Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 73

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sterowanie procesami
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
4
Content available remote Contribution plots: a missing link in multivariate quality control
80%
EN
Most multivariate quality control techniques involve plotting and analysis of a set of surrogate variables, such as T2, scores and residuals. The number of these surrogate variables can be considerably smaller than the number of original variables. However, it is often difficult to determine the source of a problem when the process is identified as being out of control by one of the surrogate variables. We have called this difficulty the "missing link" in multivariate quality controI. In this article, contributions and contribution plots are introduced as a simple method to correct this problem and enhance the interpretation of the multivariate results, exploration of data and identification of special causes.
5
Content available remote The Heisenberg modelling procedure and applications to process control
80%
EN
The Heisenberg modelling procedure is presented. The underlying idea is to define the basic modelling units that describe the modelling task. The associated algorithm gives a simultaneous expansion of the data matrix X and its generalised inverse X+. The procedure is applied to linear regression, time sedes analysis, Kalman filtering and nonlinear modelling. Some applications to Statistical Process Control (SPC) are described. Applications of the Heisenberg modelling procedure give new algorithms in different fields. The advantage of the procedure is that it gives stable estimates of parameters.
PL
Celem pracy było okreoelenie wpływu zmiany zawartooeci materii suchej substratu w komorze biogazowni rolniczej na proces wytwarzania biogazu. Celem pośrednim było wskazanie wartooeci granicznych wybranych parametrów fizykochemicznych procesu sterowania wytwarzaniem biogazu. Obserwowano zmiany parametru LKT/OWN ( ilorazu stężenia lotnych kwasów tłuszczowych do parametru zasadowości), zawartooeci suchej materii oraz suchej materii organicznej w odniesieniu do stężeń wytwarzanych gazów. Wykorzystano w badaniach mieszankę gnojowicy świńskiej i kiszonki kukurydzy. Testy wykonano przy wykorzystaniu eksperymentalnej komory fermentacyjnej o pojemnooeci 2300 m . Badania pozwoliły na okreoelenie granicznych parametrów pracy komory fermentacyjnej. Skutki destabilizacji złoża biologicznego w komorze fermentacyjnej biogazowni rolniczej mogą być niwelowane już po okresie 24 do 48 godzin bez utraty ciągłości produkcji biogazu.
EN
The aim of the study was to determine the effect of changes in dry matter content of the substrate in the chamber of agricultural biogas plant on biogas production process. An indirect goal was to identify the limits of selected physico-chemical parameters of the control process of the biogas production.. Changes in parameter VFA / AOC (the ratio of volatile fatty acids concentration parameter in relation to alkalinity parameter), the content of dry matter and dry organic matter in relation to the concentrations of produced gases were observed. Mix of pig slurry and silage corn were used in the research. The tests were performed using the experimental digester with a capacity of 2300 m3. The research allowed to determine the limits of operating parameters of digester. The effects of destabilization of the biological deposit of agricultural biogas digester can be leveled after a period of 24 to 48 hours without loss of continuity of biogas production.
EN
The model of risk management, which was presented in this paper, is focused on using chances and increasing effidency of project managament. Relying on experience, we can say that during the process of projects realisation, performers arę focused especially on searching science subjects, which may become a beginning of new projects. Accepting new challenges gives the workers possibility of financial and intellectual development. Coming up to expectations gives the institute stability of high-qualified personnel and attracts new talents. Reliability of project realisation and good substantial notes for work, publications and presentations on conferences guarantee competitivness. Accepted model of using chances in the science development of employees gave the results- the Science Council got authorization to give doctoral and postdoctoral degrees.
10
Content available remote Wybrane zastosowania optymalizacji rozmytej w sterowaniu procesami odlewniczymi
60%
PL
W artykule przedstawiono ogólny model matematyczny optymalizacji rozmytej oraz klasyfikację metod programowania matematycznego, które można wykorzystać w rozwiązywaniu zadań optymalizacji rozmytej. Przedstawiono także wybrane modele rozmytości parametrów dowolnego procesu technologicznego. Artykuł uzupełniono przykładami odlewniczych zastosowań optymalizacji rozmytej.
EN
The article presents a mathematical model of fuzzy optimization and a classification of the mathematical programming methods which can be used to solve the fuzzy optimization problems. The author has described selected fuzzy models of the technological processes parameters. The examples of the fuzzy optimization in foundry calculations have been included.
EN
The paper presents novel error backpropagation based neurocontroller for true sine wave inverter. The controller is trained in on-line mode. Adaptation algorithm takes into account repetitiveness of the process to be controlled. The cost function evaluates performance of the controller over the whole period of the reference signal and the weights are updated only once a period of this signal. A model-free concept is employed and hence no neural (or of any other type) model of the plant is needed. Proposed topology does not limit its area of implementation to the discussed converter. The controller is capable to maintain a high-quality output voltage waveform in the presence of periodic disturbance caused by nonlinear loads.
PL
W artykule przedstawiono metodę budowy neuronowego regulatora napięcia dla falownika o sinusoidalnym napięciu wyjściowym. Regulator uczony jest w trybie on-line. Algorytm adaptacji wag sieci uwzględnia powtarzalność procesu poprzez odpowiednią definicję funkcji celu oraz uaktualnianie wag sieci raz na okres sygnału zadanego. Synteza układu regulacji nie wymaga identyfikowania modelu obiektu (podejście typu model-free). Zaproponowana topologia regulatora umożliwia jego wykorzystanie również do sterowania innymi procesami powtarzalnymi. Regulator pozwala na utrzymanie wysokiej jakości napięcia wyjściowego również dla okresowych obciążeń nieliniowych.
PL
Zmieniająca się rzeczywistość gospodarcza, a zwłaszcza postępujący proces globalizacji, wymusza we wszystkich gospodarkach przemyślane inwestycje w kapitał ludzki, zwłaszcza w obszarze wiedzy i kompetencji. Rozwój gospodarki naszego kraju w ciągu ostatnich 15 lat bazował na korzystaniu ze szczególnej cechy polskiego rynku pracy. Takie dwa najważniejsze elementy decydujące o wyborze Polski jako miejsca do realizowanych projektów biznesowych to dostępna, wysoko wykwalifikowana siła robocza w dużym wymiarze, a także w porównaniu do innych gospodarek – bardzo niskie koszty pracy. Ta sytuacja sprzyjała temu, że staliśmy się krajem o przewadze eksportu nad importem i miejscem, gdzie skoncentrowano biznesy z branż wysokotechnologicznych. Na zauważenie zasługuje fakt, że w tym czasie bardzo niewiele polskich firm mogło pochwalić się sukcesami biznesowymi, a za wzrost gospodarczy i wzrastającą wymianę gospodarczą odpowiadały koncerny międzynarodowe posiadające swoje zakłady zlokalizowane np. w specjalnych strefach ekonomicznych. W jednej z takich stref funkcjonuje Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny AEROPOLIS, w ramach którego swoje biznesy prowadzą firmy zajmujące się zarządzaniem i sterowaniem procesami produkcyjnymi, które w wielu przypadkach zatrudniają absolwentów rzeszowskich uczelni wyższych. Artykuł bazuje na analizie odpowiedzi, jakie zostały udzielone autorom opracowania przez właściciela przedsiębiorstwa zajmującego się sprzedażą systemów sterowania i zarządzania produkcją, które znajdują zastosowanie w przemyśle wysokich technologii.
EN
The changing economic reality, especially the progressing process of globalization, forces all economies to think about investments in human capital, especially in the area of knowledge and competences. The development of the economy of our country has been based on the use of the special feature of the Polish labor market over last 15 years. The two most important determinants that push to decide about choosing Poland as a place for ongoing business projects are highly qualified workforce as well as very low labor costs. This situation was conducive to the fact that we have become a country with an export advantage over imports and a place where businesses from high-tech industries were concentrated. Noteworthy is the fact that at that time very few Polish companies could boast of their business successes. The international corporations with their establishments, located, for example, in Special Economic Zones, were in charge of economic growth and growing economic exchange. One of such zones is the Podkarpacki Science and Technology Park AEROPOLIS. In its area, its businesses are run by companies that deal with the management and control of production processes. The indicated companies, in many cases employ graduates of Rzeszow universities. The article is based on the analysis of the answers that were given to the article authors by the owner of the company that deal with the sale of control systems and production management that are used in the high technology industry.
PL
W pracy przedstawiono zagadnienia związane ze sterowaniem napędowych układów napowietrzania komór tlenowych w oczyszczalniach ścieków. Po krótkim wstępie omówiono aktualnie stosowanie strategie sterowania w oczyszczalniach ścieków. Zaprezentowano model procesów bilogiczno-chemicznych ASM1. Następnie przedstawiono wymagania dotyczące jakości ścieków oczyszczonych. Zaproponowano strategię sterownia układów napowietrzania opartą na logice rozmytej umożliwiającą oszczędność energii w stosunku do aktualnie stosowanych metod. Rozważania teoretyczne potwierdzono przez badania symulacyjne. Parametry obiektu przyjęto na podstawie danych zaczerpniętych z rzeczywistej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Prochowicach w powiecie legnickim.
EN
The paper presents issues related to the control of the electrical blowers in the sewage treatment plants. After a brief introduction the commonly used strategy of the electrical blower due to the behavior of the biological-chemical process are described. Then a mathematical model of biological-chemical transformation ASM1 is presented. The current control structure in real sewage treatment plant is discussed. Next novel fuzzy control system based on the value of the total nitrogen in the plant output is introduced. The effectiveness of the proposed strategy is tested in the simulation study. Parameters of an model are based on the data taken from an real wastewater treatment plant located in the district of Legnica.
PL
Przedstawiona została koncepcja integracji systemu sterowania piecem próżniowym w zakresie programowania i monitorowania procesów, oparta na zastosowaniu interfejsu operatorskiego MMI (Mań Machinę Interface); omówiono przykładową aplikację interfejsu MMI i podstawowe zalety zintegrowanego systemu sterowania.
EN
A conception of integrating the system for controlling a vacuum furnace as regards programming and monitoring the processes, based on the application of the MMI interface (Man Machine Interface). An example of the application of the MMI interface; main merits of the integrated control system.
EN
Process control plays a major role in supervision and identification of states, for example in monitoring of electric circuits power - supplying the foundry machines and devices, such as sand preparation processes, moulding technologies, melting, cleaning and finishing of castings. The monitoring and control equipment includes the power quality analysers. Testing is done using a Japanese analyser KEW 6319 (Kyoritsu) applied to monitoring of the sand preparation process in a foundry plant with low level of mechanization, equipped with the sand preparation unit based on a roller mixer.
20
60%
PL
Rosnące wymagania stawiane przed współczesną automatyką przemysłową, a w szczególności żądanie zapewnienia bezpiecznej i niezawodnej pracy instalacji, redukcji czasu i kosztów wstrzymania produkcji, w naturalny sposób stymulują rozwój sprzętowych rozwiązań systemów sterowania. Przykładem może być klasyczna jednostka centralna programowalnego sterownika logicznego systemu Q (PLC-CPU), która zyskując funkcjonalność zapewniającą zaawansowane sterownanie procesami ciągłymi, rozwinęła się do procesowej jednostki centralnej (Process-CPU).
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.