Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 42

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  opony samochodowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available remote Opony sieciowane radiacyjne
100%
PL
Zużyte opony samochodowe stwarzają poważne zagrożenie środowiskowe i duże trudności w recyklingu. Opisano zastosowanie procesu pirolizy do przerobu odpadów, w tym zużytych opon samochodowych. Przedstawiono wyniki testów ich pirolizy, wykonanych w skali wielkolaboratoryjnej. Pirolizę prowadzono w reaktorze ze złożem stałym w temperaturze 400, 500 i 600 [stopni] C. Uzyskane produkty mogą spełnić komercyjne wymagania jakościowe po dodatkowej przeróbce.
EN
The waste tyres create serious environmental hazard and difficulties during recycling. Application of the pyrolysis for wastes processing and especially of waste tyres has been described. The results of the pyrolysis tests of scrap tyres on a big laboratory scale have been presented. The pyrolysis process has been carried out in batch reactor at temperatures 400, 500 and 600 [degrees] C. The products obtained from this process can fulfil the commercial qualitative requirements after additional treatment.
4
Content available remote Zużywanie ścierne wybranych opon samochodowych w warunkach laboratoryjnych
100%
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań tribologicznych wybranych opon samochodowych i podjęto próbę oszacowania wpływu kilku charakterystyk opon na tarcie i zużywanie.
PL
Tematem artykułu jest zastosowanie asfaltu modyfikowanego miałem gumowym w nawierzchniach drenażowych.
8
Content available Techniczne aspekty regeneracji opon samochodowych
75%
PL
W artykule przedstawiono najważniejsze elementy budowy opony samochodowej zapewniającej jej długotrwałą i bezpieczną eksploatację. Omówiono również techniczne aspekty doboru opon samochodowych przeznaczonych do regeneracji.
EN
This article presents the main elements of construction of the car tire that ensures its safe and long periods use. It also discusses the technical aspects of the selection of tires destined for regeneration.
PL
Odpady w postaci tysięcy zużytych opon samochodowych stanowią ogromny problem ekologiczny i ekonomiczny, w skali światowej. Artykuł przedstawia propozycję zastosowania rozdrobnionych odpadów gumowych do modyfikacji betonów cementowych. Badania własne poświęcono głównie cechom wytrzymałościowym (powszechnie uważanym za najcenniejsze) modyfikowanych betonów. Przeprowadzono także oznaczenie cech wilgotnościowych (wilgotność w stanie naturalnego zawilgocenia, wilgotność sorpcyjna, nasiąkliwość i podciąganie kapilarne) oraz badanie mrozoodporności, porównując modyfikowany beton z betonem zawierającym naturalne kruszywo piaskowo-żwirowe.
EN
The thousands of worn out vehicle tyres are a great ecological end economic problem in the global scale. This article presents the proposal of use of grinded rubber waste in the cement concrete modification. The goal of research was to determine the strength properties of the modified concretes. The research has been performed in range of moisture determination in the natural moisture conditions, sorption moisture, absorbability and capillary rise, by comparing the modified concrete with the concrete which contains the natural sand and gravel aggregate.
11
75%
PL
W pracy przedstawiono wpływ zużycia opony samochodowej na jej opór toczenia. Zużycie czterech opon testowych uzyskano podczas normalnej eksploatacji, natomiast zużycie sześciu pozostałych uzyskano sztucznie przez zeszlifowanie czoła bieżnika papierem ściernym na specjalnej szlifierce. Pomiary oporu toczenia wykonano na bębnowej maszynie bieżnej metodą momentową. Wyniki tych pomiarów przedstawiono w formie zależności współczynnika oporu toczenia od głębokości bieżnika lub stopnia jego zużycia.
EN
The paper presents tyre wear influence on tyre rolling resistance. Tyre wear of four test tyres was obtained during their normal operation while tyre wear of six other tyres was obtained in artificial way by grinding of their treads by sandpaper using special grinding machine. Rolling resistance measurements were performed on drum facility using torque method. Results of these measurements were presented as figures (rolling resistance dependence of tread depth or degree of wear).
PL
W związku z pogarszającym się stanem środowiska istnieje coraz większa potrzeba określania wpływu cyklu życia obiektów technicznych na otoczenie – począwszy od wydobycia surowców do produkcji, aż po ich zagospodarowanie poużytkowe. Istotne jest, aby odpowiednio oceniać oddziaływania środowiskowe na każdym z tych etapów. Analiza ta możliwa jest dzięki wykorzystaniu różnych metod. Celem artykułu jest zaprezentowanie metody LCA służącej identyfikacji negatywnych oddziaływań opon samochodowych na środowisko naturalne. W pracy poruszono problem zmniejszających się zasobów środowiskowych, a co za tym idzie ograniczonych możliwości zaspokajania potrzeb procesów produkcyjnych. Omówiono także potrzebę zwiększania świadomości konieczności właściwej utylizacji opon po zakończeniu ich użytkowania. Ponadto przedstawiono rezultaty ekologiczno-energetycznej analizy cyklu życia opony samochodowej, co pozwoliło na identyfikację obszarów o największym szkodliwym wpływie na otoczenie oraz wskazanie do podjęcia działań mających na celu minimalizację negatywnych oddziaływań.
EN
In connection with the deteriorating condition of the environment, there is an increasing need to determine the impact of the life cycle of car tires on the environment - from processes related to the extraction of raw materials, their production, use, and post-use development. It is important to properly assess environmental impacts at each of these stages. This analysis is possible due to the use of various methods. The aim of the article is to present the LCA method for identifying the negative effects of car tires on the environment. It is caused by the fact that all stages of the material life cycle of tires generate pollution. The work deals with the problem of decreasing environmental resources, and thus limited possibilities of satisfying the needs of production processes. It is also discussed the need to increase awareness of the need for proper disposal of tires after the end of their use. In addition, the results of the ecological and energy life cycle analysis of the car tire were presented, which allowed the identification of areas with the greatest adverse impact on the environment and an indication to take actions to minimize negative impacts.
13
75%
PL
Wraz z bardzo szybkim rozwojem motoryzacji każdego roku powstają odpady w postaci zużytych opon samochodowych, których składowanie staje się coraz większym problemem, a więc dąży się do jak największego wtórnego ich wykorzystania. W artykule przedstawiono zasadnicze kierunki zagospodarowania zużytych opon, stosowane metody ich rozdrabniania oraz wykorzystanie uzyskanego materiału gumowego w szerokim zakresie zastosowań, do wyrobu różnych produktów. Omówiono metody modyfikacji stosowanych w budownictwie drogowym mieszanek mineralno-asfaltowych materiałem gumowym, uzyskanym w procesie rozdrobnienia zużytych opon oraz przedstawiono wpływ dodatku gumy na ich właściwości.
EN
Each year the waste of the form of used car tires due to the rapid development of motorization is generated. Its storage is becoming increasingly problematic so therefore it should be strived for its greater possible re-use. The article presents the main directions of use of this waste, the methods of grinding of used tires as well as the use of obtained rubber material in the wide range for the manufacture of various products. The methods of modifications of mineral-asphalt blends used in road construction by means of rubber material and its influence on the blends properties are discussed.
PL
W pracy przedstawiono wpływ kąta pochylenia koła na opór toczenia opon do samochodów osobowych. Pomiary oporu toczenia kół toczących się z kątem pochylenia od -6° do +3° wykonano na bębnowej maszynie bieżnej metodą momentową. Wyniki pomiarów przedstawiono w formie zależności współczynnika oporu toczenia oraz przyrostu współczynnika oporu toczenia w funkcji kąta pochylenia badanego koła.
EN
Tyre camber angle influence on rolling resistance of car tyres was presented in his paper. Rolling resistance measurements of car tyres rolling with the tyre camber angle within a range from -6° to +3° have been performed on drum facility using torque method. The results have been presented in the form of the rolling resistance coefficient and the increase of the rolling resistance coefficient due to the tyre camber angle.
PL
W pracy przeprowadzono badania doświadczalne pirolizy zużytych opon w zbudowanym do tego celu stanowisku pomiarowym. Wyniki badań pokazały wpływ temperatury na udziały poszczególnych frakcji produktu, stężenia kluczowych składników fazy ciekłej i gazowej oraz powierzchnię właściwą karbonizatów.
EN
In this work pyrolysis of waste tyres was investigated in the specially built experimental setup. The results show the effect of temperature on the yields of char, iol and gas obtained in the process. Also, the concentration of key species in gas and liquid phases and specific surface area of chars are presented.
PL
Przedstawiono doświadczenia Zespołu Pojazdów Katedry Konstrukcji Maszyn i Pojazdów Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej dotyczące urządzeń badawczych (przyczep) do pomiaru oporu toczenia opon do samochodów osobowych i nawierzchni drogowych. Opisano przyczepy pomiarowe tego typu.
EN
The experience of The Departament of Machine Design and Vehicles of Faculty of Mechanical Engineerig of Gdansk University of Technology regarding research devices (trailers) for car tyre/road rolling resistance measurements has been presented. The measuring trailers of this type have been described.
18
Content available remote Gaseous Products from Scrap Tires Pyrolisis
63%
EN
In European Union 75% of used tires should be recycled. The most common method of used tires disposal, is burning in cement kilns, which does not solve the problem. Pyrolysis process can be an alternative way of utilization of tires. The aim of the researches was to check the influence of pyrolysis products (gas and oil fractions) on environment. Samples from pyrolysis process, like light oil fractions or pyrolysis gases were analyzed using gas chromatography. The pyrolysis installation should be hermetical, because of the PAHs which were detected in a light fraction of oil. In exhaust gases BTEX and PAHs were not detected.
PL
Zgodnie z dyrektywami obowiązującymi w krajach należących do Unii Europejskiej, zużyte opony samochodowe powinny być w 75% poddawane recyklingowi. Najbardziej popularną metodą zagospodarowania opon jest ich spalanie w cementowniach, jednakże sposób ten nie wykorzystuje w pełni zasobów energetycznych zużytych opon. Proces pirolizy jest alternatywnym rozwiązaniem. Przeprowadzone badania miały na celu sprawdzenie wpływu zarówno procesu pirolizy, jak i lotnych produktów pirolizy (gaz i lekka frakcja olejowa) na środowisko. Próbki analizowano przy użyciu chromatografu gazowego. Wnioski, które sformułowano po analizie wyników, to m.in. konieczności hermetyzacji i kontroli szczelności reaktorów, w których przeprowadzany jest proces pirolizy. W lekkiej frakcji olejowej wykryto lotne związki wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, natomiast w gazach odlotowych nie wykryto BTEX (benzen, toluen, etylobenzen oraz ksyleny) oraz wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych.
19
Content available remote Gaseous Products from Scrap Tires Pyrolisis
63%
EN
In European Union 75% of used tires should be recycled. The most common method of used tires disposal, is burning in cement kilns, which does not solve the problem. Pyrolysis process can be an alternative way of utilization of tires. The aim of the researches was to check the influence of pyrolysis products (gas and oil fractions) on environment. Samples from pyrolysis process, like light oil fractions or pyrolysis gases were analyzed using gas chromatography. The pyrolysis installation should be hermetical, because of the PAHs which were detected in a light fraction of oil. In exhaust gases BTEX and PAHs were not detected.
PL
Zgodnie z dyrektywami obowiązującymi w krajach należących do Unii Europejskiej, zużyte opony samochodowe powinny być w 75% poddawane recyklingowi. Najbardziej popularną metodą zagospodarowania opon jest ich spalanie w cementowniach, jednakże sposób ten nie wykorzystuje w pełni zasobów energetycznych zużytych opon. Proces pirolizy jest alternatywnym rozwiązaniem. Przeprowadzone badania miały na celu sprawdzenie wpływu zarówno procesu pirolizy, jak i lotnych produktów pirolizy (gaz i lekka frakcja olejowa) na środowisko. Próbki analizowano przy użyciu chromatografu gazowego. Wnioski, które sformułowano po analizie wyników, to m.in. konieczności hermetyzacji i kontroli szczelności reaktorów, w których przeprowadzany jest proces pirolizy. W lekkiej frakcji olejowej wykryto lotne związki wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, natomiast w gazach odlotowych nie wykryto BTEX (benzen, toluen, etylobenzen oraz ksyleny) oraz wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych.
PL
Przedstawiono wyniki środowiskowej analizy wybranych procesów zagospodarowania wycofanych z eksploatacji opon samochodowych, wykonanej z wykorzystaniem metody LCA (rozdrabnianie w temperaturze otoczenia, rozdrabnianie kriogeniczne, spalanie, piroliza). Stwierdzono, że opony wycofane z eksploatacji poddawane pirolizie generują w trakcie tego procesu najmniejszą ilość negatywnych następstw środowiskowych w porównaniu z pozostałymi metodami.
EN
Processes for shredding at ambient temp., cryogenic shredding, combustion and pyrolysis were simulated as variants of waste utilization by using a com. computer software based on the life cycle assessment procedure. The lowest negative environmental consequences were obsd. after the pyrolysis.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.