Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 556

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 28 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  standardization
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 28 next fast forward last
PL
Artykuł prezentuje działalność normalizacyjną w Instytucie Obróbki Plastycznej.
EN
The paper presents the standardization activity of the Metal Forming Institute.
PL
W artykule przedstawiono działalność oraz dysponowanie środkami finansowymi w czterech instytucjach normalizacyjnych we Francji, w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii oraz w Niemczech. Omówiono perspektywy rozwoju krajowych organizacji normalizacyjnych, a w szczególności instytucji pracujących w Europie Środkowej i Wschodniej.
EN
The activities and financial means of four standardization institutions in France, the USA, Great Britain and Germany have been presented. In the end, the development prospects of the national standardization centres, and especially of the institutions working in the Central and Eastern Europe have been discussed.
PL
Omówieno różne poziomy normalizacji krajowej oraz zależności między tymi normami występujące w Europie Zachodniej. Wskazano na normy będące narzędziami zapewnienia jakości, oraz na korzyści z udziału w procesach normalizacyjnych.
EN
Different levels of national standardization as well as the relationships between these standards which occur in the Western Europe have been discussed. The standards which are the tools of quality assurance and the advantages of participating in the standardization processes have been indicated.
6
Content available remote Normalizacja pomiarów właściwości przeciwtarciowych olejów smarowych
80%
Tribologia
|
2002
|
tom nr 3
853-860
PL
Zmniejszenie strat energii wytwarzanej przez silnik pojazdu, bezproduktywnie traconej na pokonanie oporów w węzłach tarcia, można osiągnąć głównie przez polepszenie właściwości przeciwtarciowych oleju silnikowego oraz przekładniowego. W ostatnich latach zwraca się coraz większą uwagę na te właściwości olejów smarowych, czego dowodzi np. wprowadzanie do eksploatacji olejów silnikowych Energy Conserving (ECI i ECII). Dotychczas nie znormalizowano laboratoryjnych metod ani urządzeń do pomiaru właściwości przeciwtarciowych olejów smarowych. Autor proponuje przedyskutowanie w ramach Szkoły Tribologicznej możliwości uruchomienia w Polsce produkcji odpowiedniej maszyny tarciowej i zaproponowania znormalizowanej procedury badawczej. Artykuł może być wstępem do proponowanej dyskusji.
EN
About 38% of combustion energy of fuel changes in mechanical energy, but about 15% is no-productivity loss on overcome a resistance in frictional pairs [L. 1]. It is possible to reduce these losses using engine and gears oils with good antifrictinal properties. No standardization of laboratory tests and machine systems to measurement antifrictional properties of the lube oils was found. The method of measuring of antifrictional properties in mixed friction conditions is proposed in the paper. The method contains: a) determination of characteristic: friction coefficient versus pressure, ž = f(p), b) 5-hours running-in the friction pair with tested oil, c) determination of characteristic ž = f(p) after running-in. The characteristic a) differs from characteristic c). Characteristics ž = f(p) for some engine and gear oils are shown on figures 2 and 3. There is the interpretation of results in the paper. Author proposses to discuss (within Tribological School) possibility of start to the production suitable frictional machine and stardardization research procedure.
EN
The values of each character as they are often the results of measurements in different units, and it can cause that some characters seem to be dominating a few other characters influenced the course of cluster analysis. The methods of cluster analysis based on the quantitative expression similarity relations, it would not work with data-dependent unit of measurement. Therefore, it is appropriate to transfer their characters to standardization or normalization.
EN
Political, military and economical factors affecting defence planning process frame the research problem steering this article. These principal theses were confronted with theoretical and empirical approaches to the standardization in the research process conducted by the author, and considered as a primary tool for the interoperability achievement. The execution of a scientifically well-founded analysis of standardization is the main objective of this research. Finally, the scientific process is concluded by setting a dependence model which takes into account seamless relations and the correlation amid Force Goals (NATO Force Planning Process) and NATO defence process. It is worth stressing that the research follows in accordance with the commonly recognized methodological principles (systemic analysis, modeling). The author’s effort has been focused on the capabilities-driven model of NATO force structure shaped by military standardization requirements (effects- based approach EBA) in spite of the influence of the theories applied to the threat-assessment driven model (Threat Assessment Approach).
PL
Polityczno-wojskowe oraz ekonomiczne implikacje standaryzacji na proces planowania obronnego wyznaczają obszar zainteresowań badawczych prezentowanych w artykule. Autor dowodzi, że proces standaryzacyjny, rozpatrywany w aspekcie procesu planowania obronnego (sił), jest warunkiem koniecznym osiągania interoperacyjności. Celem badawczym – realizowanym przy wykorzystaniu analitycznych metod badania standaryzacji w NATO oraz modelowania są procesy: Celów Sił Zbrojnych (element w procesie planowania sił NATO) oraz planowania obronnego NATO, pozostające w korelacji i harmonizacji z procesem standaryzacji. Struktura problemu badawczego jest oparta na poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie: jak jest realizowana polityka standaryzacyjna w Instytucjach i Dowództwach Struktury Dowodzenia NATO oraz Dowództwach Struktury Sił NATO? Jest warte podkreślenia, że w trakcie badań wykorzystano ogólnie dostępne narzędzia metodologiczne (analiza systemowa, modelowanie) przy wyborze modelu zorientowanego na budowanie zdolności (podejście oczekiwanych efektów – Effect Based Approach) ograniczanego wymaganiami standaryzacyjnymi, niezależnie od wpływu na rezultaty badań teorii uwzględniających modelowanie skierowane na zagrożenia (Threat Assessment Approach).
10
Content available remote Aspekt standaryzacji w procesie zintegrowanego zarządzania ryzykiem
80%
PL
We wprowadzeniu przedstawiono wnioski z przeprowadzonego studium zagadnienia zarządzania ryzykiem w lotnictwie cywilnym i systemach zarządzania opartych na normach ISO. W dalszej części artykułu scharakteryzowano proces zarządzania ryzykiem, w aspekcie integracji i sformułowano praktyczne wnioski dotyczące konieczności wprowadzenia pewnych standardów ujednolicających proces zintegrowanego zarządzania ryzkiem.
EN
The introduction presents the conclusions of the study topics of risk management in civil aviation and management systems based on ISO standards. The rest of the article characterized the process of risk management, in terms of integration and led to practical applications concerning the need for some unifying standards integrated risk management process.
11
Content available remote Myśl europejska w normalizacji betonu towarowego
80%
PL
W artykule poddano charkaterystyce europejską normę betonową PN-EN 206-1:2003. Europejski standard, określony w nowej normie betonowej, opracowany został z uwzględnieniem ogólnych dyrektyw unijnych dotyczących jakości materiału wbudowywanego w konstrukcję, rozpatrywanej z punktu widzenia: - gwarancji bezpieczeństwa zdrowotnego użytkowników oraz ochrony środowiska naturalnego, -zharmonizowania konstrukcji i funkcji obiektu budowlanego podczas jego eksploatacji, -trwałości, rozumianej jako odporność na długotrwałe, niszczące oddziaływanie czynników fizycznych, chemicznych i biologicznych.
EN
The article points out the role and importance of standardization in the EU economic policy and development strategy and discusses European standardization activities in the field of transport and its basic institutional structure and organization of the work of the technical bodies of the European Standards Organizations (ESOs). The relation between the standardization and legislation and selected European standardization initiatives concerning transport are shown. The article also deals with the principles of cooperation of the EU Member States and ESO technical bodies as well as the main problems of the system of national standardization.
PL
W artykule przedstawiono i omówiono dziewięć warunków uzyskania przez Polskę członkostwa europejskich jednostek normalizacyjnych (szczególnie CEN i CENELEC). Przedstawiono także plany NKP 106, związane z realizacją warunków aplikacyjnych.
EN
In this paper mine requirements for obtaining by Poland the membership of the european standardization units (particularly CEN and CENELEC) have been presented and discussed. Moreover, the plans of Technical Committee nr 106, concerning the realization of applications requirements have been presented.
PL
Przedstawiono historię normalizacji metali nieżelaznych w najwcześniejszych latach - latach trzydziestych, po powołaniu Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w 1924 roku. Podano jakie organy (Komisje) zajmowały się działalnością normalizacyjną metali nieżelaznych, kto przewodniczył tym Komisjom oraz jakie zostały opracowane pierwsze Polskie Normy z zakresu metali nieżelaznych.
EN
You may look into the earliest years of the history of normalization of non-ferrous metals - the thirtieth years, after creation of Polish Normalization Committee in the year 1924. You learn which organs (Commissions) were occupied with normalization of non-ferrous metals, who were the chiefs of the Commissions, and which were the first Polish Norms concerning non-ferrous metals.
15
Content available remote Uwaga na gryzonie!!!
80%
Instal
|
2005
|
tom nr 1
63--64
PL
Problem niszczenia przez gryzonie klap w zaworach zwrotnych klapowych, montowanych w instalacjach kanalizacyjnych, uwypukla konieczność położenia nacisku na wymagania, jakie powinny być postawione tym urządzeniom. Poniżej przedstawiono uwagi do wymagań zawartych w Polskich Normach obejmujących ten zakres wyrobów.
EN
The problem of destroying by rodents the flapsin flap check valves, mounted in the sewage system's requires emphesizing the requirements, which these devices should fulfill. The remarks to Polish standards concerning this range of devices are presented below.
16
Content available remote Polska w Unii Europejskiej - konsekwencje w obszarze ochrony przed korozją
80%
PL
Omówiono najważniejsze normy europejskie (EN) i międzynarodowe (ISO) z zakresu ochrony przed korozją. Wskazano na potrzebę szybkiego opracowania Polskich Norm równoważnych europejskim z tego zakresu.
EN
Most important European Standards (EN) and International Standards (ISO), dealing with corrosion protection have presented. The need of urgent elaborating of Polish Standards, equivalent to European is pointed out.
PL
W artykule omówiono działalność normalizacyjną światową (ISO), europejską (CEN) i krajową (PKN), podkreślając rolę Polski w tej działalności.
EN
Construction machines and equipment are an essential part of domestic and international trade. The safety of their operation considerably influeces the accident frequency in building industry. Therefore they are a matter of an intensive standarization both as regards nomenclature and safety of construction and operation. Also of importance is the problem of unification of technical characteristics. The autors discuss the standarization activity in the world (ISO), Europe (CEN) and Poland (PKN) with an emphasis laid on the Polish participation in this area.
19
Content available remote Normy ISO w Polsce - wyniki badań
80%
PL
Polska norma ISO 9000 w wersji z 1994 r. przechodzi do historii. W czasie przygotowywania tego numeru naszego miesięcznika trwały jeszcze konsultacje na temat nowej wersji normy. Do najważniejszych zmian należy zaliczyć zmianę nazwy, bowiem w nowej werscji ISO 9000 przestaje być normą systemu zapewnienia jakości i staje się normą systemu zarządzania jakością. Nowa norma będzie ukierunkowana na procesy tworzące wartość i na zarządzanie zmianami, a wszystko to w celu zwiększania poziomu zadowolenia klienta i - co za tym idzie - konkurencyjności przedsiębiorstwa. Nowa wersja ISO będzie obejmować tylko trzy normy, stanie się zgodna z ISO 14000, będzie bardziej przyjazna dla wdrażającego ją przedsiębiorstwa, uwzględni też specyfikę przedsiębiorstw usługowych.
EN
Creation of an educational repository results in the development of new conditions regarding the learning process, especially in case of ODL (Open and Distance Learning). Working in network environment demands developing mechanisms that allow for preparation and distribution of didactic materials on a chosen computer platform. It then requires harmonizing and standardizing the form and way of presenting the content and analyzing quality indicators in order to evaluate the repository as a final-product. In the article authors discuss the meaning of standardization in the process of creating the educational repository.
first rewind previous Strona / 28 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.