Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Management
|
2013
|
tom 17
|
nr 1
291-304
EN
The economic crisis, which has affected the global economy in recent years, also exerted impact on, among others, the tourism sector. It view of the worse financial and economic results obtained by enterprises operating in tourist sector and other negative phenomena tourist entities started paying attention to tools adequate for crisis management. The objective of article is to define the impact of economic crisis on the functioning of Polish tourist enterprises both in the perspective of its effects and activities undertaken to overcome them. The paper presents an attempt to verify the hypotheses, referring to the opinion of tourist companies’ managers, according to which an increase in operating costs represents the more important result of the current global crisis, rather than a drop in revenues or smaller number of clients. In spite of that, among crisis management instruments higher significance, than cost reduction, is associated with such activities and instruments as: promotion and its intensification, higher online sales intensity, offering discounts on services or winning new sale markets. It refers to hypothesis verification suggesting that these enterprises are not prepared for crisis situations and the activates undertaken are of temporary nature. The discussion presented in the paper is based on empirical research results carried out among entrepreneurs operating in tourism sector in the most popular tourist locations in The Karkonosze and The Izery mountains, i.e. Karpacz, Szklarska Poręba, Świeradów Zdrój and Jelenie Góra. The empirical part of the paper was preceded by theoretical remarks referring to attitudes of crisis management in tourism. The results of conducted research indicate that in the opinion of the majority of tourist companies’ managers/owners the crucial impact of the global crises was observed in higher functioning costs, while the most important instrument for its effects counteracting is the extension of promotion and offer distribution, mainly online, with the cost reduction to follow.
Management
|
2012
|
tom 16
|
nr 2
323-342
EN
Characteristics of local development planning from the perspective of planning documents referring to selected tourist communes Local development planning (including the preparation of planning documents) as well as undertaking initiatives and tasks supporting local development (resulting from planning documents) play the key role in local development steering process. The objective of the hereby paper is to analyze planning documents prepared for the selected territorial self-government units (four tourism oriented communes located in Lower Silesia region) in relation to strategic planning qualities identification in particular communes and referring these qualities to the conditions of effective strategic planning (discussed in literature on public management). The conducted research results confirm that many strategic planning qualities, in the selected communes, may be responsible for lowering its effectiveness. The ones, which are mainly responsible for counteracting effective planning, are as follow: reducing SWOT analysis to just the method for listing strengths and weaknesses of communal development potential, as well as presenting only the opportunities and threats; the absence of new management tools and techniques application, including the scenario oriented method; uncritical transfer of patterns from strategies prepared for other communes and referring to planning documents more as the condition for obtaining external financing sources rather than an actual programme facilitating the accomplishment of developmental goals. In spite of the above, the improvement of planning process has been observed in communes, which in consequence should result in higher level of local development programmes practical usefulness.
PL
Cechy planowania rozwoju lokalnego w świetle dokumentów planistycznych wybranych gmin turystycznych Kluczową rolę w procesie sterowania rozwojem lokalnym odgrywa planowanie rozwoju lokalnego (w tym formułowanie dokumentów planistycznych) i podejmowanie (wynikających z dokumentów planistycznych) inicjatyw i zadań wspierających rozwój lokalny. Celem prezentowanego artykułu jest o analiza dokumentów planistycznych wybranych jednostek samorządu terytorialnego (czterech dolnośląskich gmin turystycznych) pod kątem identyfikacji cech planowania strategicznego w gminach, i odniesienie tych cech do warunków skutecznego planowania strategicznego (opisanych w literaturze z zakresu zarządzania publicznego). Wyniki badań dowodzą, iż wiele cech planowania strategicznego w wybranych gminach może obniżać jego skuteczność. Nie sprzyjają skuteczności planowania głównie: ograniczenie analizy SWOT do metody wyliczającej mocne i słabe strony potencjału rozwojowego gminy oraz szanse i zagrożenia; niestosowanie nowych narzędzi i technik zarządzania, w tym metody scenariuszowej; bezkrytyczne przenoszenie wzorców ze strategii innych gmin, oraz traktowanie dokumentów planistycznych raczej jako warunku pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania niż rzeczywistego programu ułatwiającego osiąganie celów rozwojowych. Pomimo tego, w gminach obserwuje się doskonalenie procesu planowania, co w konsekwencji powinno przyczynić się do wzrostu stopnia użyteczności programów rozwoju lokalnego.
Turyzm
|
2018
|
tom 28
|
nr 1
25-34
PL
W sytuacji niewystarczających dotacji na działalność merytoryczną muzeów, zwłaszcza samorządowych, a także niskiej frekwencji zwiedzających, słabo zainteresowanych tradycyjną ofertą placówek, istnieje pilna potrzeba wzbogacania jej o dodatkowe elementy odpowiadające oczekiwaniom współczesnego klienta. Obserwacja prężnie działających muzeów w Polsce i na świecie wskazuje, że takim atrakcyjnym, poszerzającym produkt muzealny komponentem jest organizacja wydarzeń kulturalnych. Artykuł jest próbą wyjaśnienia roli wydarzeń kulturalnych w kształtowaniu produktu muzeum na podstawie analizy konkretnego przypadku Muzeum Miejskiego „Dom Gerharta Hauptmanna” w Jeleniej Górze-Jagniątkowie.
Turyzm
|
2018
|
tom 28
|
nr 1
25-33
EN
In the situation of insufficient subsidies for the substantive activities of museums, primarily the ones funded by the local governments, as well as low attendance of visitors, not really interested in the traditional offer of such institutions, there is an urgent need to extend it with additional elements corresponding to the expectations of a contemporary client. The observation of the thriving museums in Poland and worldwide indicates that cultural events represent such an attractive component which expands the museum offer. The article presents an attempt of explaining the role of cultural events in developing a museum product based on the analysis of a specific case of the Municipal Museum Gerhart Hauptmann’s House in Jelenia Góra-Jagniątków.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.