Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 237

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Użytkowanie ziemi
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
EN
Mitigation and adaptation are the main strategies to address climate change. Both of them are interrelated instruments and key elements of an integral approach to tackle the phenomenon. This interrelation is particularly strong in the land use sector, an area in which practically any policy has a significant effect on the goals of both strategies. Yet, in practice, mitigation and adaptation are treated as two different instruments. A poor understanding about the interactions between the mentioned strategies remains as a barrier to implement the integrated approach. To contribute to fill-in this knowledge gap, a hypothetical ecologic-economic system simulated under deep uncertainty was used to test environmental and welfare implications of different policy configurations. Taking the unregulated economy as a benchmark, the outcomes of the mentioned interventions were classified as synergies or different forms of trade-offs. Results indicate that measures based on internalization of externalities overcame monetary compensation schemes. Moreover, when externalities were corrected, synergies were more frequent and associated to higher environmental and welfare gains. Furthermore, the policy configuration that exhibited best synergic properties was an intervention integrating mitigation and adaptation measures. This indicates that synergies may be more accessible than previously considered, however, current policy approach and incentives may not be the best tools to trigger them. (original abstract)
XX
Celem badań była ocena stabilności ekologicznej powierzchni ziemi w Polsce w ujęciu czasowym i regionalnym. Badania wykazały, że poziom stabilności ekologicznej przestrzeni kraju jest niski - zbliżony do średniego i nie wykazuje zmian w latach. W ujęciu regionalnym wysokim poziomem stabilności wyróżnia się województwo lubuskie o dużym stopniu lesistości. Stan ekologiczny powierzchni ziemi jest kształtowany głównie przez takie formy jej użytkowania, jak grunty orne, lasy i trwałe użytki zielone. W strukturze użytkowania powierzchni ziemi w kraju występują dwa kierunki zmian: zwiększanie udziału powierzchni gruntów ornych z zasiewami rocznymi, lasów oraz gruntów zabudowanych i zurbanizowanych, zmniejszanie powierzchni trwałych użytków zielonych i użytków wieloletnich na gruntach ornych oraz gruntów odłogowanych. (abstrakt oryginalny)
EN
The objective of the study was to assess the environmental stability of land surface in Poland over time and space. The study showed that the level of ecological stability of land was low, approximating long-term average, and showed no variation over the years. The province of Lubuskie with its extensive forest areas is standing out for its high level of stability. The environmental status of land surface is shaped mainly by such land use forms as arable lands, forests and permanent grasslands. Land use pattern in Poland is undergoing two major kinds of change: lands sown to annual crops, lands under forest and urban and built-up areas are increasing whereas grasslands, lands under perennial crops and idle lands are decreasing in area. (original abstract)
XX
W niniejszym artykule przedstawiono stan produkcji rolniczej gminy Kragujevac, ze szczególnym uwzględnieniem produkcji roślinnej.
EN
In an article consiedering the prospects of utilizing agricultural potentials against a background of present soil exploitation, the author addresses herself to economic and geographical problems of Shoomodia. The commune of Kragujevac has been chosen for analysis. A fellow of the Economic Department at the University of Kragujevac and a geographer by training, Mrs Micić-Stefanović has become aware of the changes which the region has recently undergone. She relies on statistical data as well as on her own observations. The article offers valuable Information on the structure of soil exploitation at various periods and & detailed structure of cultivation. The author stresses the impact of the fast developing Kragujevac on the changes in the agricultural production of the neighboring area.(original abstract)
XX
W latach 1970-1989 przeprowadzono ścisłe doświadczenie nawozowe na użytku zielonym, w którym stosowano dawki azotu w przedziale 120-600 kg N/ha na tle 90 kg P2O5 + 240 kg K2O/rok. Na skutek wyczerpywania z gleby Ca, Mg, Na, Cu i Zn, na części obiektów zastosowano w drugim dziesięcioleciu regeneracyjne nawożenie tymi składnikami. Po 20 latach prowadzenia doświadczenia, wytypowano wiechlinę łąkową /Poa pratensis/ jako trawę występującą na wszystkich obiektach, do oceny zmian w zawartości w niej składników. Trawa ta okazała się dobrą rośliną wskaźnikową do oceny skutków nawożenia w kryteriach wzajemnych relacji ilościowych w zawartości pierwiastków. Nawożenie regeneracyjne okazało się w pełni uzasadnione. (abstrakt oryginalny)
EN
In the years 1970-1989 an exact grassland experiment was carried out. Increasing nitrogen rates /120-600 kg N/ha/ against the background of phosphorus /90 kg P2O5/ha/ and potassium /240 kg K2O/ha/ were applied every year. In consequence of soil exhaustion with Ca, Mg, Na, Cu and Zn, in the second decade /1980-1989/ an appropriate regenerative fertilization with these elements was applied in some of the experimental treatments. After twenty-years' experiment, Poa pratensis was selected to elements content variation estimation in it, as a grass of frequent occurrence in every experimental plots. This grass appeared to be useful as a test plant for fertilization consequences estimation considering elements quantitative correlation. The regenerative fertilization turned out to be fully justifiable. (original abstract)
XX
Badano wpływ wzrastających dawek magnezu oraz fosforu na zawartość mineralnych frakcji fosforu w glebie bardzo kwaśnej i poddanej wapnowaniu. Czynniki doświadczalne w największym stopniu decydowały o przechodzeniu fosforu we frakcję fosforanów łatwo rozpuszczalnych i wapniowych. Superfosfat potrójny wpływał w głównej mierze na przechodzenie P we frakcję fosforanów łatwo rozpuszczalnych i glinowych, mączka fosforytowa we frakcję fosforanów wapniowych, a magnez we frakcję fosforanów łatwo rozpuszczalnych. (abstrakt oryginalny)
EN
The influence of increasing magnesium and phosphorus doses upon contents of mineral phosphorus wings in very acid soil that was treated with liming, was examined. Quantitative experimental factors mostly decided upon movement of phosphorus into easily soluble and calcium phosphates wing. Triple superphosphate mostly influenced upon movement of phosphorus into easily soluble and aluminium phosphates wing, movement of phosphorite fluor into calcium phosphate wing, movement of magnesium into easily soluble phosphate wing. (original abstract)
EN
Since the 1990's, the groundwater quality along the southern coast of the Western Cape Province of South Africa has been affected by increasing land use activities. Groundwater resources have become increasingly important in terms of providing good quality water. Polluted coastal groundwater as a source of submarine groundwater discharge also affects the quality of coastal water. For this study, land use activities causing groundwater pollution and areas at particular risk were identified. An assessment approach linking land use/land cover, groundwater and submarine groundwater discharge on a meso-scale was developed and the methods applied to two study regions along the southern coastal area. Dryland and irrigated crop cultivation, and urbanized areas are subject to a "high" and "very high" risk of groundwater nitrogen pollution. Application of fertilizer must be revised to ensure minimal effects on groundwater. Practice of agricultural activities at locations which are not suited to the environment's physical conditions must be reconsidered. Informal urban development may contribute to groundwater nitrogen pollution due to poor waste water disposal. Groundwater monitoring in areas at risk of nitrogen pollution is recommended. Land use activities in the submarine groundwater discharge contribution areas was not found to have major effects on coastal water. (original abstract)
XX
Przedmiotem badań była zbiorowość gospodarstw indywidualnych położona na obszarach ONW w Polsce. W pracy wykorzystano informację o liczbie złożonych wniosków o płatności ONW i JPO w latach 2004-2010. Do analiz wykorzystano także deklarowane powierzchnie użytków rolnych we wnioskach o JPO (2004-2010) i ONW (2004-2006). Celem pracy było oszacowanie obszarów ONW w różnych grupach gospodarstw i opisanie ich przestrzennego zróżnicowania w Polsce. Ze względu na charakter dostępnych danych, zastosowano najprostsze metody analizy szeregów statystycznych, metody analizy pionowej i poziomej, rachunek regresji, a także wizualizację za pomocą wykresów. (abstrakt oryginalny)
EN
Without the adequate areas LFA support may be to abandonment of agricultural use of agricultural and potentially threatening rural biodiversity. The subject of the research was a population of individual farms situated in LFA areas in Poland. The work uses the information on the number of applications submitted for LFA payment and SAPS in 2004-2010. Additionally, areas of agricultural use declared in SAPS (2004-2010) and LFA (2004-2006) were subject to analyses. The work aim was to estimate the LFA areas in various groups of farms and describe their spatial differentiation in Poland. Due to data availability the simplest statistical time series analysis, regression analysis and chart visu-alisation were performed. (original abstract)
XX
Od 2003 r. w krajach Unii Europejskiej (UE) zauważa się istotne zmiany w zasobach i strukturach ziemi rolniczej. W związku z przeprowadzoną reformą Wspólnej Polityki Rolnej (reforma Fischlera) oraz rozszerzeniem UE w 2004 r. o 10 państw, można doszukiwać się związku zachodzących przeobrażeń w strukturach agrarnych z wprowadzeniem nowych warunków wspierania rolnictwa europejskiego. W artykule próbowano zidentyfikowć grupy państw, dla których można by wskazać zbieżne dynamiki omawianych struktur, co umożliwiłoby określenie determinantów występujących przekształceń. W tym celu posłużono się aglomeracyjną analizą skupień metodą Warda. Przeprowadzone analizy wykazały, iż w związku z różnorodnością cech określających zasoby i struktury ziemi rolniczej, również w przypadku zmian struktur agrarnych nie można wskazać cech uniwersalnych dla krajów UE-25. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper examines changes in the European Union member states' agricultural land structure since 2003. We may assume the connection between the ongoing transformations in the agrarian structure and the new conditions of European agricultural support resulting from the Fischler reform of the Common Agricultural Policy and the EU enlargement in 2004 by 10 countries. The author identifies groups of countries, which could indicate the convergence of the structures, allowing for the identification of determinants of the transformation. For this purpose, the Ward agglomeration method was applied in cluster analysis. Results showed that, due to the variety of resources and characteristics that determine the structure of agricultural land, changes in agricultural structures do not point towards universal traits. (original abstract)
XX
W pracy przedstawiono analizę zróżnicowania wykorzystania zasobów ziemi w Polsce w latach 2005-2007. Od powierzchni gospodarstw zależało zróżnicowanie struktury użytkowania ziemi, struktury zasiewów oraz wielkość ekonomiczna gospodarstw w ESU. W gospodarstwach większych obszarowo stwierdzono większy udział gruntów w dobrej kulturze, w tym upraw trwałych i większy udział upraw roślin przemysłowych. Wielkość ekonomiczna gospodarstw była również uzależniona od typu gospodarstw, od dywersyfikacji produkcji rolniczej i od prowadzenia działalności pozarolniczej. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper aims to analyze the land resources use diversity in Poland within the years 2005-2007. Both land use diversity, crops structure as well as farms economic size in ESI! was dependent upon farms area. It should also be noted that farms belonging to greater area groups characterized with greater share of good culture areas including sustained crops and industrial plant cultivation. Economic size of farms also depended on agricultural farms' type as well as from agricultural production diversification and off-agriculture activity. (original abstract)
XX
Przedmiot i cel pracy: W niniejszym artykule określono zmiany gospodarczego użytkowania terenu w dolinie rzeki Krzny, które nastąpiły pod wpływem regulacji jej koryta od ujścia Klukówki do ujścia rzeki do Bugu. Materiały i metody: Analizy dokonano na podstawie map kartograficznych i zdjęć lotniczych oraz analiz statystycznych dla okresu 1931-2015. Wyniki: Przeprowadzone badania potwierdziły zmiany gospodarczego użytkowania terenu w dolinie rzeki Krzny na rolnicze wykorzystanie terenu i zwiększenie plonów. Największe zmiany objęły tereny podmokłe i bagienne głównie na rzecz użytków zielonych, których powierzchnia wzrosła o 566% do 2475,7 ha. Wnioski: Przeprowadzane prace regulacyjne spowodowały wzrost pól uprawnych, lasów i pojawienie się terenów pod zabudową oraz zmniejszenie powierzchni lustra wody z 251,94 ha w 1931 roku do 57,28 ha w 2015 roku.(abstrakt oryginalny)
EN
Subject and purpose of work: This article identifies changes in the economic use of the river valley area of the Krzna, which occurred as a consequence of the regulation of its bed from the Klukówka estuary to the estuary of the Krzna to the Bug. Materials and methods: The analysis was carried out on the basis of cartographic maps and aerial photographs, as well as statistical analyses for the period 1931-2015. Results: The study confirmed the changes in the economic use of the valley of the Krzna River for the agricultural exploitation of the area and increasing crop yields. The biggest changes encompassed wetlands and swamps, mainly in favour of grasslands, whose area increased by 566%, to 2475.7 ha. Conclusions: The regulatory work carried out resulted in an increase in arable land, forests and areas for development, as well as in the reduction of water surface area from 251.94 ha in 1931 to 57.28 ha in 2015.(original abstract)
EN
A major challenge for water resource management in Western Cape, South Africa, is the reduction of the growing sediment and nutrient loads in coastal areas, which belong to the areas most affected by land use change. We used the WebGIS based software STOFFBILANZ to simulate runoff, soil loss, sediment, phosphorus, and nitrogen input in the surface water and groundwater of study area (ca. 6,450 km²). The simulated runoff shows a large regional variability caused by the heterogeneous distribution of rainfall. For the reference catchment Klein River simulated total daily runoff fit the observed values of the reference year 2012. The calculation of potential input of sediment, phosphorus, and nitrogen into waters is based on aggregated or generalized information on climate data, land use types, crop and fruit types, yields, mineral fertilizers, farm manure, nitrogen fixing by leguminous plants, atmospheric nitrogen deposition, and soil denitrification. Critical source areas for potential sediment input, particulate P input and diffuse N input are mainly agricultural areas. Additionally, point sources of high relevance for N and P are found in urban areas. Based on the potential input of sediment and nutrients the impacts of current land use change on water resources were estimated. We used the web-based information system WebLand for the simulation aiming at the provision of stakeholders with information for decision making in water resource management. (original abstract)
XX
W artykule podjęto próbę oceny zmian użytkowania ziemi w oparciu o jednostki przestrzenne nazywane blokami urbanistycznymi. Do analizy porównawczej wybrano 3 byłe dzielnice katastralne miasta Krakowa (Śródmieście, Podgórze i Bronowice Wielkie). Zaprezentowano wady i zalety badań w oparciu o bloki urbanistyczne
EN
The paper attempts to assess the process of change in land use. It employs small area units, city blocks; these are spaces usually delimited by a quadrilateral of streets. Since the old administrative districts or the local government districts created in 1991 have changed through time and thus are not comparable spatially, the use of city blocks for such an analysis seems justified, particularly for parts of Kraków with a fixed urban scheme in which the street layout is no longer changing. Urban development can be studied comparatively using the old precincts of the Kraków city land record office, that is, the former towns and yvillages that have been successively annexed to historical Kraków, which is the land within the Planty promenade. The central areas of these entities usually preserve their original urban plans and along with them the street layouts, but the peripheries of the old precincts, built upon after annexation, have newly formed city blocks. This makes spatial comparison difficult. More precise research could be done on the basis of particular survey plots, or the individual buildings comprising city blocks; they change through time to a greater degree, however, and thus are less comparable. (original abstract)
XX
Autor prezentuje ocenę stanu użytkowania ziemi w Krakowie na podstawie mapy gospodarczej "Użycie powierzchni ziemi" sporządzonej w skali 1:10000 w 1950 r. dla miasta Krakowa wraz z najbliższymi okolicami.
EN
The aim of the article is an analysis of the state of the use of land as depicted on a map "Use of the Surface of Land" drawn in the 1:10 000 scale about the year 1950 for the City of Kraków and the closest surroundings. The spatial range of the research has made it possible to draw comparisons with the contemporary territory of the city (372 km 2) both in the retrospective manner (namely before 1950, not further back than mid XIXth century) as well as in the progressive manner (mainly 1983) - the time span adopted in the author's doctoral dissertation. (original abstract)
XX
Coraz powszechniej uznaje się, że poszerzanie konwencjonalnych upraw o gatunki marginalne i niedoceniane (Neglected and Underutilized Species, NUS) zapewnia małym gospodarstwom rolnym wiele korzyści, uzupełniając źródła utrzymania. W niniejszym artykule przeanalizowano czynniki, które wpływają na poszerzanie upraw przez właścicieli małych gospodarstw rolnych o nanercz zachodni (Anarcadium occidentale), moringę olejodajną (Moringa oleifera) oraz jatrofę przeczyszczającą (Jatropha curcas) w regionie Nigerian Guinea Savannah. Na potrzeby badania wykorzystano dane z ankiety przeprowadzonej w gospodarstwach rolnych stanu Kwara. Dane poddano analizie za pomocą wskaźnika różnorodności Simpsona (Simpson Index of Diversity, SID) oraz modelu tobitowego regresji cenzurowanej. Wyniki wskazują, że respondenci najczęściej poszerzali uprawy o nanercz (70,9%), a dopiero w dalszej kolejności o moringę (38,4%) i jatrofę (11,3%). Na stopień różnorodności upraw pozytywnie wpływały: wielkość gospodarstwa (p < 0,01), wykształcenie głowy rodziny (p < 0,01), członkostwo w spółdzielni (p < 0,01) oraz dochód gospodarstwa (p < 0,1), natomiast negatywny wpływ miał typ własności ziemi (p < 0,05). Wyniki wskazują, że właściciele małych gospodarstw rolnych mogą unikać poszerzania upraw o wymienione gatunki, jeśli mają ograniczony dostęp do uprawianej ziemi. Autorzy opowiadają się za zapewnieniem sprawiedliwego dostępu do ziemi przez przeprowadzenie prawnych oraz strukturalnych reform zasad najmu ziemi na omawianym obszarze. (abstrakt oryginalny)
EN
There is an increasing consensus that diversifying into the cultivation of 'Neglected and Underutilized Species' (NUS), in addition to growing conventional crops, off ers a plethora of livelihood-enhancing benefi ts to small-scale agricultural households. Therefore this study examined the factors that infl uence small-scale farmers' diversifi cation into the cultivation of the cashew nut plant (Anarcadium occidentale, Moringa oleifera and Jatropha curcas) in the guinea savannah region of Nigeria. We employed farm household-level survey data of the phenomenon in Kwara State. The data were analyzed using the Simson Index of Diversity (SID) and Tobit censored regression. Findings indicate that respondents diversifi ed most into the cultivation of cashews (70.9%), followed by moringa (38.4%), and jatropha (11.3%). The extent of diversifi cation was positively infl uenced by the farm size (p < 0.01), household head's education level (p < 0.01), membership in a cooperative (p < 0.01), and farm income (p < 0.1). It was negatively infl uenced by the land tenure system practiced (p < 0.05). Findings imply, inter alia, that small-scale farmers may avoid diversifi cation into these crops if they have a limited access to cultivated land. This study therefore advocates ensuring equitable access to farmland through a structural and legislative land tenure reform policy. (original abstract)
XX
Znowelizowana ustawa o rachunkowości spowodowała przeniesienie prawa wieczystego użytkowania gruntów z wartości niematerialnych i prawnych do środków trwałych, co było spowodowane prawdopodobnie pojawieniem się w definicji aktywów prawa sprawowania kontroli, a nie tylko prawa własności, oraz spodziewanym wejściem Polski do Unii Europejskiej i związaną z tym koniecznością przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności. Przeniesienie tego prawa do pozycji środków trwałych powoduje pojawienie się wielu pytań i niejasności w zakresie jego ewidencji, wyceny i amortyzacji. (fragment tekstu)
XX
Celem badań było oszacowanie emisji i ograniczeń emisji gazów cieplarnianych powstających w pełnym cyklu życia biopaliw oraz określenie, jaki wpływ na ograniczenie emisji GHG będzie miało uwzględnienie dodatkowej emisji związanej z wdrożeniem pośredniej zmiany użytkowania gruntów (ILUC). Stwierdzono, że wyprodukowanie bioetanolu zapewniającego spełnienie kryteriów zrównoważonej produkcji i uzyskanie (z uwzględnieniem ILUC) ograniczenia emisji GHG ≥ 50% jest możliwe z ziarna pszenicy i kukurydzy pochodzącego z uprawy płużnej z przyoraniem resztek pożniwnych. Uzyskanie minimum 50-procentowego ograniczenia od 2017 roku w produkcji biodiesla wymaga uprawy rzepaku w systemie uprawy uproszczonej z pozostawieniem słomy na polu. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the research was to estimate emissions and greenhouse gas reductions resulting in the full life cycle of biofuels and to determine what effect on the reduction of GHG emissions will have when taking into account the additional issue related to the implementation of ILUC. It was found that the production of bioethanol, ensuring compliance with the criteria of sustainable production and acquisition (including ILUC) GHG emission reduction ≥ 50% is possible with wheat and corn crops production with traditional ploughing with crop residues incorporation. Obtaining minimum of 50% reduction from 2017 in the biodiesel production requires the oilseed cultivation with reduced tillage system, along with leaving the straw on the field. (original abstract)
XX
Artykuł omawia uwarunkowania prawne, normatywne i faktyczne obszarów ograniczonego użytkowania powstających z powodu lokowania instalacji przesyłowych na nieruchomościach. Podejmuje nie tylko względnie dobrze rozpoznane zagadnienie sfery czynnej służebności, ale także omawia słabo rozpoznane zagadnienie sfery biernej służebności. Sfera bierna służebności, to pakiet ograniczeń, które obowiązują właściciela nieruchomości poza miejscami przebiegu instalacji przesyłowych, za które to ograniczenia przedsiębiorstwa przesyłowe nie są tak skore uiszczać wynagrodzenia, a które są często równie dolegliwe jak sfera czynna służebności przesyłu. (abstrakt oryginalny)
EN
The article describes the legal, normative and actual determinants of limited use areas, appearing due to locating transmission installations on real estate. Not only does it raise the relatively well-recognized issue of an active easementarea, but it also explains the poorly-recognized issue of a passive easement area. The passive easement area is a package of limitations which are obligatory for an owner beyond the places where transmission installations run, and for these limitations utility companies are not willing to pay remunerations, although they are often as burdensome as the active utility easement area. (original abstract)
XX
Przeprowadzono analizę struktury agrarnej na tle różnych elementów mających wpływ na sytuacje rolnictwa w Małopolsce. Badania przeprowadzono na podstawie wyników powszechnych spisów rolnych w 1996 i 2002 roku.
EN
Changes in the size of farms against the backdrop of general transformations in agriculture are the subject of the author’s detailed theoretical and empirical analysis. The research shows that in Małopolska a polarization of farms is taking place, as is the extensification and rationalization of agricultural production. Extensification manifests itself in the exclusion of some land from agricultural use, while rationalization is reflected by the increasing significance of branches of production characterized by high productivity. (original abstract)
19
75%
XX
Autorzy proponują metodologię kalkulacji współczynników korygujących w procesie obliczania opłat czynszowych za wykorzystanie terenu. Na podstawie przeprowadzonej analizy stworzono listę kształtujących ich wartość czynników: ogólnoekonomicznych i politycznych, czynników związanych ze statusem społeczno-ekonomicznym obszaru miejskiego oraz z zyskownością, a także charakterystyk fizycznych i położenia geograficznego działek. Autorzy, proponujący metodę wyceny intensywności zagospodarowania terenów, obliczyli współczynniki korygujące dla wyceny czynszów w mieście Iwanowo w Rosji. Wyniki wskazują, że metoda ta pozwala na ustalenie niższych współczynników korygujących, a zatem - niższych wartości czynszu w przypadku działek o znaczeniu społecznym, które nie generują przy tym znaczących zysków. Te same obliczenia pozwalają odnotować zwiększoną wielkość opłat czynszowych związanych z terenami przeznaczonymi pod obiekty handlowe, użyteczności publicznej, usługi konsumenckie, hotele oraz budynki gospodarczo-biznesowe.(abstrakt oryginalny)
EN
The authors propose a methodology to calculate corrective coefficients in the process of calculating rental fees for land use. Based on the analysis carried out, a list of factors affecting the value of the coefficients is presented: general economic and political factors, factors of the municipality's socio-economic status, factors of profitability, physical characteristics, and the geographical location of the plots of land. The authors propose a methodology to evaluate land use intensity. The authors calculated corrective coefficients used to determine rental fees for land use in Ivanovo, Russia. According to the results of the analysis, it can be concluded that the proposed methodology makes it possible to establish lower values of the corrective coefficients and, consequently, the rental fee amount for plots of land of social significance which do not yield significant profits. Based on the example of calculating corrective coefficients for land located in the city of Ivanovo, it is possible to note the increased amount of rental fees for land intended for the placement of trade facilities, public catering, consumer services, hotels, businesses and commercial buildings.(original abstract)
20
Content available remote State Control of Environmentally Safe Land Use in Ukraine
75%
XX
Państwowa kontrola nad bezpiecznym dla środowiska użytkowaniem gruntów na Ukrainie przez długi czas prowadzona była metodami odziedziczonymi po ZSRR, gdzie dominowała idea uzyskania maksymalnego zwrotu przy minimalnych kosztach. W artykule pokazano, jak szkodliwe jest to podejście dla środowiska. Rozpatrzono specyfikę użytkowania gruntów w pierwszych latach niepodległości - okres głębokiego kryzysu gospodarczego. Prześledzono dynamikę zmiany przeznaczenia gleb Ukrainy w ostatniej dekadzie, akcentując, że przekształcenia odbywają się kosztem zmniejszenia gruntów rolnych. Dokonano analizy uprawnień administracji publicznej i organów samorządu lokalnego w zakresie nadzoru nad użytkowaniem gleby. Pokazano, że standardy obliczania szkód wyrządzonych gruntom są nieaktualne i należy je zmienić. Udowodniono niewystarczającą wydajność pracy usług doradczych. Wskazano na konieczność wzmocnienia kontroli państwa nad użytkowaniem gruntów, w tym dotyczącej środków ochrony roślin i nawozów mineralnych. (abstrakt oryginalny)
EN
State control over the environmentally safe use of land in Ukraine for a long time was carried out by methods inherited from the USSR, where the idea of obtaining maximum return at minimum cost prevailed. It is shown how harmful this approach is for the environment. Peculiarities of land use in the first years of independence - the period of a deep economic crisis are considered. The dynamics of changes in the purpose of Ukraine's soils in the last decade has been traced, it is emphasized that the changes are due to the reduction of agricultural lands. The powers of public administration and local self-government bodies in the field of soil use supervision are analyzed. It is shown that the standards for calculating the damage caused to the land are outdated and should be changed. Insufficient efficiency of work of advisory services is proved. It is noted that it is necessary to strengthen state control over land use, including concerning plant protection products and mineral fertilizers. (original abstract)
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.