Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 43

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  usługi sieciowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Artykuł porusza temat wiarygodności danych pobieranych z usług sieciowych. Przedstawiona została metoda oceny wiarygodności takich danych opierająca się na czterech metrykach: powszechności informacji, niezależności źródła informacji, prestiżu źródła oraz doświadczenia ze współpracy ze źródłem. Metoda ta ma zastosowanie przy integracji usług sieciowych pochodzących od wielu różnych dostawców. Metoda pozwala na automatyczną ocenę poziomu wiarygodności na podstawie informacji dotyczących pochodzenia danych (ang. data provenance).
EN
This paper is concerned with the believability of data acquired from web services. In the paper a method for estimating data believability is presented. The estimation is based on four metrics: information commonality, source independence, prestige of the source and experience with the source. Presented method supports the integration of web services provided by various vendors. The method makes possible to automatically determine the level of data believability on the basis of data provenance.
PL
Tworzenie infrastruktury informacji przestrzennej, harmonizacja istniejących baz danych oraz dążenie do interoperacyjności usług geoinformacyjnych wymagają, by także na proces generalizacji informacji geograficznej spojrzeć z nowej perspektywy. Budowa systemów typu desktop GIS jest systematycznie zastępowana tworzeniem systemów rozproszonych, budowanych w oparciu o powszechnie akceptowane standardy oraz architekturę opartą na usługach (SOA). Zdaniem autorów artykułu, także złożony proces generalizacji kartograficznej może być implementowany jako geoinformacyjna usługa złożonej transformacji danych przestrzennych, wykorzystująca jako elementy składowe standardy OGC. Usługa WFS jest w tak rozumianym procesie wykorzystywana zarówno do dostarczania danych źródłowych, jak i do wyprowadzania informacji uogólnionej. Usługa WMS pozwala na szybką, realizowaną zarazem zgodnie z określonym szablonem graficznym, wizualizację wyników generalizacji. Pozwala to użytkownikowi systemu na wstępną ocenę wizualną i ewentualną modyfikację parametrów procesu generalizacji. Kluczową rolę odgrywa jednak usługa WPS polegająca na udostępnianiu określonej funkcjonalności, umożliwiającej przetwarzanie informacji i/lub danych. Klient korzystający z takiej usługi przesyła dane i następnie otrzymuje zwrotnie przetworzone informacje. Autorzy artykułu, proponując własne rozwiązanie koncepcyjne i implementacyjne określone mianem WMGS, widzą potencjalne wykorzystanie usług WPS jako mechanizmu tzw. "wtyczek". Udostępnienie w sieci rozległej, poprzez usługę WPS, nowego algorytmu generalizacji, pozwoliłoby na jego wykorzystanie w zaproponowanej koncepcji systemu wykorzystującego architekturę SOA. Modyfikacja opracowanego systemu sprowadzi się bowiem do dodania nowego polecenia, którego implementacja ograniczałaby się do przekazania do gotowej już usługi parametrów i danych, a następnie odebrania wyników przetworzenia. Tak zdefiniowana usługa WPS pełniłaby rolę "wtyczki" (ang. plug-in, add-on), analogiczną do stosowanych powszechnie w przeglądarkach internetowych do rozszerzania ich możliwości o nową funkcjonalność. Zdaniem autorów opracowania wdrożenie zaproponowanej w artykule koncepcji systemu informatycznego, wykorzystującego architekturę opartą na usługach i realizującego proces generalizacji informacji geograficznej, byłoby niezwykle korzystne, nie tylko ze względów naukowych, ale i produkcyjnych. Wdrożony np. w Centralnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej system wykorzystujący usługę WMGS pozwoliłby na realizację procesu generalizacji, rozumianej jako opracowanie komponentów pochodnych źródłowej bazy danych georeferencyjnych, przez wykonawców tej bazy (firmy branżowe), wojewódzkie i regionalne ośrodki dokumentacji, a nawet użytkowników instytucjonalnych i prywatnych. Instytucje dysponujące podstawowym produktem, jakim jest komponent TOPO l O bazy referencyjnej mogłyby, wykorzystując zaproponowaną usługę WMGS, uzyskać dowolny poziom uogólnienia pojęciowego i dokładności geometrycznej komponentów pochodnych, a nawet przygotować odpowiednio zgeneralizowane dane przestrzenne do opracowania map ogólnogeograficznych i tematycznych w różnych skalach.
EN
The Web Map Generalization Service (WMGS) will allow to implement the geographic information generalisation process with the use of the so-called "cloud computing" idea. The computer system to be used for implementation will be a highly developed solution, which will utilise modern approach to the idea of spatial data processing with the use of services based on services accessible in Internet. In the process of implementation, the solutions developed in various programming languages such as Java, Flex, P L/SQL, as well as advanced solutions, e.g. spatial topological data model of Oracle data base system and the application server, will be complementarily utilised. The transformation process will be controlled using a specially designed command language; depending on users/ expectations the set of these commands will become the routine controlling the generalisation process. The proposed solution utilises a structure of layers. The first level is the data base system, where spatial data will be stored and which ensures the basic functionality related to manipulation of that data. The second layer ensures spatial data processing; all algorithms related to particular generalisation processes will be implemented in that layer. The interpreter of the code used to programme the generalisation process will also operate at that level. Utilisation of the command language, specially designed for that purpose, will allow to create various variants for the generalisation process, depending on types of processed data. The third layer of the system is responsible for provision of services related to the entire generalisation process. The services based architecture will allow to wider" open" the system, since - due to utilisation of normalised services delivery mechanisms, together with the "knowledge base" - creation of external solutions/applications will be possible; they will be able to utilise once developed mechanisms to other applications. The system users will be able to utilise the WMGS services in their own systems, as well as they will be able to control the generalisation process with the use of an "inspection window", implemented based on the WMS services.
PL
Sieci aktywne stanowią znaczący krok w rozwoju sieci z komutacją pakietów, od tradycyjnych sieci z prostymi węzłami pakietowymi do systemów umożliwiających dynamiczne sterowanie i modyfikację zasad działania sieci. W artykule wprowadzono model i terminologię niezbędne do dyskusji na temat sieci aktywnych, opisano niektóre potencjalne sposoby stosowania tej terminologii oraz przedstawiono różne aspekty architektury opracowanej w ramach programu sieci aktywnych sponsorowanego przez amerykańską agencję DARPA. Przedstawiono potencjalne zastosowania sieci aktywnych wraz z wyzwaniami, którym należy sprostać aby wprowadzić te sieci do eksploatacji.
EN
Active networks represent a significant step in the evolution of packet-switched networks, from traditional packet-forwarding engines to more general functionality supporting dynamic control and modification on the network behavior. However, the phrase 'active network' means different things to different people.This article introduces a model and nomenclature for talking about active networks, describes some possible approaches in terms of that nomenclature, and presents various aspects of the architecture being developed in the DARPA-funded active networks program. Potential applications of active networks are highlighted, along with some of the challenges that must be overcome to make them a reality.
EN
The cadastral data, including land parcels, are the basic reference data for presenting various objects collected in spatial databases. Easy access to up-to-date records is a very important matter for the individuals and institutions using spatial data infrastructure. The primary objective of the study was to check the current accessibility of cadastral data as well as to verify how current and complete they are. The author started researching this topic in 2007, i.e. from the moment the Team for National Spatial Data Infrastructure developed documentation concerning the standard of publishing cadastral data with the use of the WMS. Since ten years, the author was monitoring the status of cadastral data publishing in various districts as well as participated in data publishing in many districts. In 2017, when only half of the districts published WMS services from cadastral data, the questions arise: why is it so and how to change this unfavourable status? As a result of the tests performed, it was found that the status of publishing cadastral data is still far from perfect. The quality of the offered web services varies and, unfortunately, many services offer poor performance; moreover, there are plenty services that do not operate at all.
PL
Na bazie obowiązujących przepisów, dane zawarte w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym są kluczowym elementem krajowej infrastruktury informacji przestrzennej. Metody i środki wykorzystywane do prowadzenia zasobu były zawsze adekwatne do dostępnych środków technicznych. Obecny stan technologiczny przynosi wiele nowych możliwości usprawnień w funkcjonowaniu zasobu, a przede wszystkim możliwość jego automatyzacji. Aby poziomy automatyzacji w poszczególnych powiatach mogły być ze sobą porównywane potrzebne jest opracowanie metodyki ich oceny, a propozycję takiej autorskiej metodyki zawiera niniejszy artykuł.
EN
On the basis of applicable laws, data contained in the county geodetic and cartographic resource are a key element of the national spatial data infrastructure. Methods and means used to carry out the resource were always adequate to the available technical means. The current state of technology brings many new opportunities for improvement in the functioning of the resource, and above all the possibility of automation. A methodology for evaluation is needed for comparing the levels of automation in individual counties and a proposal for such a proprietary methodology is presented in this article.
PL
Artykuł przedstawia analizę porównawczą wybranych technologii tworzenia usług sieciowych. Analiza polega na porównaniu usług wykorzystujący protokół SOAP z usługami typu RESTful oraz szablonów wspomagających tworzenie usług w języku Java: Apache CXF, Spring WS, Jersey. W pierwszej kolejności analiza bazuje na metrykach statycznych porównując przykładowe aplikacje. W drugim etapie analiza skupia się na kwestii wydajności i porównuje wybrane technologie pod kątem czasu odpowiedzi usługi.
EN
The article presents a comparative analysis of selected web service development technology. The analysis consists on a comparison of services using SOAP with RESTful web service and frameworks support the creation of web service in Java: Apache CXF, Spring WS, Jersey. In the first the analysis is based on a static metrics, compares the sample applications. In the second stage, the analysis raise the issue of performance, and compares the selected technologies in terms response time service.
PL
Zaprezentowano mechanizmy integracji modułu transportowego dla obszarów o nieciągłej i sporadycznej łączności z innymi mechanizmami systemu netBaltic (Internet na Bałtyku) oraz wyniki testów laboratoryjnych i morskich przekazywania wiadomości.
EN
The paper presents the mechanisms of integration of the transport module for areas with discontinuous and sporadic communication with other mechanisms of the netBaltic system, as well as the results of laboratory and marine testing of transport of messages.
PL
Duża złożoność protokołów sieciowych i standardów rodziny WS-*, stosowanych w budowie usług sieciowych, spowodowała wzrost popularności architektury usług sieciowych wykorzystującej bezstanowe mechanizmy protokołu HTTP - REpresentational State Transfer (w skrócie REST).
EN
This article presents a brief overview of web services construction methods based on pure HTTP protocol features - REST.
PL
Jedną z dróg zwiększenia bezpieczeństwa żeglugi morskiej jest zapewnienie powszechnej dostępności usług e-nawigacji na obszarach morskich pozbawionych dostępu do Internetu. W artykule opisano wyniki symulacji wybranych algorytmów przekazywania wiadomości usług niewrażliwych na opóźnienia w znacznej odległości od lądu, w sieci o nieciągłej i sporadycznej łączności.
EN
One of the ways of achieving improvement of maritime safety is to provide universal availability of e-navigation services on the sea areas without a common access to the Internet. The paper describes the Simulation results for selected algorithms of messages exchange for services insensitive to delays at a considerable distance from the land in the network of discontinuous and sporadic communication.
PL
Zwiększenie bezpieczeństwa żeglugi morskiej jest jednym z priorytetowych działań IMO (International Maritime Organization). Jedną z dróg jest zapewnienie powszechnej dostępności usług e-nawigacji na obszarach morskich pozbawionych dostępu do Internetu. W artykule opisano koncepcję zapewnienia dostępu do usług niewrażliwych na opóźnienia w znacznej odległości od lądu w sieci o nieciągłej i sporadycznej łączności realizowaną z wykorzystaniem wieloskokowej transmisji między mijającymi się jednostkami. Przedstawiono też architekturę systemu i jej realizację dla przykładowej usługi.
EN
Improvement of maritime safety is a priority of International Maritime Organization (IMO). One of the ways of achieving this goal is to provide universal availability of e-navigation services on the sea areas without a common access to the Internet. The work describes the concept of providing access to services insensitive to delays at a considerable distance from the land in the network of discontinuous and sporadic communication. It can be realized with the use of multi-hop transmission between the passing vessels. The study presents the system architecture and its implementation for exemplary service.
EN
The paper contains description and the project of the implementation of web-services. The web-services simulate boundary value problems with initial conditions. The JSON and text file have been used in the described system. The request to have local instance of simulating program is not required which makes the study about phenomena less problematic.
PL
Realizacja usług sieciowych w systemach komutowanych związana jest z implementacją protokołu PPP w sieci ISDN. Narzuca ona jednakże konieczność identyfikacji zasad współpracy na styku ISDN - Intemet. W artykule zaprezentowane zostały wyniki prac własnych w zakresie opracowania środowiska badawczego do testowania wielofunkcyjnych terminali sieci ISDN wykorzystujących protokół PPP dla realizacji dostępu do sieci Intemet. Opracowane, na podstawie analizy aktualnego stanu normalizacji, algorytmy testowania, scenariusze i aplikacja testowe poddane zostały weryfikacji w środowisku badawczym. Zdefiniowane środowisko badawcze wykorzystano do weryfikacji i walidacji urządzeń ISDN wykorzystujących protokół PPP zgodnie z opracowanymi testami zgodności.
EN
The realisation of networking services over switched systems is connected with | implementation of PPP protocol in ISDN network. The cooperation principles between i the ISDN and Internet interfaces should be absolutely identified in such a case. The results of author's work in the scope of working out the research environment for testing the multifunctional ISDN terminals are presented in the paper. This terminals use the PPP protocol for establishing a connection with Internet to get an access to the i Internet services. The analyses of actual standardisation documents give a possibility to work out the algorithms, scenarios and testing application. They were taken into verification process in the established research environment. The research environment was used for verification and validation of ISDN terminals with PPP protocol according to the worked out conformance tests.
13
Content available remote Towards automatic composition of web services :
75%
EN
The paper proposes a method of converting the problem of automated composition of web services to the problem of building a graph of worlds consisting of formally defined objects. We present basic rules of defining ontologies for services execution environments, in which automatic reasoning about sequences of service calls leading to saatisfying a user's intention is possible. The intention can be specified in a fully declarative language, without knowledge about services. In turn, the services are treated as independent "black boxes", realizing their activities regardless of the flow in which they attend. The intentions and the descriptions of the services are the only source of knowledge used to generate abstract plans. The above planning process is the first phase of automated composition. The paper presents also a tool implementing our composition algorithm and some experimental results.
PL
Praca zawiera propozycję konwersji zagadnienia automatycznej kompozycji usług sieciowych do problemu budowy grafu światów zbudowanych z formalnie zdefiniowanych obiektów. Przedstawiono podstawy budowy ontologii środowiska wykonania usług, w której możliwe jest automatyczne wnioskowanie przebiegu wywołań, prowadzących do realizacji intencji użytkownika. Język wyrażania takiej intencji jest całkowicie deklaratywny i wraz z ontologią, w której usługi pozostają nie związanymi ze sobą "czarnymi skrzynkami", stanowi jedyne źródło wiedzy dla budowy abstrakcyjnych planów wykonania. Opisany tutaj proces stanowi pierwszą z trzech faz automatycznej kompozycji, będącej tematem badań zespołu. Praca prezentuje również narzędzie implementujące algorytm kompozycji oraz przykład jego zastosowania.
14
75%
PL
Informacja przestrzenna towarzyszy wielu dziedzinom aktywności człowieka od zarania dziejów, a obecnie jej znaczenie dynamicznie wzrasta dzięki dzisiejszej łatwości pozyskiwania danych przestrzennych i ich przetwarzania. Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej zapoczątkowała proces porządkowania danych przestrzennych gromadzonych w państwowych rejestrach i wprowadzanie zasad współdziałania tych rejestrów w celu zaspokajania potrzeb informacyjnych obywateli. Dużą rolę w całym zespole danych przestrzennych pełnią dane państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, który jest prowadzony od kilkudziesięciu lat i związane są z nim pewne tradycje, przepisy prawne i inne uwarunkowania. W artykule autor, na podstawie wieloletniego doświadczenia z licznych wdrożeń, przedstawia istotne rozbieżności między teoretycznym podejściem do tematu informacji przestrzennej zapisanym w prawie i różnego rodzaju sprawozdaniach i raportach a stanem faktycznym, z jakim spotyka się obywatel podczas załatwiania spraw urzędowych. Na zakończenie przedstawia minimalne, ale niezbędne działania, które mogą wpłynąć korzystnie na poprawę tego stanu rzeczy.
EN
Spatial information accompanies many fields of human activity since the dawn of history, and now its importance is growing rapidly thanks to today’s ease of acquisition and processing of spatial data. The Spatial Information Infrastructure Act began the process of organizing spatial data collected in state registers and implementation of the principles of interoperability of these registers in order to satisfy the information needs of the society. An important role in the whole set of spatial data is played by the National Geodetic and Cartographic Resource which has been run for several decades; some traditions, laws and other conditions are associated with this Resource. In this paper the author, based on many years of experience from numerous implementations, discusses significant differences between the theoretical approach to the subject of spatial information included in laws and all kinds of statements and reports, and the present state of affairs encountered by citizens during the administrative formalities. At the end, the minimum but necessary actions that can have positive effects on the status quo, are discussed.
16
Content available System Wspomagania Pracy Nauczyciela
63%
PL
W artykule przedstawiono opis projektu oraz implementacji aplikacji wspomagającej pracę nauczyciela. Zdefiniowano wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne nakładane na system. Zaprezentowano diagramy interakcji wybranych przypadków użycia w notacji UML. Przedstawiono wspłpracę z zewnętrznymi, w stosunku do omawianego, systemami (SRU, SZZD) poprzez mechanizm Web Services. Omóiono wybrane rozwiązania implementacyjne wykorzystane w projektowanym systemie.
EN
In this paper a project and implementation of a teacher-assistant software application system is presented. Requirements of the system have been defined. Selected interaction diagrams are given in the UML notation. An issue of cooperation with outside systems via web services is presented too. Selected aspects of the system implementation are discussed.
PL
Rozproszony zbiór danych internetowych można zintegrować i efektywnie zorganizować wykorzystując możliwości usług sieciowych i taksonomii. W artykule przedstawiono wyniki pomiarów nakładu pracy niezbędnej do budowy usług sieciowych publikujących zorganizowane zbiory danych. Omówiono zasady ręcznej i automatycznej budowy taksonomii. Przeanalizowano problemy optymalizacji takiej struktury oraz korzyści z kolorowania nazw wyróżnionych węzłów taksonomii. Wykazano, że przy automatycznej budowie hierarchicznej klasyfikacji można wykorzystać metadane opisujące zasoby internetowe.
EN
Web services and taxonomies can be used for effective integration and categorization of distributed internet data. The paper presents effort measurements results of work required for development of Web services supplying categorized data sets. Automated and human-driven approaches in development of taxonomies were discussed. Taxonomy structure optimization and advantages of taxonomy nodes coloring were also analyzed. It was proved that metadata can be used for automated and dynamic generation of hierarchical classifications.
PL
Skanowanie jest procesem zdalnego wykrywania hostów, serwerów, urządzeń sieciowych oraz realizowanych usług. Polega to na próbkowaniu aktywności analizowanego urządzenia sieciowego, poprzez wysyłanie do niego odpowiednio spreparowanych pakietów. W rezultacie otrzymane odpowiedzi mają dostarczyć informacji na temat aktywności badanego urządzenia lub usługi. Skanowanie jest operacją, która udziela informacji o zdarzeniach i urządzeniach w sieci. Pozwala stwierdzić czy dany komputer jest aktywny oraz rozpoznać uruchomione na nim usługi oraz system operacyjny.
EN
Scanning is the process of remotely detecting hosts, servers, network devices, and services. This involves sampling the activity of the network device being analyzed by sending packaged packets to it. As a result, the answers received provide information about the activity of the device or service being tested. Scanning is an operation that provides information about events and devices on the network. Allows you to determine if your computer is active and recognize the services and operating system that are running on it.
PL
W artykule omówiono zagadnienie usług sieciowych (ang. web services). Przedstawiono różne sposoby implementacji tych usług oraz zasygnalizowano korzyści płynące z ich stosowania. Poruszono temat bezpieczeństwa świadczenia usług w Internecie oraz ochrony własności intelektualnej. Zaprezentowano przykład wykorzystania usługi sieciowej w systemie przeznaczonym do oceny ryzyka eksploatacyjnego gazociągów SOREG®.
EN
In the article the issue of web services was discussed. Different methods of web services implementation and advantages of their usage were presented. The issue of security of web services in internet and intellectual property protection was discussed. The example of using web services in the risk assessment system of transmission gas pipelines was presented.
PL
Wejście w życie Dyrektywy INSPIRE w maju 2007 r. oraz uchwalona w marcu 2010 r. ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej spowodowały zmianę sposobu myślenia o danych przestrzennych w samorządach, zwłaszcza w obszarze zagospodarowania przestrzennego. Autorzy analizują stan dotychczasowej informatyzacji w sferze zagospodarowania przestrzennego powodowanej zarówno koniecznością budowy infrastruktury danych przestrzennych, jak też realnymi potrzebami usprawnienia procesów decyzyjnych w zarządzaniu jednostkami. Analizę przeprowadzono na grupie ponad 1700 samorządów, które są użytkownikami technologii zarządzania danymi przestrzennymi eGmina.
EN
The INSPIRE Directive went into force in May 2007 and it resulted in changing the way of thinking about spatial data in local government. Transposition of the Directive on Polish legislation is the Law on spatial information infrastructure from 4 March 2010., which indicates the need for computerization of spatial data sets (including land-use planning). This act resulted in an intensification of thinking about the computerization of spatial data, but, according to the authors, the needs and aspirations of the digital land-use planning crystallized already before the INSPIRE Directive and were the result of technological development and increasing the awareness of users. The authors analyze the current state of land-use planning data computerizationin local governments. The analysis was conducted on a group of more than 1,700 local governments, which are users of spatial data management (GIS) technology eGmina.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.