Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  TPD
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przedstawiono wyniki badań katalizatorów nilowych i niklowych promotowanych niewielkimi ilościami molibdenu, przeznaczonych do reformingu parowego węglowodorów, metodami temperaturowo-programowanymi. Zastosowanie TPR oraz TPD wodoru, amoniaku i pary wodnej pozwoliło na stwierdzenie różnic we właściwościach katalizatorów. Wprowadzenie dodatku Mo powoduje utrudnienia redukcji NiO, zwiększa ilość silnie wiązanego wodoru i pary wodnej, natomiast nie zmienia kwasowości nośnika.
EN
The paper presents the results of nickel catalysts without and with a molybdenum promoter used for steam reforming of hydrocarbons. The studies were performed with the temperature-programmed method. The use of TPReduction, TPDesorption of hydrogen, ammonia or steam enabled to find out the differences in the properties of catalysts. The introduction of Mo results in the decreasing of the NiO reduction rate, increasing the amount of strongly bonded hydrogen and steam but it does not change the support acidity.
EN
Carbon xerogels (CXs) synthesized from resorcinol and formaldehyde under different pH conditions were investigated. Both the textural and surface properties of the CXs depend closely on the pH used in the synthesis procedure. Concerning the texture, the mesoporous surface area (Smeso) increases and the micropore volume (Vmicro) decreases as the pH increases; concerning the surface chemistry, surface oxygen functional groups were easier to be created (by O2) on CX synthesized at lower pH. Application of these CXs as support of gold catalysts was also studied. Results showed that the oxygen activated CX that was synthesized at moderate pH (i.e., pH 6.0) was the most favorable support for gold catalysts used in selective oxidation of benzyl alcohol by molecular oxygen in liquid phase, due to the adequate amounts of surface oxygen functional groups created on the surface. [...]
3
Content available remote Reaktywność powierzchniowa tlenku wapnia w stosunku do dwutlenku węgla
80%
PL
Przedmiotem poniższej pracy są badania reaktywności powierzchniowej tlenku wapnia, zarówno monoskładnikowego, jak i dotowanego jonami alkalicznymi Na+ i K+, w stosunku do CO2. Dla scharakteryzowania właściwości fizykochemicznych badanych układów zastosowano metody BET i temperaturowo programowanej desorpcji (TPD). W pracy przedstawiono również ocenę wpływu dodatku metalu alkalicznego na aktywność i selektywność badanych materiałów katalitycznych w reakcji utleniającego sprzęgania metanu.
EN
The surface reactivity of calcium oxide (both monoxide and doped with Na+ and K+ ions) towards carbon dioxide was measured in wide temperature range 25-900°C, using BET and TPD methods. The influence of alkaline metals on the catalyst activity and selectivity was tested in the reaction of the oxidative coupling of methane.
4
Content available remote Efekty SMSI w katalizatorach Pt/WO3/Al2O3
80%
PL
W pracy porównano właściwości adsorpcyjno-desorpcyjne katalizatora 3.5%Pt/10%WO3/Al2O3 z klasycznymi układami 3.5%Pt/Al2O3 i 4.7%Pt/TiO2. Przedstawiono możliwość wykorzystania chemisorpcji i metod z programowanym wzrostem temperatury do określenia warunków indukowania i typu występującego stanu SMSI. Określono także różnice aktywności katalitycznej tych układów i ich selektywności w zależności od rodzaju i stopnia wywołanego stanu SMSI w reakcji uwodornienia aldehydu krotonowego.
EN
The adsorptive-desorptive properties of 3.5%Pt/WO3/Al2O3 catalyst with the classic systems Pt/Al2O3 and Pt/TiO2 were compared in this paper. We also presented possibilities of the application of chemisorption and the temperature-programmed methods to determine the SMSI effect. The activity and selectivity of these catalysts in the croton aldehyde hydrogenation depend on SMSI type.
5
Content available remote Temperaturowo programowane techniki w badaniach katalizatorów zeolitowych
80%
PL
W pracy określono wpływ warunków preparatyki i składu chemicznego katalizatorów na kwasowość, podatność na redukcję, aktywność oraz selektywność, a także na stopień ich zakoksowania i charakterystykę osadów koksowych. Przedmiotem badań były katalizatory niklowe do procesu selektywnego hydrokrakingu węglowodorów zawierające 20-50% mas. zeolitu, Ni, H-ZSM-5. w części literaturowej przedstawiono zastosowanie temperaturowo programowanych technik w odniesieniu do zeolitów stosowanych w preparatyce katalizatorów do procesu katalitycznego odparafinowania frakcji olejowych
EN
This work presents an influence of preparation conditions and chemical content of catalysts on acidity, susceptibility to reduction, activity, selectivity and characteristic of carbon deposit. The studies concerned nickel catalysts to the process of hydrocarbon selective hydrocracking including 20-50 weight % Ni, H-ZSM-5 zeolite. In literature part there was presented the application of temperature-programmed techniques referring to zeolites used in catalysts preparation to catalytic process of oil dewaxing.
6
80%
PL
Para wodna zakłóca badania katalizatorów nikiel/tlenek glinowy metodami temperaturowo-oprogramowanej redukcji (TPR) oraz temperaturowo-programowanej desorpcji (TPD) wodoru. W przypadku pomiarów TPR para wodna stymuluje reakcję tlenku niklawego z tlenkiem glinowym prowadząc do powstawania powierzchniowego glinianu niklawego. W przypadku pomiarów TPD wodoru para wodna reaguje z powierzchniowym niklem w wyniku czego powstaje wodór. Analogiczne reakcje zachodzą przy badaniu innych katalizatorów metalicznych.
EN
Water vapour significantly perturbs examinations of nickel/alumina catalyst by temperature-programmed reduction (TPR) and temperature-programmed desorption (TPD) of hydrogen. In the case of the TPR measurements water vapour stimulate interaction of nickel oxide with alumina to surface nickel aluminate. In the case of the TPD measurements water vapour reacts with surface nickel forming extra hydrogen. Similar reactions proceed also in the case of other supported metal catalysts.
7
Content available remote Oxygen adsorption on magnesium oxide
80%
EN
The low temperature range adsorption of oxygen on the surface of magnesium oxide was investigated. The temperature-vacuum treatment of MgO above 800K resulted in the appearance of the low coordinated surface magnesium ions, most likely responsible for the relatively strong oxygen adsorption effects.
PL
Przeprowadzono badania niskotemperaturowej adsorpcji tlenu na powierzchni tlenku magnezu stosując metody TPD i EPR. Wysokotemperaturowa kalcynacja (powyżej 800K) MgO w próżni powoduje odsłonięcie niskoskoordynowanych jonów magnezu na powierzchni tlenku odpowiedzialnych za relatywnie silne efekty adsorpcji tlenu.
PL
Tematem niniejszej publikacji jest przegląd i próba ogólnej wykładni i analizy ratio legis oraz modus operandi podstaw w prawie międzynarodowym, europejskim i w krajowym prawie polskim ochrony praw dzieci i młodzieży w życiu codziennym przed przemocą, osieroceniem społecznym oraz innymi patologiami w konfrontacji z różnymi aspektami praktyki w zakresie stosowania odnośnych unormowań prawnych i inicjatyw społecznych. Autorzy publikacji omawiają wybrane modelowe i systemowe problemy organizacji i formy instytucjonalnej ochrony praw dziecka. Są one przedstawione w dwu uzupełniających się, komplementarnych sferach zinstytucjonalizowanej ochrony praw dzieci i młodzieży. Pierwsza z nich, to sfera instytucjonalnej działalności publicznopaństwowej i samorządowej. Druga z nich, to szeroko pojmowana, tylko skrótowo i wybiórczo z konieczności przedstawiona, sfera działalności pozarządowej - inicjowanej i realizowanej przez bardzo liczne i bardzo różne organizacje społeczne i osoby fizyczne. Autorzy omawiają w swojej pracy tylko działalność największych organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną praw i interesów dzieci i młodzieży, oraz niektóre najnowsze inicjatywy społeczne o różnym zasięgu terytorialnym i profilu programowym. Działalność ta omawiana jest i oceniana jest w ujęciu diachronicznym (od początków po dziś). Wszystkie te złożone problemy społeczne, prawne oraz pedagogiczno-wychowawcze, omawiane są też pod kątem prewencyjnej oraz interwencyjnej skuteczności i przydatności w budowania i umacniania poczucia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.
PL
Metody temperaturowo programowane są obecnie szeroko stosowane w badaniach adsorbentów i katalizatorów. Umożliwiają one pomiary w warunkach pomiary w warunkach prowadzenia procesów lub w warunkach przygotowania adsorbentów i katalizatorów. W metodach tych badaną próbkę poddajemy działaniu odpowiedniego gazu przepływającego w sposób ciągły z określoną szybkością podczas liniowego wzrostu temperatury.
10
Content available remote Zastosowanie technik temperaturowo-programowanych w katalizie
70%
PL
Temat pracy dotyczy bardzo obszernego materiału zarówno teoretycznego, jak i doświadczalnego - podstawowego i technologicznego. W artykule zasygnalizowano niektóre, istotne zagadnienia dotyczące temperaturowo programowanych technik takich jak TPD, TPR, TPO i TPSR.
EN
The topic deals with a very wide range of theoretical and practical problems connected with temperature programmed methods. Some the most important aspects of TPD, TPR, TPO and TPSR are described.
PL
Przedmiotem pracy była ocena właściwości układu Pd/ZrO2-Al2O3. Wykonano badania adsorpcyjno-desorpcyjne palladu naniesionego na ZrO2 i ZrO2-Al2O3, które miały na celu określenie wpływu ZrO2 na właściwości adsorpcyjne powyższych układów i ich podatności na spiekanie. Wyznaczono dyspersję metalu, przeprowadzono temperaturowo programowaną desorpcję wodoru z wyżej wymienionych katalizatorów oraz wykonano badania temperaturowo programowanej redukcji.
EN
The aim of the paper was to discuss the properties of Pd/ZrO2-Al2O3 catalysts. Adsorption-desorption studies of palladium supported on ZrO2 and ZrO2-Al2O3 were carried out to determine the influence of ZrO2 addition on adsorption properties and susceptibility to sintering of these systems. TPD of hydrogen, TPR and TPO methods were used.
12
Content available remote Aparat do badania katalizatorów metodami temperaturowo programowanymi
70%
PL
Przedstawiono założenia konstrukcyjne budowanego w Instytucie Chemii Ogólnej i Ekologicznej aparatu do badań katalizatorów metodami temperaturowo programowanymi. Wady i zalety budowanego aparatu porównano z amerykańskim aparatem Ami-1 firmy Altamira.
EN
The present paper describes system for temperature programmed measurement constructed in the Institute of General Chemistry and Ecological, Technical University of Łódź. Comparison of this apparatus with Ami-1 (Altamira Instruments, USA), was discussed.
PL
Artykuł, stanowiący kontynuację studiów opublikowanych w poprzednim numerze, prezentuje funkcjonowanie poszczególnych placówek opieki całkowitej i placówek opieki otwartej (częściowej), działających w ramach RTPD w latach 1945–1949 i w ramach TPD w latach 1949–1952. Nacisk położono na działalność domów dziecka i przedszkoli, Centralnego Ośrodka Wychowawczego w Bartoszycach i teatru „Baj”. Omówiono również prowadzone przez RTPD dla dzieci i młodzieży akcje masowe, a specjalnie akcję zdrowotno-higieniczną i akcję letnią. Przedstawiono funkcjonowanie poszczególnych placówek opieki społecznej w strukturze TPD, kładącej główny nacisk na rozbudowę szkół świeckich kosztem pozostałych form opieki całkowitej i częściowej. Wzmiankowano również o najwybitniejszych wychowankach RTPD i TPD.
EN
Residential institution were the most important form of child care provided by the Workers’ Society of Friends of Children. They were divided into two categories: centres financed and managed directly by the General Board of the WSFCh and much poorer houses of worse category – managed and financed by respective branches of the Society, usually short of money. This made the children under the Society care divided into two categories: the better ones and the worse. After 1946 the most representative of all centres was “Our Home” named after Maryna (Maria) Falska, where the most gifted and smart children were put. Centres of high priority, closely related to the ideological principles of the Society, were kindergartens: factory and district ones (managed by the WSFCh). An important role was played by common rooms the number of which was gradually increasing. The Society organised special mass actions to improve health of children, their recreation time and cultural development. An original form of cultural education within the WSFCh’s activity were theatres for children (there was five of them in June 1946). After the creation of Society of Friends of Children (May 1949) the so-called “rescue” and care activities were progressively limited, which meant that many centres managed so far by the Workers’ Society of Friends of Children and Society of Friends of Children went under the state administration; it were mainly children’s homes, youth homes, homes for young children, care centres for mothers with children, train stations centres, kindergartens, nurseries, season kindergartens, and others.
EN
The article assesses the compatibility of the new Tobacco Products Directive (TPD) with the Polish Constitution. It concludes that although the Polish Constitutional Tribunal remains in principle competent to review acts of EU law (including directives if certain conditions are met), the scope of such a review is very limited and consists only of assessing whether EU institutions acted within scope of the competences transferred to them. The same holds true for domestic measures which merely implement directives. As a consequence, any review of the TPD provisions will be very restricted and can hardly lead to their inapplicability on the Polish territory. The article also assesses the compatibility with the Polish Constitution of the plain packaging requirement, which is not provided for, but only suggested by the TPD. In this context, it concludes that the Tribunal will be fully competent to review any national measure that introduces such a restriction. Although the outcome of such a review cannot be predicted with certainty, the article posits that there are good grounds to believe that the plain packaging requirement will be considered constitutional (i.e. in particular with respect to those provisions of the Constitution which protect property and freedom of economic activity).
EN
The knowledge of the properties and a surface structure of catalysts and adsorbents is of great importance in the selection of these materials to the relevant objectives. Interesting structural information can be obtained in many ways, for example: with the use of spectroscopic or microscopic techniques or in direct examination of the adsorption isotherms. This article focuses on these last-mentioned methods, which can be a source of information on energy heterogeneity of the catalyst or adsorbent surface. Heterogeneity is usually determined by measuring adsorption isotherms of a selected adsorbate on the examined adsorbent, which is dependent of adsorbate coverage on the adsorbent relative to the equilibrium pressure under isothermal conditions. Among the many mathematical models describing this relationship particularly interesting is the adsorption isotherm model described by generalized integral Fredholm equation. The solution of this equation is density function with the assumed local isotherm model. There are different ways to solve the Fredholm equation, depending on measurement methods of obtained adsorption isotherms. For example, an application of static techniques (gravimetric or volumetric) needs to use advanced, sophisticated numerical methods for directly solving integral equations, other techniques (e.g. such as calorimetric or chromatographic) provide specific values that simplify these calculations. The resulting energy density function allows to observe active centers as peaks or inflections of the curve on the energy spectrum graph.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.