Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 196

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Wielowymiarowa analiza statystyczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
1
Content available remote Wybrane metody identyfikacji obserwacji oddalonych
100%
XX
W artykule podjęto próbę uporządkowania definicji obserwacji oddalonych. Zestawiono kilka, znacząco różniących się podejściem do problemu, metod identyfikacji obserwacji oddalonych: jednowymiarową metodę kwartylową, krzywe Andrewsa, metodę bazującą na odległości Mahalonobisa, metodę uwzględniającą lokalne zagęszczenie obser-wacji, metodę wektorów nośnych. Ponadto sprawdzono empirycznie, w jakim stopniu wy-brane metody pokrywają się we wskazaniach obserwacji oddalonych. Część empiryczną przeprowadzono na zbiorze danych [Diagnoza społeczna 2011].(abstrakt oryginalny)
EN
In the paper we try to set in order different definitions of outliers. We also col-late a few selected outlier detection techniques, which represent very different approaches to outliers identification: classical univariate method embodied in boxplots, Andrews' curves, methods based on Mahalonobis distance, local outlier factor method, support vector ma-chines. Moreover, we empirically examine the agreement between the results of outlier de-tection methods on the demanding dataset Social Diagnosis 2011(original abstract)
XX
Ocena procesów transformacji strukturalnej w krajach "przechodzących" z gospodarki centralnie planowanej do rynkowej należy niewątpliwie do ważnych problemów. Precyzja takiej oceny pozwala z pewnością określić skuteczność transformacji, osiągnięcie celu transformacji itp. Stąd też wydaje się, że przydatne w systemie oceny mogą być metody wielowymiarowej analizy porównawczej. Spośród wielu metod SAW, do identyfikacji transformacji strukturalnej obiektów gospodarczych można stosować metody klasyfikacji, metody porządkowania liniowego obiektów, metody badania podobieństw lub odległości między obiektami. W artykule zajmiemy się miarą podobieństwa obiektów, która może być przydatna w identyfikacji ich transformacji strukturalnej. (fragment tekstu)
EN
The method of the structural transformation identification is presented. Such a techniques is needed to investigate the structural changes among multivariate units undergoing process of radical changes. The technique is based on the units similarity measure. (original abstract)
XX
W artykule, na podstawie zgromadzonego w wyniku badania empirycznego materiału statystycznego, zaproponowano wykorzystanie dwóch metod wielowymiarowej analizy statystycznej w celu rozpoznania preferencji respondentów Szkoły Języków Obcych w Jeleniej Górze. Metodami tymi były drzewa klasyfikacyjne i skalowanie wielowymiarowe. (fragment tekstu)
EN
In the article a preference analysis using classification trees and multidimensional scaling is presented. Classification trees belong to the group of the exploration methods, exploited in searching and detecting relations occurring in the data. Presentation of the detected relations between the objects treated as points into multivariate space is the main goal of multidimensional scaling. The analysis of the preference of the students of the language school has been carried for the practical illustrating the possibilities of the simultaneous application presented methods. (original abstract)
XX
Przedstawiono historyczny rozwój metod analizy danych dyskretnych - budowa modelu (modele logit i probit), estymacja i weryfikacja. W obrębie tych zagadnień zaakcentowano wady podejść i historyczne próby ich przezwyciężenia. Następnie podjęto zagadnienie niejednorodności obserwacji, wskazując sposoby radzenia sobie z nią. Omówienie możliwości praktycznego wykorzystania prezentowanych metod ograniczono do zagadnień marketingowych.
EN
The paper presents historical development of the categorical data analysis for models with explicit response variables defined as well as models without such a distinction. Besides difficulties in model building we focus on methods and procedures for model testing and for the estimation of model parameters. Within these issues we emphasize the drawbacks of the models and historical trials to overcome them. The problem of data heterogeneity and methods that help to handle it were considered. Discussion of practical usefulness of categorical data analysis is limited to marketing problems.
XX
W artykule, na podstawie zgromadzonego w wyniku badania empirycznego materiału statystycznego, w celu określenia atrakcyjności szkół językowych działających w Jeleniej Górze zaproponowano wykorzystanie dwóch metod wielowymiarowej analizy statystycznej. Podjęto również próbę ustalenia czynników decydujących o podjęciu nauki języka obcego przez respondenta. Metodami wykorzystanymi w badaniu były drzewa klasyfikacyjne i skalowanie wielowymiarowe. Procedurę badania przeprowadzono dwuetapowo. W pierwszym etapie, na podstawie zbudowanego drzewa klasyfikacyjnego z wykorzystaniem algorytmu CHAID, wyodrębniono względnie jednorodne klasy słuchaczy szkół językowych ze względu na ich preferencje. W badaniu za zmienną objaśnianą przyjęto zmienną nominalną, której kategorie - szkoła A, szkoła B, szkoła C, szkoła D i szkoła E - oznaczają szkołę, do której uczęszcza respondent. (fragment tekstu)
EN
The paper presents results of the research which carried in five biggest language schools in Jelenia Gora. The aim of analysis was the identification of factors which determined the choice of school and evaluation of market position of the selected schools. The research was conducted by means of two methods of multivariate statistical analysis: classification trees and multidimensional scaling. (original abstract)
XX
Celem tego opracowania jest charakterystyka i ocean przydatności miar odległości do analizy zróżnicowania obiektów opisywanych przez cechy jakościowe dychotomiczne. (fragment tekstu)
EN
The purpose of this article is made to determine the usefulness of distance measures for the binary data. The properties of particular distance measures are presented. The study is of methodological nature. (original abstract)
XX
Właściwe stosowanie w badaniach marketingowych odpowiednich metod statystycznej analizy wielowymiarowej wymaga dysponowania wiedzą o możliwościach ich wykorzystania w rozwiązywaniu konkretnych problemów marketingowych. O ile w przypadku jedno- i dwuwymiarowych metod analizy danych trudno jest wskazać konkretne pola zastosowań, o tyle dla wielowymiarowych metod analizy danych istnieje taka możliwość. Celem artykułu jest zaprezentowanie podstawowych obszarów zastosowań metod statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych. W części pierwszej przedstawiono klasyfikację metod statystycznej analizy wielowymiarowej uwzględniającą cztery kryteria: rodzaj badania, skale pomiaru zmiennych, przedmiot badania, typ metody. Część druga zawiera krótką charakterystykę problemów marketingowych, a część trzecia - metody statystycznej analizy wielowymiarowej pozwalające na ich rozwiązanie. (fragment tekstu)
EN
The author discusses main applications of selected multivariate statistical methods in solving marketing problems. In the first part of the article classification of multivariate methods in marketing research was presented based on four criteria. The proper application of data analysis methods in marketing research requires the knowledge of marketing problems. These problems are discussed in part two. In the third part of the article multivariate statistical methods were indicated to solve mentioned marketing problems. (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono procedury testowań wielokrotnych, a szczególnie procedury łączne, które uwzględniają łączne rozkłady statystyk testowych, dzięki czemu są mniej konserwatywne od procedur brzegowych. W przykładzie empirycznym do porównań parami przeciętnych wynagrodzeń brutto wybranych grup zawodowych w modelu zrównoważonej jednoczynnikowej analizy wariancji zastosowano klasyczną procedurę Tukeya, wybrane procedury brzegowe oraz procedury łączne testowań wielokrotnych.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents multiple testing procedures, in particular joint procedures taking into account the joint distribution of the test statistics, which makes them less conservative than popular marginal multiple testing procedures. The empirical example uses the Tukey's procedure, selected marginal and joint multiple testing procedures for pairwise comparisons of average gross earnings in selected professions in the balanced one-way analysis of variance model.(original abstract)
XX
Artykuł zawiera oryginalną propozycję metody oceny nasilenia asymetrii rozkładów obserwacji statystycznych. Opiera się ona bezpośrednio na definicji centralnej symetrii względem punktu. Jej główną zaletą jest precyzja rezultatów — w przeciwieństwie do popularnie stosowanych wskaźników rozstrzyga ona jednoznacznie, czy zachodzi symetria rozkładu, czy też nie. Ponadto daje się ona łatwo uogólnić na przypadek wielowymiarowy (w którym zbiór danych postrzegany jest jako integralna całość), umożliwiając także wyznaczenie kierunku ewentualnej asymetrii w tej skomplikowanej sytuacji. Rozważania zilustrowano empiryczną analizą skośności zestawu cech opisujących sytuację transportu i łączności w województwach polskich w 2004 r. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper contains an original proposal concerning a method of appraisal of intensity of distributions of statistical observations. It is based directly on the definition of symmetry about a point. Its main advantage is the precision of results - in contrast to commonly used coefficients it decides uniquely whether a distribution is symmetric or not. Moreover, it can be easily generalized into the multidimensional case (in which a set of data is perceived as integral whole), enabling also determination of direction of prospective asymmetry in this sophisticated situation. The investigation is illustrated by an empirical analysis of skewness of the set of features describing a situation of transport and communication in Polish voivodships in 2004. (original abstract)
10
Content available remote Methods of Reducing Dimension for Functional Data
80%
EN
In classical data analysis, objects are characterized by many features observed at one point of time. We would like to present them graphically, to see their configuration, eliminate outlying observations, observe relationships between them or to classify them. In recent years methods for representing data by functions have received much attention. In this paper we discuss a new method of constructing principal components for multivariate functional data. We illustrate our method with data from environmental studies. (original abstract)
11
Content available remote A Kernel Version of Functional Principal Component Analysis
80%
EN
In this paper a new construction of functional principal components (FPCA) is proposed, based on principal components for vector data. A kernel version of FPCA is also presented. The quality of the two described methods was tested on 20 different data sets. (original abstract)
XX
Analiza danych symbolicznych to gałąź wielowymiarowej analizy statystycznej, zajmująca się dużymi zbiorami danych (głównie pochodzącymi z komputerowych baz danych) zagregowanych w obiekty symboliczne, mogące zawierać dane w postaci liczb, tekstu, przedziałów liczbowych, zbiorów kategorii, zbiorów kategorii z wagami. Artykuł zawiera opis autorskiego pakietu symbolicDA, służącego do analizy danych symbolicznych w popularnym środowisku R i składa się z dwóch części. Pierwsza jest próbą umiejscowienia podejścia symbolicznego w badaniach statystycznych ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań ekonomicznych, druga zaś prezentuje funkcje pakietu wraz z przykładami ich zastosowań.(abstrakt oryginalny)
EN
Symbolic data analysis is a branch of a multivariate statistical analysis dealing with large data sets (mainly gained from computer data bases) aggregated into symbolic objects which may include the data in the form of numbers, text strings, intervals, sets of categories and weighted sets of categories. The paper describes symbolicDA software package developed by the author, dedicated to the analysis of symbolic data in popular statistical R environment (http://www.r-project.org/). It is divided in two main parts. The first part is a trial defining and placing a symbolic approach in statistical research with special concern on economic applications. The second part presents procedures and functions of package along with some empirical usage examples.(original abstract)
XX
W artykule zaproponowano modyfikację metody klasyfikacji spektralnej umożliwiającą jej zastosowanie w klasyfikacji danych porządkowych. W tym celu w procedurze tej metody przy wyznaczaniu macierzy podobieństwa (affinity matrix) w konstrukcji estymatora jądrowego zastosowano odległość GDM dla danych porządkowych (odległość GDM2). Ponadto zaproponowano metodę ustalania parametru σ (szerokość pasma - kernel width) mającego zasadnicze znaczenie w klasyfikacji spektralnej. W części empirycznej artykułu pokazano zastosowanie klasyfikacji spektralnej w odniesieniu do wybranych struktur danych porządkowych.(abstrakt oryginalny)
EN
Spectral clustering methods are well known in literature. In the article the proposal of spectral clustering method for ordinal data, based on the procedure of Ng. Jordan and Weiss [2002]. is presented. In the construction of affinity matrix we implement kernel function with GDM distance for ordinal data. Also the article gives the proposal of finding the best kernel width parameter σ in spectral clustering methods. The empirical research is presented at the end of article based on two types of data (simulated and real). (original abstract)
EN
Nowadays, due to changes in the market and new trends in consumer behaviours, intangible assets, such as brand, have gained fundamental importance. The more frequent conviction that a product with a well-known name is better than other products contributes to the case of replacing the price of a product by its brand name as the predominant factor in the purchase decision process. Thus, for many companies the strengthening of brand equity has become one of the key elements of marketing strategy. The main aim of this study is an attempt to improve the process of analysing the position and value of brands using selected multivariate statistical analysis methods (hedonic regression, multidimensional scaling, classification and linear ordination methods). In the conducted research the direct approach to the evaluation of the position of the brands for a selected ICT good - smartphones - have been applied. The measurement was performed on two levels: the product level, in which the prices of branded products were compared, and the consumer level, where the perception and attitudes of consumers towards the brands were studied. The analyses have been carried out on two sets of data, which enabled fuller and more comprehensible understanding of decision rules that guide consumers in choosing the brand. (original abstract)
XX
Wzrost poziomu aktywności i jakości życia człowieka zależy od wielu czynników. Jednym z nich jest bezpieczeństwo i wysoka jakość dostarczanej żywności. Postęp, jaki dokonał się w obszarze technologii, technik pomiarowych i narzędzi przetwarzania danych, umożliwił rozwój innowacyjnych metod inżynieryjnych dających gwarancję wysokiej skuteczności kontroli jakości żywności i zdrowia publicznego. W artykule przedstawiono analizę spektralną bliskiej podczerwieni i akwapotomikę jako nieinwazyjne i szybkie metody oceny jakości żywności przez obserwację pasm absorpcji wody. (abstrakt oryginalny)
EN
The improvement of quality of life and human activity has many directions. One of them is providing high-quality and safe food. Advancements in sensor technologies, data mining and processing algorithms have provided technical capabilities for development of innovative engineering methods that guarantee certainty regarding the quality control of food and public health. The potential of Near Infrared Spectral Analysis and Aquaphotomics as non-destructive and rapid methods for monitoring food quality through observation of water absorbance bands is presented. (original abstract)
XX
Celem niniejszego opracowania jest określenie podstaw informacyjnych i wstępna ocena możliwości zastosowania wybranych metod statystycznej analizy wielowymiarowej (SAW) do segmentacji rynku międzynarodowego na podstawie danych binarnych, identyfikujących konsumenckie łańcuchy celów i środków. Analizę ograniczono do metod badania współwystępowania stosowanych w badaniach marketingowych. (fragment tekstu)
EN
The objective of the study is to assess the possibility of applying selected methods of multidimensional statistical analysis (MSA) for international market segmentation based on binary data, which identify consumer means-end-chains. The analysis was limited to methods of co-occurrence applied in marketing research. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest sprawdzenie zróżnicowania sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) w różnych regionach (województwach) w Polsce. Do oceny sytuacji małych i średnich firm zastosowano metody statystycznej analizy wielowymiarowej. W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie o wielkość zróżnicowania sytuacji sektora MSP w poszczególnych województwach oraz o to, czy obserwuje się zmiany tego zróżnicowania w kolejnych latach. (fragment tekstu)
EN
The goal of the study was the assessment of the small and medium size enterprises in different regions in Poland. For the research, a vector of descriptive variables was used. The yearly data, covering period from 1998 to 2000 were analyzed. For the evaluation of regional differences the multivariate statistical analyses framework was used, In particular the k-mean classification method and linear ordering has been applied. (original abstract)
18
Content available remote Iteracyjna metoda liniowego porządkowania obiektów wielocechowych
60%
XX
W porządkowaniu liniowym obiektów wielocechowych najpopularniejszą metodą doprowadzania danych do porównywalności jest transformacja zmiennych do przedziału [0;1] z jednoczesną zamianą destymulant na stymulanty. W tym przekształceniu wykorzystuje się zaobserwowane najmniejsze i największe wartości zmiennych. Jeżeli występują wartości odstające, lub rozkład zmiennej jest bardzo asymetryczny to w efekcie mamy do czynienia ze sztucznym ważeniem tej zmiennej. Przy asymetrii prawostronnej zmienna sztucznie zyskuje na zaznaczeniu, a przy lewostronnej - traci. W pracy zaproponowano nową, iteracyjną metodą porządkowania obiektów wielocechowych, która pozwala na ominięcie omówionej niedogodności metody klasycznej. Dalsze pozycje w rankingu wyznacza się kolejno, po jednej w każdej iteracji, a przyporządkowany obiekt jest eliminowany ze zbioru, w którym poszukujemy obiektu następnego w kolejności. Taka procedura wymagała również zaproponowania nowego sposobu wyznaczania wskaźnika agregatowego. (abstrakt oryginalny)
EN
Transformation into [0;1] interval combined with changing destimulants into stimulants is the most popular method for standardizing variables used in linear ordering of multidimentional objects. Minimum and maximum values are used as reference points. Outliers and very skewed distributions result in artificial weighing of variables, imposing higher relative importance of the variable with positive skewness and lower with negative skewness. A new linear ordering procedure is proposed to overcome this problem. Ranking positions are identified one at a time, and assigned object is then eliminated from the lot. Such iterative procedure needs a new method for obtaining composite indicators, and it is also proposed in the paper. (original abstract)
19
Content available remote Jeszcze o procedurze wyboru metody porządkowania liniowego
60%
XX
W opracowaniu podjęto po raz kolejny zagadnienie wyboru metody porządkowania liniowego jako odpowiedź na propozycję procedury przedstawionej w pracy Kisielińskiej (2016). Pokazano na dwóch przykładach, że ranking zależy od zastosowanej metody, a różnice są istotne. Pokreślono tym samym konieczność zastosowania kilku metod przed budową ostatecznego rankingu oraz wyeliminowaniu rankingów "odstających". W artykule zaproponowano procedurę ich eliminacji. Oparto ją na średniej arytmetycznej i odchyleniu przeciętnym miar podobieństwa rankingów uzyskanych z wykorzystaniem kilku metod porządkowania liniowego. Z przedstawionych badań wynika, że dokonując wyboru metody porządkowania liniowego należy przeprowadzić obliczenia z zastosowaniem kilku procedur i dokonać wyboru wykorzystując już istniejące rozwiązania w literaturze lub zweryfikować z ekspertami badanej tematyki. (abstrakt oryginalny)
EN
In this paper once again the issue of selecting the method of linear ordering was analyzed as a response to proposed procedure presented in Kisielińska's paper (2016). It was shown in two examples that the ranking depends on the method used, and the differences are significant. Underlined the need to apply several methods before the construction of the final ranking and eliminating the "outliers" rankings. The article proposes a procedure for their elimination. It is based on the arithmetic mean and deviation of average measures of rankings' similarity obtained with the use of several linear ordering methods. The research shows that when choosing a linear ordering methods calculations should be carried out using several procedures and make a selection using the already existing solutions in the literature or verify with the experts of analyzed subject. (original abstract)
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.