Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dialect vocabulary
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Nářeční pojmenování velkého kusu chleba
100%
EN
A large piece of bread is an object for which the literary language has no specific name, nevertheless a varied collection of terms can be found in dialects. Most often, metaphoric names motivated by form (e.g. kopyto) or size (e.g. špalek) occur in the collection, then terms with the motivational aspect “separated part” (e.g. závalec). In some words, the motivational aspects mingle. The effort to express the large size of the object leads to the fact that many terms are expressive, above all the augmentatives. The collection of dialect names denominating a large piece of bread is richly differentiated on the lexical, word-formational and phonological level. A simplified depiction of the geographical distribution of the observed dialect expressions can be found on the map included in the article.
3
Content available remote Nazwy naczyń stołowych i sztućców w mowie łatgalskich Polaków
100%
EN
Designations of tableware in the speech of Latgalian PolesToday, Polish is spoken not only in its base territory but also on the periphery: countries such a as Lithuania, Belarus and Latvia, which used to be united under the Polish-Lithuanian Commonwealth. The features of the language existing in separation from its standard variety during the last centuries have changed, and now it contains a considerable number of features present in everyday contact languages used in the territories in question. According to the population census of 2011, Latgale (one of the four historical regions of Latvia) was inhabited by 20 808 Poles (7%). The dialect used by the local Poles is described as the Northern-Peripheral Polish. It contains a number of distinctive features, mostly derived from Russian or Latvian. The article presents lexical material collected during interviews with 81 Poles living in Latgale (former Polish Inflanty), born between 1922 and 1999. The informants were shown pictures of ten pieces of tableware (a plate, a wine-glass, a fork, a jug, a glass, a cup with saucer, a spoon, a knife, a bowl, a salt-shaker) and asked to give their names in the local variety of Polish. The research showed that almost a half of the elicited names corresponded to those in standard Polish, but the rest were their phonetic variants, lexical and structural borrowings from Russian, descriptive and diminutive forms, archaisms or nonce words. In general, the material demonstrates phonetic, morphological, lexical and syntactic features of the Northern-Peripheral Polish. Названия посуды и столовых приборов в речи латгальских поляковНа польском языке говорят польские меньшинства в таких странах как Литва, Беларусь или Латвия, которые когда-то принадлежали Королевству Польскому и Великому княжеству Литовскому. Местный польский язык в Латгалии, на протяжении нескольких столетий бытующий в отрыве от своей стандартной разновидности, впитал в себя значительное количество элементов, харатерных для русского и латышского языков. Согласно данным переписи населения 2011 года, в Латгалии – одном из четырех исторических регионов Латвии – проживало 20 808 поляков (7%). Диалект, на котором разговаривают местные поляки, относится к северной разновидности периферийного польского языка и содержит следы как русского, так и латышского языков, являющихся основными на исследуемой территории. В данной статье представлен лексический материал, собранный во время интервью с информантами – местными поляками (81 человек), родившимися в период 1922–1999 гг. Информанты назвали десять предметов посуды и столовых приборов, показанных на картинках (тарелка, миска, бокал, стакан, кружка, чашка с блюдцем, нож, вилка, ложка, солонка). Результаты исследования показали, что почти половина записанных названий совпадаeт с общепольскими названиями, а остальные являются их фонетическими вариантами, заимствованиями из русского языка, описательными формами, архаизмами или окказионализмами. В целом, в собранном материале преобладают черты, характерные для северной разновидности периферийного польского языка.
EN
Culinary lexis in Croatian proverbs, sayings, idioms, songs, and jargon and dialectal formsDishes and food products – the way they are made, their complexity, taste and appearance – are all part of culture and tradition that are created by people feasting at the table. While discussing various everyday issues, they also talk about food – they praise it, complain about it and criticize it. Eating meals with friends and family both in everyday situations and on special occasions creates a special mood. It creates an occasion for confessions, advice, jokes, memories and reflections about life. Various sayings and proverbs, which enrich the culture of a given country or region are brought to life on these occasions. Croatia is not an exception in this regard. Many proverbs and sayings connected with local culinary traditions exist in Croatian. Some of them are known widely throughout the country, others only in certain territories. Numerous proverbs are known throughout Croatia, albeit with a slightly changed imagery.The proverbs presented in my article are found in a dictionary by Josip Kekez, a renowned Croatian paremiologist. It is worth noting that they comprise selected material, which does not cover information present in internet dictionaries. Further in the paper I describe regional proverbs and songs, which are an important element presenting the diversity of Croatian dialects. Each Croatian phrase is accompanied by my Polish translation, which clarifies its meaning. Additionally, I quote other language variants like jargonisms and foreign lexis in culinary vocabulary with a view to present the extraordinary abundance and diversity of Croatian culinary lexis. Słownictwo kulinarne w chorwackich przysłowiach, porzekadłach, frazeologizmach, przyśpiewkach, formach żargonalnych i ludowychPotrawy i artykuły spożywcze, sposób ich sporządzania, złożoność, smak i wygląd są częścią kultury i tradycji, którą tworzą ludzie biesiadujący przy stole. Rozmawiając o różnych codziennych sprawach, mówią też o jedzeniu – chwalą, narzekają czy krytykują. Spożywanie posiłków w gronie rodziny, przyjaciół, zarówno w sytuacji codziennej, jak i uroczystej, tworzy specjalny nastrój. Nadarza się okazja do zwierzeń, porad, żartów, wspomnień i życiowych refleksji. Powstają różne powiedzenia, przysłowia, które wzbogacają kulturę danego kraju czy regionu. Nie inaczej jest w Chorwacji. W języku chorwackim istnieje wiele przysłów i porzekadeł związanych z lokalnymi tradycjami kulinarnymi. Część z nich jest powszechnie znana w całym kraju, niektóre tylko na wybranych obszarach. W całej Chorwacji znane są liczne przysłowia w formie nieco zmienionej w warstwie obrazowej.Zaprezentowane w niniejszym artykule przysłowia i porzekadła zaczerpnęłam ze zbioru Josipa Kekeza, uznanego paremiologa chorwackiego. Należy wziąć pod uwagę, iż jest to materiał wybrany, a w słownikach internetowych notowane są jeszcze inne formacje, których nie będę tu omawiać. Obok form chorwackich podaję w nawiasach polski ekwiwalent w tłumaczeniu własnym, oddający sens całej konstrukcji. W dalszej części opisuję przysłowia regionalne oraz przyśpiewki, które ilustrują różnorodność dialektów chorwackich. Przytaczam także obecne w chorwackiej leksyce kulinarnej inne formy językowe, jak żargonizmy i elementy zaczerpnięte z innych języków, aby ukazać jej niezwykłą różnorodność i bogactwo.
5
Content available remote Nazwy naczyń stołowych i sztućców w mowie łatgalskich Polaków
75%
EN
Today, Polish is spoken not only in its base territory but also on the periphery: countries such a as Lithuania, Belarus and Latvia, which used to be united under the Polish-Lithuanian Commonwealth. The features of the language existing in separation from its standard variety during the last centuries have changed, and now it contains a considerable number of features present in everyday contact languages used in the territories in question. According to the population census of 2011, Latgale (one of the four historical regions of Latvia) was inhabited by 20 808 Poles (7%). The dialect used by the local Poles is described as the Northern-Peripheral Polish. It contains a number of distinctive features, mostly derived from Russian or Latvian. The article presents lexical material collected during interviews with 81 Poles living in Latgale (former Polish Inflanty), born between 1922 and 1999. The informants were shown pictures of ten pieces of tableware (a plate, a wine-glass, a fork, a jug, a glass, a cup with saucer, a spoon, a knife, a bowl, a salt-shaker) and asked to give their names in the local variety of Polish. The research showed that almost a half of the elicited names corresponded to those in standard Polish, but the rest were their phonetic variants, lexical and structural borrowings from Russian, descriptive and diminutive forms, archaisms or nonce words. In general, the material demonstrates phonetic, morphological, lexical and syntactic features of the Northern-Peripheral Polish.
RU
На польском языке говорят польские меньшинства в таких странах как Литва, Беларусь или Латвия, которые когда-то принадлежали Королевству Польскому и Великому княжеству Литовскому. Местный польский язык в Латгалии, на протяжении нескольких столетий бытующий в отрыве от своей стандартной разновидности, впитал в себя значительное количество элементов, харатерных для русского и латышского языков. Согласно данным переписи населения 2011 года, в Латгалии – одном из четырех исторических регионов Латвии – проживало 20 808 поляков (7%). Диалект, на котором разговаривают местные поляки, относится к северной разновидности периферийного польского языка и содержит следы как русского, так и латышского языков, являющихся основными на исследуемой территории. В данной статье представлен лексический материал, собранный во время интервью с информантами – местными поляками (81 человек), родившимися в период 1922–1999 гг. Информанты назвали десять предметов посуды и столовых приборов, показанных на картинках (тарелка, миска, бокал, стакан, кружка, чашка с блюдцем, нож, вилка, ложка, солонка). Результаты исследования показали, что почти половина записанных названий совпадаeт с общепольскими названиями, а остальные являются их фонетическими вариантами, заимствованиями из русского языка, описательными формами, архаизмами или окказионализмами. В целом, в собранном материале преобладают черты, характерные для северной разновидности периферийного польского языка.
EN
The article examines one element of the wedding ritual: the dowry and everything related to it (the process, the time of preparation, the names of the individuals transporting it). The author has highlighted the features at the basis of the names of the dowry. The largest number of nominations are associated with its donation (dar, dary, darov’ye, dar’yo, zadar’ye, vzdar’ye); with clothes and bedding as part of a dowry (sprava, svita, lopot’, loton’ye, platno, mesto, perina) and with the box in which it was transported (korobeyka, korob’ya, kladovitsa, kosheva).
PL
В статье рассматривается один элементов свадебного ритуала – приданое и все, что с ним связано (процесс, время его приготовления, наименование лиц, перевозивших его). Выделены признаки, которые легли в основу наименований приданого. Наибольшее количество номинаций связано с его дарением (дар, дары, даровье, дарьё, задарье, вздарье); с одеждой и постелью, как части приданого (справа, свита, лопоть, лотонье, платно, место, перина); с коробом, в котором оно перевозилось (коробейка, коробья, кладовица, кошева).
EN
The article analyzes certain lexical units of the Russian and French languages which function as semantic and morphological derivatives of ethnonyms and macrotoponyms: in Russian - derivatives of the ethnonyms француз, галл and toponyms Франция, Париж; in French - derivatives of the words Russe, Russien ´Russian´, Cosaque ´Cossack´ to ´a Russian soldier´ to ´Russian´, Moscou ´Moscow´, Moscovite (archaic) ´an inhabitant of Muscovy, Russian´. Additionally, the article focuses on set expressions containing the above-mentioned words. Considering this material, the authors conduct a contrastive study of cultural and linguistic images of the French and the Russians (in Russian and French, respectively). The article studies the following thematic spheres of secondary semantics: „Character traits, behaviour“; „Diseases“; „Appearance“; „Language“; „The quality of life, welfare“; „History“. The authors reveal the motivation of language facts, analyze the evaluative components in their meaning and draw conclusions about the main patterns in the development of the images of the nations in question.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.