Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 49

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Insurance crime
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
XX
Zjawisko przestępczości ubezpieczeniowej było obecne w sensie społecznym od początku istnienia asekuracji w formie zorganizowanej, a więc co najmniej od dwustu lat. W ubezpieczeniach, tak jak w każdej nowej formie gospodarowania, na zasadzie swoistej reakcji, pojawiło się społeczne dążenie do obejścia obowiązujących uregulowań prawnych poprzez wyszukiwanie luk czy też nieścisłości w samych przepisach prawa.(fragment tekstu)
XX
Ubezpieczenia życiowe mają długą historię. Z udokumentowanych przekazów wynika, że już w XV w. były znane ubezpieczenia kapitałowe statków i kupców, podróżujących z towarami po morzach i oceanach świata. Liczba i zakres różnorodnych zdarzeń losowych, zagrażających życiu człowieka, jego zdrowiu i zdolności do wykonywania pracy - zadecydowały o dynamicznym rozwoju tego typu ubezpieczeń.(fragment tekstu)
3
Content available remote Analiza przestępczości ubezpieczeniowej w Polsce na przestrzeni lat 2012-2015
100%
XX
Celem opracowania było przedstawienie problemu przestępczości ubezpieczeniowej w Polsce, a także poszukiwanie odpowiedzi na pytania: czy istnieją skuteczne metody eliminowania tego rodzaju przestępstw oraz w jakich sferach działalności ubezpieczeniowej dochodzi do przestępczości ubezpieczeniowej. We wstępie wyjaśniono, co to jest ubezpieczenie i przestępczość ubezpieczeniowa. W dalszej części artykułu przedstawiono metody ograniczania przestępstw ubezpieczeniowych stosowanych przez zakłady ubezpieczeń, przykłady mechanizmów wyłudzeń stosowane przez oszustów ubezpieczeniowych, a także dokonano analizy danych statystycznych dotyczących ujawnionych przestępstw w związku z działalnością zakładów ubezpieczeń w latach 2012-2015, z których wynika, że z roku na rok wzrasta kwota i liczba przestępstw ujawnionych. Świadczy to o tym, że zakłady ubezpieczeniowe dostrzegły problem przestępczości i coraz skuteczniej z nią walczą. Wnioski zostały ujęte w zakończeniu(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study was to present the problem of insurance crime in Poland, as well as to seek answers to the questions: are there effective methods of eliminating in- surance crime and which areas of insurance activity are involved in insurance crime? The introduction explains what insurance and insurance crime are. The following section presents methods of limiting insurance crimes used by insurance companies, examples of fraud mechanisms used by insurance fraudsters, and analyzes statistics on disclosed crimes related to insurance companies' activities in 2012-2015. The amount and the number of crimes revealed increase every year. This proves that insurance companies have perceived the problem of insurance crime and are fighting it increasingly. The applications were completed(original abstract)
XX
Przestępczość ubezpieczeniowa to poważny problem dla polskich zakładów ubezpieczeń. Sprawcy przestępstw uzyskują nienależne odszkodowanie drogą oszukiwania zakładu ubezpieczeń. Jest to możliwe z powodu braku wymiany danych pomiędzy ubezpieczycielami. Istniejące bazy danych CEPiK i UFG wskutek wadliwych regulacji prawnych nie są w stanie należycie spełniać swojej funkcji. W kraj ach zachodnich rola administrowania bazami danych ubezpieczeniowych została powierzona podmiotom komercyjnym. Polskie zakłady ubezpieczeń, chcące skutecznie ograniczyć zjawisko przestępczości ubezpieczeniowej, wkrótce będą zmuszone do wdrożenia analogicznych rozwiązań.(abstrakt oryginalny)
EN
Insurance criminality is a serious problem for polish insurance companies. Crime offenders gain undue indemnities by cheating insurance companies. This is possible because of lack of data exchange among insurers. The existing database - CEPiK and UFG don't work properly due to false law regulations. In Western Europe countries private companies manage the insurance database. Polish insurance companies which want to prevent insurance criminality, will be forced soon to implement similar solutions.(original abstract)
XX
Współczesny obraz przestępczości ubezpieczeniowej, a ściślej przestępczości na szkodę zakładów ubezpieczeń i ubezpieczonych, przyjmuje nowe formy, a wraz z otwarciem rynku krajowego i rynków zagranicznych pojawiają się szersze możliwości zarówno na legalną działalność, jak i działalność przestępną w sferze ubezpieczeń. Obok klasycznych już form i metod przestępnych, mamy do czynienia z formami i metodami właściwymi dla przestępczości zorganizowanej o zasięgu międzynarodowym. Opinia publiczna co pewien czas jest epatowana doniesieniami prasowymi o przestępnym wyprowadzaniu bajońskich kwot na konta zagraniczne przez osoby mające w zakresie swego zakresu działania zajmowanie się sprawami majątkowym zakładów ubezpieczeń, w tym środków pochodzących z wpłat z tytułu składek ubezpieczeniowych przez ubezpieczonych.(fragment tekstu)
XX
W artykule podjęto próbę przedstawienia roli i efektywności programów edukacyjnych wspierających zwiększanie świadomości ubezpieczeniowej z zakresu przestępczości ubezpieczeniowej. Wskazano na problem przestępczości ubezpieczeniowej jako istotne zagrożenie dla wszystkich uczestników rynku ubezpieczeniowego. Zaprezentowano programy edukacyjne realizowane w szkołach wyższych oraz opisano cele i założenia programu prewencyjnego "STUDENT", realizowanego na wybranych uczelniach wyższych przez PZU SA/PZU Życie SA. W celu przedstawienia przyczyn wzięcia udziału w programie edukacyjnym wskazano na wyniki badań przeprowadzonych wśród studentów uczestniczących w programie prewencyjnym "STUDENT". (abstrakt oryginalny)
EN
This article attempts to present the role and effectiveness of educational programs to promote awareness of crime insurance policy. It points to the problem of crime as significant risk insurance for all participants on the insurance market. It also presents the educational projects at universities and describes the goals and objectives of STUDENT prevention program implemented in selected universities by PZU SA/PZU Życie SA. Successively in order to present the reasons of participation in the educational program the article presents the results of the survey conducted among students participating in STUDENT preventive program. (original abstract)
XX
Glosa odnosi się do uchwały Sądu Najwyższego z 22 lipca 2020 roku (III CZP 31/19), zgodnie z którą poszkodowany, który doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, może domagać się na podstawie art. 444 § 1 k.c. odszkodowania z tytułu kosztów opieki sprawowanej nad nim nieodpłatnie przez osoby bliskie. Autor glosy wyraża krytyczną ocenę względem uchwały, wskazując, że sama konieczność zapewnienia opieki - wbrew stanowisku Sądu Najwyższego - nie stanowi szkody majątkowej. Wobec braku straty w majątku poszkodowanego przyznanie odszkodowania w wysokości kosztów hipotetycznej opieki jest niezgodne z zasadą pełnego odszkodowania i prowadzi do wzbogacenia poszkodowanego. Zdaniem autora dla ustalenia należności odszkodowania istotne jest, kto poniósł koszt opieki i czy koszt ten w ogóle był poniesiony. Poszkodowany nie ma prawnego obowiązku rozliczenia się z osobą, która poniosła koszt podlegający kompensacie. Autor wskazuje również, że z samego faktu bycia poszkodowanym nie wynika uprawnienie do dochodzenia roszczeń przysługujących osobom trzecim (również bliskim). Autor wyraził pogląd, że pożądany systemowo skutek można uzyskać przy zastosowaniu przepisu art. 444 § 2 k.c. (renta).(abstrakt oryginalny)
EN
The gloss refers to the resolution of the Supreme Court of July 22, 2020 (III CZP 31/19), according to which an injured person who has suffered bodily injury or health disorder may pursuant to Article 444 § 1 of the Civil Code claim compensation for the costs of care provided to him free of charge his/ hers relatives. The author of the gloss expresses his critical assessment of the resolution, pointing out that the mere need to provide care - contrary to the position of the Supreme Court - does not constitute material damage. If there is no loss in the assets of the injured party, awarding compensation in the amount of the costs of hypothetical care is noncompliant with the principle of full compensation and leads to the enrichment of the injured person. According to the author, it is of the essence in order to determine the amount due for compensation to establish who incurred the cost of care and whether this cost was at all incurred. The injured person has no legal obligation to reimburse the person who incurred the compensated cost. The author also points out, that the mere fact of being an injured person does not imply the right to pursue third parties claims (including relatives' claims). The author expressed the view that the systemically desired effect can be obtained by applying the provision of Article 444 § 2 of the Civil Code (annuity).(original abstract)
XX
Większość przestępstw ubezpieczeniowych w Polsce dokonywana jest przy użyciu produktów ubezpieczeń komunikacyjnych. Najpopularniejsze metody wyłudzeń bazują na wykorzystywaniu niedoskonałości procedur rejestracji pojazdów. Niestety, obecnie ciągle możliwe jest w Polsce zarejestrowanie fikcyjnego pojazdu przy użyciu fałszywych dokumentów. Wiele wyłudzeń bazuje na lukach w przepisach dotyczących złomowania zniszczonych w wypadkach pojazdów. Mimo to, wciąż brak jest nowych rozwiązań zdolnych do uszczelnienie systemu rejestracji, a sejm jest o krok od wprowadzenia kolejnych przepisów łagodzących procedury badań technicznych. (oryginalne streszczenie)
EN
Most insurance crimes are committed by the use of motor insurance products. The most popular insurance frauds are based on using vehicle registration regulation gaps. Unfortunately, it is still possible in Poland to register a virtual vehicle by means of false documents. Many frauds are done because of inappropriate regulations concerning crashed cars disposal. There are still no solutions which could improve the car registration system, and the Parliament is going to introduce new lenient regulations concerning vehicle technical inspections. (original abstract)
XX
Przestępczość ubezpieczeniowa jest jaskrawym przykładem zagrożenia, które może wpływać negatywnie na prawa lub obowiązki ubezpieczonych, gdyż działania lub zaniechania mające na celu wyłudzenie odszkodowania uderzają ostatecznie w interesy konsumentów. Przejawia się to choćby poprzez wzrost składki ubezpieczeniowej oraz stosunek zakładów ubezpieczeń do osób poszkodowanych. Pozyskiwanie informacji dotyczących strat ponoszonych przez zakłady ubezpieczeń w związku z działaniem przestępców ubezpieczeniowych ma na celu wskazanie rozmiaru tego procederu oraz szacunkowe wyliczenie wielkości tych strat. Artykuł przedstawia wybrane aspekty zjawiska, jakim jest przestępczość ubezpieczeniowa. We wstępie wyjaśniono pojęcie przestępczości ubezpieczeniowej oraz zarysowano ogólną problematykę zjawiska. W dalszej kolejności zidentyfikowano problem naruszeń prawa przez klientów firm ubezpieczeniowych oraz źródła jego pochodzenia. Dalsza część artykułu przedstawia przykłady oszustw ubezpieczeniowych - zarówno popełnionych w Polsce, jak i w wybranych krajach europejskich. (abstrakt oryginalny)
EN
Insurance crimes are a glaring example of risk, which may adversely affect the rights or obligations of the insured because the act or omission aimed at receiving unjustified compensation reflects consumer interests. It influences the amount of premium paid as well as insurers' attitude towards customers. Obtaining information on the losses incurred by insurance companies in connection with the operation of insurance criminals aims at identifying the size of such practice and the estimated calculation of the size of the losses. The article presents selected aspects of insurance crimes. In opening remarks the author explains the concept of insurance fraud and outlines the general issues of this phenomenon. Subsequently, the problem of violations of the law by the clients of insurance companies and the source of its origin was identified. The rest of the article presents examples of insurance frauds - whether committed in Poland and selected European countries. (original abstract)
XX
Artykuł porusza problematykę przeciwdziałania przestępczości ubezpieczeniowej. Obserwacja działań pojedynczych krajowych zakładów ubezpieczeń, jak również ogółu ubezpieczycieli w zakresie przeciwdziałania przestępczości ubezpieczeniowej prowadzi do wniosku, że działania te nie mają ujednoliconego i kompleksowego charakteru. Celem niniejszego artykułu jest nie tylko zweryfikowanie postawionej tezy, lecz przede wszystkim wskazanie, że utrzymywanie w tym zakresie status quo co najmniej zmniejsza efektywność przeciwdziałania przestępczości ubezpieczeniowej. Autorzy, odwołując się do koncepcji zarządzania ryzykiem, postulują metodyczne, ujednolicone, kompleksowe i konsekwentne podejmowanie działań prewencyjno-wykrywczych. Cechy te powinny charakteryzować aktywność nie tylko poszczególnych ubezpieczycieli, ale także szeroko rozumianej branży ubezpieczeniowej. (abstrakt oryginalny)
EN
The article deals with the subject of insurance crime prevention. Monitoring the activity of separate domestic insurance companies as well as the bulk of insurers regarding insurance crime prevention leads to a conclusion that it is neither uniform nor comprehensive. The purpose of this article is not only to verify this proposition but also, and primarily, to point out that maintaining the status quo in this subject has an adverse impact on the effectiveness of insurance crime prevention. The authors refer to the idea of risk management and propose methodical, standardized, comprehensive and consistent embarking on preventive and detective measures. Such features should be distinctive to both particular insurers' and the whole insurance trade's operations. (original abstract)
XX
Współczesna kryminalistyka i kryminologia dysponuje metodami badania i mierzenia, a nawet przewidywania przestępczości i innych zjawisk ze sfery patologii społecznej. Miarodajność wyników tych badań zależy od charakteru i zakresu danych wyjściowych oraz wyboru optymalnej metodologii. Teza ta obowiązuje w badaniach wszelkiego rodzaju zagrożeń, w tym również przestępczości na szkodę podmiotów ubezpieczeniowych. W praktyce przedmiotem badań są najczęściej rozmiary przestępczości, jej aktualne formy i metody oraz prognozy na przyszłość. Te trzy problemy badawcze, w odniesieniu do przestępczości ubezpieczeniowej w Polsce, omówiono w artykule.
EN
Contemporary study of crime detection and criminology have at their disposal the methods of researches, measurement and even expectation of criminality and other occurences in the sphere of social pathology. The authoritativeness of results of these researches depends on the character and the scope of initial data and the choice of the most favourable methodology of researches. This rule should be observed in the researches conceming all kinds of menace, also conceming criminality to the detriment of the subjects insured. Since a long time, statistic data make the fun- damental basis for determining an extent, dyna- mics, global and particular structure of all kinds of criminality, even though they do not reflect the real State of menace. Even the best programmed and soundly conducted statistical researches include only criminality disclosed, numbers of which are always smaller than the numbers of criminality realy commited. The theory of so called "dark number of criminality" is engaged in problems of how big are these differences and what are their reasons. Its essence is to determine a proportion between incidents disclosed and realy occured.(original abstract)
XX
Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 r. włącza do krajowego systemu postanowienia ramowej, opartej na modelu zupełnej harmonizacji dyrektywy 2005/29. Nowa regulacja jest bardzo ważnym elementem strategii ochrony konsumenta, ponieważ zapewnia bezpośrednią ochronę temu podmiotowi, co jest nowatorskim rozwiązaniem w przedmiocie zapobiegania i zwalczania nieuczciwych praktyk rynkowych stosowanych w związku ze sprzedażą i promocją. Budowaniu wysokich standardów tej grupy uczestników rynku służą nowatorskie rozwiązania w postaci skargi indywidualnej. Konsumenci zostali bowiem wyposażeni w legitymację czynną. Mogą dochodzić przysługujących im roszczeń w sytuacji zagrożenia lub naruszenia interesu przez nieuczciwe praktyki rynkowe. Wzmocnieniu ich pozycji służyć ma niewątpliwie przerzucenie, w zakresie praktyk wprowadzających w błąd, ciężaru dowodu na przedsiębiorcę. Podobnie, jak to wynika z całokształtu wspólnotowego dorobku ustawodawstwa konsumenckiego, komentowany akt bazuje na fundamentalnej w prawie europejskim konstrukcji ochrony słabszej strony w obrocie przez rzetelną, kompleksową i transparentną informację. Środki te mają służyć eliminacji asymetrii informacyjnej, wykorzystania pozycji ekonomicznej i intelektualnej profesjonalisty ze szkodą dla konsumenta. Wyłom w tej koncepcji stanowi wprowadzenie w nowej dyrektywie po raz pierwszy instytucji zakazów ex lege. W założeniu normodawcy WE wyszczególnienie ich dotyczy najbardziej uciążliwych praktyk rynkowych w zakresie działań wprowadzających w błąd oraz zachowań agresywnych. Lista praktyk zakazanych mieszczących się w kategorii nieuczciwych działań wprowadzających w błąd jest, w porównaniu z zakazami praktyk agresywnych, bardziej rozbudowana. Zestawowi praktyk, zakazanych z mocy prawa, nadano zamknięty charakter. Zmiany mogą być dokonywane jedynie w drodze nowelizacji dyrektywy. W doktrynie podnosi się, że wprowadzenie postanowień tak kazuistycznych, źle sformułowanych i rozbudowanych do regulacji o charakterze generalno-abstrakcyjnym nie sprzyja z pewnością idei dobrej legislacji. Również na etapie implementacji postanowień dyrektywy 93/13 do kodeksu cywilnego podważano zasadność włączenia do kodeksu listy klauzul objętych domniemaniem abuzywności. Zwyciężyła jednak argumentacja pragmatyczna, prewencyjnego oddziaływania przykładowej listy na zachowania przedsiębiorców w relacjach z konsumentami. Poniżej przedstawione zostały niektóre z praktyk zakazanych ex lege na podstawie Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Omówienie nie ma charakteru wyczerpującego. Nie przedstawione w niniejszym tekście klauzule mogą mieć również bezpośrednie zastosowanie w odniesieniu do zakresu swobody prowadzenia działalności przez ubezpieczycieli.(fragment tekstu)
EN
The Act on the counteraction against unfair market practices of August 23, 2007 includes into the national system the provisions of a framework directive 2005/29 based on the full harmonization model. The implemented act can be an example of a modern horizontal regulation, limited to a direct protection of a consumer in the objective scope. The protection of an economic interest of a weaker party of a market exchange has been limited to the economic sphere of making decisions about acceding to a contract in a sovereign way. Just like other acts of the European consumer law, it is based on the paradigm of a complex and transparent information. In order to guarantee high standards, it makes a list of typical market practices by separating misleading and aggressive practices. In order to guarantee the certainty of law and the trade transparency, an additional protection instrument in the form of ex lege prohibitions concerning specified practices has been introduced. The article presents some of such practices employed in the insurance business in short only, as it was not possible to present them in more detail. Misleading practices specified in Article 7 of the Act on the counteraction against unfair market practices, as well as aggressive practices specified in Article 9 of the Act have been classified in this category. The first group comprises, inter alia, prohibitions concerning the practice of referring to the codes of good practices in a dishonest way, misleading presentation of rights to which consumers are entitled to by virtue of law and basing on a risk scale in a dishonest way. The latter have a special ability to affect market behaviours of consumers in the process of making insurance decisions. If these practices are of a dishonest nature, they violate also the interest of honest insurers present of the market. The second group of a closed list of ex lege prohibitions includes aggressive practices employed by the entrepreneurs in connection with the sale or promotion. The clause included in Article 9 point 4 of the Act on the counteraction against unfair market practices is directed at the implementation of an insurance agreement. The ex lege prohibition has been applied to the demand made by a consumer presenting a claim to provide documents (in connection with an insurance agreement) which cannot rationally be considered crucial for determining the validity of the claim, or the fact of not responding to a relevant correspondence, in order to induce the client to retreat from the intention to execute his or her rights arising from the insurance agreement. This specification of market practices considered dishonest by the right of law in the discussed regulation should serve to improve the trade transparency, the certainty of law, standards of consumer protection and "the business clearance". Whether the discussed prohibitions will fulfill such a function would be demonstrated in the practice of employing new provisions.(original abstract)
XX
Trafna ocena wiarygodności wydaje się być ważnym elementem zapobiegania przestępstwom ubezpieczeniowym. Celem badania było porównanie umiejętności wykrywania kłamstwa przez pracowników zakładów ubezpieczeń z umiejętnościami osób wykonujących inne zawody. Badanym prezentowano dziesięć nagrań wypowiedzi dotyczących osobistego przeżycia budzącego silne negatywne emocje. Połowa wypowiedzi zawierała kłamstwo. Po obejrzeniu każdego z filmów badani proszeni byli o decyzję, czy dana historia była prawdziwa oraz o określenie pewności swej oceny. Uzyskane wyniki potwierdziły rezultaty wcześniejszych badań z udziałem ekspertów w zakresie oceny wiarygodności - pracownicy zakładów ubezpieczeń nie różnili się od grupy kontrolnej pod względem trafności oceny szczerości. Ponadto częściej zakładali oni, że oceniane osoby kłamią, a trafność wykrycia kłamstwa była u nich ujemnie skorelowana z pewnością ocen. W artykule przedstawiono wnioski dla praktyki i dalszych badań. (abstrakt oryginalny)
EN
The accurate assessment of honesty appears to be an important factor preventing insurance crimes. The aim of this study was to compare the ability of employees of insurance companies to detect lies with similar skills of people in other occupations. Study subjects were shown ten videos that featured statements concerning personal experience causing strong negative emotions. Half of the statements contained a lie. Having watched every video, the subjects were asked to say whether a presented story was true and indicate how certain they were of their response. The findings confirmed the results of earlier studies on credibility assessment with expert participation: employees of insurance companies were no different from a control group in terms of accuracy of their assessments. In addition, they more often assumed that a person was lying while the accuracy of lie detection was negatively correlated with the certainty of their assumptions. The paper contains conclusions for practical application and further studies. (original abstract)
XX
W artykule podjęto próbę zasygnalizowana problematyki metod przeciwdziałania przestępczości ubezpieczeniowej w aspekcie wzrostu dostępności rynkowej do "alternatywnych" części zamiennych na przykładzie szkody częściowej likwidowanej z polisy autocasco. Dla celów empirycznych posłużono się studium przypadku - analizą hipotetycznych kosztów napraw wybranych modeli pojazdów z uwzględnieniem zastosowania w tym procesie alternatywnych części zamiennych. (abstrakt oryginalny)
EN
This article attempts to highlight the methods used for counteracting insurance crime with particular emphasis on the role of insurance agents in increasing market availability of "alternative" spare parts using the example of claims for a partial loss indemnified under theft policies, and noting individual spare parts commonly used as tools to perpetrate the crime. For empirical purposes, a case study has been used - an analysis of hypothetical repair costs of selected vehicle models taking into account selected alternative spare parts. (original abstract)
XX
Rozważając kwestie związane ze skalą i rozmiarami przestępczości ubezpieczeniowej konieczne jest podkreślenie, iż mogą być one rozpatrywane w różnych płaszczyznach, a mianowicie jako: przestępczość rzeczywista, przestępczość ujawniona, przestępczość nieujawniona, przestępczość stwierdzona, przestępczość osądzona. Przestępczość rzeczywista to zbiór wszystkich zdarzeń określanych jako przestępstwa, zaistniałych w danym okresie, na danym terenie lub w określonej zbiorowości, niezależnie od tego, czy informacje o nich dotarły do organów ścigania. Przestępczość ujawniona to z kolei zbiór zdarzeń, o których informacje dotarły do organów ścigania, które uznane zostały przez nie za przestępstwa oraz jako przestępstwa zostały zarejestrowane. Z kolei przestępstwo stwierdzone to takie zdarzenie, którego charakter przestępny (posiadanie znamion czynu zabronionego) został - według oceny organu prowadzącego postępowanie - potwierdzony "wynikami postępowania(abstrakt oryginalny)
XX
Prezentowana w niniejszym opracowaniu problematyka związana jest ze zjawiskami nazywanymi szerzej przestępczością ubezpieczeniową, a przez niektórych również przestępczością na szkodę ubezpieczyciela. Ta jednak przeciętnemu adresatowi kojarzy się zazwyczaj z oszustwami, polegającymi na wyłudzaniu z instytucji ubezpieczeniowych różnymi pozaprawnymi sposobami nienależnych odszkodowań. Zaliczenie powyższego zagadnienia do przestępczości ubezpieczeniowej jest poniekąd słuszne, albowiem z samej już nazwy przestępstwa wynika niezbicie, że jest ono popełnione na szkodę zakładu ubezpieczeń.(abstrakt oryginalny)
XX
Rozwojowi polskiego rynku ubezpieczeń towarzyszy zjawisko wyłudzania odszkodowań. Początkowo dotyczyło ono głównie ubezpieczeń komunikacyjnych. Wraz z upływem czasu sprawcy takich przestępstw zainteresowali się innymi rodzajami ubezpieczeń majątkowych i ubezpieczeniami na życie. Metody wyłudzania stały się bardziej wyrafinowane ze względu na zmianę działalności przestępczej, która obecnie wykazuje cechy przestępczości zorganizowanej. Polska Izba Ubezpieczeń oraz same zakłady ubezpieczeń zdołały opracować szereg metod zapobiegawczych oraz rozwiązań systemowych, które przeciwdziałają wyłudzeniom. W artykule przedstawiono aktualny stan wiedzy i wyniki badań dotyczących zjawiska przestępczości ubezpieczeniowej, przegląd typowych metod wyłudzeń oraz wykorzystywanych metod zapobiegawczych. (abstrakt oryginalny)
EN
The development of the Polish insurance market is accompanied by the phenomenon of obtaining in-surance compensation under false pretences. Initially, it concerned mainly motor insurance. Over time, perpetrators of insurance fraud have targeted other types of property insurance and life insurance. Their methods have become more sophisticated due to a change in the model of insurance crime, which presently manifests the characteristics of organised crime. The Polish Insurance Association and individual insurance companies have managed to develop a range of preventive methods and systemic solutions to prevent insurance fraud. This article presents the current state of knowledge and research results concerning the phenomenon of insurance crime, an overview of typical insurance fraud methods, as well as a summary of the preventive methods used by insurers.(original abstract)
XX
Enumeratywnego zestawienia wszelkich typów przestępstw, możliwych do popełnienia na szkodę ubezpieczyciela, niepodobna dokonać bez ryzyka pominięcia jakichś nietypowych zdarzeń, skierowanych zwłaszcza przeciw dobrom trudno mierzalnym w postaci konkretnych strat (np. ujawnienie przez maklera poufnej informacji dot. ubezpieczyciela jako inwestora z naruszeniem art. 119 ustawy z 22.03. 1991 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi...). Zdarzeń takich, możliwych do ukonkretnienia jako szkodliwe także dla ubezpieczyciela, może być bardzo wiele z uwagi na liczne role tego podmiotu i jego organów oraz pracowników w obrocie krajowym i zagranicznym. (abstrakt oryginalny)
XX
Sytuacja na rynku ubezpieczeniowym, kiedy dochodzi m in, do ogłaszania upadłości kolejnych zakładów ubezpieczeń, zmusza do refleksji nad przyczynami tego stanu. Przyczyn jest niewątpliwie wiele i trudno pokusić się, wobec braku wiarygodnych i sprawdzalnych danych, o ich pełne wyliczenie i usystematyzowanie. Zresztą nie chodzi tylko o upadłość firm, ale głównie o nie najlepszą kondycję finansową szeregu towarzystw mogących negatywnie wpłynąć na zaufanie do całego rynku. Poziom tego zaufania ma z kolei oczywiście negatywny wpływ na rozwój ubezpieczeń i ich rozmiary, znacznie odbiegające od sytuacji w' wielu państwach. Dzieje się tak w warunkach, kiedy kolejne zdarzenia określane mianem "klęsk żywiołowych" powodują często wręcz niewyobrażalne straty i tragedie dla wielu ludzi. Szuka się środków pomocy socjalnej i nie zawsze i niezbyt głośno przedstawia się rzeczywiste powody tragedii ludzkich, a mianowicie brak ubezpieczeń mienia od tych ryzyk. (fragment tekstu)
XX
Szczegółowej analizie poddano zagadnienie przestępczości ubezpieczeniowej. Przedstawiono skalę zjawiska oraz scharakteryzowano sprawców i motywy ich działania. Omówiono rodzaje przestępstw ubezpieczeniowych oraz rolę Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w procesie weryfikacji szkód i przeciwdziałaniu przestępczości ubezpieczeniowej.
EN
The problem of insurance crimes has existed since the birth of insurance companies. At present it is a serious problem that the insurance companies are fighting. The ingenuity of the insurance frauds seems to be unlimited and new methods of swindling compensation are appearing again and again. The size of this occurrence is constantly increasing which is a result of the existance of organised crime groups, which often comprise of insurance agents, loss handlers, technical experts and police officers. Therefore battling this problem by taking action which aims to restrain, and eventually stop this occurrence is very important. (original abstract)
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.