Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 25

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Municipal associations
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
XX
Współpraca międzygminna pomaga rozwiązywać problemy zarządzania lokalnego, ale łączy się także z wieloma trudnościami organizacyjnymi i politycznymi. Artykuł podejmuje próbę oszacowania skali współpracy jednostek samorządu gminnego w Polsce przede wszystkim na podstawie sprawozdań budżetowych gmin, związków samorządowych i spółek komunalnych. Pokazuje niewielką, ale systematycznie rosnącą skalę współpracy, wskazując także na sektory gospodarki, których współpraca dotyczy najczęściej. Podejmuje także zagadnienia motywów stojących za tworzeniem instytucji współpracy, a także próbuje wskazać czynniki wpływające pozytywnie na trwałość współpracy. (abstrakt oryginalny)
EN
Inter-municipality collaboration helps resolve local management problems, but it is also related to numerous organizational and political difficulties. The article attempts to estimate the scale of collaboration between municipal self-government units in Poland, primarily on the basis of the budget reports of the municipalities, self-government associations and municipal companies. It shows a small but steadily growing scale of collaboration, also indicating the sectors of the economy, to which the collaboration most frequently applies. It also discusses the matter of the motives behind the creation of institutions of collaboration, as well as trying to identify the factors that positively affect the sustainability of the cooperation. (original abstract)
XX
Przedstawiono problemy agencji wykonujących czynności nadzorcze nad działalnością związku komunalnego. Agencjami pełniącymi obowiązki nadzorcze mogą być: wojewoda, premier, a w zakresie spraw finansowych regionalne izby obrachunkowe.
EN
The hereby article presents problems of agencies exercising supervisory duties over activity of a municipal union. The agencies exercising the supervisory duties can include: the Voievode, Prime Minister and in the scope of financial matters regional clearing houses. In the text there were also mentioned supervisory measures, which are vested to particular supervisory agencies and these are: a supervisory adjudication, suspension of the union board, establishment of commissary management, dismissal of the union board with appointment of a person fulfilling its functions, dissolvement of the union assembly with appointment of a person fulfilling functions of the union agencies and establishing a substituting executor. In the paper it was also pointed out that an administrative court does not perform supervision over the activity of the municipal union, because examination of a complaint on a resolution of the municipal union agencies belongs to the sphere of the administration of justice. (original abstract)
XX
We współczesnych uregulowaniach prawnych zarówno w ustawie z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych jak i ustrojowych ustawach samorządowych brak jest legalnej definicji sformułowania "gospodarka finansowa". Biorąc powyższe pod uwagę utrudnione jest wskazanie pełnego zakresu tego pojęcia. Regulacja artykułu 73 a Usg jak również art. 72 Usp wskazuje, że do gospodarki finansowej związku komunalnego stosuje się odpowiednio przepisy o gospodarce finansowej odpowiednio gmin, w przypadku międzygminnego związku komunalnego oraz powiatu, w przypadku powiatowego związku komunalnego. (fragment tekstu)
EN
The hereby elaboration includes in its contents problems of the financial economy of a commune union. Regulations concerning the financial economy of the commune union containing exclusively directing to regulations concerning the financial economy of a territorial self-government are not clear and require explanation both on ground of the doctrine and judicial decisions. In the contemporary legal regulations there is lack of a legal definition of the financial economy. This elaboration presents the problems of the entirety of principles of revenues and expenditure of the commune union connected with its target functioning. The elaboration is based on the newest literature on the subject as well as on the newest jurisdiction. The hereby elaboration contains both a notion of the financial economy of the commune union, financial plan, budget of the commune union and procedures of passing and approving it, as well as the problems of a vote of acceptance of ac-count from explaining this notion to presenting the proceedings rules of the vote of acceptance of account were presented in the hereby elaboration. (original abstract)
XX
Przez nadzór nad związkiem komunalnym należy rozumieć władczą ingerencję organów nadzoru w działalność związku komunalnego, za pomocą środków nadzoru, określonych w ustrojowych ustawach samorządowych. Z Konstytucji RP wynika, że związkom komunalnym przyznana została samodzielność w wykonywaniu ich zadań uwarunkowana nienaruszeniem prawa. Omówiono problemy organów pełniących nadzór nad działalnością związku komunalnego.
EN
The hereby article presents problems of organs discharging supervision over activity of a commune union. A Voievode, Prime Minister can be counted to organs fulfilling supervision and in the scope of financial matters - regional reckoning chambers. There were also mentioned in the text supervision means which are attributed to particular supervision organs and these are: supervision adjudication, suspension of the union board, establishment of a commissar management, dismissing the union board with appointing a person fulfilling its functions, dissolution of the union assembly with appointing a person fulfilling functions of the union organs and establishment of a substituting executor. It was also indicated in the elaboration that an administrative court does not discharge supervision over activity of the commune union because considering of complaints concerning a resolution of the commune union organs belongs to the sphere of administration of justice. (original abstract)
XX
W Polsce systematycznie rośnie liczba kart płatniczych i transakcji bezgotówkowych oraz liczba osób posiadających dostęp do rachunku bankowego przez Internet. W rezultacie upowszechnieniu ulegają płatności realizowane w formie bezgotówkowej, aczkolwiek udział tej formy zapłaty w płatnościach ogółem jest nadal niski. Jednym z istotnych obszarów, w którym dotychczas w znacznym zakresie wykorzystuje się płatności gotówkowe, są płatności wnoszone przez mieszkańców przy korzystaniu z usług publicznych. Wymienić można płatności za usługi miejskiego transportu zbiorowego, parkowanie, inne usługi dostarczane przez urzędy i jednostki publiczne oraz różnego typu opłaty i płatności podatkowe. Pieniądz gotówkowy to banknoty i monety emitowane przez Narodowy Bank Polski, będące na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz.U., nr 140, poz. 938), prawnym środkiem płatniczym w Polsce, którym państwo nadało moc umarzania zobowiązań pieniężnych. Pieniądz bezgotówkowy można podzielić na pieniądz bankowy oraz pieniądz elektroniczny. Pieniądz bankowy to zapisy na rachunku bankowym. Pieniądz elektroniczny z kolei to, zgodnie z Dyrektywą 2000/46/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 września 2000 r., w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje pieniądza elektronicznego oraz nadzoru ostrożnościowego nad ich działalnością, wartość pieniężna stanowiąca prawo do roszczenia wobec emitenta, która jest: - przechowywana na urządzeniu elektronicznym, - wyemitowana w zamian za środki płatnicze o wartości nie mniejszej niż. wartość wyemitowana, - środkiem płatniczym akceptowanym przez podmioty inne niż instytucja emitująca. (fragment tekstu)
XX
Zasadnicze znaczenie dla ujednolicenia zasad funkcjonowania kas związków komunalnych po odzyskaniu niepodległości miał dekret z 1919 r. o samorządzie miejskim i tymczasowej ordynacji powiatowej. Związki samorządowe różnych szczebli uzyskały prawo do ich zakładania. Była to ważna regulacja prawna, zwłaszcza dla obszaru byłego zaboru rosyjskiego, gdzie instytucja komunalnych kas oszczędności praktycznie nie była znana. (abstrakt oryginalny)
EN
The Decree of 1919 on Municipal Local Government and Temporary Tax Ordinance was essential for standardizing the principles of functioning of communal association unions after Poland regained its independence. Local government associations of various levels got the right to found them. It was an important legal regulation, especially for the region which was formerly under the Russian rule, where the institution of communal savings unions was practically unknown. In the interwar period the structure of savings funds was dichotomous. There were already existing and newly founded communal association unions of various levels and in 1919 the (state) Post-office Savings Union was founded. In the county of Zamość, as well as in other counties of the Zamość region, the greatest development of county savings unions was in the years 1927 and 1928 and since that time the unions continued to develop well. The funds of the unions were stored and managed separately from the funds of county communal associations. The solvency and security of the funds and fulfilling the obligations by the unions were guaranteed by the whole property and own income of the county communal association. Even though numerous irregularities were found in the functioning of the unions, it must be underlined that unions were valuable and very important local government institutions, especially for the farmers from neighbouring communes. Thanks to fairly simple procedures of granting loans and not very rigorous requirements for securing the loans the turnover of the unions continued to grow each year. (original abstract)
XX
Z doświadczeń zagranicznych i polskich (międzywojennych) wynika, że najlepiej własność komunalną obsługują banki komunalne. Problematyce tworzenia lokalnych instytucji bankowych poświęcone jest opracowanie. Autorka nawiązuje także do Komunalnych Kas Oszczędnościowych (KKO) jako instytucji prowadzących działalność kredytowo-pożyczkową w gminach.
EN
There is an important problem of financing of communes by banking net-work after reactivation of local self-government in Poland. This paper shows possible strategies of communal banking creation. Every strategy has good and bad points which have been described on empirical examples in this article. (original abstract)
XX
Autorka diagnozuje istniejącą w województwie krośnieńskim sieć instytucji zajmujących się restrukturyzacją gospodarczą, ocenia ich rolę i działanie, bariery przeprowadzanych zmian gospodarczych, powiązania między tymi instytucjami i efekty podejmowanych działań.
EN
The paper presents an overall picture of the resultsof the research conducted within the framework of research programme entitled "Regional and Local Conditions of Restructuring of Poland's Economy" at the turn of 1994 in the Krosno Province. The research in question focused on various institutions such as state and local administration bodies, agencies for regional development, local chambers of commerce and other institutions supporting the process of restructuring of the Krosno Province. Attempting to diagnose the network of such institutions existing in the province is aimed at finding an answer to the question of whether the very network serves to stimulate and support the process of development and restructuring or whether, on the contrary, it hampers those processes in the economy of a province which is situated in the most south-eastern tip of the country, a region where the processes of restructuring run slower than in the other regions of the country. (original abstract)
XX
W artykule dokonano porównania komunalnych związków gmin z aliansami strategicznymi przedsiębiorstw. Analizowano uczestników oraz czas trwania aliansu (związku), formę prawną i motywy podejmowanych przedsięwzięć oraz szereg aspektów związanych z zarządzaniem aliansem (związkiem). Przedstawiono rekomendacje zmian w zakresie wykorzystania związków międzygminnych, korzystając z rozwiązań stosowanych w aliansach przedsiębiorstw.(abstrakt oryginalny)
EN
The article covers comparison of municipal unions to strategic alliances. The author analysed participants, lifetime of alliances/unions, law regulations, targets of alliances/unions and management aspects. Recommendations were given according to some mechanisms used in strategic alliances.(original abstract)
XX
Celem artykułu była charakterystyka zjawiska biurokracji w administracji na przykładzie organów związku komunalnego. Odnosząc się do obowiązujących przepisó wprawa, autorki wskazały, że nie wszystkie z nich są jasne i przejrzyste, co w praktyce stwarza wiele problemów i stanowi istotną barierę dla realizacji demokratycznych procedur sprawowania władzy. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper aims to describe the phenomenon of bureaucracy within public administration bodies exemplified by municipal associations. The author argues that not all of existing regulations are clear and transparent, which results in a number of practical problems and poses a significant barrier to the implementation of democratic governance procedures. (original abstract)
XX
Artykuł ma na celu prezentację zagadnień dotyczących integracji zarządzania komunikacją miejską w obszarach zurbanizowanych. Omówiono problematykę tworzenia i funkcjonowania związków komunalnych oraz porozumień taryfowo-biletowych jako rozwiązań integrujących zarządzanie komunikacją zbiorową.
EN
The subject of the article is the integration of management of municipal transport in urban areas. This integration can refer to the whole system or take place in a limited sphere of fare tariffs. In agglomerations, full integration demands intercom, - munal cooperation with a municipal union being its most developed tool. In turn, fare-tariff integration (which can be prior to the full integration) may be based on the institution of civil agreement. It gives a wide outlook for not only regional but also branch system integration. The article shows in detail the purpose and the way of creating municipal unions, their authorities and the rules of functioning. The principles of functioning of fare-tariff agreements have been described on the example of the agreement that was signed in 1994 between Komunikacyjny Związek Komunalny GOP and Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej in Świerklaniec. (original abstract)
XX
Autor przedstawił rozwiązania finansowe stosowane w okresie międzywojennym na Górnym Śląsku, zasługujące jego zdaniem, na uwagę przy konstruowaniu nowego systemu samorządu lokalnego, zwłaszcza w zakresie finansowania jego działalności.
XX
Regulacje dotyczące reaktywowanego w 1990 r. samorządu terytorialnego w Polsce, początkowo tylko na poziomie gminy, a następnie także na poziomie powiatu i województwa, ewoluowały na przestrzeni 30 lat ich funkcjonowania także w zakresie dopuszczalnych form współpracy jednostek samorządu terytorialnego: związków międzygminnych, związków komunalnych, związków powiatów, związków powiatowo-gminnych, związków metropolitalnych oraz porozumień komunalnych. Autorzy zarówno zwracają uwagę na różnego rodzaju potknięcia legislacyjne w regulacjach dotyczących współdziałania jednostek samorządu terytorialnego, jak i odnotowują pozytywnie ocenianą przez jednostki samorządu terytorialnego tendencję do stopniowego poszerzania nie tylko dopuszczalnych form współdziałania, ale także możliwości odwoływania się do nich przez jednostki funkcjonujące na odmiennych poziomach samorządu terytorialnego, jak również możliwość ich współpracy z administracją rządową. (abstrakt oryginalny)
EN
The regulations on territorial self-government, which was reactivated in Poland in 1990, initially only at the level of the municipality and then also at the level of the county and the voivodship, have been evolving over the past 30 years of their operation, including in terms of the acceptable forms of cooperation between territorial self-government units: inter-municipal unions, municipal unions, unions of counties, unions of counties-municipalities, metropolitan unions and municipal agreements. The authors draw attention to various types of legislative stumbling blocks in the regulations regarding the collaboration of territorial self-government units, and note the trend that is positively assessed by territorial self-government units, to gradually increase not only the acceptable forms of cooperation, but also the ability of units operating at various levels of territorial self-government to refer to them, as well as their ability to cooperate with the government administration. (original abstract)
XX
Na przykładzie Związku Gmin "Kwisa" omówiono zagadnienie funkcjonowania związku samorządu terytorialnego (związku komunalnego).
XX
Omówiono obowiązujący stan prawny w zakresie komunikacji miejskiej. Wskazano na zadania administracji rządowej i samorządowej oraz zasady prawne wyboru form organizacyjnych przedsiębiorstw komunikacji miejskiej i ich prywatyzacji. Uwzględniono akty prawne ogólne i szczegółowo dotyczące komunikacji miejskiej.
EN
The actual law system in the field of municipal transport service is presented in the paper. In paricular, the tasks of country and local administration and the law rules of distinguishing organizational forms of enterprises of municipal transport service and their privatization are pointed out. The analysis take into consideration not only the general law akts but the ones connected with municipal transport service as well.(original abstract)
XX
Przedmiotem opracowania jest przedstawienie problematyki koordynacji transportu pasażerskiego w dużych aglomeracjach w celu optymalnego zaspokojenia potrzeb użytkownika. Autorka scharakteryzowała obsługę przewozową w wybranych aglomeracjach Polski (Trójmiasto, Górny Śląsk) i opisała sposoby rozwiązywania tej problematyki w Niemczech (związki transportowe).
EN
The transport service of urban aglomerations is based on the system of publick transport. Many subjects take part in the realization of the transport service. So, the essential problem is to coordinate their activity. That issue and the trials of its solution was shown on the examples of chosen urban aglomerations in Poland and Western Europe.(original abstract)
XX
Autor przedstawił różne formy organizacyjno-prawne podmiotów służących realizacji zadań samorządowych w sferze usług komunalnych i problematykę ich prywatyzacji jako środka do poprawy efektywności, zwracając szczególną uwagę na techniki tej prywatyzacji - kontraktowanie usług, franchising, bony dla mieszkańców, dotacje dla producentów, porozumienia między gminami dotyczące wspólnego świadczenia usług.
XX
Samorząd terytorialny w Niemczech jest jedną z najważniejszych części administracji publicznej w Niemczech, jest praktycznie jego podstawą. Posiada szeroko zakreśloną gwarancję konstytucyjną i równie rozległą autonomię. Prawo do samorządności mają nie tylko gminy, powiaty, związki gmin i okręgi w Bawarii, które posiadają pełną demokratyczną legitymizację opartą na głosowaniu obywateli, ale również i takich podmiotach, które nie mają tego typu demokratycznego umocowania. Do nich zalicza się specjalne formy samorządności terytorialnej - związki komunalne wyższego rzędu. Jednym z zadań realizowanych przez samorząd terytorialny w Niemczech jest polityka społeczna. Władze samorządowe, opierając się na długofalowych działaniach w obszarze polityki społecznej, zaspokajają potrzeby mieszkańców oraz rozwiązują problemy społeczne. Kwestie społeczne legły u podstaw Republiki Federalnej Niemiec, która jest państwem federalnym, demokratycznym i socjalnym. Przyjęcie zasady państwa socjalnego uchroniło Niemcy od problemów na tym tle. W przeszłości Niemcy były krajem, który borykał się z wieloma problemami społecznymi, gdzie godność i wolność ludzka były pojęciami dość swobodnie traktowanymi, co stało się przyczyną konfliktów zarówno wewnętrznych, jak i dwóch wojen światowych. Dziś społeczeństwo niemieckie ma poczucie bezpieczeństwa socjalnego, a zdobycze w tym zakresie mogą być wzorcem do naśladowania. (abstrakt oryginalny)
EN
Local government in Germany is one of the most important segments of the public administration and can be actually considered its foundation. It has broad constitutional guarantee and equally broad autonomy. These are not only municipalities, municipal unions and districts in Bavaria with full democratic legitimacy based on the vote of the citizens that are eligible for self-governance, but also the entities which do not have such democratic legitimacy. Those include special forms of territorial self-government, i.e. higher-profile municipal unions. One of the tasks executed by local authorities in Germany is social policy. Based on long-term activities in the area of social policy, local authorities satisfy the needs of residents and solve social problems. Social matters were the foundation of the Federal Republic of Germany which is a federal democratic welfare state. Adopting the principle of the welfare state has in this respect saved Germany from many disputes. In the past, in Germany, which had to deal with many social problems as the notions of dignity and human freedom were interpreted quite freely, this was the cause of both internal conflicts and two world wars. Today, the German society has a sense of social security and the nation's achievements in this area can serve as a model to follow. (original abstract)
XX
Posługując się przykładami zaczerpniętymi z krajów zachodnich, w których dbałość o środowisko przyrodnicze jest szczególnie wysoka, omówiono różnorodne formy działania organów samorządowych w sferze ochrony środowiska na poziomie lokalnym, poczynając od przygotowywania planów zagospodarowania przestrzennego, kosultacji społecznych przedsięwzięć inwestycyjnych, przygotowywania lokalnych programów ochrony środowiska, finansowania różnych konkretnych przedsięwzięć ochronnych itd. Zwrócono uwagę na konieczność współpracy gmin, także w ochronie środowiska, poprzez tworzenie obligatoryjnych związków komunalnych.
XX
Ochrona środowiska określona została w Ustawie o samorządzie terytorialnym jako zadania własne gminy. W artykule przedstawiono działania samorządów w tym zakresie, trudności na jakie napotykają w praktyce i różne inicjatywy, także społeczne, integrujące społeczności lokalne wokół spraw ochrony środowiska.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.