Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Cel: analiza treści publikacji z zakresu procesów podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie wskazuje, że jednym z zadań współczesnego zarządzania jest identyfikowanie efektywnych, bazujących na synergii zasobów ludzkich i technologicznych, rozwiązań stanowiących wsparcie w procesach decyzyjnych. Dotyczy to także marketingu, który podlega wirtualizacji odnoszonej zarówno do jego koncepcji, jak i instrumentów oraz działań marketingowych. Celem artykułu jest ukazanie roli sztucznej inteligencji i ludzkiego talentu w procesach podejmowania decyzji z zakresu marketingu w przedsiębiorstwie. Metodologia: krytyczny przegląd literatury; bazujące na kwerendzie literatury postępowanie badawcze ukierunkowane zostało na sformułowanie odpowiedzi na następujące pytania: – jakie czynniki warunkują skuteczne wdrażanie sztucznej inteligencji jako technologii stanowiącej wsparcie w procesach decyzyjnych w obszarze marketingu w przedsiębiorstwie; – jakie wyróżnia się modele zastosowania sztucznej inteligencji w podejmowaniu decyzji w przedsiębiorstwie? Wyniki: wykorzystanie możliwości stwarzanych przez sztuczną inteligencję we wspieraniu decyzji marketingowych przynosi wiele korzyści, lecz wymaga przełamywania barier mentalnych i kulturowych. Należy podkreślić, że bazowanie na sztucznej inteligencji w procesach decyzyjnych nie oznacza eliminacji ludzi, w szczególności utalentowanych, ponieważ to pracownik może zrewidować kryteria decyzyjne, czy też stwierdzić, że zdezaktualizował się algorytm, w oparciu o który podejmowane były decyzje w przedsiębiorstwie. Ograniczenia/implikacje badawcze: empiryczna weryfikacja zaproponowanego modelu pozwoliłaby na identyfikację roli, którą odgrywają utalentowani pracownicy oraz algorytmy w procesach decyzyjnych w dobie rozwoju innowacyjnych rozwiązań informatycznych wraz z określeniem hierarchii czynników stymulujących te procesy. Oryginalność/wartość: efektem prowadzonych w artykule rozważań jest propozycja modelu czynników i typów rozwiązań pozwalających na efektywne łączenie zasobów ludzkich określanych jako talent i sztucznej inteligencji w podejmowaniu decyzji z zakresu marketingu w przedsiębiorstwie. JEL: M1, M2, M3 Acknowledgements This research received no funds. Suggested Citation: Sobocińska, M. (2021). Artificial Intelligence and Human Talent in Decision Making in the Sphere of Marketing in an Enterprise. Problemy Zarządzania (Management Issues), 19(1), 66–76.
EN
Design/methodology/approach: Critical literature review; the research procedure that is based on the review of the literature is focused on formulating the answers to the following questions: – What factors determine the effective implementation of artificial intelligence as a technology supporting decision-making processes in the sphere of marketing in enterprises? – What are the identified models of application of artificial intelligence and human talent in making decisions in enterprises? Findings: The use of the opportunities offered by artificial intelligence in supporting marketing decisions brings many benefits, but it also requires overcoming mental and cultural barriers. It should be emphasized that relying on artificial intelligence in decision-making processes does not mean eliminating people, especially the talented ones, because it is the employee who can revise the decision-making criteria or state that the algorithm on the basis of which decisions are made in the company is outdated. Research limitations/implications: Empirical verification of the proposed model would allow for identifying the role performed by talented employees and algorithms in decision-making processes in the era of development of innovative IT solutions along with determination of the hierarchy of factors stimulating these processes. Originality/value: Proposing a model of determinants and types of solutions that allow for effectively combining human resources described as talent and artificial intelligence in making decisions in the field of marketing in enterprises is the result of the considerations provided in the paper. JEL: M1, M2, M3 null Acknowledgements This research received no funds. Suggested Citation: Sobocińska, M. (2021). Artificial Intelligence and Human Talent in Decision Making in the Sphere of Marketing in an Enterprise. Problemy Zarządzania (Management Issues), 19(1), 66–76.
EN
The increasingly important role of the Internet in consumers' decision-making processes and virtualization of business activities triggers a cultural change in society, which is reflected in the development of the knowledge-based information society. The goal of this article is to present the virtualization of marketing in the strategic area, which involves the use of the Internet in innovative ways at all stages of the process of value management for the customer, i.e. in the stages of defining and shaping values, as well as its communication and distribution. The development trends of marketing activities conducted on the Internet have been shown through the prism of competing processes and achievement of sustainable competitive advantage by the interested companies. It should be noted that in the future the scope of virtualization of the marketing activities will depend on the degree of its acceptability to the consumers. It is particularly important in the context of increasing awareness and expectations of the Internet societies, pertaining to the improvement of standards of personal data protection and consumer privacy. The development of virtualization of marketing and consumption will also depend on the competence of customers and on the creation of a culture of trust and cooperation between companies and their customers.
EN
Theoretical background: The growing scope of virtualisation of consumer behaviour and the emergence of new business models associated with it has caused changes in the approach to the processes of the competing and management of company resources. This is accompanied by the growing importance of the customer in each stage of the value management process. In this context, a question is raised concerning the significance of marketing resources in the processes of competing between enterprises. At the same time, it should be noted that nowadays, marketing is becoming one of the business functions associated to the highest possible extent with information technology. These changes are demonstrated by the creation of a new managerial specialisation, i.e. a manager for marketing technologies who creates the technological image of marketing development. The objective of the management in the sphere of marketing technologyis to create the value spiral, in which what is possible in the sphere of technology will be an inspiration for what is indicated in the sphere of marketing, and vice versa.Purpose of the article: The purpose of the paper is to demonstrate the signifiance of marketing resources, with a special focus on marketing knowledge, in the processes of competing between enterprises in the era of new media.Research methods: The paper is based on the analysis of secondary sources, the basis of which are in-depth studies of the literature in the sphere of marketing and new media, reports from research concerning digitalisation on a micro and macro scale, and consequences resulting from these processes.Main findings: The conducted survey of the literature indicates that marketing resources play a vital role in the processes of competing between enterprises. It further demonstrates that categories such as marketing knowledge, brand and relationships with entities of the environment are characterised by limited substitutability, the imperfect ability to be imitated and big value. Therefore, according to the resource theory, enterprises determine the gaining of competitive advantage by an entity. At the same time, new information and communication technologies are having an increasingly bigger impact on the growth of marketing resources. This is especially notable in the area of the enhancement of relationships with customers or marketing knowledge management, because new technologies find application at the stage of acquisition, popularisation and application of knowledge in the processes of marketing decision-making, which are translated into a competitive position achieved by the entity. Furthermore, the relationship between marketing and new technologies is expressed in terms of the increase of the scope of product individualisation and marketing communication.
PL
We współczesnej gospodarce rośnie znaczenie sektora kreatywnego, który współtworzą takie kategorie jak: sztuka, przemysły kultury, przemysły kreatywne i przemysły pokrewne. Celem artykułu jest ukazanie specyfiki oraz funkcji produktów systemowych w sektorze kreatywnym. Wśród uwarunkowań rozwoju produktów systemowych w sektorze kreatywnym zaprezentowano zarówno procesy związane z zachowaniami konsumentów (ich rosnącą aktywnością i innowacyjnością oraz dążeniem do indywidualizacji doznań i przeżyć), jak i marketingowe modele wdrażane przez podmioty kształtujące ofertę. Rozważania prowadzone w artykule dotyczą także zmian generowanych przez technologie informacyjno-komunikacyjne, które stwarzają nowe możliwości rozwoju produktów systemowych w sektorze kreatywnym.
EN
In modern economy the importance of the creative sector created by arts, cultural industries, creative industries and similar, is growing. The goal of this paper is to show the specific characteristics and functions of system products in the creative sector. Among the determinants of systemic product development in the creative sector processes associated with consumer behaviour (their growing activity and innovation and striving for individualization of sensations and experiences) and marketing models implemented by entities shaping the deal have been shown. Reflections conducted in the article apply also to the changes generated by information and communication technologies that create new possibilities for product development system in the creative sector.
PL
Artykuł został poświęcony dokonującym się w badaniach marketingowych zmianom, które zostały wywołane rozwojem dyskursu marketingowego. Ze względu na interdyscyplinarny charakter marketingu, który sprawia, że rozwija się on jako nauka wieloparadygmatyczna, istotne jest ukazanie zagadnień zastosowania paradygmatów nauk społecznych w marketingu i badaniach marketingowych, w tym paradygmatu neopozytywistyczno-funkcjonalistyczno-systemowego, interpretatywno-symbolicznego, paradygmatu radykalnego strukturalizmu oraz paradygmatu postmodernistycznego. Kierunki rozwoju badań marketingowych przedstawione zostały także w kontekście rosnących oczekiwań wobec nich związanych z coraz większą zmiennością otoczenia rynkowego oraz wykorzystywaniem w badaniach marketingowych nowych technologii, które zwiększają możliwości pozyskiwania informacji na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem.
EN
This paper examines the ongoing changes in marketing research brought about by the development of marketing discourse. Given the interdisciplinary character of marketing, which has made such research develop as a multi-paradigmatic science, it is important to show the applications of social studies paradigms to marketing and marketing research, including the neopositive-functional-systematic, the interpretative-symbolic, the radical structuralist and the postmodernist paradigms. How marketing research is developing is also shown in the context of expectations rising as a result of ever greater changes in the market and the use of new technologies in marketing research, which broaden the possibilities for gathering information for business management.
PL
Konsument jest jednym z najistotniejszych uczestników procesów gospodarczych. Rozwój cywilizacyjny sprawia, że zmieniają się preferencje i oczekiwania, postawy i zachowania konsumentów oraz przypisywane im funkcje w relacjach z przedsiębiorstwami. W dyskursie dotyczącym roli konsumenta w gospodarce coraz częściej przedstawia się go jako aktywny podmiot, będący partnerem dla firmy i kreatorem wartości oraz źródłem innowacji. Celem rozważań jest ukazanie zmieniającej się roli konsumenta na rynku, której towarzyszy ewolucja ram konceptualnych marketingu. Rozważania prowadzone są także w kontekście wybranych teorii konsumpcji. Artykuł został oparty na studiach literaturowych oraz analizie wyników badania zrealizowanego w ramach projektu pt. Internet w marketingu oraz zastosowanie nowych technologii w prowadzeniu współpracy firmy z klientami. Badanie zostało przeprowadzone na próbie 152 przedsiębiorstw. Wiedza o zmieniającej się roli konsumenta może znaleźć zastosowanie w rozwijaniu przez firmy innowacyjnych działań marketingowych. Artykuł jest przeglądem literatury i prezentacją wyników.
EN
The consumer is one of the most important participants of economic processes. The civilizational development causes that there are changing consumers’ preferences and expectations, attitudes and behaviours as well as the attributed to them functions in relationships with enterprises. In the dispute on the consumer’s role in the economy, they are more and more often presented as an active subject being a partner for the company and creator of values as well as a source of innovation. An aim of considerations is to show the consumer’s changing role in the market, which is accompanied by evolution of the marketing’s conceptual frames. The considerations are also carried out in the context of the selected theories of consumption. The article is based on literature studies and on an analysis of findings of the research survey carried out within the framework of the project Internet in marketing and application of new technologies in carrying out firm’s cooperation with customers. The survey was carried out on the sample of 152 enterprises. The knowledge of the changing role of the consumer may find its application in developing by companies innovative marketing activities. The article is a review of the literature and presentation of its results.
RU
Потребитель – один из самых важных участников экономических процессов. Цивилизационное развитие приводит к тому, что изменяются пред почтения и ожидания, отношения и поведение потребителей, а также приписываемые им функции в отношениях с предприятиями. В диспуте о роли потребителя в экономике все чаще его представляют как активного субъекта, являющегося партнером для фирмы и созидателем ценностей, а также как источник инноваций. Цель рассуждений – указать изменяющуюся роль потребителя на рынке, которая сопутствуется эволюцией концептуальных рамок маркетинга. Рассуждения проводятся также в контексте избранных теорий потребления. Статья основана на обзоре литературы и на анализе результатов исследования, осуществленого в рамках проекта «Интернет в маркетинге и применение новых технологий в осуществлении сотрудничества фирмы с клиентами». Исследование провели на выборке 152 предприятий. Знания об изменяющейся роли потребителя могут найти применение в развитии фирмами инновационных маркетинговых действий. Статья – обзор литературы и представление результатов.
EN
Students are an important target group for marketing activities conducted by various market entities, including service businesses. This is a group the behaviours of which are varied because of e.g. preferred accepted values and lifestyles. Changes in attitudes and behaviours of students must be seen also in the context of changes taking place in the field of higher education. The article presents some results of a survey conducted in 2012 on a sample of 382 students on the services provided by the dining options that are located at the University of Economics in Wroclaw. Special attention was devoted to the motivations and selection criteria foodservice points, because their identification is particularly interesting from the standpoint of recognition lifestyles.
9
63%
EN
Changes occurring in the area of marketing research can be considered from the point of view of internet panels which consist of groups of respondents recruited to take part in different research. The meaning of internet panels is showing especially in the context of growing number of people who decline participation in marketing research. The goal of this article is to highlight premises of internet panels development and stages of managing them taking into consideration determinants of credibility of research done using internet panels. Among the actions rising the credibility of marketing research using internet panels are such things as: maintaining control over sample and the preselection of respondents and material motivating of the participants. This article has a methodical character. It has been based on deepen analysis of existing data and own experience resulting from performing research with the use of internet panel.
PL
Konsumpcja, będąc jedną z ważniejszych kategorii w ekonomii, podlega wielu zmianom, które determinowane są m.in. procesem globalizacji oraz integracji europejskiej. Celem rozważań jest ukazanie dokonujących się w Polsce przemian w konsumpcji, które wyrażają się jej unowocześnieniem oraz ich wybranych uwarunkowań, a także dystansów dzielących polskich konsumentów od konsumentów z wysoko rozwiniętych gospodarczo państw Unii Europejskiej. Wzrost gospodarczy nie przekłada się bowiem automatycznie na postęp cywilizacyjny. Dystanse cywilizacyjne wyrażają się w wielu wymiarach, a w tym w zakresie ekonomicznym, społecznym, demograficznym i kulturowym. Artykuł został oparty na analizie danych wtórnych, a w szczególności raportów badawczych oraz danych gromadzonych przez Eurostat i Główny Urząd Statystyczny. Wiedza o różnicach występujących w poziomie konsumpcji między krajami członkowskimi Unii Europejskiej może stanowić podstawę budowy strategii przedsiębiorstw uwzględniających potrzeby konsumentów oraz być wykorzystywana w projektowaniu działań marketingowych firm funkcjonujących na rynku Unii Europejskiej. Artykuł jest przeglądem literatury.
EN
Consumption, being one of the most important categories in economics, is subject to many changes which are determined, inter alia, by the process of globalisation and the European integration. An aim of considerations is to show the transformations under way in Poland in consumption, which are manifested by its modernisation, and their selected determinants as well as the gaps separating Polish consumers from consumers from the economically highly developed states of the European Union as economic growth does not translate automatically into civilization progress. Civilization gaps express themselves in many dimensions, including economic, social, demographic, and cultural. The article is based on an analysis of secondary data and, particularly, research reports as well as the data collected by Eurostat and the Poland’s Central Statistical Office. Knowledge of the differences occurring in the level of consumption between the EC member states may be a basis for building the strategies of enterprises taking into account consumers’ needs and may be used in designing marketing activities of the firms operating in the European Union’s market. The article is a literature review.
RU
Потребление, будучи одной из важнейших категорий в экономии, подвергается многим изменениям, которые предопределяюся, в частности, процессом глобализации и европейской интеграции. Цель рассуждений – указать происходящие в Польше изменения в потреблении, которые выражаются его модернизацией, а также их избранные обусловленности и расстояние, разделяющее польских потребителей от потребителей из экономически высокораз- витых государств Европейского Союза, ибо экономический рост не вызывает автоматически цивилизационный прогресс. Цивилизационные бреши выражаются во многих измерениях, в том числе в экономическом, социальном, демографическом и культурном отношении. Статья основана на анализе вто- ричных данных, в особенности же отчетов об исследованиях и данных, накопляемых Евростатом и ЦСУ Польши. Знания об отличиях, выступающих в уровне потребления между страна- ми-членами Евросоюза, могут быть основой для построения стратегии предприятий, учитывающих потребности потребителей, а также использоваться в проектировании маркетинговых действий фирм, функционирующих на рынке Евросоюза. Статья – обзор литературы.
PL
Związana z reformą samorządu terytorialnego decentralizacja zarządzania dotyczy wielu obszarów, w tym także sfery kultury. Uwarunkowane tym procesem zmiany zachodzące w obszarze kultury polegają na tym, że organizatorami instytucji kultury są samorządy, prowadzące politykę na szczeblu regionalnym i lokalnym. Jednocześnie należy podkreślić, że rozwój regionu nie jest możliwy w przypadku pominięcia jego kulturalnej funkcji. Ze względu na pobudzanie przez rozwój kultury wielu pozytywnych zmian społeczno-gospodarczych, zwiększa się endogeniczna zdolność regionu do reagowania na zmiany zachodzące pod wpływem czynników egzogenicznych. W artykule zaprezentowano zachodzące w latach 1999-2010 zmiany dotyczące: -- liczby instytucji kultury na Dolnym Śląsku, -- wydatków na kulturę na poszczególnych szczeblach samorządu terytorialnego Dolnego Śląska, -- uczestnictwa w kulturze na Dolnym Śląsku.
EN
The decentralisation of management associated with the reform of local government applies to many areas, including the cultural sphere. Resulting changes in the cultural sphere are expressed by local governments being responsible for organising the institutions of culture. At the same time, it should be pointed out that development of the region is not possible without taking into consideration its cultural function. Due to many positive sociological and economical changes stimulated by the cultural development, the endogenous ability of region to react to changes influenced by exogenous stimuli is improving. In this paper, the changes between 1999 and 2010 are presented. These changes include: number of cultural institutions in Lower Silesia; expenditure on culture at various levels of local government of Lower Silesia; participation in culture in Lower Silesia.
RU
Связанная с реформой органов территориального самоуправления децентрализация управления касается многих областей, в том числе также сферы культуры. Обусловленные этим процессом изменения, происходящие в сфере культуры, отражаются в том, что организаторами заведений культуры являются самоуправления, которые осуществляют политику на региональном и локальном уровнях. Следует тоже подчеркнуть, что развитие региона невозможно, если не учитывают его культурной функции. Ввиду стимулирования развитием культуры многих положительных социально-экономических изменений повышается эндогенная способность региона реагировать на изменения, происходящие под влиянием экзогенных факторов. В статье представлены происходящие в период 1999-2010 гг. изменения, касающиеся числа учреждений культуры в Нижней Силезии, расходов на культуру на отдельных уровнях территориального самоуправления Нижней Силезии, участия в культуре в Нижней Силезии.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.