Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 43

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Niepewność w decyzjach gospodarczych
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
XX
Autorzy artykułu na podstawie teoretycznych rozważań nad zjawiskiem niepewności i nieprzewidywalności w logistyce, bazując na przeglądzie stanowisk i podejść badawczych, podjęli próbę usystematyzowania semantyki w podjętym problemie oraz wskazują na obszary logistyki szczególnie podatne na niepewność i nieprzewidywalność, uwypuklając aspekt transportu morskiego. Teoretyczne rozważania nad rolą niepewności w procesie logistycznym oraz nad relacjami między pojęciami niepewności i nieprzewidywalności stanową podstawę do koncepcyjnego podejścia do możliwości pomiaru niepewności w lądowo-morskim procesie logistycznym. Ten sposób ujęcia problemu pozwala na realizację podstawowego celu artykułu, którym jest wyznaczenie miejsca dla sytuacji niepewności w logistyce na płaszczyźnie efektywności wykorzystania czasu i związku z tym wydajności procesów logistycznych.(abstrakt oryginalny)
EN
The authors of the article on the basis of theoretical considerations on the phenomenon of uncertainty and unpredictability in logistics, based on a review of positions and research approaches, lead to attempts to systematize semantics in the taken problem and indicate the areas of logistics susceptible particularly to uncertainty and unpredictability. Theoretical considerations on the role of uncertainty in the logistics process and the relation between the concepts of uncertainty and unpredictability constitute the basis for a conceptual approach to the possibility of uncertainty's measurement in the logistics process. The way of recognizing the problem realizes elementary aim of the article, which is to designate space for uncertainty in logistics at the area of efficiency of time and therefore productivity of logistics processes.(original abstract)
XX
Artykuł porusza zagadnienie związane z nowymi możliwościami praktycznego uwzględnienia niepewności danych w przedsiębiorstwach średniej wielkości. Odnoszą się one ze strony ekonomiki przedsiębiorstwa do konieczności bodowy systemu zarządzania ryzykiem, a ze strony organizacji danych do dostępności archiwum danych zakładowych (np. w wyniku wdrożenia systemu ERP), łącznie z wykorzystaniem korzystnych cenowo narzędzi analitycznych. Wykorzystanie tych możliwości zostało przedstawione na przykładzie małego przedsiębiorstwa produkcyjno-handlowego. (abstrakt oryginalny)
XX
Nieodłączną cechą działalności gospodarczej jest stała konieczność dokonywani wyborów. W zależności od warunków, podejmowanie decyzji oznacza się różnym stopniem trudności. Podłoże decyzji podejmowanych w warunkach deterministycznych stanowią różnice pomiędzy niepewnością, a ryzykiem. Przedstawiona charakterystyka ryzyka i niepewności skupia się na uwypukleniu różnic pomiędzy poszczególnymi definicjami i ewolucji tych pojęć. Według teoretyków, zrozumienie istoty warunków deterministycznych umożliwia dopasowanie odpowiednich technik wspierających proces decyzyjny. Przytoczone spektakularne przykłady błędnych decyzji biznesowych i ich wpływu na działalności gospodarczą, wskazują konieczność wypracowywania norm i wytycznych dotyczących zarządzania ryzykiem. Krótkie charakterystyki poszczególnych standardów wskazują cel powstania danej normy oraz jej głównych od-biorców. Standardy zawierające ogólne ramy systemów zarządzania ryzykiem oraz wybrane techniki i narzędzia zarządzania ryzykiem dedykowane są korporacjom. (abstrakt oryginalny)
EN
An integral feature of the business activity is a constant need to make choices. An integral feature of business activity is a constant need to make choices. Depending on the conditions, decision making is characterized by a different degree of difficulty. Understanding the difference between uncertainty and risk is fundamental to decision-making process in deterministic conditions. The description of risks and uncertainties presented in the paper focuses on highlighting the differences between various definitions and the evolution of those concepts. According to theorists, proper understanding of deterministic conditions helps to adjust the appropriate techniques supporting decision-making processes. Spectacular examples of wrong business decisions given in the paper and their impact on economic activity indicate the need to develop risk management standards and guidelines. Short characteristics of various standards show the goal they serve and their major beneficiaries. Standards containing a general framework for risk management systems and selected risk management techniques and tools are dedicated to Corporations. (original abstract)
XX
W publikacji przedstawiono poziom unikania niepewności, jaki występuje w organizacjach publicznych, działających na terenie województwa śląskiego. (abstrakt oryginalny)
EN
The author of the study discusses the extent of uncertainty avoidance in Silesian public organizations. (original abstract)
XX
Ryzyko jest atrybutem wszelkich inwestycji. Jest to pojęcie wieloznaczne i złożone, posiadające wiele aspektów. Głównym jego atrybutem jest niepewność. W zależności od sposobu pojmowania niepewności, można różnie pojmować ryzyko. Artykuł jest próbą zdefiniowania pojęcia w oparciu o istniejące już definicje.
6
Content available remote Rola zaufania w zarządzaniu wartością w warunkach rosnącej niepewności
75%
XX
W artykule przedstawiono wpływ zaufania na jakość relacji biznesowych. Zaufanie, które jest podstawowym społecznym mechanizmem koordynującym rynek, przestaje spełniać tę funkcję i dochodzi do coraz częściej i szybciej powtarzających się deformacji rynkowych (stagnacji lub kryzysów). Zaufanie jest jedną z najważniejszych cech kulturowych, która decyduje o sukcesie gospodarczym. Nie może być tylko wynikiem wąsko i narzędziowo rozumianego rachunku finansowo-ekonomicznego oraz racjonalnej kalkulacji. Dane statystyczne zamieszczone w artykule ukazują, że społeczna nieufność w wielu krajach wyraźnie wzrasta. Koniecznym dopełnieniem kapitału relacji biznesowych jest wytworzenie się "klimatu zaufania". To on przede wszystkim decyduje o zaufaniu i skutecznych relacjach w biznesie. (abstrakt oryginalny)
EN
In this paper is presented an analysis of the impact of trust on the quality of business relationships. Trust is an essential social mechanism coordinating the market. Unfortunately, nowadays its no longer fulfills this role. For this reason, occur more often and more rapidly repeated deformations of the market, in the form of stagnation or economic crises. Trust is also one of the most important cultural traits which determine economic success. It cannot be only the result of the economic and financial account understood narrowly and instrumentally, and rational calculation. Newest research's results published in the article shows that in many countries social mistrust increases. The crisis of trust in business is growing increasingly also in the euro area. Declining confidence curves are almost parallel to the ongoing globalization process. A necessary complement to business relations' capital is thus the formation of a new 'climate of confidence'. It after all will decide on trust and effective relationships in business in the twenty-first century. (original abstract)
XX
W artykule wyjaśniono, czym jest decyzyjność menedżera oraz zdefiniowano procesy afektywne automatyczne i wskazano ich rolę w podejmowaniu decyzji strategicznych w warunkach niepewności. Ponadto zaprezentowano wyznaczniki decyzyjności menedżera w zakresie procesów afektywnych automatycznych. Szczególnie istotny w turbulentnym otoczeniu jest wzrost zdolności menedżerów do szybkiego i trafnego podejmowania złożonych decyzji i reagowania na zmiany. Zdolność ta jest kluczowa na najwyższym szczeblu zarządzania przedsiębiorstwem. Dlatego w artykule przedstawiono wpływ uwarunkowań emocjonalnych menedżera na jego decyzyjność. Przeprowadzone rozważania umożliwiły wyciągnięcie wniosków, a więc wskazanie wyznaczników decyzyjności menedżera wynikających z procesów afektywnych automatycznych. Istnieją możliwości redukowania negatywnych skutków indywidualnych ograniczeń dotyczących radzenia sobie decydentów z własnymi emocjami, jednak są one ograniczone. Dlatego tak istotny jest dobór decyzyjnych menedżerów na kluczowe stanowiska w przedsiębiorstwie. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper explains what managerial decision-making involves, defining affective automatic processes and indicating the managers' role in strategic decisions made under uncertainty. The determinants of their decision-making were also presented against the background of affective automatic processes. Greater abilities of managers to make complex decisions in a fast and appropriate manner and react to changes are particularly important in a turbulent environment. Such abilities are crucial at the highest level of company management. Therefore, the impact of emotional determinants of managers on their decision-making was presented. The study carried out have made it possible to draw conclusions, and thus identify the determinants of managers' decision-making in a range of automatic affective processes. There are possibilities of reducing negative effects of individual limitations in dealing with emotions by decision-makers, but they are limited. Therefore, the choice of managers able to make appropriate decisions is so important in an enterprise. (original abstract)
XX
W artykule zostały zarysowane możliwości zastosowania liczb przedziałowych i rozmytych przy podejmowaniu decyzji zarządczych w przypadku niewiedzy bądź niepewności co do wartości, jaką przyjmą pewne wielkości w przyszłości (np. ocena efektywności inwestycji, planowanie finansowe), w przypadku konfliktu interesów i/lub celów, powodującego powstanie konieczności szukania kompromisowych wartości określonych wielkości (np. szukanie właściwej struktury asortymentowej, określanie technologii produkcji nowego wyrobu) oraz w przypadku konieczności wyrażenia w formalnej postaci sposobu rozumienia przez danego decydenta pewnych niejednoznacznych wyrażeń, takich jak "duża wartość", "mała wartość" (np. systemy ekspertowe wspomagające ocenę firmy na podstawie sprawozdań finansowych). Porównano również proponowane podejście z podejściem probabilistycznym. (abstrakt oryginalny)
XX
Zwrócono uwagę na ograniczoność źródeł dostarczających informacje na temat praktyki podejmowania decyzji. Instytucje prowadzące politykę makroekonomiczną oszczędnie informują o stosowanych technikach, metodach, modelach. Przedstawiono kilka uwag dotyczących praktyki przygotowywania decyzji dotyczących polityki makroekonomicznej oraz sposobów uwzględniania niepewności.
EN
The paper discusses the theory and practice of optimal decision-making, i.e. the choice of a macroeconomic policy in the circumstances of uncertainty. The first part of the text contains an overview of literature. The characteristic feature of all the quoted cases is the integration of two aspects: the macroeconomic (model of economy) and the theory-based decision-making one. The classical model of economic policy is reviewed, where the components of the model of economy (distortion, parameters, data) are considered to be uncertain (random) and optimal decisions are taken in accordance with the principle of equivalence, Brainard's principle of conservatism, etc. Doubts about the model components lead to questioning of the whole economy model. Therefore, different ways to deal with the model uncertainty are presented: the principles of robustness by Levin, Williams and Wieland and a comprehensively Bayesian approach to the process of decision-making. Where uncertainty cannot be quantified by the probability distribution (as, in Knight's understanding, it is an uncertainty, not a risk), techniques based on the minimax function of the goal are proposed. In this group of cases, the robust control theory by Hansen and Sargent is described in more detail. The second part presents methods applied in practice. The author draws from academic research, opinions of practitioners and decision-makers, as well as unofficial information from analysts of central banks. It may be observed that where theoreticians suggest refined, one-stage techniques referring to the uniform model of economic policy, practitioners prefer multi-stage procedures based on intuition and expertise. Simultaneous operation of multiple models, development of variant projections, designing pie charts to describe subjective risk and defining ranges of policy objectives have become virtually standard procedures. Thus a gap between the theory and practice is clearly visible. However, the size
XX
W opracowaniu podjęto próbę dokonania przeglądu zagadnień związanych z niepewnością w polityce gospodarczej, głównie monetarnej. Pierwszą część poświęcono różnym aspektom niepewności oraz sposobom jej omawiania w literaturze. Sięgnięto po typowy model polityki gospodarczej, składający się z ekstremizowanej funkcji kryterium oraz modelu gospodarki.
EN
The paper discusses the theory and practice of optimal decision-making, i.e. the choice of a macroeconomic policy in the circumstances of uncertainty. The first part of the text contains an overview of literature. The characteristic feature of all the quoted cases is the integration of two aspects: the macroeconomic (model of economy) and the theory-based decision-making one. The classical model of economic policy is reviewed, where the components of the model of economy (distortion, parameters, data) are considered to be uncertain (random) and optimal decisions are taken in accordance with the principle of equivalence, Brainard's principle of conservatism, etc. Doubts about the model components lead to questioning of the whole economy model. Therefore, different ways to deal with the model uncertainty are presented: the principles of robustness by Levin, Williams and Wieland and a comprehensively Bayesian approach to the process of decision-making. Where uncertainty cannot be quantified by the probability distribution (as, in Knight's understanding, it is an uncertainty, not a risk), techniques based on the minimax function of the goal are proposed. In this group of cases, the robust control theory by Hansen and Sargent is described in more detail. The second part presents methods applied in practice. The author draws from academic research, opinions of practitioners and decision-makers, as well as unofficial information from analysts of central banks. It may be observed that where theoreticians suggest refined, one-stage techniques referring to the uniform model of economic policy, practitioners prefer multi-stage procedures based on intuition and expertise. Simultaneous operation of multiple models, development of variant projections, designing pie charts to describe subjective risk and defining ranges of policy objectives have become virtually standard procedures. Thus a gap between the theory and practice is clearly visible. However, the size
XX
Marketing produktów i usług innowacyjnych (high-technology) różni się zasadniczo od marketingu produktów o niskiej technologii. Autorka przedstawiła zagadnienie niepewności marketingu produktów i usług o zaawansowanej technologii i dwa zasadnicze etapy lansowania tych produktów. Na postawie badań empirycznych przeprowadzonych w kilkudziesięciu przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją i sprzedażą tych produktów sprecyzowała strukturę dwudziestu dwóch strategii (zgrupowanych w czterech zespołach), które dały się ocenić za pomocą zobiektywizowanej miary i dokonała oceny ich skuteczności.
XX
Niepewność w rzeczywistości gospodarczej, sposoby jej rozumienia i opisywania mają istotny wpływ na modele mikro- i makroekonomiczne i wynikające z nich wnioski. Autor omówił różne interpretacje pojęcia prawdopodobieństwa wykorzystywanego do opisu niepewności, przedstawił podstawowe kategorie niepewności z punktu widzenia ekonomii i niektóre teoretyczne stanowiska dotyczące jej natury i poznawania. Zaprezentował zarys modelu endogenicznych racjonalnych oczekiwań, a także rozróżnienie wiedzy i informacji i związanych z tym wniosków dla rozumienia niepewności.
EN
The present paper deals with the impact of different ways of understanding uncertainty and methods of its description on the shape of economic models. From the point of view of economy uncertainty may be endogenic or exogenous. Uncertainty and probabilities that describe it are regarded as measurable or nonmeasurable, whereas probability is interpreted as objective or subjective. Muth and Lucas, representatives of rational expectations, make an assumption that probabilities are measurable and also that they are subject of cognition. Knight believes that probability is an object in the process of cognition. He also makes a distinction between uncertainty (non-measurable probability) and risk (measurable probability). For Keynes uncertainty cannot be measured and probability lends itself to cognition. In the fourth group of opinions (Friedman and Savage) uncertainty is measurable in terms of subjective probabilities. The model of endogenous rational expectations (Palley 1993) constitutes an attempt at combining various standpoints in the analysis of uncertainty. Minkler (1993) distinguishes structural uncertainty from parametric uncertainty, which is a weaker from of uncertainty in terms of knowledge differentation and information. In the decision making theory the dominant theory of uncertainty is the model of expected utility. Numerous expertiments repudiating the axioms of the independence and transitiveness of preferences led to the creation of a great number of alternative models. Models of non-expected utility are able to describe the behaviour contradicting the axiom of independence, whereas the model of expected regret also describes types of behaviour with intransitive, cyclical preferences. (original abstract)
XX
Artykuł stara się odpowiedzieć na pytanie, czy można opracować zbiór reguł pozwalających na ocenę, jakie grupy czynników ryzyka i niepewności występują w działalności przedsiębiorstw. Przyjęto następującą klasyfikację: czynnik związany z formą przedsiębiorstwa, czynnik związany ze strategią działania przedsiębiorstwa, z sytuacją finansową przedsiębiorstwa, czynnik związany z ogólną sytuacją kraju, z sytuacją polityczną kraju, czynnik związany z konkurencją, z ryzykiem ekonomicznym i politycznym na rynkach zagranicznych, czynnik związany z ryzykiem kursowym, oraz z przejściowymi zagrożeniami interesów.
XX
Autor poruszył niektóre dylematy, z jakimi współcześnie mają do czynienia przedsiębiorstwo i państwo jako organizacje gospodarczo-społeczne. Prawidłowa współpraca pomiędzy państwem a przedsiębiorstwami jest jednym z czynników zmniejszających ryzyko gospodarowania i pobudzających rozwój gospodarczy każdego kraju. Celem pracy jest przedstawienie doświadczeń firm, zwłaszcza zagranicznych, i pomocy świadczonej im przez państwo w opracowywaniu i realizacji strategii rozwojowych w warunkach rynkowych oraz różnych strategii konkurencji i związanego z nimi ryzyka i niepewności.
XX
W artykule omówiono zagadnienie ryzyka i niepewności zdarzeń dotyczących poczynań człowieka, szczególnie poczynań związanych z działalnością gospodarczą. Przedstawiono różne definicje oraz aspekty ryzyka i niepewności w ujęciu ekonomicznym, tzn. odnoszącym się do wszelkich podmiotów gospodarczych i podejmowanych przez nie decyzji. Poruszono również kwestie pomiaru i oceny ryzyka oraz różnorodności ludzkich postaw wobec ryzyka.
XX
Zdaniem autora, wdrożenie zarządzania projektami do realizacji przez przedsiębiorstwo projektów gospodarczych finansowanych ze środków własnych i obcych (fundusze krajowe, unijne) zapewni ich sprawniejszą i efektywniejszą realizację. Bliski dostęp do wiedzy i doświadczeń partnerów PM zwiększa możliwość uzyskania przez przedsiębiorstwo przewagi konkurencyjnej jako firmy opartej na tej wiedzy. Bezpośrednie współdziałanie przedsiębiorstwa z innymi partnerami PM spowoduje większe otwarcie tego przedsiębiorstwa na nowoczesne rozwiązania organizacyjno-gospodarcze, a także podniesienie poprzeczki jakościowej i profesjonalnej dla pracowników przedsiębiorstwa.
EN
The author presents Project Management as a tool supporting enterprise management in the epoch of market volatility and uncertainty. In this aspect, he discusses the features characterising project management as a management theory's respond to the requirements of the competitive market. Emphasising the enterprise's 'project' business environment in the context of intents and grants from the European Union, the author touches the problem of Polish beneficiaries' preparedness for fulfilment of these projects. Discussing implementation and improvement of best methods and practices of project management at the enterprise, helpful for this purpose, the author focuses his attention on establishment of the Project Management Office, one of the most actively carried out today word-wide trends in the area of project management.
XX
W artykule autor koncentruje się na opisie znaczenia i funkcji statystyki w kontekście współczesnych problemów występujących w badaniach i analizie niepewności zjawisk zachodzących w otoczeniu. Rozpatruje on możliwości i ograniczenia dotyczące obiektywnego oraz subiektywnego pomiaru niepewności. Artykuł przedstawia zbiór rozważań (wspartych literaturą) w zakresie skutecznego wykorzystania statystyki w sferze pomiaru niepewności. Jest to także próba wyróżnienia roli statystyki w dzisiejszym świecie z perspektywy rozwoju i postępu cywilizacyjnego. (fragment tekstu)
EN
The article discusses the statistic importance and functions in the context of contemporary questions arising in surveys and analyses of uncertain phenomena occurring in the environment. Possibilities and limits of objective and subjective uncertainty measurements are analysed. The article contains the supported by literature Author's considerations concerning effective using statistics to measure the uncertainty. Simultaneously, this is a trial to distinguish the role of statistics in today's world. (original abstract)
XX
Celem przeprowadzonego przez nas eksperymentu była próba przetestowania, czy ludzie są w stanie podejmować racjonalne decyzje w sytuacjach ryzyka i zabezpieczenia się przed nim. Eksperyment został przeprowadzony na studentach czwartego roku Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, a więc osobach, które znają i rozumieją podstawy teorii ryzyka, które powinny zatem podejmować najbardziej trafne decyzje. W naszym eksperymencie spróbowaliśmy również sprawdzić wpływ asymetrii informacji na rynku ubezpieczeń na zachowanie się ubezpieczonych, a także ubezpieczyciela. Chcieliśmy także sprawdzić, jak na takiej grupie działają mechanizmy selekcji negatywnej oraz hazardu moralnego. (fragment tekstu)
XX
Polska, wraz z niedawno przyjętymi, nowymi członkami UE stoi przed wyzwaniem dotyczącym określenia daty akcesji do struktur Unii Gospodarczo-Walutowej (UGW). Deklaracje terminu wejścia do strefy euro zostały złożone niemal przez wszystkie kraje, z wyjątkiem Polski. Brak klarownych deklaracji oraz przygotowanych projektów ustaw w tej materii powoduje niepewność w sferach gospodarczo-biznesowych w naszym kraju.
XX
Sytuacje niepewne charakteryzują się obecnością parametrów, odnośnie których informacje o ich możliwych zmianach są albo bardzo skąpe albo też w ogóle niedostępne. Celem prezentacji możliwych rodzajów powiązań, jakie mogą zachodzić między dwoma zdarzeniami A i B w przedsiębiorstwie, jest przybliżenie zagadnień, związanych z podejmowaniem decyzji w warunkach niepewności.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.