Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Maritime Code
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
XX
Głównym celem artykułu jest przeprowadzenie analizy uprawnień i funkcji przysługujących kapitanowi statku morskiego w realizacji prawa zatrzymania osoby. Na początku rozważań dotyczących uprawnień kapitana statku morskiego na gruncie obowiązującego kodeksu morskiego, w zakresie zatrzymania osoby, niezbędne jest przedstawienie kwestii terminologicznych i zagadnień ogólnych związanych z prawem morskim i kodeksem morskim, zwłaszcza że jest to dziedzina obszerna, wyodrębniona z całości systemu prawa (samodzielna), a zarazem mało znana szerokim kręgom prawników. (fragment tekstu)
EN
Many works depicting the problems of detaining a person under the provisions of the Criminal Procedure Code can be found in Polish literature, but there appears to be a complete lack of studies relating to the powers of the captain of the ship in this area. The aim of the article is to present the sense of detention in the context of model powers and public functions of a captain of a ship regarding a detention of a person taking into consideration the maritime law, particularly the Maritime Code. It was essential to quote the basic concepts of maritime law, to define the concept and the legal nature of the detention and the conditions for applying the measure by the captain of a ship, as well as his legal status. Due to recent changes in the Maritime Code, it became necessary to provide a brief historical trait of maritime law in Poland, especially in the current Art. 68 and 72 of the Maritime Code. Next, reference is made to issues related to Polish Criminal Jurisdiction, which clearly defines the powers of the captain of the vessel. Turning to the merits of the analysis, it looks at the captain`s powers of detaining a person in relation to the types of detention codified in the Code of Criminal Procedure and other laws.(original abstract)
XX
Artykuł zawiera analizę instytucji abandonu przedmiotu ubezpieczenia oraz różnych sposobów wypłaty odszkodowania ubezpieczeniowego w morskim prawie polskim oraz w morskim prawie angielskim. W toku analizy opieram się na jedynych źródłach prawa ubezpieczeń morskich normujących te dwa aspekty tj. w prawie polskim - na Kodeksie morskim, w prawie angielskim zaś - na Marine Insurance Act. W artykule, oprócz opisania mechanizmów funkcjonujących wokół instytucji abandonu oraz wypłaty odszkodowania ubezpieczeniowego w obu opisanych porządkach prawnych, przedstawiam problematykę dobrowolności akceptacji przez ubezpieczyciela wniosku ubezpieczającego o abandon przedmiotu ubezpieczenia, która w konsekwencji sprowadza się do przyjęcia wraku / pozostałości po przedmiocie ubezpieczenia na własność ubezpieczyciela. W prawie angielskim taka bezwarunkowa dobrowolność istnieje, natomiast w prawie polskim nie, co według mnie powinno zostać zmienione na wzór prawa angielskiego. W niniejszym artykule przedstawiam również argumentację popierającą postulat wprowadzenia bezwarunkowej możliwości odrzucenia wniosku ubezpieczającego o przyjęcie przedmiotu ubezpieczenia na własność ubezpieczyciela. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper analyses the institution of insurance abandonment and various ways of indemnity payment respectively in Polish Marine Code and ...nglish Marine Act. The analysis is limited to barely legal sources regulating both problems, e g. to Marine Code in case of Polish law and to Insurance Marine Act in case of ...nglish law. The paper describes the mechanisms functioning in insurance abandonment and in indemnity payment in each of the legal systems. Moreover the author presents the problem of insurers' arbitrariness by acceptance of the notice of abandonment form assured, which effects insurers entitlement to takeover the remaining subject-matter insured. Whereas there is such arbitrariness in ...nglish law but not in Polish law. The author postulates changes to Polish law to accommodate this pattern of ...nglish law and argues for possibility for the insurer of unconditioned refusal of the notice form assured to takeover the remaining subject-matter insured. (original abstract)
XX
W nowym wydaniu "Vademecum", pracy zbiorowej pod red. prof. Tadeusza Sangowskiego,n w odrębnym rozdziale pt. "Źródła prawne", na 82 tam cytowane pozycje znalazła się pod l.p. 3 "ustawa Kodeks Morski" z 1961 r., w wersji tekstu jednolitego z 1986 r. W podręczniku tym mowa jest nawet o awarii wspólnej, ale termin abandon nie występuje. Przy omawianiu podziału ubezpieczeń (s. 203) wspomina się jednak, że "ze względu na tradycje, odrębność zasad ubezpieczenia (np. jakich? pyt. dod.) oraz źródeł prawnych - ubezpieczenia dzieli się na: ubezpieczenia morskie i "lądowe" dodając zaraz, iż twierdzenie to narusza zasadę logiki, mianowicie wymóg dychotomii. (abstrakt oryginalny)
XX
Autor omawia przepisy polskiego kodeksu morskiego dotyczące ubezpieczeń generalnych. Wyjaśnia różnice między pojęciami "ubezpieczenie generalne" i "umowa ubezpieczenia generalnego". Przedstawiono także instrument kontroli stosowany w ubezpieczeniach angielskich tzw. Instytutową Klauzulę Klasyfikacyjną.
XX
Przedmiotem opracowania są niektóre problemy stosowania norm konwencyjnych w polskim porządku prawnym, które wyłoniły się, bądż mogą się ujawnić w związku z dokonywanymi zmianami w prawie morskim, w szczególności zaś w kodeksie morskim.
XX
Przedmiotem artykułu jest charakterystyka ogólna ustawy o pracy na morskich statkach handlowych w powiązaniu z morskim układem zbiorowym, kodeksem morskim i kodeksem pracy.
7
Content available remote Immunitet państwowego statku powietrznego w świetle prawa międzynarodowego
63%
XX
Immunitet państwowego statku powietrznego stanowi interesujące zagadnienie badawcze, które jak dotąd nie zostało w sposób wyraźny uregulowane w prawie międzynarodowym i stosunkowo rzadko jest omawiane w doktrynie prawa międzynarodowego. Niewielkie zainteresowanie immunitetem państwowego statku powietrznego budzi pewne zaskoczenie, jeżeli porównamy je ze stosunkowo dużym znaczeniem, jakie przypisuje się immunitetowi państwowych statków morskich. (abstrakt oryginalny)
EN
The immunity of a state aircraft is an interesting research area, but rarely addressed in international law or discussed in the doctrine of international law. Little interest in this regard is surprising if we compare it with the relatively broadly discussed issue of immunity of state vessels. The result of the research process presented in the article is the thesis that an aircraft owned or operated by a State for non-commercial purposes is entitled to immunity under certain multilateral conventions. Interestingly, crucial in this respect are treatises related to the law of the sea, rather than air law. It is also justifiable to claim that the discussed immunity arises from general international law. (original abstract)
XX
Podstawowym celem badania wypadków morskich jest dochodzenie ich przyczyn oraz publikacja. Polityka bezpieczeństwa polega na ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku, mających na celu poprawę bezpieczeństwa życia na morzu w przyszłości. Drugim celem jest unikanie wypadków w przyszłości. Artykuł prezentuje regulacje prawne oraz wpływ form i metod kształcenia morskiego na bezpieczeństwo na morzu. (abstrakt oryginalny)
EN
The fundamental purpose of Marine Accident Investigation and Shipping Security Policy Branch investigations is to determine the circumstances and the causes of the accident with the aim of improving the safety of life at sea. The second purpose is the avoidance of accidents in future. The paper presents standardization regulation and the influence of methods of training and learning for sea safety. (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono rolę krajów Trzeciego Świata w światowych połowach i w światowym handlu produktami rybnymi w latach 80-tych i na początku lat 90-tych oraz w kształtowaniu się obowiązującego międzynarodowego prawa morza.
EN
Implementation of exclusive fishing zones is considered as a main factor influencing the world fisheries in 1980's and 1990's. The article tries to verify thesis on advantageous influence of changes in the law of the sea on fishery in the developing countries. The basis for verification is the share of developing states in the total world catch and in the international seafood trade 1980's and 1990's. The result of analysis shows that the developing conutries increased their fisheries and were able to compete with the developed countries on the seafood market. This is also a prove on prevailing influence of the changes to the law of the sea on the world's fishery and its advantageous role in the fishery of the developing countries. (original abstract)
10
Content available remote Charakter prawny funduszu ograniczenia odpowiedzialności za roszczenia morskie
51%
XX
Instytucja funduszu ograniczenia odpowiedzialności pełni istotną rolę w cywilnoprawnych stosunkach morskich. Można wyróżnić dwa rodzaje funduszy: 1) nieposiadające osobowości prawnej oraz 2) posiadające osobowość prawną - Międzynarodowy Fundusz Odszkodowań za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniem Olejami (MFO). Wyjątkowość funduszu polega na tym, że z jednej strony zwalnia on podmiot odpowiedzialny z ponoszenia odpowiedzialności z tytułu roszczeń morskich ponad wartość funduszu, z drugiej zaś stanowi gwarancję zaspokojenia roszczeń osób uprawnionych ze środków na nim zgromadzonych. Zatem przyjąć można, że fundusz koncentruje na sobie odpowiedzialność za roszczenia morskie, a zaspokojenie roszczeń odbywa się z pominięciem pozostałego majątku dłużnika. (abstrakt oryginalny)
EN
Limitation liability fund plays an important role in maritime civil relations. There are two types of funds: 1) without legal personality, and 2) having legal personality namely International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage (MFO). The Fund is unique because of two features - firstly because it exempts the responsible entity from liability for maritime claims in excess of the fund, and secondly it guarantees the satisfaction of claims for those entitled to funds accumulated on the actual fund. Therefore, it could be assumed that the fund concentrate the responsibility for maritime claims on itself, and the satisfaction of claims is carried out without the use of debtor's assets. (original abstract)
XX
Współczesny transport morski odgrywa kluczową rolę w procesach gospodarczych świata. Staje się nieodzownym narzędziem wymiany międzynarodowej i handlu zagranicznego. Z uwagi na tak zdefiniowane znaczenie objęty jest bardzo rygorystycznymi regulacjami z zakresu bezpieczeństwa nautycznego żeglugi (zakres safety) i bezpieczeństwa morskiego państw nadbrzeżnych (zakres security). W ramach monitoringu, analizy i oceny istniejących zagrożeń i ryzyka pojawiają się zintegrowane rozwiązania systemowe uzbrojone w odpowiedni aparat narzędziowy do pozyskiwania, przetwarzania i przekazywania informacji będące realizacją przyjętych doktryn narodowych. Polska w celu ochrony własnych interesów i zapewnienia bezpieczeństwa w transporcie morskim wprowadziła Krajowy System Bezpieczeństwa Morskiego. Głównym celem artykułu jest próba holistycznej analizy funkcjonalności tego systemu jako pochodnej możliwości zaimplementowanych narzędzi sensorycznych, analitycznych i efektorowych. Autor pozytywnie weryfikuje hipotezę stanowiącą iż potencjał KSBM, zależny od sprawności operacyjnej zastosowanych narzędzi, umożliwia nie tylko realizację doktryny zapewnienia bezpieczeństwa transportu morskiego na obszarach morskich RP ale również skutecznie podnosi sprawność i efektywność procesów transportowych dla międzynarodowych armatorów i operatorów mor skich w relacjach z polskimi portami morskimi.(abstrakt oryginalny)
EN
Temporary maritime transport is playing a significant role in nowadays' global trade processes. Due to its role, maritime transport is regulated by the strict safety and security rules. In the process of monitoring, analysing and decision making new te chnical solutions (tools) have been recently introduced as a consequence of applied national safety and security doctrines. Poland, in order to protect its own national interests has already introduced National Maritime Safety and Security System (KSBM). T he main aim of this article is an attempt to provide a holistic analysis of the existing functionalities of the KSBM system as an effect of implemented sensors, effectors and analytic tools. The working hypothesis stating, that operational potential of KSB M is closely linked to the effectiveness of used tools has been positively verified. Implementation of such a system provides additional potential for increase competitiveness level of Polish ports in relations with international ship - owners and logistic operators. (original abstract)
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.