Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 366

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  degradacja srodowiska
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
Aura
|
1993
|
nr 01
4-5
EN
One of the barriers to be negotiated by Polish economy is to control degradation of the environment and its restoration. It is connected not only with a need of change in majority of currently used technologies but also with rational use of natural resources. To accomplish this purpose, environmental awareness should be awakened which remains fairly low at present. Frequent environmental emergencies caused by ignorance, negligence or even stupidity also testify this fact. The author suggests a comprehensive discussion on how to improve environment quality and on how to solve current problems.
XX
Jedną z barier, jaką ma do pokonania polska gospodarka, jest ograniczenie degradacji środowiska, a następnie jego renowacja. Wiąże się to nie tylko z koniecznością zmiany większości stosowanych technologii, ale również z racjonalnym wykorzystaniem zasobów naturalnych. Aby to osiągnąć, musi się wykształcić w społeczeństwie odpowiednia świadomość ekologiczna, która jest jeszcze stale niska. Świadczą o tym częste awarie ekologiczne, powodowane niewiedzą, niedbalstwem, a nawet głupotą. Autor postulując generalną dyskusję nad poprawą stanu środowiska, wymienia listę problemów, wymagających rozstrzygnięć.
Aura
|
2000
|
nr 08
18-20
EN
The spa of Swoszowice is located in the southern part of Kraków, some 9 kilometres from the city centre. It has been renowned for sulphur deposits and mineral health giving water. Sulphur baths have been applied here for 120 years. Rheumatism, limb traumas, skin diseases, and metabolic and nervous disorders have been treated here. Due to its localization at the limits of the Kraków conurbation it is threatened by air pollutants from exhaust gases and by noise.
PL
Uzdrowisko Swoszowice położone jest w południowej części Krakowa, w odległości ok. 9 km od centrum miasta. Karierę zawdzięcza złożom siarki i wodom mineralnym, uznanym za lecznicze. Kąpiele siarczane stosowane są tu od 120 lat. Leczy się schorzenia gośćcowe, pourazowe narządów ruchu, schorzenia skóry, przemiany materii i systemu nerwowego. Ze względu na położenie na obrzeżu wielkiej aglomeracji miejskiej, uzdrowisku zagrażają obecnie zanieczyszczenia powietrza wywołane spalinami samochodowymi oraz hałas.
Aura
|
1994
|
nr 05
15-16
EN
The upper Silesia, the region in Poland with the highest density of the heavy industry, with its detrimental technology and improper pollution control systems which should prevent excessive amounts of toxic substance discharged to soil, water and atmosphere, represents an exceptionally degraded area. Such a disturbance of the natural conditions results in exposing living organisms beyond their tolerance ranges. The author presents the extent and range of animal tolerance toward environmental changes. He also suggests taking up urgent integrated research.
PL
Teren Górnego Śląska, z najbardziej skupionym przestrzennie przemysłem ciężkim, o ostrej technologii i złym systemie zabezpieczenia środowiska przed nadmiarem toksyn przenikających do gleby, wody i atmosfery, jest obszarem wyjątkowo zdegradowanym. Takie zaburzenia warunków naturalnych powodują, iż organizmy żywe narażone są na warunki przekraczające ich zakresy tolerancji. Artykuł omawia stopień i zakres tolerowania zmian środowiskowych przez organizmy zwierzęce. Postuluje również podjęcie szybkich i zintegrowanych działań badawczych.
Aura
|
1998
|
nr 08
10-11
EN
Environmental degradation requires changes in the standard of human ethical principles. Former ethics dealt with the man/man relationship and direct consequences of human actions. Today, it is not enough as activities degrading the environment seldom lead to changes which are visible immediately. Principally, such changes occur considerably delayed, proceed gradually, and sometimes go unnoticed. Environmental ethics has developed under such considerations. The only Polish publication dealing with this subject, by Marek Bonenberg, defines ethics as ”a theoretical basis for taking environmental actions”. The article points outs problems which could supplement and develop this theory.
PL
W obliczu degradacji środowiska potrzebne są zmiany odnoszące się do poziomu norm etycznych postępowania człowieka. Dawne etyki odnosiły się do relacji człowiek - człowiek i do bezpośrednich konsekwencji ludzkiego czynu. Obecnie to nie wystarcza, bo w przypadku działań degradujących środowisko rzadko kiedy ich konsekwencje są natychmiast widoczne. Z reguły objawiają się z dużym opóźnieniem i przebiegają stopniowo, nie zawsze są zauważalne. W tej sytuacji zaczęła się rozwijać etyka środowiskowa. W jedynej polskiej publikacji na ten temat jej autor, Marek Bonenberg, określa ją jako „teoretyczną podstawę do podejmowania proekologicznych działań”. Artykuł wskazuje na problemy, które uzupełniałyby i rozwijały tę teorię.
Aura
|
1995
|
nr 11
26-27
EN
Hard coal mining generates large amounts of waste. The Wałbrzych region is one area where huge amounts of rock debris are produced. In the Wałbrzych mines, waste rock has been disposed improperly in terms of the natural environment, especially in recent years, and it has contributed to environmental degradation. The author discusses the reasons for this situation.
PL
Górnictwo węgla kamiennego przyczynia się do powstawania dużych ilości odpadów. Jednym z obszarów, gdzie od lat powstają ogromne ilości odpadów skalnych, jest rejon Wałbrzycha. Gospodarka skałami płonnymi w kopalniach wałbrzyskich, szczególnie w ostatnich dziesięcioleciach, była niewłaściwa w stosunku do środowiska naturalnego i przyczyniła się do jego degradacji.Autor omawia powody tego stanu rzeczy.
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.