Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 242

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  jod
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
PL
Przedstawiono wyniki frakcjonowania metodą ekstrografii paku węglowego i naftowego. Uzyskane informacje natury chemicznej odniesiono do wyników rozdziału tych paków metodą kompleksowania z przeniesieniem ładunku (CTF) . Opisano zależność miedzy składem ekstrograficznym paków a wydajnością i właściwościami frakcji o różnej reaktywności chemicznej, uzyskanymi w wyniku ich rozdziału metodą kompleksowania jodem.
EN
Results of fractionation by using of extrographic method for coal-tar and petroleum pitches were presented. A received information was compared to data resulting ˇfrom a separation of pitches by the complexing method with charge transfer (CTF). A correlation between an extrographic composition of pitches, yield and properties of fractions of different chemical reactivity obtained from their separation by the complexing method with iodine, was described.
EN
Swelling of the salivary glands, also known as iodide or iodine mumps, is a rare adverse reaction to administration of iodine, a component steadily present in current contrast media and in a variety of medications. We report and compare with published literature the clinical and sonographic findings in a case of iodide mumps that developed after the intravenous administration of iodine-based contrast media for a contrast-enhanced computed tomography scan. The exact pathogenesis is unknown to date: based on sonographic appearance, we support the hypothesis of an acute inflammatory condition elicited by iodine accumulation in the salivary glands. The emergency care practitioner needs to be confident with the clinical symptoms as well as the sonographic findings and therapeutic options to successfully manage this condition.
PL
Obrzęk gruczołów ślinowych, zwany również w literaturze angielskiej iodide mumps, jest rzadkim działaniem niepożądanym spowodowanym podaniem jodu – składnika występującego obecnie w środkach kontrastowych i wielu innych lekach. Przedstawiono obraz kliniczny i ultrasonograficzny obrzęku ślinianek, który wystąpił w reakcji na jodowy środek kontrastowy, podany dożylnie w celu przeprowadzenia badania z wykorzystaniem tomografii komputerowej. Ponadto przedstawiony obraz porównano z innymi przypadkami opisanymi w literaturze. Dokładna patogeneza tego zdarzenia pozostaje nieznana. Na podstawie obrazu ultrasonograficznego skłaniamy się do poparcia hipotezy dotyczącej wystąpienia ostrego stanu zapalnego wywołanego akumulacją jodu w śliniankach. Lekarze oddziałów ratunkowych powinni znać objawy kliniczne i obraz ultrasonograficzny, a także metody leczenia w celu wdrożenia skutecznego postępowania w takich przypadkach.
3
Content available Ocena jodurii u studentek wydziału farmaceutycznego
100%
EN
The aim of the study was to examine iodine concentration in urine among the students of the Faculty of Pharmacy Medical University of Silesia in Katowice. Materials and Methods: Females filled anonymous questionnaire. It helped identify factors which may affect the iodine concentration. The study included 101 students. Morning urine samples was measured with PAMM method. Results: The average iodine concentration was 103,50565,71 μg/l. 49,5% of students had physiological concentration of iodine in urine. 7,9% students showed severe iodine deficiency (*20 μg/l), 16,8% had iodine concentration 20–50 μg/l, while a slight deficiency of this element in urine (50–100 μg/l) occurred in 25,8% of respondents.
PL
Cel pracy obejmował oznaczanie stężenia jodu w moczu wśród studentek Wydziału Farmaceutycznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Materiał i metody: Badane kobiety wypełniły anonimową ankietę. Miała ona pomóc w określeniu czynników, które mogą mieć wpływ na gospodarkę jodową ustroju. Wartość jodurii poniżej 100 μg/l świadczy o niedoborze jodu w organizmie. Badaniem objęto 101 studentek, u których przy użyciu metody PAMM określano stężenie jodu w porannej próbce moczu. Wyniki: Średnia wartość jodurii wynosiła 103,50565,71 μg/l. 49,5% studentek miało prawidłowe stężenie jodu w moczu, natomiast pozostałe wykazywały niedostateczną podaż tego pierwiastka z dietą. 7,9% studentek miało ciężki niedobór jodu w moczu (*20 μg/l), 16,8% posiadało jodurię w granicach 20– 50 μg/l, natomiast niewielki niedobór tego pierwiastka w moczu (50–100 μg/l) występował u 25,8% badanych.
EN
A simple and sensitive spectrophotometric method for the determination of iodine in various samples is described. The method is based on oxidation of iodide to iodate with bromine water and liberation of free iodine from iodate by addition of potassium iodide in acidic medium. The iodine is then reacted with leuco crystal violet and the crystal violet dye liberated shows maximum absorbance at 591 nm. Beer's law is obeyed over the concentration range from 0.04 to 0.36 mg l(-l) of iodine in a final solution volume of 25 ml. The molar absorptivity of the colour system is 5.6 x l OS l mol(-1) cm(-l). The method is free from the interference of other major toxicants. The analytical parameters have been optimized and the method has been applied to the determination of iodine in environmental samples i.e. tap water, sea water, soil, iodized salt and pharmaceuticals.
PL
Opisano prostą i czułą spektrofotometryczną metodę oznaczania jodu w próbkach różnego rodzaju. Metoda ta polega na utlenieniu jodków do jodanów za pomocą wody bromowej a następnie uwolnieniu jodu z jodanu przez dodanie jodku potasowego w kwaśnym środowisku. Jod doprowadza się następnie do reakcji z leuko formą fioletu krystalicznego z utworzeniem barwnika fioletu krystalicznego, który wykazuje maksimum absorpcji przy 591 nm. Prawo Beera jest spełnione w zakresie stężeń: 0.04-0.36 mg l(-1) jodu w końcowej objętości roztworu 25 ml. Molowy współczynnik absorpcji barwnego układu wynosi 5.6x10(5) mol(-1) cm (-1). Inne substancje toksyczne nie przeszkadzają oznaczeniu. Dokonano optymalizacji parametrów analitycznych i zastosowano opracowaną metodę do oznaczania jodu w próbkach środowiskowych tj. wodzie wodociągowej, wodzie morskiej, glebie, soli jodowanej i farmaceutykach.
EN
Plant biofortified with iodine may be an alternative source of this element in human diet. The purpose of the research was to determine the effect of fertilization on quality of green plant biological iodine. Iodine in the form of KIO3 or KI was applied to the soil or sprayed on the plants. Iodine application (2.50 or 5 kg ∙ ha–1) was split, with the first half applied together with spring nitrogen fertilization and the other half applied one month before sampling for laboratory tests. In all the tested combinations of fertilization iodine increases iodine content in green plants compared to control. The application rates and means of fertilization with iodine salts did not adversely affect the biological quality of the plants.
PL
Rośliny biofortyfikowane jodem mogą być alternatywnym źródłem tego pierwiastka w diecie człowieka. Celem badań było określenie wpływu nawożenia jodem na jakość biologiczną zielonych roślin pszenżyta. Jod w postaci KIO3 lub KI (2,50 lub 5 kg ∙ ha–1) był stosowany w glebie lub rozpylany na rośliny. Dawka jodu została podzielona, pierwszą połowę stosowano wraz z wiosennym nawożeniem azotem, a drugą połowę stosowano na jeden miesiąc przed pobraniem próbek do badań laboratoryjnych. We wszystkich badanych kombinacjach nawożenia jodem obserwowano wzrost zawartości jodu w zielonych roślinach pszenżyta w porównaniu do kontroli. Zastosowane dawki i sposoby nawożenia solami jodu nie wpłynęły negatywnie na jakość biologiczną zielonych roślin pszenżyta.
15
Content available Jod – metoda oznaczania
75%
PL
Metodę stosuje się do oznaczania jodu w powietrzu na stanowiskach pracy. Metoda polega na pochłonięciu jodu zawartego w badanym powietrzu w roztworze jodku potasu z dodatkiem etanolu, wytworzeniu barwnego kompleksu jodu ze skrobią i pomiarze absorbancji przy długości fali 590 nm. Oznaczalność metody wynosi 0,05 mg/m3.
EN
The method is based on the stopping of iodine in a mixture of potassium iodine solution and ethanol, creation of a colour complex of iodine and starch, and determination with spectrophotometry in a visible region. The determination limit of the method is 0.05 mg/m3.
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.