Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Radioactivity
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
XX
W artykule zaprezentowano wpływ tłumienności atmosferycznej na odbiór mikrofalowych sygnałów satelitarnych z uwzględnieniem ich częstotliwości nośnej. Skupiono się na analizie propagacji fal radiowych w systemach łączności satelitarnej w troposferze ziemskiej. W praktyce, tłumienie atmosferyczne znacząco wpływa na jakość odbioru sygnałów mikrofalowych, szczególnie ze względu na zjawisko absorpcji i refrakcji występujące na cząsteczkach gazów. Badania są przydatne dla inżynierów łączności satelitarnej, gdyż mogą przyczynić się do optymalizacji i poprawy wydajności działania łączy satelitarnych, co w przyszłości może doprowadzić do minimalizacji ryzyka utraty sygnału lub przerw w ciągłości świadczenia usług, co jest zgodne z założeniami sieci GIN oraz Europejskiego Projektu Badawczego ICT COST Action IC0802 - Propagation tools and data for integrated Telecommunication, Navigation and Earth Observation systems.(abstrakt oryginalny)
EN
This article presents the influence of atmospheric attenuation on the reception of microwave satellite signals with respect to their carrier frequency. It deals with propagation concerns for satellite communications systems in the troposphere. In practice, the presence of atmospheric attenuation has a considerable influence on the quality of microwaves signals, especially due to absorption and reflection by gas molecules. In the future, the research results can be useful to satellite communications engineers as they can contribute to optimize and improve the performance of satellite links which may lead to minimize the interruption or lack of communication between the terminal and the satellite, which is consistent with the scientific goals of the Global Integrated Networks and the European Research Project ICT COST Action IC0802 - Propagation tools and data for integrated Telecommunication, Navigation and Earth Observation systems.(original abstract)
XX
Jako że na jakość mikrofalowego sygnału satelitarnego wpływają wszelkiego rodzaju źródła szumów naturalnych, w artykule zaprezentowano ziemskie i pozaziemskie źródła szumów naturalnych (w tym nieodzowne dla propagacji fal radiowych w troposferze: (1) szumy termiczne; (2) wyładowania burzowe oraz (3) szumy jonizacyjne). Na podstawie przeglądu literaturowego zaproponowano własną klasyfikację szumów ziemskich i pozaziemskich, w tym szumów wytworzonych przez człowieka, w ramach której sukcesywnie wyszczególniono kolejne ich źródła, dotychczas całościowo nie zebrane i opisane w przedstawiony sposób oraz mechanizmy powstawania szumów.(abstrakt oryginalny)(abstrakt oryginalny)
EN
This article presents the influence of noises on the propagation of radio waves, especially the terrestrial and extraterrestrial natural noise sources (including essential for the propagation of radio waves in the troposphere: (1) thermal noises, (2) stormwater discharges and (3) ionization noises). On the basis of the literature review the author describes his own classification of the terrestrial and extraterrestrial natural noise sources (man-made noise, too) in which he consistently and successively describes the sources as this information has not collected yet in this way and he describes the mechanism for generating the noises.(original abstract)
XX
W artykule zaprezentowano praktyczne wykorzystanie radiometrycznych metod pomiarowych do określania właściwości mieszanin powietrzno-pyłowych transportowanych rurociągami. Przedstawiono budowę miernika PMP, którego działanie opiera się na wspomnianej metodzie, do oznaczania zawartości części palnych w popiołach lotnych. Opisano doświadczenia z eksploatacji próbnej, uzyskane dokładności pomiaru oraz możliwości alternatywnego wykorzystania miernika. Miernik PMP jest radiometrycznym urządzeniem pomiarowym przeznaczonym do określania właściwości trójskładnikowych mieszanin powietrzno-pyłowych (jeden ze składników to powietrze lub gaz, a dwa pozostałe to ciała stałe o różnych gęstościach). Miernik PMP wykorzystuje zjawisko absorpcji nisko- i średnioenergetycznego promieniowania gamma przechodzącego przez mieszaninę transportowaną rurociągiem. Miernik posiada zespół detekcyjny składający się z dwóch sond scyntylacyjnych oraz elektroniczny układ przetwarzania i analizy impulsów. Układ elektroniczny zawiera analizatory wielokanałowe, które pozwalają na precyzyjną selekcję impulsów oraz stabilizację widm energetycznych, uniezależniając pomiar natężenia promieniowania od czynników zewnętrznych. Prototyp miernika PMP zainstalowano w Elektrowni "Łaziska" na rurociągu do pneumatycznego transportu popiołu lotnego. Jego przeznaczeniem był pomiar zawartości części palnych. Na podstawie pomiarów wykonanych w trakcie eksploatacji próbnej określono odchylenie standardowe pomiaru ơ = 0,09%. W wyniku uzyskanych doświadczeń stwierdzono, że miernik PMP może być również stosowany do pomiaru zawartości części niepalnych w pyłach węglowych oraz monitorowania pracy pompy pneumatycznej. (abstrakt oryginalny)
EN
This paperpresents the practical application ofradiometric measuring methods fordetermination of the properties of air-dust mixtures transported in pipelines. It presents the structure of a PMP meter, based on the usage of mentioned methods, for determination of combustible solids content in fly ash. It also describes experiences from a test application, achieved accuracies of measurement, and possibilities for alternative application. A PMP meter is a radiometric measuring device for determination of the properties of three components of air-dust mixtures (one of the components is air or a gas, and two others are solids of differing densities). A PMP meter applies absorption of low and medium energy radiation by a mixture transported in a pipeline. The monitor contains a detection unit composed of two scintillation probes and an electronic unit for processing and analyzing of pulses. The electronic unit contains multi-channel analyzers which enable precise pulse selection and energetic spectra stabilization, making measurement of radiation intensity independent of environmental factors. The prototype of the PMP monitor was installed in the power plant "Łaziska" in a pipeline for the pneumatic transportation of fly ash. It was designated for measurement of combustible solids contents. Based on the performed measurements, the standard deviation of measurement was determined to be a = 0.09%. Experiences gained from operation of the PMP monitor prove that it could also be applied for determination of non-combustible solids content in coal dusts, and monitoring of the operation of a pneumatic pump. (original abstract)
EN
Microcomposites consisting of TiO2 and ThF4 or UO3 (0.5–2% of the TiO2 mass) are produced by sol-gel synthesis of TiO2 in presence of the respective additives. X-ray diffraction study reveals small effect of the latter on TiO2 phase composition and cell parameters and significant influence on the crystallite size and UV/Vis reflectance spectra. The photocatalytic tests in presence of TiO2-ThF4 microcomposites under UV and solar irradiation show a non-monotonic increase of the Malachite Green degradation rate constant with the increase of ThF4-content. No changes in the photocatalytic activity are observed in the presence of UO3 but the latter composites exhibit activity in darkness. The results are compared with previously reported data on the performance of TiO2-ThO2 photocatalyst with the same radioactivity and suggest that both radioactivity and the chemical nature of the dopants are responsible for the photocatalytic performance of TiO2-based composites containing radioactive substances. [...]
5
Content available remote Radioactivity of some building and raw materials used in Croatia
88%
EN
In the present study, the activity concentrations of 226Ra, 232Th, 40K in some building and raw materials used in Croatia were measured by using a gamma-ray spectrometer with the HPGe detector. The average activity concentrations of the studied different building and raw materials ranged from 11.6 ± 1.7 (concrete) to 251.2 ± 25.7 Bqkg-1 (GBFS), 14.0 ± 2.7 (concrete) to 54.4 ± 8.3 (coal fly ash) and 147.2 ± 19.0 (concrete) to 773.7 ± 82.0 Bqkg-1 (tuff) for 226Ra, 232Th and 40K, respectively. Radium equivalent activity, activity concentration index, absorbed gamma dose rate indoor due to the external exposure and corresponding annual effective dose were determined to estimate the exposure risk arising due to the use of these building and raw materials.
6
Content available remote Influence of ThO2 on the photocatalytic activity of TiO2
88%
EN
Microcomposites consisting of TiO2 (or Ce-doped TiO2) and ThO2 (0.5–2% of the TiO2 mass) are produced by sol-gel synthesis of TiO2 in presence of ThO2. X-ray diffraction study reveals the effects of ThO2 (compared to the ThO2-free TiO2, obtained by the same method) on the anatase interplanar distances, crystallites size and phase composition. The photocatalytic tests in presence of the composites under UV irradiation reveal an increase of the Malachite Green degradation rate constant. The effect depends on the Th relative content, temperature of annealing of the catalyst and addition of other doping agent. The highest photocatalytic activity is observed for TiO2 obtained at 550°C and containing 1% ThO2. The composite exhibits activity in dark, also. The presence of Ce4+ ions is not an obligatory requirement for the realization of the ThO2 effect. The reported results suggest that the radioactivity of the Th and/or its decay products is one of the main factors responsible for the increased photocatalytic activity of TiO2. [...]
XX
W artykule przedstawiono model alokacji zdarzeń radiokomunikacyjnych w obszarze A2. Przeanalizowano propagacje fal w pasmach V oraz T w aspekcie analizy zakresów poszczególnych stacji radiowych i ich zdolności do nawiązania kontaktu radiowego. Przedstawiono podstawy teoretyczne i założenia, na których opiera się proces projektowania modelu. Omówiono metody modelowania i prezentacji alokacji poszczególnych stacji radiowych i ich zakresy. Zaprezentowano sposoby prezentacji zdarzeń radiokomunikacyjnych, za pomocą diagramów czasowych. Zaproponowano sposób prezentacji sekwencji radiowych zdarzeń komunikacyjnych i decyzji podejmowanych na ich podstawie.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents a model of radiocommunications event allocation to coast and ship radio stations in sea area A2. The V- and T-wave propagation in sea area 2 has been analysed as part of an analysis of ranges of particular radio stations and their ability to establish radio contact. The theoretical basis and assumptions on which the model structure design process is based have been presented. Methods of modelling and presentation of dislocation of particular radio stations and their ranges have been discussed. A method of presentation of radio communications events in time, using time diagrams, has been developed. A method of presentation of a sequence of radio communication events and decisions based on them has been proposed.(original abstract)
XX
W pracy omówiono wybrane zagadnienia związane z występowaniem uranu w szkle historycznym, takie jak: naturalna zawartość uranu w szkle, historia szkła uranowego, jego wybrane właściwości oraz radioaktywność szkieł historycznych ze szczególnym uwzględnieniem szkieł uranowych. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper discusses selected issues related to an occurrence of uranium in historical glass, such as a natural occurrence of uranium in glass, history and selected properties of uranium glass as well as radioactivity of historical glasses with a particular attention to uranium glasses. (original abstract)
Aura
|
2013
|
nr nr 5
22-23
XX
26 kwietnia 1986 roku w elektrowni atomowej w Czarnobylu na Ukrainie, ówcześnie w Związku Radzieckim, wydarzyła się największa katastrofa w historii energetyki jądrowej. W wyniku przegrzania reaktora doszło do wybuchu wodoru, pożaru i rozprzestrzenienia substancji promieniotwórczych. Skażenie radioaktywne objęto obszar do 146 000 km2 na pograniczu Ukrainy, Białorusi i Rosji, a wyemitowana z uszkodzonego reaktora chmura radioaktywna rozprzestrzeniła się po całej Europie. Od tragicznej katastrofy minęło 27 lat. Do dziś rejon Czarnobyla jest tak skażony, że nie da się tam żyć. Paradoksalnie, miasteczko stało się atrakcją turystyczną, a wyjazdy do Strefy Zero, miejsca katastrofy, stają się coraz popularniejsze wśród turystów, poszukujących wrażeń. Jednak dla tych, со pamiętają tamte chwile, pozostaną one do końca życia największą tragedią z którą przyszło im żyć. (abstrakt oryginalny)
EN
The biggest accident in the history of nuclear power generation occurred on 26 April 1986 in the Chernobyl Nuclear Power Plan in Ukraine, then the Soviet Unit. The reactor overheating led to the hydrogen explosion, fire and spreading radioactive substances. Radioactive contamination covered an area reaching up to 146 000 km2, in the border zone of Ukraine, Belarus and Russia; radioactive cloud spread all over Europe. The disaster happened 27 years ago. Chernobyl area is so contaminate that humans cannot live there. The Zero Zone, the place of the accident, has been increasing popular in thrill seeking tourists. However, for those who remember disaster it t would be the most traumatic experience they live with. (original abstract)
XX
Awaria czarnobylskiej elektrowni atomowej w 1986 roku uznana została za największą katastrofę technologiczną w historii ludzkości. Jej skutki w najwyższym stopniu uwidoczniły się na Białorusi. Ponad 1,5 min ha użytków rolnych i około 21% powierzchni leśnej zostało zanieczyszczone radionukleidami. Skażony obszar zamieszkuje około 3 min ludzi, przy czym stopień tego skażenia nie jest równomierny. Na terenach z poziomem promieniowania cezu-137 w granicach 1-5 Ci/km - mieszka 1,85 min ludzi, od 5 do 15 Ci/km - 363 tys. osób, a powyżej 15 Ci/km - około 100 tys. osób. Po katastrofie w Czarnobylu, wytworzyła na Białorusi się zupełnie nowa sytuacja ekologiczna. Na całym obszarze państwa powstały trzy strefy: 1) strefa bezpiecznego zamieszkania, 2) strefa o podwyższonym ryzyku zamieszkania, gdzie realizowane są różne przedsięwzięcia mające na celu zagwarantowanie ludności bezpiecznych warunków życia oraz wykorzystanie istniejącego tam potencjału gospodarczego, 3) strefa, w której niemożliwy jest stały pobyt ludności. Katastrofa w Czarnobylu wywołała wiele nowych problemów, takich jak: migracja ludności, zmiana funkcji gospodarczych i tempa rozwoju miast, ograniczenie produkcji rolnej itp. Wyłączenie z użytkowania znacznych areałów użytków rolnych oraz zmiana form gospodarowania na obszarach mniej zanieczyszczonych miało istotny wpływ na funkcjonowanie lokalnego przemysłu rolno-spożywczego. Zostały zachwiane społeczno-gospodarcze więzi miast z otoczeniem, będące jednym z warunków ich funkcjonowania i rozwoju. (fragment tekstu)
EN
The article contains the data showing range of radioactive contamination of Belorussia territory. New ecological circumstances have been investigated and they show that adverse conditions are only limited to local areas. The autor examines the results of the organized and spontaneous population rehousing from the radioactively-contaminated regions as well as a social and economic impact of such displacements. One of the key problems, which is described in the paper, is securing people's existence in the area where there is low contamination, and providing necessary planning, building andsupply facilities as well as resort and recreational centres for those who suffered from the disaster. Belorussia has become a natural testing ground where new processes of environment management and organization of population inhabiting close to the large areas of radioactive contamination can be observed and investigated. Research subject and trends of social and economic effects of the Tchernobyl disaster are enlisted as well. (original abstract)
XX
Witryfikacja odpadów radioaktywnych jest jedną z najskuteczniejszych metod ich immobilizacji. Polega ona na wprowadzeniu składników odpadu w strukturę odpornych chemicznie szkieł. Jest to jedna z nielicznych metod, która pozwala związać pierwiastki radioaktywne i zapobiec ich rozprzestrzenianiu się w bardzo długim okresie. Do tego celu stosuje się szkła borokrzemianowe lub fosforanowe. W pracy przedstawiono podział, źródła pochodzenia oraz podstawy gospodarki odpadami radioaktywnymi, jak również metody ich immobilizacji. Przeprowadzono przegląd stosowanych obecnie szkieł do ich witryfikacji oraz zasady stosowane przy projektowaniu ich składu. (abstrakt oryginalny)
EN
Radioactive waste vitrification is a one of the most effective method of its immobilization. It is based on the incorporation of the waste constituents into the structure of chemically durable glasses. It is one of the few methods which can bind radioactive elements and prevent their spread over a very long period of time. For this purpose a borosilicate or phosphate glasses are used. The paper presents the division, the sources of origin and the basis for radioactive waste management, as well as methods of its immobilization. A review of currently used glasses to the vitrifi cation and the rules applied in the design of their composition is presented. (original abstract)
XX
W Polsce odpady promieniotwórcze pochodzą z eksploatacji reaktorów badawczych oraz ze stosowania izotopów promieniotwórczych w medycynie, przemyśle, rolnictwie i badaniach naukowych. Autor omawia sposoby ograniczania przenikania substancji radioaktywnych do środowiska, stopnie jego skażenia i skutecznego przeciwdziałania ujemnemu wpływowi promieniowania na człowieka i środowisko. (abstrakt oryginalny)
EN
In Poland, radioactive waste is generated by reactors used in research projects; additionally, it is also a by-product from applications of radioactive isotopes in medicine, industry, agriculture and scientific research. The author presents methods of limiting the release of radioactive waste to the environment, contamination levels and efficient counteracting of adverse effects of radiation on humans and environment. (original abstract)
Aura
|
2004
|
nr nr 3
18-19
XX
W Polsce rudę uranową wydobywano w pięciu kopalniach, z których cztery, w Kowarach, Kletnie, Radoniowie i Kopańcu zlokalizowane były w Sudetach, jedna zaś w Rudkach (Góry Świętokrzyskie). Okres ich aktywności górniczej przypadał na lata 1948-1973 i owiany był mgłą tajemnicy ze względu na rolę ZSRR w tych przedsięwzięciach. Od 1974 r. w Kowarach funkcjonuje lecznicze inhalatorium.
Aura
|
2004
|
nr nr 3
15-16
XX
Współcześnie narażeni jesteśmy na niekorzystne oddziaływanie związane z promieniotwórczością materiałów budowlanych. Skutkami tego mogą być groźne choroby. Aby zminimalizować to zagrożenie potrzebna jest dobra organizacja w planowaniu przestrzennym, koordynacja fachowców posiadających wiedzę techniczną ze specjalistami od nauk fizycznych, biologicznych, chemicznych i medycznych.
Aura
|
2005
|
nr nr 6
9-11
XX
W miarę rozwoju kraju wzrastać będzie zapotrzebowanie na energię elektryczną. Ponieważ energetyka konwencjonalna powoduje emisje gazów cieplarnianych, głoszone są koncepcje budowy elektrowni jądrowych. Jednakże patrząc przez pryzmat tysięcy ton nagromadzonych odpadów radioaktywnych, można dojść do wniosku, iż elektrownie atomowe nie mogą sprzyjać zachowaniu czystego środowiska dla kolejnych generacji.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.