Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 47

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  compressed natural gas
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available remote Gaz ziemny - paliwo nowoczesnych pojazdów
100%
EN
A new efficient CNG module design for the transportation of natural gas by sea is proposed and substantiated. A mathematical model for determining the technical and economic parameters of a movable pipeline module, which is designed for transporting natural gas in a compressed state and consists of a frame structure, the dimensions of which correspond to the 40-foot marine container size and a pipe coil is described. To facilitate construction, it is proposed that a large portion of the coil be made in the form of a two-layer composite construction. The inner layer consists of standard steel tubes or adapters, and the outer layer is fiberglass wound on them. On the basis of the mathematical model an algorithm and a program were compiled, which allowed to determine the technical and economic parameters of the movable pipeline module. The results obtained for the Caspian region are analyzed.
EN
Scenario for alternative fuels market development in the EL). Histori-cal outline of using gaś fuels in car vehicles. Localization of public ac-cess CNG stations in Poland. Economic conditions for developing na-tural gaś use as transport fuel. CNG vs. traditional fuels price relation in selected countries. Ecological aspects of using gaś fuels.
PL
W artykule przedstawiono aktualne informacje dotyczące rynku sprężonego gazu ziemnego (CNG) na świecie oraz w Polsce. Uzasadniono przydatność stosowania gazu ziemnego jako paliwa w pojazdach mechanicznych, głównie w aspekcie uzyskiwanych korzyści ekologicznych i ekonomicznych. Ponadto przedstawiono aktualną sytuację oraz ocenę możliwości rozwoju rynku CNG na terenie działalności Krakowskiej Spółki Gazownictwa (KSG Sp. z o.o.).
EN
The article presents actual information concerning the CNG market in the world and in Poland. Reasons for using natural gas as a fuel in mechanical vehicles have been given, mainly from the viewpoint of ecological and economical benefits. Moreover, the actual situation of the CNG market and an assessment of its developmental potential in the Carpathian Gas Company operating area. have been given.
5
88%
EN
In CNG station, the fuel is usually stored in the cascade storage bank to utilize the station more efficiently. The cascade storage bank is generally divided into three reservoirs, commonly termed low, medium and high-pressure storage bank. The pressures within these reservoirs have huge effects on the performance of the stations. In the current study, a theoretical simulation based on mass balance and thermodynamic laws has been developed to study the dynamic fast fi lling process of vehicle’s (NGV) cylinder from the cascade storage bank. The dynamic change of the parameters within the storage bank is also considered. Natural gas is assumed to contain only its major component, methane, and so thermodynamic properties table has been employed for finding the thermodynamics properties. Also the system is assumed as a lumped adiabatic system. The results show that the initial pressure of the cascade storage bank has a big effect on the storage bank volumes for bringing up the NGV cylinder to its target pressure (200 bar). The results also showed that ambient temperature has effect on the refueling process, chiefly the final NGV cylinder and the cascade storage bank conditions.
6
Content available remote Simultaneous thermodynamic simulation of CNG filling process
88%
EN
In CNG station, the fuel is usually stored in the cascade storage bank to utilize the station more efficiently. The cascade storage bank is generally divided into three reservoirs, commonly termed low, medium and high-pressure storage bank. The pressures within these reservoirs have huge effects on the performance of the stations. In the current study, a theoretical simulation based on mass balance and thermodynamic laws has been developed to study the dynamic fast fi lling process of vehicle’s (NGV) cylinder from the cascade storage bank. The dynamic change of the parameters within the storage bank is also considered. Natural gas is assumed to contain only its major component, methane, and so thermodynamic properties table has been employed for finding the thermodynamics properties. Also the system is assumed as a lumped adiabatic system. The results show that the initial pressure of the cascade storage bank has a big effect on the storage bank volumes for bringing up the NGV cylinder to its target pressure (200 bar). The results also showed that ambient temperature has effect on the refueling process, chiefly the final NGV cylinder and the cascade storage bank conditions
EN
This paper discusses Compressed Natural Gas (CNG) as an alternative fuel, whose physicochemical properties allow co-combustion with conventional fuels in diesel engines. For many years, works have been underway to find an affordable and environment friendly fuel that could be used to power vehicles, which has been additionally prompted by the increasingly stringent exhaust emission limits. Simultaneously, a number of potential problems associated with the use of this fuel in diesel engines have been identified. The usefulness and applicability of CNG in diesel engines in the environmental aspect has been determined based on the analysis of such quantities as the octane number, heat of combustion, auto-ignition temperature and auto-ignition limit. The main purpose of this task is to decrease the exhaust emissions into the atmosphere.
PL
W artykule przedstawiono CNG jako alternatywne paliwo, którego właściwości fizyczno-chemiczne pozwalają na współspalanie z paliwem konwencjonalnym w silniku o ZS. Od wielu lat prowadzone są prace mające na celu znalezienie taniego, ekologicznego paliwa, które może posłużyć do napędu pojazdów, stymulowane coraz bardziej rygorystycznymi normami dotyczącymi emisji substancji szkodliwych. Zwrócono uwagę na problemy związane z potencjalnym wykorzystaniem tego paliwa w silniach o ZS. Przydatność i możliwość stosowania gazu CNG w silnikach o zapłonie samoczynnym określono na podstawie analizy takich wielkości jak: liczba oktanowa, ciepło spalania, temperatura samozapłonu, granica samozapłonu, zmniejszenie emisji związków szkodliwych spalin przez silniki spalinowe o ZS zasilane gazem CNG.
8
Content available CNG - a new way of maritime natural gas supplies
88%
EN
Among other conventional energy sources, on the present level of technology development, natural gas is a primary energy source, which has the lowest level of harmful substances emission both for humans and the environment. Comparing to coal - in the burning process of the natural gas there is a very low emission of pollutants: trace amounts of sulphur and carbon dioxide, which established natural gas' position as an environmentally friendly fuel. CO2 emission expressed in CO2 kg/kWh of fuel during burning process of lignite amounts to 0.40; of hard coal - 0.33; of heavy fuel oil - 0.28; of light fuel oil - 0.26 and 0.20 of gas. The use of natural gas as a fuel instead of other kinds of fossil fuels, e.g.: coal, results in decreasing harmful substances emission. Therefore, CO2 emission or sulphur dioxide emission is much smaller. What's more, lower CO2 emission means decreasing the greenhouse effect and lower sulphur dioxide emission reduces the amount of acid rains. Natural gas system is different than networks, such as water supply, heat or electricity in such way that, in Poland it is necessary to acquire most of the distributed medium from the sources located outside Polish borders.
PL
Zastosowanie gazu ziemnego jako paliwa w miejsce innych rodzajów paliw kopalnych, takich jak, np. węgiel, przynosi efekt w postaci ograniczenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Zmniejszeniu ulega bowiem, między innymi, emisja dwutlenku węgla, dwutlenku siarki. Zmniejszanie wielkości emisji dwutlenku węgla do atmosfery wpływa na obniżenie skali zjawiska cieplarnianego. Natomiast zmniejszenie emisji dwutlenku siarki skutkuje redukcją ilości kwaśnych deszczy Podstawowym problemem zaopatrzenia w gaz ziemny odbiorców w Polsce jest to, że zasoby tego surowca energetycznego zlokalizowane na terenie naszego kraju nie są w stanie zaspokoić istniejących zapotrzebowań. Koniczne jest więc importowanie gazu ziemnego. Dostawy gazu ziemnego, w zależności od dostępnej infrastruktury gazowej, wielkości danego rynku zbytu, odległości od źródła gazu oraz innych uwarunkowań, mogą być realizowane z wykorzystaniem rurociągów (gazociągów) lub też drogą morską (statki dostarczające LNG z ang. Liquefied Natural Gas, statki dostarczające CNG z ang. Compressed Natural Gas). Podstawową zaletą łańcucha dostaw CNG są stosunkowo niewielkie nakłady związane z infrastrukturą załadunkową i rozładunkową. Niemniej największym nakładem kapitałowym jest flota statków CNG (około 80%). Inne elementy łańcucha dostaw związane z wydobyciem i obróbką gazu ziemnego jak również z rozprowadzeniem gazu do odbiorców końcowych gazociągami są tożsame z innymi sposobami dostaw gazu ziemnego. W pracy przedstawiono przegląd proponowanych rozwiązań umożliwiających transport morski gazu ziemnego w postaci CNG. Przedstawione rozwiązania to w chwili obecnej koncepcje, a załączone rysunki statków przedstawiają możliwy wygląd statków CNG z zastosowaniem różnych technologii.
EN
Natural gas as engine fuel review of world usage. Historical outline of using natural gas as vehicle fuel in Poland. Characteristics of selected technical problems (composite gasholders, filling stations), legal issues, economics, safety aspects. Hydrogen and fuel cells. Hybrid vehicles. Perspectives of natural gas market development for the needs of car transportation in Poland.
10
75%
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań drogowych emisji spalin pojazdów o różnej klasie emisyjnej zasilanych sprężonym gazem ziemnym w różnych warunkach ruchu. Badania emisji spalin wykonano podczas przejazdów wyznaczoną trasą pomiarową, którą podzielono na odcinki o różnej specyfice natężenia ruchu drogowego. Dla każdego odcinka – etapu badań wyznaczono charakterystykę przejazdu oraz wartości emisji drogowej związków szkodliwych spalin dla pojazdów różnej klasy emisyjnej. Obiektami badań były pojazdy o klasie emisyjnej Euro 4 i Euro 5 o zbliżonym przebiegu (75 000 km), napędzane sprężonym gazem ziemnym. Do pomiarów stężenia związków szkodliwych wykorzystano mobilny analizator typu PEMS (Portable Emission Measurement System) do badań toksyczności Semtech DS firmy Sensors. Dodatkowo wykorzystano dane przesyłane z systemu diagnostycznego pojazdu oraz sygnału lokalizacji GPS. Wyniki posłużyły do porównania pojazdów oraz określenia wskaźników emisyjności, które wykorzystano do ekologicznej oceny obiektów badań pod względem emisji związków szkodliwych.
EN
The paper presents results of the road tests of exhaust gas emissions of vehicles of different emission classes (Euro 4 and Euro 5, with similar mileage), fuelled with compressed natural gas. The tests of exhaust emissions were conducted on parts of the road with different characteristics of the traffic intensity. For each phase of the tests, the characteristics of the test run and the value of exhaust gas emissions were determined. To measure the concentration of harmful substances, the Portable Emission Measurement System (PEMS) was used. The results were used to compare the vehicles and determine the emission indices, which subsequently were used to assess from ecological point of view the objects of tests in terms of emissions of toxic substances.
PL
Od końca ubiegłego wieku obserwowany jest wzrost zainteresowania wiodących koncernów motoryzacyjnych pojazdami przystosowanymi fabrycznie do zasilania gazem ziemnym. Spowodowane jest to zarówno względami ekonomicznymi wynikającymi z korzystniejszej ceny paliw alternatywnych, polityką ulg podatkowych stosowaną w niektórych krajach Europy Zachodniej jaki i samym faktem chęci posiadania w swojej ofercie pojazdów przystosowanych do zasilania tym rodzajem paliwa. W artykule przedstawiono wyników badań emisji spalin pojazdów (VW Caddy EcoFuel) odpowiednio po przebiegach 75 000 km i 500 000 km, różniące się jednocześnie klasą emisyjną (Euro 4 i Euro 5). Uzyskane wyniki pozwoliły na zdefiniowanie wpływu przebiegu pojazdu na wskaźniki ekologiczne pojazdu zasilanego gazem ziemnym.
EN
Since the end of the last century, might be observed an increase in interest of the leading automotive companies in factory-fitted CNG vehicles. It is caused by economic reasons, associated with lower prices of alternative fuels and the tax allowance schemes applied in some countries of Western Europe, as well as by the wish to include in the company’s range of products vehicles fitted for this type of fuel. The paper presents results of exhaust emission tests for vehicles (VW Caddy EcoFuel) with mileage of 75,000 and 500,000 km, respectively, belonging to different emission classes (Euro 4 and Euro 5). The obtained results allowed for defining the effect of the vehicle’s mileage on ecological indices of the vehicle fueled with natural gas.
12
Content available remote Paliwa gazowe w miejskiej komunikacji autobusowej w Polsce
75%
PL
W artykule omówiono problematykę wykorzystywania sprężonego gazu ziemnego (CNG) przez silniki spalinowe, przede wszystkim w obszarze miejskiej komunikacji autobusowej. Scharakteryzowano aspekty ekologiczne stosowania gazu ziemnego w transporcie samochodowym, szczególnie w porównaniu z poziomem emisji substancji toksycznych silników wysokoprężnych. Przedstawiono wady i zalety napędu gazowego, obecny poziom wykorzystania CNG w transporcie zarówno w Polsce, jak i na świecie oraz argumenty motywujące do jego wykorzystania.
EN
The article discusses problems of utilising compressed natural gas (CNG) by the combustion engines, primarily within the municipal bus transport. The ecological aspects of the use of natural gas in the road transport have been characterised, especially in comparison with Diesel engines toxic substances emission level. There are disadvantages and advantages presented of the gas propulsion, current level of the CNG use in transport, both in Poland and world wide as well as the motivating arguments for its use.
PL
Zawartość wilgoci w gazie ziemnym nasyconym parą wodną dla różnych wartości temperatury i ciśnienia. Osuszanie gazu ziemnego pod kątem wymagań dla gazu sprężonego. Badania skuteczności pochłaniania pary wodnej przez materiały osuszające. Opis pomiaru zdolności usuwania pary wodnej ze strumienia gazu.
EN
Humidity contents in natural gas saturated with steam for different temperature and pressure values. Drying natural gas according to requirements for compressed gas. Researching effectiveness of steam absorption by drying materials. Description of measuring steam removal possibility in a gas stream.
PL
Gaz ziemny w odniesieniu do paliw ropopochodnych ma wiele zalet. Zastąpienie benzyny i oleju napędowego paliwami alternatywnymi, szczególnie gazowymi, jest na obecnym etapie poszukiwań nowych źródeł energii bardzo ważne. Porównano własności fizykochemiczne różnych paliw silnikowych podkreślając ich wady i zalety. Krótko scharakteryzowano działanie instalacji gazowej na sprężony gaz ziemny (CNG). W artykule przedstawiono aspekty ekologiczne i ekonomiczne zastosowania gazu metanowego, sprężonego jako paliwa do silników samochodowych.W wyniku stosowania CNG zmniejsza się znacznie emisjaCO2 oraz węglowodorów w porównaniu z emisją pochodzącą ze spalania benzyny, natomiast porównując olej napędowy emisja cząstek stałych i wyższych węglowodorów aromatycznych nie występuje w ogóle. Przeprowadzone badania wykazały, że zastosowanie CNG do napędu silników samochodowych Dolnośląskiej Spółki Gazowniczej zmniejszyło zdecydowanie emisję substancji szkodliwych do atmosfery oraz obniżyło znacznie koszty eksploatacyjne floty transportowej.
EN
Natural gas in comparison to oil fuels has many advantages. At the present level of searching new sources of energy replacing gasoline and diesel oils with alternative fuels, especially fuel gases, is extremely important.The physicochemical properties of various engine fuels have been compared, emphasizing their advantages and disadvantages. The briefly characterized work of installation on compressed natural gas (CNG). The work presents ecological and economical aspects of applying compressed natural gas as a fuel for car engines. The emission of CO2 and hydrocarbons is much smaller when using CNG instead of gasoline. In the case of using CNG in diesel engines the emission of solid particles and high molecular weight aromatic compounds does not take place at all. The study carried out showed that applying CNG for car engine propulsion by Lower Silesia Gas Company definitely diminished emission of harmful substances to the atmosphere and decreased exploitation costs of transportation cars.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań numerycznej analizy kąta początku wtrysku paliwa alternatywnego do komory spalania silnika Diesla. Na podstawie geometrii silnika ADCR, produkcji Andoria-Mot, wykonano model CFD obejmujący komorę spalania oraz kanały w głowicy wraz z dyszą wtryskiwacza CNG. Model umożliwił przeprowadzenie symulacji procesu napełniania, sprężania oraz procesu tworzenia mieszanki. Za pomocą specjalnie opracowanego wtryskiwacza sprężonego gazu ziemnego, zamontowanego w gnieździe świecy żarowej, gaz dostarczano do przestrzeni roboczej silnika. Inicjację procesu spalania realizowano za pomocą wtrysku dawki pilotażowej oleju napędowego, po czym spalano metan. W pracy określono dopuszczalny przedział kątowy wtrysku CNG, ze względu na ciśnienie zasilania gazu, ciśnienie panujące w przestrzeni roboczej, czy prędkość obrotową wału korbowego silnika z wykorzystaniem oprogramowania z grupy AVL. Proponowane rozwiązanie przyczynia się do obniżenia zużycia ropopochodnego paliwa (oleju napędowego), zmniejszy emisję toksycznych składników zawartych w gazach spalinowych oraz korzystnie przełoży się na nakłady finansowe ponoszone na zakup paliwa do silników trakcyjnych i stacjonarnych wyposażonych w jednostkę o zapłonie samoczynnym.
EN
The article presents the results of numerical analysis of timing injection angle of an alternative fuel injection into the combustion chamber of the Diesel engine. Based on the ADCR engine geometry, production Andoria-Mot, a CFD model of combustion chamber and ducts in the engine head with CNG injector nozzle was made. Model enabled the simulation of the filling, compress and mixture creation process. Using a specially developed, compressed natural gas injector, mounted in the socket of the glow plug, the gas was supplied to the working space of the engine. Initiation of the combustion process was carried out by a pilot injection of diesel oil, then methane was combusted. The paper defines the acceptable range of angular CNG injection, due to the pressure of the gas supply, the pressure in the working space, the engine speed rotation by means of AVL simulation software. The proposed solution helps to reduce the consumption of petroleum fuel (diesel), reduce the release of toxic components contained in the exhaust gases and, preferably, will translate into financial expenditures incurred for the purchase of fuel for traction and stationary engines equipped with compression-ignition unit.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań emisyjności autobusów komunikacji miejskiej zasilanych sprężonym gazem ziemnym i olejem napędowym. Drogowe badania emisji gazów wylotowych przeprowadzono na regularnej linii klursowania autobusów. Do pomiarów wykorzystano mobilny analizator gazów wylotowych z grupy PEMS (Portable Emissions Measurement System) – SEMTECH DS firmy Sensors Inc. Na podstawie otrzymanych wyników badań wyznaczono wpływ zastosowania sprężonego gazu ziemnego na ograniczenie emisji szkodliwych i toksycznych składników gazów wylotowych w odniesieniu do pojazdu zasilanego olejem napędowym.
EN
The paper presents the results of emission research city buses fueled by compressed natural gas and diesel. The exhaust emission tests were performed under actual traffic conditions on a regular bus line. For the measurement was used a mobile exhaust analyzer for the group of PEMS – SEMTECH DS by Sensors Inc. Based on the obtained of the result the test determined the impact of applied compressed natural gas to reduce exhaust emissions for a vehicle fueled by diesel.
EN
At CNG fuelling station, natural gas is usually stored in a cascade storage system to utilize the station more efficient. The cascade storage system is generally divided into three reservoirs, commonly termed low, medium and high-pressure reservoirs. The pressures within these three reservoirs have huge effects on the performance of a CNG fuelling station and a fast filling process of natural gas vehicle’s (NGV) cylinder. A theoretical analysis is developed to study the effects of the reservoirs pressures and temperatures on the performance of the CNG station. The analysis is based on the first and the second law of thermodynamics, conservation of mass and ideal gas assumptions. The results show that as the reservoir temperature decreases, the fill ratio increases and the pressure within the filling station reservoirs has no effects on the fill ratio. The non-dimensional entropy generation and filling time profiles have opposite trends and as entropy generation decreases, the filling time increases. The optimized non-dimensional low and medium pressure-reservoir pressures are found to be as 0.24 and 0.58 respectively in thermodynamic point of view.
EN
Objects' characteristics. Classification of natural gas filling stations. Description of cooperation of main station's elements and their tasks in the process of preparation and distribution of natural gas as running fuel (drying/filtering system, surge tank, module compressor, dropping tank, gas cooling system, steady tank, fuel distributor, control system with controlling and measuring devices).
EN
This paper analyzes product characteristics as a factor that affects the activities performed in the logistic channel. The analysis has been conducted for a specific product - natural gas and, in particular its two forms: liquefied and compressed. The features of these two forms are outlined in the context of fuel distribution to end-users. This study aims to structure and expand the existing knowledge about alternative distribution of natural gas to the end users based on an analysis of literary sources and regulations on its carriage by road and rail transport. A comparative analysis of the product characteristics of liquefied and compressed natural gas has been carried out and some basic features concerning logistics activities and logistics costs have been outlined.
20
Content available remote Sprężony gaz ziemny – alternatywne paliwo dla transportu zbiorowego
75%
PL
Wpływ pojazdów transportu zbiorowego na jakość powietrza na terenach zurbanizowanych. Charakterystyka gazu ziemnego jako alternatywnego paliwa do pojazdów samochodowych. Rozwój rynku sprężonego gazu ziemnego.
EN
Influence of public transport vehicles on quality of the air at the urban areas. The characteristics of natural gas as the alternative fuel for vehicles. The development of compressed natural gas.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.