into existence discretionary of their future participants, or in relation to any form of the compulsion putting researchers before the need to develop effective frames teoretical and methodological allowing for their optimum analysing. (original asbtract)
XX
W celu zaprezentowania obrazu społeczeństwa obywatelskiego w Polsce po 1989 roku, wykorzystano trójwymiarowe ujecie terminu „społeczeństwo obywatelskie". Przedstawiono trzy wskaźniki jego działania: formalnoprawny (środowisko), instytucjonalny (struktura) i normatywny (wartości).
EN
In this article, the author analyses the state of civil society in Poland after 1989. She adopts the broad meaning of the term "civil society" and presents a variety of activities and institutions that make up civil society. The author describes and evaluates the condition of Polish civil society based on three theoretical indicators (aspects): institutional, formal-legal and normative. In the institutional aspect, the author evaluates Polish civil society from the following perspectives: institutionalised social activity, resources of the third sector, the degree to which civil organisations have taken root and their representativeness in society. Social capital created in Poland is diagnosed in the normative aspect. Civic attitudes - chiefly voter turnout and referendum participation - are evaluated in the formal-legal aspect. The use of such a wide theoretical framework enables the author to present the state of civil society without concentrating solely on the third sector. Generally, the analysis of civil society in Poland fifteen years after the transition does not give reason for optimism; this is true of all three aspects. Low voter turnout, low interest in public affairs, low level of participation in various types of organisations and institutions, and the small amount of generated social capital, inter alia, attest to the weakness of Polish civil society. (original abstract)
XX
Tematem artykułu jest złożona problematyka emergentnych poziomów rzeczywistości społecznej, morfogenetycznych relacji między strukturami społeczno-kulturowymi a sprawstwem, jak również ich epistemologicznych i metodologicznych konsekwencji, które pozwalają na teoretyczne ugruntowanie badań nad wzorami uczestnictwa obywatelskiego i funkcjonowaniem sfery publicznej. Autor podjął też próbę odpowiedzi na pytanie, jak badać złożone, wielopoziomowe, emergentne zjawiska oraz procesy społeczno-ekonomiczne, znajdujące wyraz w sferze aktywności obywatelskiej. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper focuses on the issues of emergent levels of social reality and the morphogenetic relationships between the social and cultural structure and the agency, as well as on their epistemological and methodological consequences which provide us with theoretical grounds for researching the patterns of civil activity and the functioning of the public sphere. The author attempts to determine how to research complex multi-level emergent phenomena and socio-economic processes in the field of active citizenship. (original abstract)
XX
Przedstawiono charakterystykę i cechy pojęcia wspólnoty. Zaprezentowano orientację dominacji społecznej - Social Domination Orientation (SDO), która narodziła się poprzez ludzkie tendencje do budowania hierarchicznej struktury społecznej opartej na grupach. Przedstawiono wyniki badań, mających na celu zweryfikowanie skal mierzących nacjonalizm i patriotyzm.
XX
Celem niniejszego tekstu jest zatem przybliżenie postaci J.K. Kochanowskiego, a także ocen jego poglądów. (fragment tekstu)
XX
W niniejszym artykule zaprezentowano badania, które prowadzono prawie od trzydziestu lat. Badania owe podporządkowano idei uchwycenia stanu świadomości młodych ludzi.
EN
A generation, as a sociological notion, is a very important cognitive category defining a set of values, standards and social models characteristic of a community that is similar in age distribution, in accordance with historic events. The forecasts concerning ambitions and aspirations of young people as a generational community may not come true (as it happened in the case of the research works carried out by S. Nowak's team) because the actual activities of people are determined not only by the state of consciousness but also by social and historic circumstances. Polish scientists have not recorded the conflict of generations (rather similarity in values between the generation of parents and that of children) but symptoms of protest against economic practices, the normative system and institutional organizational rules. (original abstract)
XX
Rozważania nad społecznościami lokalnymi z jednej strony, a z drugiej nad procesami zachodzącymi w szerszej skali prowadzą nas do wniosku, że istnieje między tymi dwoma skalami zjawisk społecznych szczególna współzależność. Nie polega ona na odzwzorowaniu działań, czy ich naśladownictwie. Wielość zbiorowości lokalnych nie sumuje się w równoważną całość społeczną i odwrotnie, nie występuje tu również zjawisko redukcjonizmu społecznego, sprowadzające poziom makroskali do sumy zjawisk zachodzących w mikro czy mezostrukturach. Szereg danych wskazuje na to, iż mamy do czynienia z różnymi jakościowo społecznymi bytami, ale od siebie zależnymi, oddziaływującymi, przekształcającymi się pod wzajemnymi wpływami. Istnieje bardzo wiele czynników, które decydują o tym, czy wpływ procesów zachodzących w makrosystemie jest mniej lub bardziej wyraźny na niższych poziomach struktury jaki jest stopień podatności na oddziaływania, jak szeroko jest określony margines przyzwolenia na ingerencję z zewnątrz.(fragment tekstu)
EN
The author describes "localism" as an important social phenomenon. Contemporary societies are undergoing quick changes in all the aspects of social life. Under such conditions "localism" is an important element of one's own identity and belonging to a given community. (original abstract)
19
Content available remote Kryminologiczne aspekty subkultur stadionowych
75%
XX
Problem chuligaństwa stadionowego nakazuje postawienie pytań o sprawców czynów zabronionych popełnianych na stadionie i w jego obrębie, o sposób ich działania oraz metody przeciwdziałania tego typu patologiom. Niniejsza praca służy unaocznieniu problematyki działań przestępnych subkultur kibicowskich. Autor wyjaśnia pojęcie subkultury stadionowej, przedstawia kryminologiczny portret pseudokibica oraz sposoby jego działania. Uwagę swą skupia również na etiologii chuligaństwa stadionowego, a także działaniach mających na celu jego zapobieganie. (abstrakt oryginalny)
EN
The article is devoted to problem of football hooligans. The author describes the aetiology of football hooliganism and modus operandi of the hooligan groups. Addition, he bring up the subject of prevention of football hooliganism. (original abstract)
XX
Artykuł poświęcono zagadnieniu imigracji. Zwrócono uwagę na stosunki międzykulturowe, jakie powstają w związku z emigracją do innego kraju. Autor zwraca uwagę, jak duży wpływ na poczucie tożsamości emigranta ma społeczeństwo i kultura państwa, do którego przyjeżdza. Tytuł artukułu nawiązuje do wymownego powiedzenia "kiedy wejdziesz między wrony, musisz krakać jak i one".
EN
In this present paper, I will consider the interaction of various cultures in immigrant-hosting countries, to begin with; then I will examine the centrifugal wave-like expansion of particular cultures whose epicentres are leading countries like the USA. In general, willing immigrants easily and even eagerly adapt to the culture of the host country. They do not necessarily do so in a repudiating reaction towards their own culture, but probably with a selfish view to socio-economic promotion. Besides, they have to comply with the adage "When in Rome do as the Romans do". (fragment of text)
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.