Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 207

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Human personality
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
1
Content available remote Avtobiografičeskaâ narraciâ kak sposob smyslovoj organizacii žiznennogo opyta
100%
XX
W artykule autorka na poziomie teoretycznym uzasadnia istotę autobiograficznej narracji jako sposobu pojęciowej organizacji życiowego doświadczenia. Pisze także o narracji autobiograficznej jako społecznym i mentalnym fenomenie. Opisuje sposoby budowania autobiograficznej narracji oraz zasady, które charakteryzują utrzymywanie biograficznej narracji: zgodność autentyczności i identyczności subiekta, logiczną niezgodność przestrzenno-czasowego planu, zgodność oczekiwań subiekta itd. W artykule podana jest także charakterystyka podstawowych funkcji narracji, służąca jako środek do pojęciowej organizacji doświadczenia życiowego subiekta. (abstrakt oryginalny)
EN
The article provides a theoretical grounding for understanding personal autobiographical narrative as a way of a life-experience sence-formation. Autobiographical narrative is regarded as a social and mental phenomenon. The author presents a complete analysis of the basic narrative construction forms - descriptive, didactic, emotional-metaphorical ( performative), analytical-theleological, symbolical-semantical. Describing relation of essential features forming autobiographical narration, the author considers among them correspondence of authenticity and identity, logical noncontradiction of a narrative space-and-time demension, nontriviality, tendency toward cognitive complication, interrelations with subject's existentional expectations, etc. The main conditions forming autobiographical narrative, as described in the article, are: self-explanation, congruence to the subject, self-sufficiency and relativity, self-generation. These conditions make autobiographical narrative means of life-experience self-formation and tools of personal self-construction. (original abstract)
XX
Artykuł prezentuje główne zasady aktualizmu Giovanni'ego Gentile'go jako nadal ważnego, nowoczesnego systemu filozoficznego. Autor wprowadził uzasadnienie w tych momentach, które wymagały rozszerzenia merytorycznego. Doszedł do określenia rozumności jako cechy konstytutywnej dla kolektywnego człowieczeństwa; pokazał przejście od doświadczenia rozumności do odkrycia Ducha i jego rzeczywistości; wreszcie opisał wolność i etyczność myślenia oraz stawania się Ducha.Kończy tę rozprawę określeniem ideału doskonalenia w aktualizmie oraz zarysowaniem jego konsekwencji dla pojedynczego człowieka. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the main principles of the Giovanni's Gentile actualism, as a still valid, modern philosophical system. We substantiated them in that moments, in which they required an essential enlargement. We came to specify the rationality as the constitutive attribute of collective humanity; we presented a movement from the experience of rationality to a discovery of the Mind-Spirit and his reality; finally we specified the freedom and ethicality of thinking and becoming of the Mind-Spirit. We ended this paper by describing the ideal of improvement in actualism and by outlining its consequences for an individual man. (original abstract)
XX
Bycie menedżerem to rodzaj prestiżu, który często niesie ze sobą przywileje, atrakcyjne wynagrodzenie, ekscytujące wyzwania. Jednak jest to również stres, obciążenia, odpowiedzialność, z którą nie każdy dobrze sobie radzi. Ta rola wymaga od menedżera zarówno odwagi, jak i świadomości swoich lęków. (fragment tekstu)
EN
The article aims to discuss the thesis on'narcissistic epidemic'that was highlighted in publications from culture and social studies. The different ways of defining of narcissism, different concepts of narcissism, psychological characteristic of people displaying narcissism, and research focused on its description will be analyzed. To illustrate the famous thesis on 'narcissistic epidemic' in the modern world the data on the prevalence of narcissistic personality disorder in many countries, including Poland, will be discussed. The documented not too high prevalence of narcissistic personality disorder in high-income countries from the world seems to be stable. It means that the thesis on increasing level of narcissism in capitalist countries was not supported by the research from psychopathology.(original abstract)
EN
The present article presents results of research conducted with the working assumption that voters perceive political parties in terms of traits characteristics for people, giving them a unique identity. Research was focused on defining the "personality" of a perfect political party; voters were asked about desired intensity of certain characteristics in such imagined perfect political entity. The taxonomy of traits presented to the respondents used the HEXACO model, by Kibeom Lee and Michael C. Aschton, which refers to a six-dimensional personality structure. The authors distinguished the following personality factors in the model: Honesty, Emotionality, Extraversion, Agreeableness, Conscientiousness and Openness to Experience(original abstract)
6
Content available remote Badania nad osobowością Wacława Nałkowskiego
80%
XX
Autorka, korzystając z zasobów Muzeum Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie, dokonała szczegółowej analizy osobowości Wacława Nałkowskiego za pomocą analizy transakcyjnej. Starała się odkryć źródła jego zainteresowań, uwarunkowania rozwoju talentu oraz wyjątkowych cech jego charakteru.
EN
The article attempts to explain the scientific and social phenomenon that was constituted by the figure of Wacław Nałkowski. With comprehensive knowledge concerning his life, the author undertook the characterization of his personality with the use of the special psychological method of transactional analysis. It is a method developed by American psychiatrist Eric Berne during 1960s. It explains the way people think and behave, offering many tools to understand human functioning, social, spiritual and intellectual development, and person's inherent creative potential. The analysis proved to be helpful to define these characteristic sand attitudes of Nałkowski that are desirable in today's teachers and researchers. (original abstract)
XX
Współczesny świat trudno nazwać cichym i spokojnym. Ogrom wydarzeń, mnogość informacji, wszędobylskie media, nadzwyczajna ilość kontaktów z innymi ludźmi - wszystko to codziennie atakuje człowieka z każdej strony - człowieka, któremu zasadniczo obcy jest taki stan rzeczy, gdyż biopsychologicznie i historycznie nie jesteśmy na coś takiego gotowi. Przynajmniej nie wszyscy z nas - jak się okazuje. (fragment tekstu)
XX
Instruktorzy terapii zajęciowej podejmują w swej pracy szereg działań mających na celu rehabilitację społeczną i zawodową osób chorych lub niepełnosprawnych. Działania te wiążą się z organizowaniem i prowadzeniem zajęć terapeutycznych opartych na wykonywaniu prac angażujących różne sfery funkcjonowania człowieka: fizyczną, poznawczą, emocjonalną, społeczną. Zajęcia mogą mieć formę zajęć pracowniczych, komputerowych, plastycznych, rękodzielniczych - rzeźbiarskich, tkackich etc. Warto jednak zwrócić uwagę, że praca instruktora obejmuje aktywizowanie podopiecznych, kształtowanie ich motywacji, wspieranie poczucia własnej wartości i rozwijanie kompetencji społecznych, przez co wymaga osobistego zaangażowania i głębszej relacji. Tym samym praca ta wpisuje się w kategorię zawodów społecznych, w których dobry kontakt z drugim człowiekiem warunkuje skuteczność świadczonej pomocy. Wykonywanie zawodów z tej kategorii wiąże się jednak z podwyższonym ryzykiem wystąpienia wypalenia zawodowego. (fragment tekstu)
EN
The aim of the study was to establish the personality conditions for burnout of occupational therapy instructors (n = 30; mean age: M = 38,32). The study made is of the following psychological measures: MBI, NEO-FFI, SES. The tested variables were: burnout, self-esteem and personality traits included in the model of the Big Five: neuroticism, extraversion, openness to experience, agreeableness, and conscientiousness. Correlation analysis based on the r-Pearson coefficient confirmed the statistically significant associations between burnout and three personality traits: neuroticism, openness to experience and agreeableness. These factors, however, are associated with only two dimensions of burnout: emotional exhaustion and de-personalization. Other traits - extraversion and conscientiousness, as well as self-esteem did not confirm their relationship to the level of burnout of the subjects. (original abstract)
XX
W opracowaniu przedstawiono Helenę Modrzejewską nie tylko jako wybitną aktorkę, ale również jako kobietę i Polkę. Przedstawiono jej cechy charakteru oraz wspomnienia, napisane przez samą aktorkę.
XX
Człowiek musi odpowiedzieć sobie na pytanie, kim jest, do czego dąży i co jest dla niego ważne w różnych etapach życia, gdyż w ten sposób określa nie tylko siebie i swoje miejsce w świecie, ale i własną drogę rozwoju i spełnienia siebie. (fragment tekstu)
EN
The article is focused on the theories and researches about relations between life goals, values aspects of personality and the feeling of life sense. The life nowadays gives permanent challenges. In the time of economical and social changes which happen fast - the importance of creating your picture, forming ways of achieving life goals seems to have special meaning. According to the theories - feeling of life sense is a natural need of development. It is also connected with commitment in life main activities The question about the factors increasing the feeling of life sense is a crucial challenge nowadays. Finally, the author suggests the significance of personal abilities, self-esteeme and the meaning of altruistic motivation in achieving life goals in searching for the sense of life. (original abstract)
XX
Kompetencje społeczne są zespołem złożonych umiejętności nabywanych w toku interakcji z innymi ludźmi i warunkujących skuteczność radzenia sobie w różnego rodzaju sytuacjach społecznych. Umiejętności te mają charakter behawioralny, jednak u podstaw ich uczenia się, rozwijania i wykorzystywania leży osobowość - to przede wszystkim ona decyduje o tym, w jakie sytuacje dana osoba się angażuje, w jaki sposób je spostrzega, jak się w nich zachowuje, oraz o tym, czy i w jakim kierunku je przekształca. (fragment tekstu)
EN
Social competence is a set of complex skills determining social efficiency. The nature of these skills is behavioral and yet they are acquired, developed and used on the basis of personality. According to McAdams, personality is composed of three different levels: (1.) dispositional traits, (2.) personal concerns and (3.) individuality. At the level of dispositional traits, social competence is related to Big Five traits: extraversión (strongly and positively), neuroticism (strongly and negatively), openness to experience, conscientiousness and agreeableness (moderately and positively). At the level of personal concerns, social skills are related both to relatively lasting motives (the motive of achievement and affiliation) and to temporary personal projects. At the level of individuality, they are related to self-esteem, the locus of control and the degree of personality integration. The most important is probably the last factor - the degree of personality integration which determines both the level of social competence and the level of personality maturity. (original abstract)
XX
Omówiono systemowe ujęcie społeczeństwa i zwrócono uwagę na relację pomiędzy człowiekiem a techniką oraz pomiędzy osobowością a rozwojem techniki. Opisano ogólne orientacje osobowości z uwzględnieniem ukierunkowań emocjonalnych.
EN
Socialist community understood, as a global system consists of subsystems constructed from material elements, processes, spiritual and personal elements. Man (personal element) is a basical component determining the functioning of the whole system. He forms the remaining elements and at the same time he is formed by them to some extent. The relation between man and technology is one of the most important relations in modern society. Production technology affects the employee's shape of personality and determines possibilities of its harmonious development. The utilized technological solutions determine a type of emotional direction of human personality. There is also a reverse dependence - the level of the development of personality and the way of its formation determine the degree of acceptance of the existing technological forms and possibilities of their further development. (original abstract)
XX
Doświadczenie człowieka można ująć jako wielki proces poznawczy, w którym jednostka obcując z czymś poza sobą nawiązuje kontakt z sobą samą. Właśnie ów kontakt, przerywany na płaszczyźnie świadomości przez okres snu, jest czynnikiem stałym obiektywizującym poznanie człowieka poprzez odczuwanie i tworzenie stałej obecności siebie samego w akcie poznawczym. Doświadczenie ma więc charakter integralny, a jednoczesność obserwacji na zewnątrz i wewnątrz jednostki pozwala na dokonywanie interpretacji osoby człowieka jako podmiotu doświadczenia, który można odtworzyć na podstawie jego czynów. Ujęcie problemu człowieka pozwoliło Karolowi Wojtyle ujrzeć człowieka w jemu tylko właściwych ontycznych strukturach. Oznacza to zarazem, że Autor Osoby i czynu nie odcinał się od metafizyki bytu ludzkiego ani od jego konkretności, ale w zgodzie z metafizyką bytu w ogóle sformułował własną podstawę metafizyki człowieka, którą można nazwać metafizyką ontycznych struktur antropologicznych. (fragment tekstu)
14
Content available remote Wpływ uprawiania szermierki na wybrane czynniki osobowościowe młodzieży
80%
XX
Szermierka jest tą dyscypliną sportu, która nie wymaga posiadania specjalnych cech fizycznych, lecz kładzie nacisk przede wszystkim na predyspozycje psychiczne, dzięki czemu można dostosować styl walki do osobowości i temperamentu zawodnika. Konieczność wykorzystania odmiennych stylów walki w konkretnej sytuacji wymaga od zawodnika między innymi połączenia poszczególnych stylów walki z szeroko rozumianą psychologicznie sytuacją walki w szermierce, umiejętności połączenia własnej inicjatywy z umiejętnością wykorzystania posiadanych informacji, zrozumienia zależności istniejących w sytuacji walki szermierczej, co pozwala na świadome, optymalne zachowania szermierzy w walce.(fragment tekstu)
EN
This study is aimed at assessment of possible influence of fencing on young people who practice this sport in the aspect of personality changes. The differentiating variable was gender. The following are the research methods and techniques used in the study: diagnostic survey and the questionnaire. The research tools included survey questionnaire, comprised of eleven questions, and the scales modified to match the research goals: (Survey of Values in Sport by D. Simmons and R.V. Dickinson) and Survey of Educational Values in Sport by Z. Żukowska. The study was carried out in 2010 among the athletes from fencing clubs in different regions of Poland. The study covered 71 people in total. The most of the results do not significantly differ in terms of gender, except for the declared values in fencing.(original abstract)
XX
Podstawowym zadaniem zawartych w tekście rozważań jest prezentacja stanu badań z zakresu biologicznych uwarunkowań tożsamości płciowej w odniesieniu do zróżnicowanej problematyki psychologii płci rozumianej jako dyscyplina antropologiczna. W obliczu teoretycznego i metateoretycznego zróżnicowania tej ostatniej oraz niejednoznaczności zgromadzonego na tym obszarze materiału empirycznego podejścia biologiczne mogą posłużyć za swego rodzaju weryfikację ujęć psychologicznych sensu stricto. W ten sposób mogą rzucić pewne dodatkowe światło na sprawę płciowości człowieka. Z drugiej strony jednak mogą przy tym same stać się przedmiotem analizy oraz oceny ich waloru poznawczego. W tym celu artykuł prezentuje najpierw zarys psychologicznej problematyki płci z jej zagadnieniami wiodącymi. W drugiej części natomiast przywołane zostają podejścia biologiczne oraz wnioski, które płyną z ich zastosowania. (abstrakt oryginalny)
EN
The study considers the results of biologists' efforts in their search for neuro-hormonal factors of gender identity with reference to the complexity of the issue of sex and gender in psychology as an anthropological science. Considering the theoretical and meta-theoretical multiplicity of the latter, as well as its vain empirical results the biological perspective may serve to verify the approaches used in the area of psychology sensu stricto. They may then shed some additional light on the question of gender identity. On the other hand though, they may themselves become an object to be analysed and assessed with regard to their cognitive value. In order to achieve this goal, the first part of the text presents an outline of the psychology of sex and gender underlying the main questions that lead the psychologists' efforts in this research area. The second part presents the reconstructed issues in the perspective of biology as well as the discussion on the cognitive value of the perspective in question. (original abstract)
XX
Na podstawie teorii przyciągania podobieństw badam w pracy, czy różnice osobowościowe między mieszkańcami różnych państw mają wpływ na skalę aktywności ekonomicznej między krajami. W tym celu badam, czy zagregowane i niezagregowane różnice w osobowości przeciętnych mieszkańców dwóch krajów stanowią determinantę skali handlu, inwestycji portfelowych, fuzji i przejęć, oraz cross-listingu między nimi. Wyniki wskazują, że jedynie liczba operacji cross-listingu ma negatywny i statystycznie istotny związek z dystansem osobowościowym. W artykule przedyskutowano kilka możliwych powodów braku wsparcia (patrząc całościowo) dla przedstawionej hipotezy.(abstrakt oryginalny)
EN
Building on the similarity-attraction hypothesis I examine whether differences in the personalities of inhabitants from interacting countries affect the level of economic activity between them. To do this I investigate whether both aggregated and nonaggregated differences in personality scores of average inhabitants from two countries have the potential to explain variation in the level of trade, foreign portfolio investment, mergers and acquisitions, and cross-listings between these countries. Results show that only the number of cross-listings is negatively and statistically significantly related to personality distance. I discuss possible reasons for the lack of support (in general) for the hypothesized relationship.(original abstract)
XX
Celem poznawczym niniejszego artykułu jest opis wolontariatu jako aktywnej formy adaptacji do starości i strategii radzenia sobie z samotnością w tym okresie życia człowieka. Celem praktycznym niniejszego opracowania jest natomiast określenie wskazań w projektowaniu systemu wspierania wolontariatu osób starszych. W percepcji ogółu społeczeństwa starość jest bilansem życia, syntezą i wykładnikiem ludzkich uzdolnień i dokonań oraz rozrachunkiem z przeszłością. Często prowadzi do pogorszenia się pozycji w rodzinie oraz środowisku lokalnym, a w związku z tym do zmiany publicznego i prywatnego "ja". Przede wszystkim jest jednak okresem nagromadzenia się czynników zwiększających ryzyko przeżywania przewlekłych schorzeń, doświadczania śmierci przyjaciół czy współmałżonka oraz samotności i osamotnienia. W perspektywie pedagogicznej osoby starsze mogą i powinny stanowić istotne ogniwo kapitału społecznego. Osiągnięcie tego zadania jest możliwe dzięki wdrażaniu strategii edukacji do aktywnej starości, w których za podstawę adaptacji do tego okresu uznaje się tak zwaną selektywną optymalizację sprawności funkcji psychicznych, fizycznych i społecznych, czyli podtrzymywanie poprzez stymulację tych funkcji, które ulegają stopniowej deterioracji. Przykładem takich w pełni synergicznych działań jest aktywność prospołeczna określona mianem wolontariatu. Na tle dokonanej w artykule analizy literatury oraz dostępnych badań dostrzegać w niej będziemy element systemu wsparcia społecznego oraz optymalną formę adaptacji do starości, która poradzi sobie także z samotnością.(abstrakt oryginalny)
XX
Artykuł stanowi próbę fragmentarycznego opisu zjawiska singli, czyli życia w pojedynkę z wyboru (singiel life) we współczesnej rzeczywistości. W Polsce funkcjonuje ponad pięć milionów singli i skala tego fenomenu rośnie. Zbiorowość singli nie stanowi jednorodnej grupy społecznej z przyczyn prawnych, ekonomicznych oraz różnych powodów życia poza stałym związkiem. Konsekwencje tego zjawiska są rozpatrywane nie tylko w perspektywie indywidualnej - funkcjonowania i rozwoju danego człowieka oraz jego poczucia szczęścia, ale także w kontekście długofalowych skutków społecznych, związanych z obniżeniem znaczenia roli wspólnoty małżeńsko-rodzinnej i kryzysu demograficznego, oraz ekonomicznych, politycznych i religijnych.(abstrakt oryginalny)
19
Content available remote Odpowiedzialność za słowo
60%
XX
W niniejszym artykule podkreślono znaczenie odpowiedzialności za wypowiadane słowa. Jednocześnie wskazano na postępującą degradację tej odpowiedzialności. (abstrakt oryginalny)
EN
This article underlines the importance of responsibility for the words spoken. At the same time, it was pointed out the progressive degradation of this responsibility. (original abstract)
XX
W artykule omówiono jak pracować z konformistą i nonkonformistą. Zaprezentowano sposoby funkcjonowania tych ludzi w pracy. Przedstawiono wpływ różnic osobowości na współpracę w organizacji.
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.