Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 541

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 28 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  administracja publiczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 28 next fast forward last
1
100%
|
|
tom 243
EN
The concept of public-private partnership (PPP) is considered. The main essence of PPP is a cooperation between a public and a private sector in order to accomplishing public tasks. PPP has come into existence as a result of the need of changes in the previous, imperfect, traditional management model in the public sector. It is one of New Public Management elements. Applying of PPP by the public sector units is a sign of approval of transferring the methods used in private sector which acts in competition conditions to a public sector management. Introducing the competition leads to increasing the quality of provided services, reducing their prices and better using of economic resources. In Poland until 2005 only few projects based on PPP have been fulfilled what resulted from legal restrictions. Only enacted the law about public-private partner- ship in 2005 has given bases for creating effective forms of close collaboration among the public entities and the private sector. The statistical data proves that PPP has significant popularity and it is a form more and more often exploited of the cooperation between the public and private sector.
2
Content available remote Podstawy prawne zarządzania zasobami podmiotów administrujących
63%
PL
Istota i zakres zasobów będących w dyspozycji podmiotów wykonujących zadania państwa o charakterze administracyjnym, formy i procedury zarządzania tymi zasobami są wynikiem wielu czynników. Określa je stan organizacyjny państwa, świadomość społeczna, istniejące sposoby gospodarowania majątkiem publicznym i prywatnym, koncepcje filozoficzne, naukowe itd. Czynniki te wpływają na stan polityki, a w ostateczności – kształtują treść obowiązującego prawa, które określa procesy centralizacyjne i decentralizacyjne, koncentracyjne i dekoncentracyjne, tworzy zasady hierarchicznych odniesień omawianych podmiotów, wszelkie zależności organizacyjne między nimi, wynikające z procedur kontrolnych i nadzorczych. W ostateczności wyznaczane są normy mieszczące się głównie w prawie administracyjnym, ale także w innych gałęziach prawa, istotne dla miejsca, kompetencji i zadań omawianych podmiotów. Służą one głównie realizacji praw podmiotowych jednostki i efektywnemu dysponowaniu majątkiem publicznym, a poprzez to – racjonalnemu zarządzaniu zasobami, które na mocy obowiązującego prawa dostały się w obręb władztwa administracyjnego.
EN
The article examines factors affecting resources being at the disposal of entities performing the state’s administrative tasks as well as the forms and procedures of managing those resources.
3
Content available remote Ocena ryzyka w procesie decyzyjnym administracji publicznej współczesne wyzwania
63%
PL
Współczesna cywilizacja techniczna, która wytworzyła społeczeństwo informacyjne, społeczeństwo sieci, powoduje również zmiany w litosferze, hydrosferze i atmosferze naszej planety. Łatwo wyliczyć, ile gatunków zabija homo sapiens w ciągu każdego dziesięciolecia, ile niszczy roślin i zwierząt nie dla celów spożywczych, ale dla rozrywki. Człowiek unicestwia także własny gatunek. Nie mamy tu na myśli tylko wojen, zabójstw, morderstw, ale również fakt, że wytwory cywilizacji technicznej zabijają tysiące ludzi w wypadkach i katastrofach komunikacyjnych, budowlanych, w pożarach, w kopalniach, zakładach pracy, tak w przestrzeni powietrznej, jak i na morzu i na lądzie
EN
The contemporary technological civilisation that has created the information society, the network society, causes changes in the lithosphere, hydrosphere, and atmosphere of our planet, too. The Chernobyl disaster was a particularly tragic proof of the fact that we have entered an era of technologies that neither forgive mistakes nor tolerate negligence and lack of involvement. That poses special challenges to local and state government administration units.
EN
Changes in the management of the public administration are taking place in a very turbulent manner. The initial solutions for building a quality culture of the public organizations are supported by implementation of systems designed to combat corruption. Code of ethics for public officials and employees is getting better understood and the public officials themselves tend to constitute new ethics rules now. Additionally they have started to organize activities in order to eliminate unethical behavior. These innovative solutions of a spatial character are covering the entire country. This paper presents ethical problems, which cannot be solved by using only law regulations. It also presents an analysis of the implemented innovative measures like standards in public life, declarations on ethic, codes of ethics and ethics audits. These measures also include system solutions complaint with quality requirements.The most innovative solutions in the form of System of Counteracting Corruption Threats (System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym), which contains 27 requirements, are well implemented in the public institutions because they have the same structure as the requirements of ISO 9001.
6
Content available remote Etos w administracji publicznej
63%
PL
Naczelną zasadą działania administracji publicznej winno być przestrzeganie przepisów prawa. To jednak nie wystarcza, aby być dobrym urzędnikiem, pracującym w pozytywnie ocenianym urzędzie publicznym. Członkowie tak istotnej grupy zawodowej, jak pracownicy administracji publicznej powinni bowiem nie tylko przestrzegać prawa, ale także pamiętać o poszerzonych wobec nich wymaganiach etycznych. Oznacza to, że wykonywanie zawodu urzędniczego związane jest również z potrzebą przestrzegania takich zasad etycznych i moralnych , do których przestrzegania nie są w takim samym stopniu zobligowani pozostali członkowie społeczeństwa. W szczególności od urzędnika należy wymagać nie tylko sprawiedliwości, uczciwości, obowiązkowości, dyskrecji itp., ale przede wszystkim poczucia misji zawodu, dla którego najwyższą wartością jest dobro społeczeństwa. Prawo bowiem nakłada jedynie wymagania zewnętrzne, a etyka pochodzi od wewnątrz. Etyka cywilizacji łacińskiej niesie przeświadczenie, że tak życie prywatne, jak i publiczne, mają być poddane wymogom moralnym. A gdy w obrębie cywilizacji łacińskiej zaniecha się „kultu prawdy”, sprawiedliwości, szanowania wolności, musi nastąpić rozbicie społeczeństwa, upadek narodu, bezsilność państwa na zewnątrz, a zobojętnienie obywatelskie wewnątrz, albowiem poderwie się zasadniczo siły twórcze . Celem niniejszych rozważań jest ukazanie etosu urzędniczego jako warunku koniecznego dobrego funkcjonowania administracji publicznej, dla której podstawową wartością jest interes społeczny
EN
Ethos in the field of civil service as a branch of works ethics outlines certain patterns of behavior, both in everyday life and in particular situations. The quality of civil service does not only depend on appropriately designed organization and legal structures, well-trained officials or state-of-the-art equipment. Equally essential is also a system of values adopted by the officials. Those values determine the rules of everyday work life, they also influence workers’ attitudes, their ways of resolving problems and conflicts of interests. They also function as motivators and can be of crucial importance to the conscientious and lawful fulfillment of one’s official duties. Establishing a set of values enables to organize often competing values so that they stimulate the quality of the fulfillment of job requirements. Helpful in cultivating ethics is a dynamic development of institutionalization of those values in the form of designing and applying codes of ethics. It is not a matter of fashion (although, to some extent, it is a case) yet an answer to a particular demand. Firstly, it is the demand of more conscious citizens who in their daily encounters with civil service officials want their rights to be respected; the rights that are both of moral value, such as dignity and freedom, as well as those not defined by statutory protection. Secondly, it is an answer to the demand of people working in the civil service. Thirdly, it is the demand of the whole society to start not only legal but also ethical regulations in this matter. Such values enable to establish trust which is so vital in the realization of the basic task that civil service is to fulfill, namely the common good.
7
Content available remote Procesy decyzyjne w administracji – wybrane problemy
63%
PL
Administracja publiczna jest jednym z największych użytkowników środków technicznych i programowych teleinformatyki. Wzrost zapotrzebowania na informacje i rozszerzanie się obszarów stosowalności technologii teleinformacyjnych (ICT – Information and Communication Technologies) są dodatkowo przyspieszane przemianami instytucjonalnymi i funkcjonalnymi. Wynika to z faktu, że informacja jest podstawowym zasobem administracji, a większość z jej zadań polega na ciągłym gromadzeniu, przetwarzaniu, produkowaniu i przechowywaniu informacji. Nie wystarczają już systemy analityczne odwołujące się tylko do jednego źródła, wyłącznie do informacji zawartych w bazach danych.
EN
The article is an attempt at presenting vital elements of information systems in decision-making processes of crisis management. The authors discuss possibilities of applying simulation games in educating crisis management decision-makers and describe an innovative computer system which supports decision-making.
8
Content available remote Policyjne funkcje państwa w Polsce (wybrana problematyka)
63%
PL
Administracja publiczna współczesnego państwa demokratycznego ulega ciągłej ewolucji. Powoduje to nieustanne zmiany, obejmujące przede wszystkim przekształcenia form podmiotów administrujących, ich trybu działania, metod pracy i używanych środków do realizacji celu publicznego oraz konkretyzacji praw podmiotowych jednostki.
EN
In Polish legal writing the category of administrative police raises obvious interest. Its objective, subjective and functional presentation is of importance to determine activities concerning regulations and restrictions carried out by the administration what is tantamount to the clear marking of borderlines: the state – an individual. Functions of the police nature determine them in the special way. The essence of the administrative police oriented to protect socially important achievements (values, states) depends on many factors, the most important of which is the goal of actions taken by a given entity. Except for it, however, it is important to determine specificity of legal means, sanctions at a given entity’s disposal. The presented study does not exhaust the issues addressed in the title. It introduces a view on the essence of the administrative police as clearer and clearer formed function of various public and private entities.
PL
Zarządzanie jakością wprowadza mechanizmy stałego doskonalenia urzędu, przygotowuje instytucje publiczne do standardów wymaganych w Unii Europejskiej.
EN
The author reviews the changes taking place in the operation mode of public authorities. The analysis is performed on three levels: the whole institution, the processes implemented and individual posts. A particular emphasis is put on strategic, quality and information management.
PL
Przedmiotem artykułu są decyzje podejmowane prze wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, a także przez inspektorów Inspekcji Ochrony Środowiska i Inspekcji Sanitarnej oraz przez organy nadzoru budowlanego i górniczego, pozwalające na szybkie położenie kresu działalności zagrażającej środowisku.
EN
Decisions of village heads, mayors and cities presidents, as well as inspectors of Environmental and Sanitary Inspectorates and specified building and mining authorities, made to prevent or end quickly the activities with harmful effect on the environment, are the subject of the article.
11
Content available remote Usługi świadczone przez administrację publiczną
63%
PL
Współcześnie działalność administracji publicznej ma ogromny, niespotykany dotąd w historii wpływ na sytuację prawną jednostki. Znajduje to oddźwięk tak w opisowych charakterystykach administracji, jak i doktrynie nauki administracji i prawa administracyjnego. Jest to skutek niezwykłego wzrostu liczby dziedzin i problemów, które z woli ustawodawców zostają zakwalifikowane jako zadania administracji publicznej.
EN
Nowadays activities of public administration considerably influence the legal position of an individual. The article draws attention to areas which by the will of legislators have been categorised as public administration’s tasks.
PL
Decentralizacja jest jednym z podstawowych pojęć obecnych w dyskusji o współczesnym państwie. Istotne jest ustalenie miejsca i treści pojęcia decentralizacji w poglądach doktryny. Zauważamy, że w poglądach konstytucjonalistów zasada decentralizacji władzy publicznej nie znajduje ugruntowanej pozycji, mimo umiejscowienia tej zasady w rozdziale I Konstytucji RP, zgodnie przez autorów opisywanym jako zbiór podstawowych zasad ustrojowych Rzeczypospolitej Polskiej. Analiza pozycji z literatury zmusza do sformułowania przynajmniej kilku krytycznych wniosków. Rzuca się w oczy między innymi nadmierne korzystanie z poglądów doktryny prawa administracyjnego i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Nie obserwuje się też refleksji teoretycznych nad instytucjami prawa konstytucyjnego czy wręcz założeniami ustrojowymi wyrażonymi w Konstytucji. Przyczyną takiego stanu rzeczy może być dostrzegany przez niektórych przedstawicieli doktryny głęboki kryzys nauki prawa konstytucyjnego
EN
Decentralisation is one of the basic notions existing in the discussion on the modern country. What is important is to establish the place and definition of the notion of decentralisation in the doctrine. It can be noticed that in the views of the constitutional law specialists, the rule of decentralisation of the public authority is not well established, even though it is described in Chapter I of the Polish Constitution, unanimously described by the authors as the set of basic constitutional principles of the Republic of Poland. The analysis of the items included in the bibliography allows to formulate at least a couple of critical conclusions. The excessive use of views of the doctrine of administrative law and of the decisions of the Constitutional Court is striking. In addition, there are no theoretical reflections on the constitutional law institutions or even the constitutional laws arising from the Constitution. The reason for this state of affairs may be the deep crisis related to teaching constitutional law, which has been noticed by some of the representatives of the doctrine.
14
Content available remote Ewolucja uprawnień straży gminnych w Polsce.
63%
PL
Wraz z wejściem w życie ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym (obecnie: ustawa o samorządzie gminnym) nastąpiło odtworzenie w Polsce idei funkcjonowania samorządu terytorialnego, wprawdzie początkowo jedynie na poziomie gminy, jednak z punktu widzenia żywotnych interesów mieszkańców – był i jest to poziom najistotniejszy. Przesłanką tego rozwiązania było systemowe rozwiązanie kwestii zapewnienia bezpieczeństwa społeczności lokalnej jako uzupełnienie działalności policji.
EN
Since the Act of the 8th of March 1990 on Local Government entered into force (currently: the Act on Commune Self-Government), the idea of the functioning of local government units in Poland has been restored. Although at first, it was only at the level of a commune, from the perspective of the vital interests of citizens – it was and still is the most important level. The reason for choosing that solution was the systemic solution used to ensure security for local society in addition to the activity of the police
15
Content available remote Administracja podatkowa po 1989 roku
63%
PL
W artykule szczegółowo scharakteryzowano przemiany w polskiej administracji podatkowej które rozpoczęły się w 1989 roku. Podjęto także próbę oceny tychże zmian.
EN
Abstract: In the article, the changes in Polish tax administration, which started in 1989, were described in detail. The attempt to evaluate these changes was made.
16
Content available remote Boso, ale w ostrogach
51%
EN
The aim of the article is the presentation of the agreement as the form of activity of public administration. These forms are being defined as the predicted type determined by the law of the specific activity of the administrative body. The attempts of systematization of forms of action of public administration take into account various criteria. Among others to these forms are numbered administrative acts, normative acts, forms of factual activities and agreements. The last years brought special interest in the problems of bilateral forms of the activity of public administration, above all agreements in the nearly administrative. The agreements as the legal form of the activity of administration are divided into two fundamental groups. The first group contains agreements of civil law. In the second group there are public legal agreements. Based on the more detailed division, double-sided forms of action of administration include civil agreements, administrative agreements, administrative arrangements and settlements. The use of construction of legal agreement in the sphere of actions of public administration has its own specific. The doctrine of public law indicates the characteristic features of used agreement at the level of public law.
PL
Artykuł ma na celu przedstawienie umowy jako formy działania administracji publicznej. Formy te definiowane są jako przewidziany prawem określony typ konkretnej czynności organu administracji. Próby usystematyzowania form działania administracji publicznej uwzględniają rozmaite kryteria. Do form tych zaliczane są m.in. akty administracyjne, akty normatywne, formy działań faktycznych i umowy. Ostatnie lata przyniosły szczególne zainteresowanie problematyką dwustronnych form działania administracji publicznej, przede wszystkim umów w prawie administracyjnym. Przyjmuje się pogląd na temat podziału umów jako prawnych form działania administracji na dwie zasadnicze grupy. Do pierwszej zaliczają się umowy prawa cywilnego, do drugiej zaś umowy o charakterze publicznoprawnym. Na podstawie bardziej szczegółowego podziału dwustronne formy działania administracji obejmują umowy cywilne, umowy administracyjne (publicznoprawne), porozumienia administracyjne i ugody. Wykorzystanie konstrukcji prawnej umowy w sferze działań administracji publicznej ma swoją specyfikę. Doktryna prawa publicznego wskazuje na charakterystyczne cechy umowy wykorzystywanej w płaszczyźnie prawa publicznego.
PL
Prawo do sądu to prawo do rozpoznania sporu o zgodność z prawem działania lub bezczynności organu wykonującego administrację publiczną. Cel ten realizowany jest w drodze postępowania, które gwarantuje stronom prawo do czynnego w nim udziału przez zapewnienie prawa do obrony, możliwość przygotowania się do obrony i udział w czynnościach rozpoznania sporu . Prawem stron i uczestników postępowania jest zatem możliwość przygotowania się do obrony oraz możliwość poznania stanowiska strony przeciwnej. Z tej przyczyny w postępowaniu przed sądami administracyjnymi doniosłe znaczenie mają doręczenia wszelkich pism i dokumentów, będących często dowodami pojawiającymi się w danej sprawie, dokonywane zarówno skarżącym, organom, jak i uczestnikom postępowania.
EN
The Act of 12 February 2010, which entered into force on 10 April 2010, on changing the Act Law on Proceedings before Administrative Courts, amended the provisions of the Act of 30 August 2003 Law on Proceedings before Administrative Courts, amongst other things, on regulations concerning deliveries performed in Poland, within court and administrative proceedings (Art. 65 of the Law on Proceedings before Administrative Courts), and deliveries made abroad (Art. 299 and Art. 300 of the Law on Proceedings before Administrative Courts). This publication points out that the regulations of the Act Law on Proceedings before Administrative Courts, concerning deliveries performed in Poland basically do not raise any significant doubts, due to the unambiguous resolution of the possibility of delivering letters to post office boxes and at a post restante address. If letters are delivered abroad, despite providing details and explanations, in accordance with the postulates of representatives of legal thought and opinions of case-law experts, the wordings of Art. 299 and Art. 300 of the Law on Proceedings before Administrative Courts, the interpretation of these regulations still brings about a range of complications. According to the author, the lack of correspondence between the postal regulations and the Act on Proceedings before Administrative Courts, constitutes the most significant problem. In order to eliminate the difficulties which appear in connection with this situation and to avoid the accusation of discrimination of entities residing or having their registered office outside Poland de lege ferenda, it is postulated that Art. 83 § 3 of the Law on Proceedings before Administrative Courts should be changed as soon as possible. This amendment should consist in replacing the phrase „at a Polish postal facility” with the phrase „at a postal facility”. Such a wording of this regulation would ensure actual equality of entities appearing in court and administrative proceedings.
first rewind previous Strona / 28 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.