Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 287

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Quality research
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
XX
Artykuł szczegółowo omawia przygotowanie i sposób przeprowadzenia jednej z metod analizy rynku - badań jakościowych.
XX
Jakość życia jako kategoria złożona, wieloaspektowa, stanowi przedmiot badań wielu dyscyplin naukowych. Samo pojęcie jakości życia oraz próby jego kwantyfikacji są odmienne w zależności od metod badawczych i narzędzi pomiaru właściwych dla danej dyscypliny. Kategoria jakości życia ma także wymiar praktyczny, stanowi bowiem przedmiot zainteresowania w skali indywidualnej - każdego człowieka, jak również w skali zbiorowej - społeczności lokalnej, regionalnej itp. Głównym celem opracowania jest charakterystyka wybranych inicjatyw badań subiektywnej jakości życia na różnych poziomach zarządzania. Omówiono m.in. badania zrealizowane wśród mieszkańców saksońsko-dolnośląskiego obszaru przygranicznego. Cechą, która odróżnia to badanie od innych tego typu badań prowadzonych na poziomie lokalnym i regionalnym, jest próba znalezienia odpowiedzi na pytanie o wpływ przygranicznego położenia poszczególnych miejscowości na jakość życia mieszkańców tego obszaru.(abstrakt oryginalny)
EN
The quality of life as a complex and multifaceted category comprises the subject of research of many scientific disciplines. The very concept of quality of life and attempts to quantify it are different, depending on the research methods and measurement tools relevant to the discipline. The category of the quality of life is also a practical dimension - it constitutes the object of the interest in the individual scale - of every human, as well as in the collective scale - local, regional, etc. The main purpose of this paper is to characterize selected initiatives of the methodology of the research on the subjective quality of life at different levels of management. The article also presents the research on the subjective quality of life being carried out in the Saxon-Polish border area. The feature that distinguishes this research from others conducted at local and regional levels is an attempt to answer the question about the impact of the position of individual frontier town on the quality of life of the population.(original abstract)
XX
Nowa generacja metod badania zachowań konsumentów ma ułatwić integrację podejścia jakościowego i ilościowego, której powodzenie wymaga szczególnego rodzaju współpracy, a nawet partnerstwa między badaczem i badanym. Ponadto wypracowanie nowych metod pociąga za sobą konieczność jasnego określenia obszarów zastosowań i pomiaru skuteczności badań. (fragment tekstu)
EN
The article presents basic methodological approaches in qualitative research and stages of the development of this research. The evolution of methods of qualitative research toward the research based on projection techniques, creative surveys and experimental inquiry is shown. The methods of qualitative research on every stage of their realization (i.e. exploration, analysis and qualification of results) are presented.Finally, the conditions of integration and penetration of qualitative and quantitative approach are detailed. (original abstract)
XX
Bezdzietne osoby starsze znajdują się w trudnej sytuacji, gdy potrzebują wsparcia. W Polsce opiekę seniorom zapewniają bowiem głównie dorosłe dzieci. Celem artykułu jest przedstawienie wyników analiz otrzymywania wsparcia przez bezdzietne osoby starsze, ich doświadczeń w tym zakresie, a także opinii na temat możliwości skorzystania z różnych form opieki formalnej i nieformalnej. W tym celu wykorzystano dane pochodzące z badania jakościowego przeprowadzonego wśród takich osób w Polsce. Wyniki analiz pokazują, że w sytuacji chwilowego pogorszenia się stanu zdrowia seniorzy bez potomstwa mogą liczyć na osoby z ich sieci społecznych (sąsiadów, przyjaciół, dalszych krewnych). Natomiast w razie poważnej choroby czy niesamodzielności wsparcie instytucjonalne wydaje się jedynym - chociaż wcale nie pożądanym - rozwiązaniem dla tych osób. (abstrakt oryginalny)
EN
When there is the need for support, the childless elderly find themselves in a difficult position. In Poland, care for the elderly is mostly provided by adult offspring. The article's aim is to provide the results of analysis into the support received by childless older people, their experience in this field, as well as opinions on how to benefit from different forms of formal and informal care. Data from a qualitative survey carried out among such persons in Poland were used for this purpose. The results of the analyses show that in the event of temporary health deterioration, seniors without children can count on members of their social networks (neighbours, friends, distant relatives). On the other hand, in the case of serious illness or any lack of self-reliance, institutional support appears to be the only - although not desirable - solution for such people. (original abstract)
XX
Omówiono wyniki badań higroskopijności papierów powlekanych polietylenem produkcji Kostrzańskich Zakładów Papierniczych.
EN
The aim of the investigation was a determination if enriched paper stored in different humidity conditions of air, while changing its humidity, preserves its barrier and mechanical properties. The authors analyzed paper enriched with polythene with varied basis and coating weights, enriched with polythene and chloride vinylidene copolymer, and base paper for coating. All in all 6 types of paper of Polish make were used in the analysis. Adsorptive proporties and impact of the humidity of the wrapping paper on its selectes properties were determined. The research made it possible to represent mathematically the inter-dependencies of the following properties: permeability of water vapour, tearing load and expansion due to water content. (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono wyniki testów mikrobiologicznych przeprowadzonych na próbie dziesięciu mleczek kosmetycznych. Mleczka kosmetyczne "Finezja", "Florina", "Cerelis" oraz "Aloesowe" wykazały całkowitą czystość mikrobiologiczną i nie stwierdzono w nich obecności drobnoustrojow szczególnie niebezpiecznych dla zdrowia.
EN
Ten popular cosmetic milk products were analysed microbiologically. From among the ten tested products only three were completely microbiologically pure. They were: "Aloe Hilk", "Cerelis", and "Fiorina". The other products contained some microorganisms. By Polish Standard the admissible levels of cosmetic milk contamination with bacteria and Aspergillaceae are 10,000/cm3 and 100/cm3, respectively. Two of the analysed products, "Izabella" and "Wiosenne" exceeded those limits. (original anstract)
XX
Sacharoza wykorzystywana jest w produkcji wielu artykułów żywnościowych. Stanowi również składnik ścieków przemysłu spożywczego, zwłaszcza cukrowniczego. W prezentowanym opracowaniu przedstawiono badania nad możliwością degradacji śladowych ilości sacharozy dla poprawy jakości wody, prowadzone w modelowych układach fotokatalitycznych: UV/sacharoza/H2O/TiO2, UV/sacharoza/H2O/H2O2/TiO2 oraz UV/sacharoza/H2O. Stopień degradacji sacharozy określano na podstawie pomiarów ChZT. Stwierdzono, że degradacja sacharozy zachodziła najbardziej efektywnie w obecności nadtlenku wodoru, w układzie UV/sacharoza/H2O/H2O2/TiO2. Charakter zmian wartości pH naświetlanych mieszanin świadczy o tworzeniu się pochodnych kwasowych fotoutleniania sacharozy. Prezentowane wyniki wskazują, że badane procesy fotokatalityczne, należące do tzw. procesów zaawansowanego utleniania (AOP, Advanced Oxidation Processes), mogą stanowić alternatywę dla tradycyjnych metod oczyszczania ścieków przemysłu spożywczego. (abstrakt oryginalny)
EN
Sucrose is used for manufacture of any food products. It is also contained in sewage waters from food industry. In this report results on the degradation of traces of sucrose in water to improve water quality are presented, using the next photocatalytic model systems: UV/sucrose/H2O/TiO2, UV/sucrose/H2O/H2O2/TiO2, and UV/sucrose/H2O. Degradation of sucrose was determined by COD measurements. The most effective sucrose degradation was observed in the UV/sucrose/H2O2/TiO2 system. The nature of pH changes in the irradiated mixture, registered during photocatalytic reaction, show formation of acidic intermediates. It is concluded that the studied processes, which belong to the so called Advanced Oxidation Processes (AOP), can be an alternative to the traditional methods of treatment of food industry wastewater. (original abstract)
XX
Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie walidacji jako sposobu oceny wyboru metody postępowania pod kątem zgodności ze stawianymi jej wymaganiami definiującymi metodę i pozwalającymi określić jej przydatność do określonych zadań. Postępowaniu walidacyjnego poddana została metoda refraktometrycznego oznaczania substancji rozpuszczalnych w sokach owocowych i warzywnych wg normy PN-EN 12143:2000. Za pomocą postępowania walidacyjnego sprawdzona została przydatność tej metody do oznaczania substancji rozpuszczalnych w sokach owocowych w laboratorium Katedry Towaroznawstwa Artykułów Spożywczych w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. (fragment artykułu)
EN
Each decision is biased with some level of uncertainty connected with the accuracy of taken activities. The crucial thing in solving particular assignment is the certainty weather the tools and means were chosen properly. It does not matter that it is chemical measurement or activity from the economical practise, validation procedure ensures the evidence of good choice. It is an objective confirmation that all stated requirements were fulfilled. The validation procedure includes the description of assignment and its realisation circumstances. It takes also into consideration costs, risk and technical requirements associated with the method. Thanks to the wide practical application of the validation procedure such approach of verifying is exploited in many arrangements connected with the quality systems both in laboratories and in food industry companies. The validation of the method, that was chosen to solve the problem, provides a lot of information about factors that have crucial impact on the quality of the final result. The right prepared method description gives an opportunity to assess all available tools. The fundamental goal of this compilation was the introduction of the issues associated with method validation and finding solution in a rational way. (original abstract)
XX
Celem pracy było wyznaczenie rozmiaru próby pobranej w celu określenia jakości paszy. Hipotezę badawczą pracy sformułowano następująco: pobór jednej próby z worka paszy jest wystarczający, aby poprawnie określić jakość paszy. Zakres pracy obejmował przeprowadzenie dwóch eksperymentów badawczych dla mieszanek paszowych (8 i 12 składników), pobór prób podczas procesu workowania z 20 worków z trzech poziomów worka, określenie zawartości próbek oraz porównanie zawartości próbek pobranych z trzech poziomów. Analiza statystyczna polegała na wykorzystaniu testów statystycznych: jednoczynnikowej analizy wariancji lub testu Kruskala-Wallisa, do określenia czy występują istotne statystycznie różnice pomiędzy udziałem procentowym poszczególnych składników dla trzech poziomów poboru prób. Testy statystyczne wykazały w większości przypadków, że nie występują istotne statystycznie różnice pomiędzy udziałem procentowym poszczególnych składników dla trzech wysokości poboru prób pobranych z worków (ok. 3% objętości), tak więc wydaję się, że jedna próba (ok. 1% objętości) jest wystarczająca do oceny na tej podstawie stanu mieszaniny. Niemniej jednak należy powtórzyć eksperyment dla mieszaniny i wykonać obliczenia powtórnie. Otrzymane wyniki testów statystycznych świadczących o braku różnic pomiędzy składami procentowymi trzech poziomów prób skłaniają do wysunięcia wniosku o równomiernym rozkładzie komponentów w workach.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this study was to determine the size of the collected sample to describe the quality of feed. Research hypothesis was formulated as follows: the collection of a sample from the bag of feed is sufficient to properly determine the quality of the feed. The scope of research included conducting two research experiments for feed mixture (8 and 12 ingredients), sampling during the bagging from 20 bags from three levels of the bag, determining the content of samples and compare the content of samples taken from three levels. Statistical analysis was based on the use of statistical tests: one-way analysis of variance or Kruskal-Wallis test to determine whether there are significant differences between the percentage share for three levels of sampling. Statistical tests showed that there are no statistically significant differences between the percentage of the individual components of three levels of samples taken from bags (about 3% of volume), so it seems that one sample (about 1% of volume) is sufficient to assess the mixture quality on this basis. However, the experiment should be repeated and the calculation should be repeated as well. The results of statistical tests proving no differences between the configurations of three levels of samples incline to make a conclusion about evenly distributed components in bags.(original abstract)
XX
W niniejszym artykule zaproponowano dwie miary empiryczne dotyczące zagadnienia tożsamości mechanizmów zmian cech jakości wyrobów. Następnie przedstawiono doświadczenie i dokonano analizy jego wyników. Na koniec przedstawiono miary empiryczne.
EN
On the basis of previous authors' papers two empirical measures concerning similarity of mechanisms of attribute changes of goods quality. (fragment of the abstract)
XX
W Polsce zwiększa się konkurencja między instytucjami finansowymi na rynku. Ważnym źródłem tworzenia przewagi konkurencyjnej banku i instytucji ubezpieczeniowej staje się jakość świadczonych przez nie usług. W artykule omówiono wyróżniki jakości usług finansowych, metody analizy danych w badaniu jakości usług, sposoby poprawy jakości usług, strategie poprawy jakości usług.
XX
Luteina, zeaksantyna i astaksantyna zaliczane są do ksantofili, czyli hydroksylowych pochodnych karotenów - związków o silnych właściwościach prozdrowotnych. Wpływają one na prawidłowe funkcjonowanie wielu układów i narządów. Z uwagi na brak możliwości syntetyzowania wymienionych ksantofili przez organizm człowieka oraz stosunkowo małe ich spożycie z żywnością powstaje coraz szersza gama suplementów umożliwiających uzupełnianie niedoborów tych związków. Celem pracy był przegląd suplementów diety zawierających luteinę, zeaksantynę oraz astaksantynę, dostępnych od 5 lipca do 31 października 2019 roku na polskim rynku. Charakterystykę suplementów diety przygotowano na podstawie informacji zamieszczonych na opakowaniach, ulotkach dołączonych do tych opakowań, jak również znajdujących się na stronach internetowych aptek, sklepów zielarskich i sklepów z odżywkami. W badanym okresie stwierdzono obecność 233 takich preparatów, w tym 72 z luteiną, 2 z zeaksantyną, 42 z astaksantyną, 105 z luteiną i zeaksantyną, 6 z luteiną i astaksantyną oraz 6 zawierających wszystkie 3 karotenoidy. Zawartość omawianych związków w zalecanej dziennej dawce zależała przede wszystkim od wskazań do stosowania tych preparatów i wahała się w zakresie 0,02 ÷ 40 mg luteiny, 0,032 ÷ 9 mg zeaksantyny oraz 0,005 ÷ 40 mg astaksantyny. Suplementy diety zawierające luteinę (62 % preparatów) i zeaksantynę (84 % preparatów) były przeznaczone do stosowania w celu zapewnienia prawidłowego widzenia. W przypadku preparatów z astaksantyną wskazywano działanie kompleksowe oraz z przeznaczeniem dla osób ze schorzeniami układu sercowo-naczyniowego (po 28 %). (abstrakt oryginalny)
EN
Lutein, zeaxanthin and astaxanthin are classified as xanthophylls, viz. hydroxyl derivatives of carotenes, which are compounds showing strong health-promoting properties. They affect proper functioning of many internal systems and organs. Human body is not able to synthesize the above mentioned xanthophylls and their intake with food is relatively low, therefore the range of dietary supplements with those compounds keeps developing and shortage thereof may be replenished. The objective of the research study was to review dietary supplements containing lutein, zeaxanthin and astaxanthin, that were available in the Polish market in a period from 5th July to 31st October 2019. The profile of dietary supplements was developed on the basis of information on the packets, in the leaflets attached to those packets and on information on the websites of pharmacies, herbal stores and nutrients- selling stores. Within the period studied 233 dietary supplements were found: 72 with lutein, 2 with zeaxanthin, 42 with astaxanthin, 105 with lutein and zeaxanthin, 6 with lutein and astaxanthin and 6 with all three carotenoids. In a recommended daily dose, the content of the compounds discussed depended, first of all, on the indications for use of the preparations and it ranged 0.02 ÷ 40 mg as for lutein, 0.032 ÷ 9 mg as for zeaxanthin and 0.005 ÷ 40 mg as for astaxanthin. The dietary supplements containing lutein (62 % of preparations) and zeaxanthin (84 % of preparations) were intended to ensure proper vision. In the case of preparations with astaxanthin, their comprehensive effect was pointed out and they were recommended for use in persons with cardiovascular diseases (28 % for each). (original abstract)
XX
Środki konserwujące są dodawane do kosmetyków w celu zachowania ich pożądanej jakości. Obecnie istnieje kilka testów sprawdzających skuteczność takiego utrwalania, między innymi S&M KOKO Test i Farmakopea Polska. W przygotowaniu są dwie ważne normy ISO dotyczące oceny skuteczności konserwacji kosmetyków. Do momentu ich wprowadzenia producenci nie są zobligowani do wykonywania badań w tym zakresie. W ramach działalności SKN INVENTUM zostały przeprowadzone badania skuteczności konserwacji kosmetyków z wykorzystaniem S&M KOKO Testu oraz jego zmodyfikowanej wersji. Przeprowadzone w niniejszej pracy doświadczenia pozwoliły na wykazanie niedoskonałości S&M KOKO Testu. (abstrakt oryginalny)
EN
Preservatives are added to cosmetics in order to maintain their desired quality. Nowadays there are several tests to check the efficiency of preservatives in these cosmetics, for example S&M Koko Test and Farmakopea Polska. In preparation there are two important ISO standards concerning the effectiveness of cosmetics' preservation. Until their introduction, the producers had not been obligated to carry out research in these areas. The activity of SKN INVENTUM efficiency studies were conducted using the preservation of cosmetics, Koko test and its modified version. Conducted experiments in these areas allowed us to demonstrate the inadequacy of S&M KOKO Test. (original abstract)
XX
Celem pracy było zbadanie wpływu różnych grubości warstw powłok emalii, na niektóre własności użytkowe wyrobów emaliowanych. Posłużono się następującymi badaniami: odporności termicznej emalii; odporności emalii na uderzenie; czasu potrzebnego do zagotowania wody w naczyniu; czasu powodującego spadek temperatury wody w naczyniu. (fragment tekstu)
EN
As a result testing effect of enamel coating thickness on selected utility parameters of kitchen utensils the author determined the best thickness which does not exceed the value given in PN and at the same time improves the utility. (original abstract)
XX
Autor wykorzystał metodę multyplikacyjną do oszacowania jakości chłodziarek domowych i stwierdził, że metoda pozwala na określenie jakości wszystkich pozostałych artykułów gospodarstwa domowego o podobnym typie.
EN
The author used multiplication method to quantify quality of refrigerator and concluded that the method made it possible to determine quality of all the other household goods of the similar type. (original abstract)
XX
Głównym celem niniejszego artykułu jest prezentacja propozycji doboru struktury kryteriów w ocenie jakości interfejsu użytkownika wybranych bankowych aplikacji mobilnych w Polsce. Celami pobocznymi są przedstawienie metody konwersji oraz prezentacja zasadniczych wyników z przeprowadzonych badań. W opracowaniu zaprezentowano i uzasadniono dobór kryteriów oceny oprogramowania. W dalszej części opisano użyte w badaniu narzędzie i przedstawiono metodę, z wykorzystaniem której dokonano analizy otrzymanych wyników. Następnie opisano zrealizowane badanie i omówiono otrzymane główne wyniki. Artykuł został zwieńczony wnioskami zarówno w obszarze doboru kryteriów oceny jakości interfejsu bankowego oprogramowania mobilnego, jak i interpretacji otrzymanych wyników badań. (abstrakt oryginalny)
EN
The main objective of this article is to present the structure of criteria used in evaluation of interface of selected mbanking applications in Poland. Secondary objective is to present conversion method and selected results of survey carried out using the method. Authors present the set of criteria and justify the selection. Also, the conversion method and selected results of the survey are introduced in the paper. Subsequently, the authors present key findings of the carried out survey. (original abstract)
XX
Celem pracy było zbadanie wpływu średnicy stempla na wartość wyznaczanego naprężenia granicznego gleby. Badania przeprowadzono na próbkach modelowych o średnicy 100 mm i wysokości 30 mm, wytwarzanych z materiału glebowego o uziarnieniu pyłu gliniastego i wilgotnościach 13,7 oraz 21,9% wag. Oznaczono następujące cechy użytego materiału: skład granulometryczny, gęstość fazy stałej, zawartość próchnicy, odczyn, granicę plastyczności i płynności oraz obliczono stopień wilgotności próbek. Wytworzone próbki były obciążane za pomocą maszyny wytrzymałościowej stemplami o średnicach: 20, 30, 50, 70, 80, 90, 96, 98 i 99 mm. Wartość naprężenia granicznego gleby wyznaczano metodą poszukiwania punktu przecięcia stycznych do krzywej naprężeń wtórnych i krzywej naprężeń pierwotnych (metoda klasyczna). Stwierdzono, że dla próbek o wilgotności równej 13,7 % wag. naprężenie graniczne nie zależy istotnie od średnicy stempla. Dla próbek o wilgotności 21,9% wag. naprężenie graniczne może zależeć istotnie od średnicy stempla. Na podstawie uzyskanych wyników sformułowano wniosek, że w badaniach naprężenia granicznego metodą jednoosiowych odkształceń stosunek średnicy stempla (d) do średnicy cylindra (D) powinien mieścić się w przedziale 0,3 ≤ d/D < 0,8.(abstrakt oryginalny)
EN
The objective of the paper was to investigate the impact of the plate diameter on the value of the measured pre-compaction stress of soil. The investigations were carried out on model samples with 100 mm diameter and 30 mm height made of the silt loam and the percentage moisture content of 13.7 and 21.9%. The following properties of the used material were measured: the granulation group, density of solid particles, humus content, reaction, plastic and liquid limit and the degree of saturation of samples. The samples were loaded with a testing machine using plates with varied diameters: 20, 30, 50, 70, 80, 90, 96, 98 and 99 mm. The pre-compaction stress value was measured with the method of searching for the crossing point of tangents with the secondary stress curve and original stress curve (a classic method). It was found out that for samples with saturation amounting to 13.7% of the moisture content the pre-compaction stress does not significantly depend on the plate diameter. For samples with saturation amounting to 21.9% of the moisture content the pre-compaction stress may significantly depend on the plate diameter. Based on the obtained results a conclusion was made that in the research on the pre-compaction stress with the method of uni-axial deformations, the relation of the plate diameter (d) to the diameter of the cylinder (D) should be within 0.3 ≤ d/D < 0.8.(original abstract)
XX
Praca stanowi kontynuację badań dotyczących różnic w szybkości sublimacji lodu czystego i zawartego w materiale porowatym, których wyniki opublikowano w Technica Agraria 12(1-2)/2013 (Diakun, Dolik, Kopeć "Szybkość sublimacji lodu swobodnego i lodu z tuszki szprota"). Wykorzystane w badaniach stanowisko pomiarowe uzupełniono o wymrażacz pary wodnej, który ma za zadanie zapobieganie przedostawaniu się wilgoci do pompy próżniowej oraz intensyfikację procesu sublimacji lodu. Wykonano porównawczo próby działania instalacji z wymrażaczem pary wodnej i bez wymrażacza. Materiałem badawczym (próbkami) były: bryłka lodu, zamrożone tuszki szprotów i lód zamrożony w gąbce (model materiału porowatego). Celem badań było sprawdzenie wpływu wymrażacza na warunki panujące w komorze podczas sublimacji oraz na szybkość procesu. Oceniono również różnice w szybkości sublimacji lodu: z powierzchni swobodnej, z tuszki ryby i zamrożonego w gąbce. Uzyskane wyniki wykazały znaczne zwiększenie szybkości sublimacji lodu podczas prowadzenia procesu z aktywnym wymrażaczem pary wodnej.(abstrakt oryginalny)
EN
This work is a continuation of research on the differences in the sublimation speed of free ice and ice contained in the porous material. The results of previous research were published in Technica Agraria 12(1-2)/2013 (Diakun, Dolik, Kopec "The sublimation speed of free ice and ice in the sprat carcass"). A test stand used in studies was supplemented by a cold trap to prevent the steam flow into the vacuum pump and for the intensification of the ice sublimation process. The comparative tests: with the cold trap and without were performed. The research material (samples) was in the form of ice nugget, frozen sprat carcasses and ice frozen within the sponge (porous material model). The aim of the study was to examine the cold trap impact on the conditions within the vacuum chamber during sublimation and the speed of the process. The differences in the sublimation speed for the free ice, the ice from the frozen sprat and from the model were rated. The results showed a significant increase in the sublimation speed during the process with the active cold trap.(original abstract)
XX
Oprócz generowania szerokiego wachlarza spektrum kropki w chmurze cieczy rozpylacze rolnicze zazwyczaj generują krople w różnych rozmiarach w zależności od ciśnienia i warunków fizycznych rozpylacza. Niniejszy artykuł bada standardowe rozpylacze płasko-strumieniowe w odniesieniu do wpływu ciśnienia roboczego i warunków fizycznych rozpylacza (nowe i zużyte rozpylacze). Rozmiar kropli oraz spektrum kropli wzdłuż osi wzdłużnej wzoru cieczy badano za pomocą urządzenia do dyfrakcji laserowej Sympatec GmbH Laser Diffraction. Obniżenie ciśnienia roboczego z 3 na 2, a następnie do 1 bar spowodowało powstanie większych kropli. Ponadto zastosowanie zużytych rozpylaczy (szczególnie przy niższym ciśnieniu) zmieniło rozmiar kropli, które miały powstać w przypadku nowych rozpylaczy. Rozpylacze płasko-strumieniowe wygenerowały szeroki wachlarz spektrum kropli wewnątrz chmury cieczy. Generalnie, małe krople (mniejsze niż 150 μm) koncentrowały się wewnątrz rozpylanego strumienia podczas, gdy duże krople (250-350 μm) znajdowały się na jego bokach (70 cm od linii środkowej).(abstrakt oryginalny)
EN
Agricultural nozzles usually produce a different drops size depending on the pressure and the physical condition (work life) of the nozzle besides producing a wide range of the drops spectrum in the spray cloud. In this paper the standard flat fan nozzles were investigated regarding the effect of the working pressure and the nozzle physical condition (new and worn nozzles). The size of drops and the spectrum of drops across the long axis of the spray pattern were examined by using Sympatec GmbH Laser Diffraction. Reducing the working pressure from 3 to 2 and then to 1 caused production of larger drops, also using worn nozzles (especially with lower pressure) changed the drops size which is expected to be produced from the new nozzles. The standard flat fan nozzles produced a wide range of the drops spectrum inside the spray cloud, generally small drops (less than 150 µm) concentrated in the middle of the spray pattern while the big drops (250-350µm) were situated on the edge positions (70 cm from the centerline) of the spray pattern.(original abstract)
XX
W artykule opisano przeobrażenia w postrzeganiu informatyki: od podejścia technicznego do usługowego. Wyjaśniono znaczenie stosowania modelowych podejść do zarządzania usługami informatycznymi. Wyjaśniono znaczenie zmian poziomu jakości w cyklu życia organizacji oraz połączono ten fakt z problematyką oceny jakościowej dojrzałości organizacji. Na bazie modelu Crosby'ego, który definiuje pięć stopni systemu zapewnienia jakości, podano zawartość i strukturę modelu dojrzałości organizacyjnej (Capability Maturity Model - CMM). Rozważono go z perspektywy możliwości wykorzystania praktycznego, jako podejścia oferującego wiele korzyści dla rozwoju projakościowego traktowania usług informatycznych. Przedstawiono pięć poziomów dojrzałości dla procesów zarządzania usługami informatycznymi. Wreszcie podano wnioski -korzyści ze stosowania modelowych, projakościowych podejść do zarządzania usługami informatycznymi. (abstrakt oryginalny)
EN
In the face of informatization of nearly every facet of business, a growing meaning and intense development of information technology (IT) infrastructure, assets and services can be observed. IT services use infrastructure and assets in supporting business processes. It should be remembered, that IT is something more than just another business tool. Without a skilful use of IT solutions, many besides business processes simply cannot be performed. In the article, the meaning of implementing model approaches to IT services management is explained. On the canvas of considerations concerning changing paradigms in perceiving informatization, a genesis of model approaches to managing IT services is built. Also, a meaning of quality level changes in time is explained, together with problems concerning organization maturity assessment. Then, in particular, IT services Capability Maturity Model is characterized from the perspective of practical applications. It is a tool offering many benefits for proactive and qualitative understanding of IT services. The structure and content of the model is described. At last -conclusions are listed, including advantages of implementing model approach to IT services management. (original abstract)
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.