Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 92

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Kompetencje kluczowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
1
Content available remote Resource-Wise Determinants of Formulating an Organization's Strategy
100%
EN
The aim of this article is to show that the models of management created by authorities are a live issue. This particular case pertains to the principles of Professor Karol Adamiecki, which refer to a resourceful approach to strategic management. The starting point for the analysis involves challenges of strategic management. These arise, in particular, from a reassessment of strategic and competence-related potential resources in the organization. In this paper material and immaterial resources, core competencies, and capabilities of the organization in the context of classical models of strategy are discussed. (original abstract)
XX
W warunkach gospodarki opartej na wiedzy o konkurencyjności organizacji przestają decydować inwestycje w materialne zasoby majątkowe. W obecnej rzeczywistości gospodarczej na funkcjonowanie organizacji w coraz większym stopniu mają wpływ niekonwencjonalne działania polegające na wykorzystaniu zdolności i kompetencji, którymi dysponuje organizacja w celu umiejętnego reagowania na szybkie tempo zmian w otoczeniu. W niniejszym artykule położono akcent na zagadnienie konkurencyjności organizacji koncentrującej się na tworzeniu przewagi konkurencyjnej opartej na kluczowych kompetencjach. (abstrakt oryginalny)
EN
In knowledge economy the competitiveness of the organization is no longer determined by investments in tangible resources. Today, in the new economic reality, the functioning of the organization is increasingly affected by unconventional measures involving the use of skills and competencies, which are used to effectively deal with a rapidly changing environment. In this article an accent was put on the issue of competitiveness of an organization that focuses on creating a competitive advantage based on core competencies. (original abstract)
3
Content available remote Coaching Skills of Adult Education Professionals
75%
XX
W artykule przedstawiono badania prowadzone w ramach projektu europejskiego Coach4You - COACH4U, realizowanego w latach 2014-2015 przez konsorcjum sześciu krajów europejskich: Szwecję, Polskę, Bułgarię, Cypr, Hiszpanię i Wielką Brytanię. Badana grupa składała się ze 136 osób (81 kobiet, 55 mężczyzn): nauczycieli, edukatorów, trenerów. Przedmiotem badań były umiejętności coachingowe niezbędne do efektywnej pracy z dorosłymi uczniami, oparte na kompetencjach kluczowych ICF. Badane umiejętności określono jako: pełny udział w interakcji i zdolność skupienia się na drugiej osobie, odnoszenie się do zasobów osób uczących się, umiejętności komunikacyjne, kreatywność - elastyczność myślenia, otwartość, stosowanie metod i narzędzi coachingowych, konstruktywne mierzenie się z wyzwaniami. Badanie wykazało, iż poziom umiejętności coachingowych plasuje się u nauczycieli na średnim poziomie, co implikuje potrzebę doskonalenia w tym obszarze. Szczególnie duże potrzeby szkoleniowe zostały zidentyfikowane w następujących obszarach: umiejętności komunikacyjne, kreatywność (elastyczność myślenia, otwartość) oraz wykorzystanie metod i narzędzi coachingowych. Porównanie przedstawicieli poszczególnych krajów wskazało na najwyższy poziom kompetencji u osób z Wielkiej Brytanii, a najniższy (i tym samym najwyższą potrzebę szkoleniową) u badanych z Cypru. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents studies carried out within the European project Coach4You - COACH4U, developed in the years 2014 to 2105 by the consortium of six European countries: Sweden, Poland, Bulgaria, Cyprus, Spain and the UK. The research group has consisted of 136 people (81 females, 55 males): teachers, educators, trainers. The study investigated the coaching skills necessary to work effectively with adult learners, based on ICF Core Competencies: full participation in the interaction and focus on the other person; referring to the student resource; having communication skills; creativity - flexibility of thinking, openness; the use of coaching methods and tools; constructive and stimulating to face challenges. The study showed that the teachers' level of coaching skills were average, which implied the need for improvement in this area. Specific training needs were identified in following areas: communication skills, creativity (flexibility of thinking, openness) and the use of coaching methods and tools. The comparison of representatives of individual countries indicated the highest level of competencies among educators in the UK and lowest (and highest need for this training) among educators in Cyprus. (original abstract)
4
Content available remote Kluczowe kompetencje przyszłości w firmach rodzinnych
75%
XX
Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie: jakich kompetencji potrzebują firmy rodzinne, aby rozwijać się w przyszłości? W opracowaniu przedstawiono teorię na temat kluczowych kompetencji i funkcjonowania firm rodzinnych na polskim rynku pracy. Dodatkowo zaprezentowano wyniki badań realizowanych przez Fundację Firmy Rodzinne. Źródłem danych była literatura przedmiotu oraz raport z badania pt.: Kluczowe składniki sukcesu 2017 autorstwa Fundacji Firmy Rodzinne. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the article is to answer the question: what competences do family businesses need to develop in the future? The study presents a theory on the key competences and functioning of family businesses on the Polish labor market. In addition, the results of research carried out by the Foundation Family Businesses were presented. The source of the data was the subject literature and the report on the research Key components of success 2017 by the Foundation Family Businesses. (original abstract)
XX
Małe i średnie przedsiębiorstwa odgrywają znaczące role w gospodarkach regionalnych i krajowych. Rozpoznawanie kompetencji właściciela/menadżera, które przyczyniają się do osiągania doskonałych wyników przez niektórych, podczas gdy inni osiągają wyniki przeciętne lub gorzej, jest istotne w zarządzaniu przedsiębiorstwem we współczesnej gospodarce opartej o wiedze. Łatwo jest zauważyć w istniejącej literaturze przedmiotu różnicy w zastosowania tych samych pojęć, co jest wynikiem braku spójności w ich definicji. Budowanie modeli kompetencji właściciela MŚP jest jeden ze sposobów uporządkowanie wiedzy w tej materii. Jest to również sposób zbadania czynników kompetencyjnych wpływających na efektywności działania MŚP. Celem pracy była identyfikacja i analiza modeli kompetencji, ich elementów składowych, których rozpoznanie jest niezbędne dla lepszego rozumienia tego zjawiska. Narzędzie badawcze stanowił przegląd literatury obejmującej aktualne badania naukowe. (abstrakt oryginalny)
EN
Existing literature in enterprise management, especially in terms of SMEs, abound with various definitions and explanations of what constitutes core competencies in general and if there exist a single across-the-board model of such competencies. There also seem to exist inconclusive reasons for the diversity of opinions regarding competency constituents. One of the objectives of the paper is, therefore, to present a critical literature review of current research findings to ascertain the existence of core competencies, including their constituting elements, that SME owner/ managers should possess and develop as the need arises for efficient enterprise performance. The paper will also identify if there exist differences of competency types regarding job / role responsibilities. As the survival of modern enterprises is increasingly dependent on their innovativeness, the paper shall, specifically, identify reasons for the lack of unanimity amongst theorists and practitioners regarding competency models by presenting some selected models that have been applied in designing the core competency profiles of owner/managers of enterprises engaged in innovative activities. The paper will hopefully contribute to the systematization of knowledge in the subject area, thus contributing to scientific exploration in enterprise management studies. (fragment of text)
XX
Ostatnie lata w Polsce obfitują w dynamiczne przemiany strukturalne i ekonomiczno- społeczne, a także fale recesji. Prowadzą one do wzrostu wymagań kwalifikacyjnych wobec kadry kierowniczej i pracowników. Celem opracowania jest przedstawienie oczekiwań pracodawców wobec kwalifikacji oraz umiejętności kadr kierowniczych i pracowników w nowoczesnej gospodarce ze szczególnym zwróceniem uwagi na kompetencje kluczowe. Omówiono także aspekty rozwoju rynku edukacji i szkoleń zawodowych w gospodarce opartej na wiedzy.(abstrakt oryginalny)
EN
In recent years Poland has seen relatively dynamic transformations, both structural and socioeconomic. A wave of crises and recessions accompanying such transformations is bound to raise qualification requirements for managers and employees. The purpose of the present study is to present the qualification and skill requirements for both managers and employees, paying special attention to key competences. Moreover, the study discusses the development of professional trainings, which shape the competences of the staff in modern economy.(original abstract)
XX
W artykule przedstawiono podstawowe założenia teorii zasobowej. Postawiono tezę, że źródeł przewagi konkurencyjnej dzisiejszych przedsiębiorstw, można poszukiwać w zasobach i umiejętnościach znajdujących się wewnątrz organizacji. Dokonano definicji zasobów, umiejętności, kompetencji oraz kluczowych kompetencji. Po zaprezentowaniu tworzenia kluczowych kompetencji w przedsiębiorstwie, przedstawiono praktyczne przybliżenie procesu ich identyfikacji. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper contains some important foundation of resource-based theory of the firm. The definition of resources, skills, competencies and core competencies were presented, as well. This article links core competencies with achieving, keeping and maintaining superiority in market competition. This superiority has its source in capabilities which aro inside the organization. In the last part of the paper, author tries to present how to identify core competencies of the corporation in practice. (original abstract)
8
Content available remote Innovative Companies and Their Competence in Selected Countries
75%
EN
The paper presents the results of empirical studies performed in order to identify organisational competencies of innovative enterprises in different countries. The study covered 476 innovative enterprises employing at least 10 people, located in five countries: Poland, USA, Thailand, Austria, and Ukraine, with the use of a specially developed questionnaire. Finally, the work presents some recommendations for managers, concerning the directions of changes that should be made in the approaches to development of organisational competencies. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest przybliżenie zagadnienia dotyczącego kluczowych kompetencji oraz zwrócenie szczególnej uwagi na proces ich identyfikacji w przedsiębiorstwie. Poszukiwanie w ramach przedsiębiorstwa tych zasobów i umiejętności, które stanowią o jego przewadze nad konkurencją umożliwia skupienie wysiłków na relacjach z klientem. Uwaga kadry zarządzającej powinna koncentrować się wokół tych zasobów i procesów, które generują wartość dla klientów, natomiast pozostałe, o mniejszym wpływie na kreowanie wartości mogą stać się przedmiotem outsourcingu (wydzielenia).(fragment tekstu)
EN
In the environment characterized by rapid changes and complex structure companies seek a foundation, on which to build a strategy within the organization. Strategic potential in the form j owned resources and skills, becomes a valuable source of competitive advantage and enables the company to strengthen its market position. This article presents the way in which core competencies can be identified.(original abstract)
10
Content available remote Kształtowanie kompetencji kluczowych w społeczeństwie wiedzy
75%
XX
W niniejszym artykule zestawiono portfel kompetencji biznesowych, w tym kluczowych kompetencji przekrojowych. Podjęto próbę własnego uzasadnienia, że kompetencje te muszą być ciągle doskonalone i rozwijane. Zestawiono przykładowe metody kształtowania tych kompetencji na różnych poziomach kształcenia. Ponadto zestawiono wybrane obszary tematyczne szkoleń biznesowych oferowanych nie tylko przez jednostki kształcenia ustawicznego (szkoły, uczelnie wyższe), ale także przez firmy i instytucje szkoleniowe. (abstrakt oryginalny)
EN
This article presents a portfolio of business competences, including key transversal competences. The author attempts to justify the fact that these competences must be con-stantly improved and developed. Examples of methods of shaping these competences at different levels of education are presented in the paper. Moreover, selected thematic areas of business training offered not only by lifelong learning units (schools, universities) but also by companies and training institutions have also been summarised in it. (original abstract)
XX
W niniejszej publikacji pokazano praktyczny przykład realizacji koncepcji zarządzania kompetencjami na przykładzie firmy Brembo. Opierając się na popularnej w literaturze przedmiotu typologii kompetencji według F. Delawara, Le Deista oraz J. Wintertona dokonano analizy wybranego działu firmy Brembo w zakresie kompetencji wymaganych na poszczególnych stanowiskach. Przedstawiono metodę klasyfikowania kompetencji i przypisywania ich poszczególnym stanowiskom stosowaną w Brembo. Określono również jak stosowany w firmie podział kompetencji wpisuje się we wspomnianą typologię. (fragment tekstu)
EN
There is in the paper a practical example of the concept of competency management on the example of Brembo. Based on a popular literature, a typology of competence developed by F. Delaware, Le Deist, and J. Winterton we done an analysis of the board of Brembo competencies required at different positions. The paper presents a method for classifying skills and assign them to individual standpoints used in Brembo. In this paper there also been identified as that used at the division of powers shall be stated in the aforementioned typology. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest przedstawienie warunków uzyskania konkurencyjności przedsiębiorstw oraz podejść do ustalana źródeł ich przewagi konkurencyjnej. Dokonano w nim także charakterystyki kryteriów oceny pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw. Na podstawie tych rozważań ukazano znaczenie kluczowych kompetencji dla uzyskania i utrzymania znaczącej pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw na coraz bardziej zmieniającym się rynku. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents conditions influencing the competitiveness of enterprises together with ways of detennining the key sources leading to their advantage. Additionally, evaluation criteria of enterprises' competitiveness are described. On the basis of these considerations the importance of key competences in gaining and maintaining competitive advantage in the ever changing market is shown. (original abstract)
XX
Autor prezentuje wyniki badań opartych na kwestionariuszach ankietowych na próbie badawczej 50 przedsiębiorstw. Przeanalizowano odpowiedzi menedżerów reprezentujących badane firmy i odpowiedzi udzielone w trakcie wywiadów przez pracowników kluczowych. Ponadto autor wskazał wybrane działania sprzyjające doskonaleniu procesów dzielenia się wiedzą w proponowanym ujęciu.(abstrakt oryginalny)
EN
The author presents the results of research based on questionnaire surveys of a sample of the target of fifty companies operating in Poland. He analyzed the responses of managers representing the surveyed companies and the answers given by key employees during interviews. Moreover he pointed out to the selected activities conducive to improving the process of knowledge sharing in the proposed approach.(original abstract)
XX
W doskonaleniu przedsiębiorstw niezbędne są umiejętności kluczowych pracowników, co wykazano na podstawie analizy badań ankietowych przeprowadzonych wśród 66 kluczowych pracowników przedsiębiorstw zaliczanych do dużych na terenie województwa wielkopolskiego. Próba miała charakter tendencyjny, gdyż typowanie jednostek do próby miało charakter świadomy (kluczowego pracownika w przedsiębiorstwie wyznaczał prezes). Jednak analiza statystyczna otrzymanego materiału pozwala stwierdzić reprezentatywność próby, gdyż próba jest reprezentatywna w sytuacji, gdy występują w niej wszystkie zmienne interesujące badacza, gdy rozkład zmiennych w próbie odpowiada szacowanemu przez nas rozkładowi zmiennych w populacji generalnej oraz że występujące w niej zależności są charakterystyczne dla zależności występujących w całej badanej zbiorowości. Warunki te zostały spełnione w niniejszym badaniu, możemy więc stwierdzić, iż próba jest typologicznie reprezentatywna. Uwidocznione zależności w badaniu wydają się charakterystyczne dla całej populacji, stąd można wnioskować o reprezentatywności próby także w tym znaczeniu [Kowal 1998]. Analizując stan faktyczny w zakresie umiejętności kluczowych pracowników, wskazano na zróżnicowany wizerunek współczesnego pracownika uczestniczącego w procesie doskonalenia przedsiębiorstw.(abstrakt oryginalny)
EN
The skills of key employees are crucial in improving enterprises, which was shown based on the analyses of surveys conducted. They were carried out on 66 key employees of the enterprises considered large enterprises of the Wielkopolska Voivodeship. A sample was of partial nature since the individuals that were to participate in it were selected intentionally (a key employee of the enterprise was appointed by the company chairman). However, the static analysis of the obtained material to be studied makes it possible to state the representative nature of the sample since a sample is representative if all variables that researchers are interested in are present in it. That condition has been met in the study and thus we can state that the sample is representative in a typological manner. A sample is representative if the distribution of variables in the sample corresponds to the distribution of variables in the parent population, as assessed by us. For the study conducted, the sample is representative due to the distribution of most variables. A sample is representative if its dependencies are typical of the dependencies of the whole population being studied. The dependencies shown in the study seem to be typical of the whole population; thus we may conclude that the sample is representative in its nature also in this respect [Kowal 1998]. Following the analysis of the actual status regarding the skills of key employees, it has been shown that the image of a contemporary employee who participates in the process of improving enterprises is diversified. (original abstract)
XX
Spojrzenie na przedsiębiorstwo od strony kompetencji szczególnego znaczenia nabiera w trakcie procesu restrukturyzacji. Projektowanie kierunku i zakresu przedsięwzięć restrukturyzacyjnych wymaga dokonania dokładnej analizy potencjału strategicznego przedsiębiorstwa. Przystępując zatem do opracowywania programu restrukturyzacji należy dokonać szczegółowej analizy posiadanych zasobów, umiejętności oraz kompetencji, po to, by określić ich stan, strukturę, sposób wykorzystania i ocenić możliwości rozwijania ich w przyszłości. Artykuł ma celu przedstawienie metody identyfikacji kluczowych kompetencji przedsiębiorstwa oraz pokazanie wpływu analizy zasobów, jakimi dysponuje przedsiębiorstwo na kierunek przedsięwzięć restrukturyzacyjnych (szczególnie w aspekcie restrukturyzacji zakresu działania - poprzez dywestycje oraz dywersyfikację działalności). (fragment tekstu)
EN
Preparing a restructuring program, companies should base the planned actions on the careful analysis of both external (environmental) and internal (inside the organization) factors. This paper focuses on the analysis of strategic potential inside the company - manifested by - among others - the company structure and the way the organization uses owned resources, skills and competences. The paper presents a method of the companfs core competences identification and shows the influence the organizational resources analysis exerts on the choice of the direction of turnaround efforts (especially in the aspect of diversification and divestment decisions). (original abstract)
16
Content available remote Kluczowe kompetencje kierowników średniego szczebla administracji samorządowej
75%
XX
W niniejszym artykule zostały opisane kluczowe kompetencje i umiejętności potrzebne kierownikom jednostek samorządowych w wykonywaniu ról i funkcji zarządzania. Wiedza na temat kluczowych kompetencji wspomaga efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji samorządowej. W część badawczej posłużono się wynikami badań własnych przeprowadzonych na grupie 208 kierowników z 75 różnych urzędów administracji samorządowej województwa śląskiego.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents managerial competencies' issues in the decision-making aspect. Knowledge on the subject of key competences helps in the effective human resources management in the council administration. The studies have been based on surveys of 208 managers from the 75 local government administrations from Upper.(original abstract)
XX
Przedmiotem artykułu jest koncentracja na kluczowych kompetencjach w powiązaniu z innowacyjnością przedsiębiorstwa. Teoria kluczowych kompetencji, rozpowszechniona przez Hamela i Prahalada, nie doczekała się jeszcze wielu potwierdzonych empirycznie badań. Stąd też w artykule podjęto się empirycznej próby identyfikacji użyteczności koncentracji na kluczowych kompetencjach w kontekście jej wpływu na innowacyjność przedsiębiorstwa. Innymi słowy, zweryfikowano empirycznie hipotezę o pozytywnym wpływie koncentracji na kluczowych kompetencjach na innowacyjność przedsiębiorstwa mierzoną w stosunku do głównych konkurentów. (abstrakt oryginalny)
EN
This article concerns the issue of core competencies concentration. The theory introduced by Hamel and Prahalad has not been extensively empirically investigated. This paper is an attempt to interlink empirically the utility of core competencies concentration with the enterprise innovativeness. In other words, there was verified the assumption about positive impact of key competencies on enterprise innovativeness measured with relation to its main competitors. In order to test the proposition empirical data were collected from 108 Polish enterprises. Both theoretical and well as empirical results of investigation lead to the conclusion that focus on core competencies is interlinked with enterprise innovativeness. The logic is straightforward, derived from the knowledge-based theory of enterprise. Innovativeness encompassing product, processes, as well as organizational and marketing aspects is rooted in knowledge and its managing, which affects core competencies differentiating competitors. Thus, the role of core competencies might be interpreted as to generate a sustainable advantage of which an important theoretically recognized dimension is innovativeness. (original abstract)
PL
Celem artykułu jest przedstawienie możliwości wsparcia kształtowania kompetencji kluczowych oraz umiejętności niezbędnych do poruszania się na rynku pracy już na poziomie szkoły podstawowej oraz gimnazjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem środków z Regionalnych Programów Operacyjnych w perspektywie 2014-2020. Tłem artykułu są wyniki badań przeprowadzonych wśród nauczycieli oraz rodziców uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie Gminy Gryfice w województwie zachodniopomorskim, dotyczących kompetencji kluczowych posiadanych przez uczniów oraz nauczycieli.
EN
The article is aimed at presenting the necessity and possibility of supporting the development of key competences and skills essential for being successful on the labour market as soon as at primary and lower secondary education levels. Special attention is paid to funds from Regional Operational Programmes for the period 2014-2020. Against that general background, the author presents the results of survey on key competences developed by students and teachers, and conducted among teachers and parents of students attending primary and lower secondary schools in the Municipality of Gryfice located in West Pomeranian voivodeship.
XX
Jedną z głównych koncepcji strategicznych jest podejście zasobowe, które zakłada, że determinantą wyboru strategii przedsiębiorstwa są jego specyficzne zasoby i umiejętności. Na podstawie tej niejako klasycznej orientacji opracowano wiele wariantów zasobowego podejścia, a wśród nich tzw. koncepcję rdzenia kompetencji (umiejętności) - core competencies. Traktuje ona rdzeń kompetencji jako taką kombinację umiejętności technologicznych, produkcyjnych, menedżerskich, która pozwala na uzyskanie efektów synergicznych w postaci długookresowej przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa oraz dywersyfikację w kierunku obszarów, pozornie nie związanych z jego podstawową działalnością. (fragment tekstu)
XX
Współczesne metody organizacji i zarządzania zakładają konieczność istotnej ingerencji w strukturę i sposób funkcjonowania przedsiębiorstw. W niniejszym artykule za najbardziej symptomatyczne zmiany wynikające z tych tendencji uznano koncentrację na kluczowych kompetencjach pracowników, wykorzystywanie elastycznych form zatrudnienia oraz wirtualizację pracy. Zmiany te powodują, iż tradycyjnie budowana i podtrzymywana więź pracownika i organizacji zdezaktualizowała się, a jej nowa formuła nie do końca została jeszcze wypracowana. Określenie najbardziej newralgicznych obszarów kształtowania tych relacji pozwoli na odkrycie szans i zrozumienie zagrożeń z nią związanych, a w konsekwencji na bardziej efektywne i skuteczne projektowanie rozwoju i wzrostu przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)
EN
Contemporary methods of management force changes in the structure and functioning of organizations. It seems that the most important signs of above changes are: focusing on the key competence, work flexibility and work in a virtual group. This new job's environment creates a new kind of relation between employees and organizations. For practice and scientist it is important to understand what it really means, what the consequences of this behaviour are and how it influences the process of management. (original abstract)
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.