Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1230

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 62 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  warunki klimatyczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 62 next fast forward last
1
Content available remote Zmiany temperatury górotworu w świetle badań promieniowania podczerwonego
100%
PL
W artykule omówiono sposób badania zmian temperatury górotworu w wyrobiskach przewietrzanych strumieniem powierza o stałej temperaturze. Zmiany temperatury górotworu rejestrowano pirometrem typu Thermopoint TPT 64plus. W oparciu o przeprowadzone badania wyznaczono zależności umożliwiające określenie czasowych zmian temperatury górotworu zarówno w przypadku jego stygnięcia, jak i zagrzewania. Przytoczono wyniki badań przeprowadzonych w kopalni rudy miedzi oraz w kopalni gipsu i anhydrytu.
EN
The paper describes the method of measuring the rock-mass temperature changes in the headings ventilated by the air stream of the stable temperature. Changes of the rock-mass temperature were recorder using pyrometer of Thermopoint TPT 64plus type. Basing on the measurements, the relationship enabling determination of the time changes of the rock-mass temperature both for its self-cooling or ting was determined. The result of tests performed in the copper ore mine as well as in the gypsum and anhydrite mine are presented.
EN
In the given work as settlement way attempt to estimate influence of various factors on temperature-humidity and is stress-deformed a condition of the chosen three-layer protecting design maintained in climatic conditions of city of Brest is made.
PL
W poniższym artykule autor przedstawia opracowanie założeń bilansu wodno-gospodarczego dla miasta Lublina. W związku z tym, że na tym terenie występują niewielkie ilości wód powierzchniowych, bardzo zresztą zanieczyszczone, podstawą zaopatrzenia Lublina w wodę stanowią wody podziemne. Dlatego autor większą uwagę poświęcił wodom podziemnym. Przedstawił jakie są ich zasoby i wykorzystanie w tym rejonie, a także ich charakterystykę jakościową. Artykuł zawiera również pewne dane prognostyczne dotyczące zaopatrzenia Lublina w przyszłości.
11
Content available remote Generacja wiatrowa w KSE – diagnoza funkcjonowania w latach 2010–2018
80%
PL
W obliczu dynamicznego rozwoju odnawialnych źródeł energii i szeroko rozumianej transformacji energetycznej na świecie, również w Polsce w ciągu ostatnich lat zaszły istotne zmiany. Do tych zmian należy zaliczyć istotny rozwój energetyki wiatrowej w krajowym systemie elektroenergetycznym (KSE). Wraz z rozwojem tej technologii pojawiły się nowe problemy i wyzwania, które stanowią istotny obiekt zainteresowania operatora systemu przesyłowego czy właścicieli konwencjonalnych jednostek wytwórczych. W celu lepszego zrozumienia tej technologii dla KSE warto, oprócz aspektów politycznych i regulacyjnych, odnieść się do aspektów technicznych. Stąd głównym punktem niniejszej pracy jest analiza funkcjonowania w latach 2010–2018 elektrowni wiatrowych w Polsce. Na tej podstawie przedstawione zostały możliwości i wyzwania tej technologii, również w odniesieniu do państwa o największej mocy zainstalowanej w Europie – Niemiec.
EN
During last few years, facing the rapid development of renewable energy sources and widely understood energy transition in the world and in Poland as well, significant changes have taken place. These changes include meaningful wind power development in the national power system. New issues and challenges have arisen which are now the main object of interest for the transmission system operators and utilities. In order to better understand the wind power technology it is worth considering all of aspects, i.e. technical, political and regulatory. Therefore, the main purpose of this study is to analyse the functioning of wind farm in Poland in 2010-2018. On this basis, the opportunities and challenges of this technology were presented, taking into account Germany as a country with the highest installed capacity in Europe.
14
Content available remote Wpływ warunków klimatycznych na bilans cieplny budynków
80%
EN
This thesis describes how weather conditions, the size of building and type of buildings structures influence the buildings heat balance. It also presents to what extent the climate of Poland is diverse and if it has influence on the heat losses in the buildings located in different climate zones. Futhermore, it shows how the building form and the construction of buildings structures in residential objects should be chosen to deliver them energy-saving (function).
16
Content available remote Agroklimat zlewni Obrzycy
80%
PL
Celem pracy było określenie warunków klimatycznych oraz przebiegu ekstremalnych czynników mających wpływ na poziom produkcji rolnej i czystości wód Zlewni Obrzycy. Intencją autora było związanie zaleceń agrotechnicznych z warunkami siedliska, w których odbywa się produkcja. Stwierdzono, że w obrębie Obrzycy szczególnie ważne znaczenie odgrywa mała ilość opadów zwłaszcza wiosną i późnowiosenne przymrozki, dość ostra i bardzo czysta bezśnieżna zima. Na zakończenie podano modelowe przykłady organizacji produkcji roślinnej w różnych gospodarstwach, jako inspiracja, gdyż ogromne zróżnicowanie warunków przyrodniczych zmusza do indywidualnego traktowania i ustalenia organizacji każdego gospodarstwa, co nie pozwala na kopiowanie modeli.
EN
A review of climatic-natural conditions of the Bydgoszcz Province has been presented. The characteristic of macroclimatic conditions have been made on the ground of archives and published elaborations located in the table of literature (references). These elaborations concern measurement results and chosen observations as well as components of climate (during the periods 1951-1979 and 1951-1980), which are important for plant production. Fundamental results have been presented on diagrams, maps and tables. An attempt of determination precipitation deficiency for chosen crop plants has been made in the final part of the paper for three sites representing respective parts of the region.
PL
W pracy przedstawiono zarys kształtowania się warunków klimatyczno-przyrodniczych województwa bydgoskiego. Charakterystyki warunków makroklimatycznych dokonano na podstawie materiałów archiwalnych i opublikowanych opracowań zamieszczonych w spisie literatury i obserwacji ważnych dla produkcji roślinnej składników klimatu za lata 1951-1970 bądź 1951-1980. Zasadnicze wyniki przedstawiono na mapach, wykresie i tabelach. W końcowej części dokonano próby określenia niedoborów opadów dla wybranych roślin uprawnych w trzech miejscowościach reprezentujących poszczególne części regionu.
19
Content available remote Opłacalność zastosowania chłodnych dachów w polskich warunkach klimatycznych
80%
PL
W artykule określono cechy i zastosowanie chłodnych dachów. Na podstawie dwóch budynków zlokalizowanych w różnych strefach klimatycznych przeprowadzono studium przypadku w celu oceny opłacalności zastosowania chłodnych dachów w polskich warunkach klimatycznych.
EN
The article identifies the features and application of cool roofs. A case study based on two buildings located in different climatic zones was conducted to evaluate the cost-effectiveness of the use of cool roofs in Polish climatic conditions.
first rewind previous Strona / 62 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.