Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 470

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 24 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Mathematical models
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 24 next fast forward last
EN
Projection Pursuit Regression (PPR) was introduced by J. Friedman and W. Stuetzle in 1981. It is one of the nonparametric regression methods. The benchmark studies show very often the superiority of PPR models over other nonparametric or classical regression models in terms of the test error. PPR produces a "black-box" prediction machine and it suffers from the lack of interpretation. Thus it seems to be an important issue to find the method for evaluating the influence of the predictor variables on the response. We present the procedure that might be used to examine the strength of the influence of every predictor variable on the response variable in Projection Pursuit Regression models.
EN
Today, the role of digital signatures becoming more and more significant. The signature provides authentication and integrity of a message but quite often other features like additional functionality is required from the signature. Because of that the algorithms used in ordinary signing are not sufficient, they need to be special algorithms with some additional characteristics. Undeniable signatures are a form of digital signature that have two distinctive features: the verification process is interactive (the signatures cannot be verified without signer's cooperation), a disavowal protocol allows to determine whether a given signature is a forgery. These signatures can be used, for example, to protect a software against unauthorized persons. The safety of these signatures is guaranteed by techniques of modern cryptography which is based on advanced mathematical tools and computer technology. The purpose of the article is to present selected schemes (protocols) of undeniable signatures (based on discrete log systems) such as Chaum-van Antwerpen protocol, Chaum-van Antwerpen protocol protecting against disavowal and a convertible undeniable signature protocol. Main definitions and theorems are presented and all described protocols are illustrated with examples.
XX
W pracy przeanalizowano zagadnienia teoretyczne i praktyczne związane z zastosowaniem mediany Kemeny'ego. Podano algorytm heurystyczny wyznaczania zmodyfikowanej mediany Kemeny'ego oraz algorytm heurystyczny wyznaczania mediany Kemeny'ego dla przypadku odległości definiowanej na podstawie wektorów preferencji. Wyznaczono medianę Kemeny'ego dla wybranych przykładów i porównano uzyskane wyniki z otrzymanymi przy użyciu innych metod.
XX
Celem artykułu będzie ocena zastosowania redukcji poziomu szumu metodą najbliższych sąsiadów oraz wpływu tej filtracji na wartość największego wykładnika Lapunowa. W badaniach wykorzystano szeregi utworzone z cen zamknięcia WIG i WIG20 dwóch spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie: Bytom i Żywiec oraz dwóch kursów walut: franka szwajcarskiego i dolara amerykańskiego. Dane obejmują okres od 01.01.1995 do 14.10.2011. Obliczenia przeprowadzono z użyciem programów napisanych przez autorkę w języku programowania Delphi, pakietu Microsoft Excel oraz TISEAN. (fragment tekstu)
EN
Since the presence of noise in the data can significantly affect the characteristics of dynamic systems, the aim of the article will be to evaluate effect of reduction of random noise by method of the nearest neighbors on the value of the largest Lyapunov exponent. The test will be conducted on the basis of the economic time series, which consist of closing prices of companies listed on the Warsaw Stock Exchange and the daily exchange rates. (original abstract)
5
Content available remote Wyznaczenie okresu równowagi i stabilizacji długookresowej
100%
XX
Rozwój gospodarczy można scharakteryzować w dwojaki sposób. Jednym z nich jest analiza wielowymiarowa wybranego, możliwie najliczniejszego zbioru czynników. Mogą być one stymulantami lub destymulantami rozwoju gospodarczego. Podstawą drugiego ze sposobów jest zmienna charakteryzująca PKB ujmująca w pewnym sensie w sposób syntetyczny czynniki wykorzystane w pierwszym sposobie. W niniejszym artykule posłużono się drugą metodą wykorzystującą PKB. Ponadto analizie poddano gospodarki następujących krajów: Polski, Francji, Wielkiej Brytanii, Belgii, Holandii. Analizę wykonano na podstawie danych obejmujących lata 1949-2006 zaczerpniętych z Roczników Statystycznych i sprowadzonych uprzednio do postaci wzajemnie porównywalnych. (fragment tekstu)
EN
The study examines the development of the Polish economy as well as the economies of selected European Union countries in the period from 1949 to 2006. Much space is devoted to a comparative analysis of the development economies in the countries concerned. Based on statistical data appropriate synthetic variables were set. Much space is devoted to the theory of the Johansen's method, to present the dependencies occurring in the dynamics of economic development in subsequent subperiods. The method allows for a comparative assessment of the dynamics of time series. The methods are adopted to examine the level of economic development, to determine the period of long-term equilibrium and stability. (original abstract)
6
Content available remote Podpisy niezaprzeczalne - podpisy z dodatkową funkcjonalnością
100%
XX
Celem tego artykułu jest przedstawienie wybranych protokołów kryptograficznych umożliwiających składanie podpisów niezaprzeczalnych, które znajdują zastosowania m.in. w zabezpieczaniu oprogramowania przed kopiowaniem i rozpowszechnianiem wśród osób nieuprawnionych. (fragment tekstu)
EN
Today, the role of digital signatures becoming more and more significant. The signature provides authentication and integrity of a message but quite often other features like additional functionality is required from the signature. Because of that the algorithms used in ordinary signing are not sufficient, they need to be special algorithms with some additional characteristics. Undeniable signatures are a form of digital signature that have two distinctive features: the verification process is interactive (the signatures cannot be verified without signer's cooperation), a disavowal protocol allows to determine whether a given signature is a forgery. These signatures can be used, for example, to protect a software against unauthorized persons. The safety of these signatures is guaranteed by techniques of modern cryptography which is based on advanced mathematical tools and computer technology. The purpose of the article is to present selected schemes (protocols) of undeniable signatures (based on discrete log systems) such as Chaum-van Antwerpen protocol, Chaum-van Antwerpen protocol protecting against disavowal and a convertible undeniable signature protocol. Main definitions and theorems are presented and all described protocols are illustrated with examples.(original abstract)
7
100%
XX
W artykule przedstawiono dwie procedury: eliminacji i dołączania zmiennych, które redukują złożoność modelu otrzymanego metodą PPR, pozwalają na wyodrębnienie zmiennych, które mają największy wpływ na zmienną zależną, jak również powiększają zasób informacji uzyskanych ze zbudowanego modelu. Celem artykułu, jak również wspomnianych procedur eliminacji i dołączania zmiennych będzie zbudowanie rankingu zmiennych objaśniających pod względem ich siły wpływu na zmienną Y. (fragment tekstu)
EN
Projection Pursuit Regression (PPR) was introduced by J. Friedman and W. Stuetzle in 1981. It is one of the nonparametric regression methods. The benchmark studies show very often the superiority of PPR models over other nonparametric or classical regression models in terms of the test error. PPR produces a "black-box" prediction machine and it suffers from the lack of interpretation. Thus it seems to be an important issue to find the method for evaluating the influence of the predictor variables on the response. We present the procedure that might be used to examine the strength of the influence of every predictor variable on the response variable in Projection Pursuit Regression models. (original abstract)
EN
Since the presence of noise in the data can significantly affect the characteristics of dynamic systems, the aim of the article will be to evaluate effect of reduction of random noise by method of the nearest neighbors on the value of the largest Lyapunov exponent. The test will be conducted on the basis of the economic time series, which consist of closing prices of companies listed on the Warsaw Stock Exchange and the daily exchange rates.
9
100%
EN
The study examines the development of the Polish economy as well as the economies of selected European Union countries in the period from 1949 to 2006. Much space is devoted to a comparative analysis of the development economies in the countries concerned. Based on statistical data appropriate synthetic variables were set. Much space is devoted to the theory of the Johansen's method, to present the dependencies occurring in the dynamics of economic development in subsequent subperiods. The method allows for a comparative assessment of the dynamics of time series. The methods are adopted to examine the level of economic development, to determine the period of long-term equilibrium and stability.
XX
Badania dynamiki oraz procesów chemicznych i hydrodynamicznych zachodzących w otwartych kapilarach stanowią ciekawe zagadnienie, tak z punktu widzenia teoretycznego jak i praktycznego, dla inżynierów, technologii chemicznej rolnictwa a nawet medycyny. Wnikliwa analiza w/w procesów zachodzących w warunkach naturalnych pozwala na zastosowanie dwu-wymiarowego modelu matematycznego, składającego się z trzech wzajemnie związanych części, do opisu tychże procesów z odpowiednią dokładnością.
EN
The research of psychical, chemical and hydrodynamic processes in open capillaries has been of interest, from theoretical as well as practical point of view, for domains such as engineering, chemical technology, agriculture, and medicine. A close analysis of the dynamics and chemical processes in capillaries, as observed in natural experiment, allows the assumption that these processes may be described, with an adequate accuracy, by a two-dimension mathematical model of three parts mutually connected. (JW)
11
80%
EN
In the article presents the modification of the binomial model of European option pricing. Adopted namely, that it is appropriate to the weakening of the assumptions about the mechanism of price formation on the underlying instrument. In the proposed option pricing model, mechanism of option pricing formation is described in terms of fuzzy numbers. In the article, also posted selected messages from the scope of fuzzy numbers and options.
XX
Przedstawiono metodę rozdziału zapasów czasu w modelu sieciowym o ściśle określonej strukturze sieci czynności i niejednoznacznych (probabilistycznych) czasach trwania czynności, proporcjonalnie do miary niezawodności czynności (odchyleń standardowych ich ocen czasowych). Idea metody oznacza formalnie minimalizację nierównomierności rozdziału w modelu sieciowym (w jego niekrytycznych ciągach czynności) wartości zmiennej, będącej ilorazem zapasu czasu czynności i jej odchylenia standardowego. Zapasy czasu czynności otrzymuje się wtórnie, po rozwiązaniu zadania tak zdefiniowanego problemu. Sformułowano model matematyczny problemu. Zaproponowany model matematyczny sprowadza rozdział zapasów do zagadnienia programowania kwadratowego. Przytoczono własności uzyskanych rozwiązań optymalnych oraz uzasadniono sam model matematyczny. Proponowane rozwiązanie zilustrowano przykładem. (abstrakt oryginalny)
EN
There has been presented a method of times reserves distribution in a network model with strictly predefined structure of activity network and non-univocal (probabilistic) duration of activities, proportional to the reliability measure of activities (standard variations of their time valuations). The idea of the method formally implies the minimization of distribution non-uniformity in the network model (in its non-critical sequences of activities or, if necessary, in a critical sequence or critical sequences) of variable value being the quotient of the activity time reserve and its standard variation. The time reserves of the activity are obtained derivatively after having solved the task thus defined. The mathematical model of the problem has been formulated, which resolves itself to the distribution of time reserves to the problem of square programming. The characteristics of the optimal solutions obtained have been given, and the mathematical model justified. The solution proposed has been exemplified. (original abstract)
XX
Przedstawiono ogólne definicje pól losowych i fraktali oraz zbadano zależności pomiędzy tymi definicjami.
EN
The aim of the paper are general definitions of random fields and fractals. We examine relation between those definitions and make some comparisons of them. Finally we give example and application. (original abstract)
EN
This paper presents the most popular indicators of the tourist function , and supplements them with modern synthetic metrics. The subject of the application of these indicators is to measure of the tourism function in 31 European countries and making their classification according to the values of measurement used. Unusual problem of engaging research area in the country and not in the local formulation allows for a much more clear showing weaknesses of individual metrics that recognize the problem described. A fragmented approach to the tourism function, prompts to use of synthetic measures which prove to be more useful in classifying particular areas.
15
Content available remote Równowagi na rynkach z dwustronnymi preferencjami
80%
XX
W artykule wprowadzono pojęcie równowagi rynkowej w modelu rynku z dwustronnymi preferencjami (model jest wzorowany na znanym modelu rekrutacji kandydatów do szkół, pochodzącym od Gale'a i Shapleya z 1962 roku). Zbadano związki wprowadzonego pojęcia równowagi z pojęciem skojarzenia stabilnego zdefiniowanego przez Gale'a i Shapleya.(abstrakt oryginalny)
EN
In the paper we have introduced a concept of market equilibrium in the model of market with twosided preferences (the model is based on the well-known Gale-Shapley model of college admissions from 1962). We have investigated relationships between our concept of equilibrium and the concept of stable matching as defined by Gale and Shapley. (original abstract)
16
Content available remote Zaangażowanie pracowników w projekty informatyczne
80%
XX
Celem artykułu jest przedstawienie metody rozwiązania problemu dotyczącego zaangażowania pracowników w projekty informatyczne z wykorzystaniem modelu matematycznego. Na podstawie zebranych danych empirycznych wpływających na zaangażowanie pracowników zostanie zaproponowany model matematyczny oraz przedstawione rozwiązanie w postaci wzoru, który umożliwi wyliczyć, jak również sterować zaangażowaniem osób biorących udział w projektach. (abstrakt oryginalny)
EN
The goal of the article is to present method of solving problem connected with employees motivation in the IT projects with usage of mathematical model. On the basis of collected empirical data that influences employees motivation, there will be proposed mathematical model and presented solution in the form of equation, which allows to calculate and also steer level of motivation of employees team that work in the projects. (original abstract)
EN
In this paper multiple criteria decision problem is considered as a noncooperative game. Each criterion is assigned with a player and every feasible (and effective) solution with a pure strategy. Players payoffs result from assessments of solutions in game state where every player chooses the same strategy-solution. In the analysed game status quo situation is a state in which at least one player-criterion chooses different strategy. The problem of payoff definition in such situation is considered in the paper. A proposal is to state pessimistic payoffs in status quo situations as minimal value of payoffs in situations related with considered solutions of multiple criteria problem (exactly multiple criteria choice problem). The proposal is compared with a deterministic model and solution and based on example from Madani and Lund's (2011) work.
XX
Przedstawiono uwagi dotyczące twierdzenia Gödela.
EN
The paper is a record of a popular lecture given a few years ago on the Gddel's theorem. It is indicated that the crucial point in the Gödel's proof is the Cantor's diagonal process. Author discusses, on a simple example, the notion of the Markov's normal algorithm. Some classical antinomies are also presented. (original abstract)
XX
W artykule zdefiniowano ogólny problem przydziału, wyjaśniono pojęcie skojarzenia w grafie dwudzielnym a następnie opisano problem przydziału w przedsiębiorstwie transportowym. Wyznaczono model matematyczny przydziału, funkcję optymalizacyjną wraz z ograniczeniami.(abstrakt oryginalny)
EN
This article defines a general assignment problem and explains definition of a matching in a bipartite graph. This paper describes an assignment problem of tasks to resources in the transport company. This article contains the mathematical allocation model of tasks, function optimization with constrains.(original abstract)
XX
Przedstawiono rozważania dotyczące znalezienia punktów równowagi ekonomii. Ukazano zastosowanie narzędzi, jaki można posługiwać się w tych badaniach. Omówiono przykłady wspólnych relacji preferencji. Zilustrowano poruszany problem poprzez wykorzystanie modeli matematycznych i systemu gradientowego.
EN
This paper is an attempt to solve the problem of finding the best allocation of commodities. This is an equivalent to finding an equilibrium price system. In the first part we look for the solution using only preference relations. It turns out (Arrow's theorem) that the finding of solution satisfying all of agents is impossible. In the second part we list some of the results concerning dynamical systems useful in economics. We find necessary conditions on dynamical system implying existence of on equilibrium price system. (original abstract)
first rewind previous Strona / 24 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.