Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 19

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  perception of architecture
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
100%
PL
Celem rozważań jest próba wskazania charakterystycznych cech znamionujących odbiór wzrokowy przestrzeni realnej oraz relacji między postrzeganiem przestrzeni a procesem twórczym, jakim jest projektowanie architektoniczne. Zawarte w artykule treści oparto na analizach materiału ilustracyjnego i literatury przedmiotu. Treść artykułu podzielono na części odpowiadające kolejnym etapom na drodze od postrzegania zmysłowego po ideę projektową. W artykule zwrócono uwagę, jak istotne w praktyce architektonicznej jest zdobywanie doświadczenia budowanego na podstawie wrażeń wzrokowych i świadomego postrzegania.
EN
An aim of considerations is an attempt to indicate the characteristic features evidencing a visual reception of the real space and relationships between perception of the space and the creative process which the architectonic designing is. The contents included in the article are based on analyses of the illustrative material and the subject literature. The contents of the article are divided into parts corresponding to the subsequent stages on the way from sensual perception to the design idea. In her article, the author paid attention how important in the architectonic practice is to gain experience being built on the basis of visual sensations and conscious perception.
2
Content available Senses in architecture
75%
EN
Optimisation of architectural design and its perception involves a comprehensive sensory analysis of the human body response to the stimuli received by the brain. Owing to sensual haptic characteristics, expressed through relevant motor activity, we can reliably create trends among the future users. Proper assessment and sensuality of architecture shall underlie justified, reference parameters predetermining a selection of appropriate measures shaping our daily life context. Opportunities which haptic spatial perception offers facilitate a short-cut in our research to model design processes. Implementation of sensory evaluation methodology into design processes will facilitate a congruent definition of architecture and improve its quality.
PL
Optymalizacja procesów percepcji i projektowania architektury wiąże się z kompleksową analizą sensorycznych doznań, obejmujących kontekst psychofizjologiczny. Praktyki wykorzystujące narzędzia haptyczne, wyrażane za pomocą aktywności motorycznej, pozwalają na wiarygodne kształ- towanie tendencji przyszłego użytkownika, a właściwa ocena problematyki sensualności architektury generuje, pozyskiwanie uzasadnionych naukowo i metodycznie, referencyjnych parametrów, implikując dobór odpowiednich środków, przekładających się na jakość architektury. Możliwości tkwiące w haptycznym postrzeganiu przestrzeni, pozwalają skrócić łańcuch formatowania ciągu badawczo-projektowego modelowych obiektów. Wdrożenie w procedury projektowe, bazującej na empirycznych badaniach sensorycznych metodologii, skutkować będzie kongruentnym definiowaniem oraz podniesieniem poziomu projektowanej architektury.
PL
Inspiracją do podjęcia badań nad percepcją wnętrza gotyckiego kościoła były rozważania Juliusza Żórawskiego. W artykule zaprezentowano próbę weryfikacji poglądów Profesora dotyczących sposobu zapoznawania się z tą średniowieczną strukturą. Badania przeprowadzono przy użyciu okulografu stacjonarnego, który umożliwiał rejestrację ruchu gałek ocznych obserwatorów. W testach uczestniczyło 142 wolontariuszy, którzy przyglądali się pięciu przygotowanym przez autorów badania wizualizacjom wnętrz katedr francuskich z XII i XIII w. Ilustracje przedstawiały obiekty o różnej wysokości i głębokości. Celem badania było także określenie, dzięki jakim elementom architektonicznym obserwatorzy najchętniej odczytują głębokość nawy głównej wraz ze zmianą jej proporcji.
EN
The study of how people perceive an interior of a Gothic church was inspired by ideas of Juliusz Żórawski. The paper presents an attempt at verifying Żórawski’s views concerning people’s reactions to such medieval buildings. The research was carried out by means of a stationary eye tracker, which made it possible to register the movement of eyes of the participants. 142 volunteers took part in the tests. Each of them looked at five different visualizations showing the interiors of French cathedrals from the 12th and the 13th century. The images showed interiors of various height and length. The aim of the research was to determine which architectural elements make it most probable for the observers to perceive the depth of the main aisle when changes are made to the interior’s proportions.
PL
Inspiracją do podjęcia badań nad percepcją wnętrza gotyckiego kościoła były rozważania Juliusza Żórawskiego. W artykule zaprezentowano próbę weryfikacji poglądów Profesora dotyczących sposobu zapoznawania się z tą średniowieczną strukturą. Badania przeprowadzono przy użyciu okulografu stacjonarnego, który umożliwiał rejestrację ruchu gałek ocznych obserwatorów. W testach uczestniczyło 142 wolontariuszy, którzy przyglądali się pięciu przygotowanym przez autorów badania wizualizacjom wnętrz katedr francuskich z XII i XIII w. Ilustracje przedstawiały obiekty o różnej wysokości i głębokości. Celem badania było także określenie, dzięki jakim elementom architektonicznym obserwatorzy najchętniej odczytują głębokość nawy głównej wraz ze zmianą jej proporcji.
EN
The study of how people perceive an interior of a Gothic church was inspired by ideas of Juliusz Żórawski. The paper presents an attempt at verifying Żórawski’s views concerning people’s reactions to such medieval buildings. The research was carried out by means of a stationary eye tracker, which made it possible to register the movement of eyes of the participants. 142 volunteers took part in the tests. Each of them looked at five different visualizations showing the interiors of French cathedrals from the 12th and the 13th century. The images showed interiors of various height and length. The aim of the research was to determine which architectural elements make it most probable for the observers to perceive the depth of the main aisle when changes are made to the interior’s proportions.
EN
The article presents a description of the research method and the results of research regarding the difference in the reception of space depending on the way it is perceived. The research concerned one space (the square in front of the building of the Eastern Innovative Centre of Architecture at the Lublin University of Technology) and three different reception methods. One group of respondents was physically in the square, the other group virtually – with the use of virtual reality (VR) technologies, and the third one saw only pictures of the square. Each group of respondents chose the emotions with which they identified most from the semantic scale developed for this study. The results of the groups were compared, and the conclusions were presented in the summary. The study was conducted to evaluate the possibility of using VR technology and photographs to study emotions that a given space evokes in its recipients.
PL
W artykule przedstawiony jest opis metody badawczej oraz wyniki badań dotyczących różnicy odbioru przestrzeni w zależności od sposobu jej postrzegania. Badania dotyczyły jednej przestrzeni (plac przed budynkiem Wschodniego Innowacyjnego Centrum Architektury Politechniki Lubelskiej) i trzech różnych sposób odbioru. Jedna grupa badanych była fizycznie na placu, druga wirtualnie – dzięki użyciu technologii virtual reality (VR), trzeciej były przedstawione zdjęcia. Każda z grup respondentów wybierała bliższe im emocje z opracowanej na potrzeby tego badania skali semantycznej. Wyniki grup zostały porównane, a wnioski zostały przedstawione w podsumowaniu. Badanie zostało przeprowadzone w celu sprawdzenia możliwości użycia technologii VR i zdjęć do badań emocji, jakie powstają w odbiorcy danej przestrzeni.
PL
Artykuł jest ostatnią z trzech części opracowania dotyczącego sondażu okulograficznego przeprowadzanego w 2017 r. w Katedrze Historii Architektury, Sztuki i Techniki na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej. Pierwsza omawiała zarejestrowany przez autorów sposób zapoznawania się z głębią nawy głównej kościoła gotyckiego. W drugim etapie omówiono zjawisko tzw. kościoła tunelowego. Podobnie jak w poprzednich artykułach, także w tej części na potrzeby eksperymentu wykorzystano wizualizacje XIII- i XIV-wiecznych katedr francuskich. Badaczy interesowało to, na ile smukłość nawy głównej gotyckiej katedry przekłada się na percepcję całego zmieniającego się układu wnętrza.
EN
This paper constitutes last part of a three-part report considering an eyetracking survey that took place in 2017 at the Department of History of Architecture, Art and Technique at the Wrocław University of Science and Technology. The first part of the report discussed the way people perceive the depth of the nave of agothic church. The second stage of research discused the phenomenon of so called “tunnel church”. This part of the study, the same as previous ones, made use of visualizations of 13th and 14th century French cathedrals. The researchers were interested in how much the slenderness of the nave of the Gothic cathedral translates into the perception of the entire cevolving interior.
7
Content available remote Kontrowersyjna architektura współczesna w krajobrazie miejskim
63%
PL
Szczególna specyfika architektury współczesnej, odrzucającej tradycję, uwarunkowania kontekstu, obowiązujące kanony estetyczne, upodobania i przyzwyczajenia odbiorców doprowadziła do pojawienia się w krajobrazie miejskim obiektów skrajnie wyabstrahowanych z otoczenia, budzących społeczne sprzeciwy i kontrowersje.
EN
The peculiar specificity of contemporary architecture which rejects tradition, context determinants, binding aesthetic principles, and the audience's likings and habits has resulted in the appearing in urban landscape of buildings and structures that are extremely abstracted from their surroundings and raise social objections and controversies.
PL
Architektura pojmowana optycznie i haptycznie to pojęcia związane z poznawaniem i odczuwaniem architektury. Celem rozważań jest próba analizy środków wyrazu stosowanych do spotęgowania odczuwania wielozmysłowych doznań we współczesnej architekturze i designie na przykładzie twórczości współczesnego japońskiego designera Kenya Hary i związanych z nim artystów i architektów.
EN
Architecture conceived visually and haptically is the concepts associated with cognition and perception of architecture. This article attempts to analyse the means of expression used to intensify the perception of multisensory experience in contemporary architecture and design, for example the works of the contemporary Japanese designer Kenya Hara and related artists and architects.
PL
Celem opracowania jest zwrócenie uwagi na potrzebę przyjrzenia się materiałom używanym w projektowaniu architektonicznym oraz konstrukcyjnym budynków mieszkalnych. To próba znalezienia odpowiedzi na to czym jest architektura szczęścia. Czy przestrzeń, która w sposób naturalny, niewymuszony oddziałuje na ludzkie zmysły, traktując je komplementarnie, pozytywnie nastrajając i to bez udziału analitycznej części mózgu, może mieć wpływ na ludzkie poczucie szczęścia? Prezentowany materiał może być punktem wyjścia dla dalszych opracowań dotyczących znaczenia zmysłów w doborze materiałów do budowy budynków mieszkalnych.
EN
The aim of the study is to pay attention to the issue to the need to look at materials used in architectural and structural design of residential buildings. It is an attempt to find an answer to what architecture of hippiness is. Is space in natural, unaffected way affects on human senses, treating them complementarily, positively tuning without the participation of the analytical part of the brain can affect the human sense of happiness? The presented material can be a starting point for further studies on the importance of the senses in the selection of materials for the construction of residential buildings.
10
Content available remote Architecture „in lines”
63%
EN
A line is an integral element accompanying architecture. It is the first line in a project idea record. A line can describe the form of a building, it can also be its main mean of expression. We perceive architecture by lines. A line as art in situ enriches the architectural space due to the perspective it plays with the viewer and the substance.
PL
Linia to nieodłączny element towarzyszący architekturze. To pierwsza kreska w zapisie idei projektowej. Linią opisać można formę budowli, może też ona być jej główny środkiem wyrazu. Poprzez linie postrzegamy architekturę. Linia jako sztuka in situ wzbogaca przestrzeń architektoniczną, dzięki perspektywie gra z widzem i materią.
PL
Artykuł jest ostatnią z trzech części opracowania dotyczącego sondażu okulograficznego przeprowadzanego w 2017 r. w Katedrze Historii Architektury, Sztuki i Techniki na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej. Pierwsza omawiała zarejestrowany przez autorów sposób zapoznawania się z głębią nawy głównej kościoła gotyckiego. W drugim etapie omówiono zjawisko tzw. kościoła tunelowego. Podobnie jak w poprzednich artykułach, także w tej części na potrzeby eksperymentu wykorzystano wizualizacje XIII- i XIV-wiecznych katedr francuskich. Badaczy interesowało to, na ile smukłość nawy głównej gotyckiej katedry przekłada się na percepcję całego zmieniającego się układu wnętrza.
EN
This paper constitutes last part of a three-part report considering an eyetracking survey that took place in 2017 at the Department of History of Architecture, Art and Technique at the Wrocław University of Science and Technology. The first part of the report discussed the way people perceive the depth of the nave of agothic church. The second stage of research discused the phenomenon of so called “tunnel church”. This part of the study, the same as previous ones, made use of visualizations of 13th and 14th century French cathedrals. The researchers were interested in how much the slenderness of the nave of the Gothic cathedral translates into the perception of the entire cevolving interior.
PL
W artykule przedstawiono zależności między kulturowo uwarunkowanym postrzeganiem domu a jego „wartością” w rozumieniu potocznym (a nawet finansowym). Zaprezentowano m.in. autorskie pojęcie archetypiczności w architekturze mieszkania, a także wybrane aspekty wynikające ze zdefiniowania tego pojęcia, takie jak: archetypiczność tradycji kulturowej, archetypiczność nomadyczna, archetypiczność moralno-technologiczna, archetypiczność temporalno-informacyjna, archetypiczność personalna i moralna, behawioralna i inne. Analizę przeprowadzono na tle historycznego rozwoju koncepcji domu, wyprowadzając wnioski w zakresie kształtowania i oceny współczesnego środowiska mieszkaniowego. Uwzględniono i zinterpretowano znane autorom kulturowe wzorce zamieszkiwania. Subiektywizm doboru źródeł oraz ich oceny, jak też podmiotowość, a nawet celowa tendencyjność wywodu stanowią zamierzoną metodę mającą na celu uwypuklenie niektórych treści uchodzących uwagi socjologom, psychologom, architektom i filozofom, a zarazem uzasadnioną humanistycznym, nie zaś technicznym charakterem pracy.
EN
The objective of the paper is to show the diversity of archetype patterns of indwelling and residential habitat assessment, in order to stress the great complexity of individual subjective ways of perception of a home, and to display the variety of mental approaches to indwelling. This is to supply architects with the skills of understanding human perception of a home and a house, which is much more complex than stated in a slogan about a home as a housing machine (by Le Corbusier). In detail, archetype patterns have been collected and classified in sets of archetype dimensions related to the perception of a home, such as: – cultural-determined archetypal perception, – nomadic archetypal perception, – temporal and technology-oriented archetypal perception, – IT and data-oriented archetypal perception, – personal and moral-anchored archetypal perception, – behavioral archetypal perception, – etc. The subjective and free analysis included the draft chronological overview of changes in home assessment, based on individual author’s observations and old literature sources.
PL
Tekst stanowi drugą z trzech części raportu dotyczącego sondażu okulograficznego przeprowadzanego w 2017 r. w Katedrze Historii Architektury, Sztuki i Techniki na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej. Badania dotyczyły charakterystyki zapoznawania się z zabytkowymi budowlami. Pierwsza część omawiała zarejestrowany przez autorów sposób zapoznawania się z głębią nawy głównej kościoła gotyckiego. Podobnie jak w poprzednim artykule, także w niniejszej pracy na potrzeby eksperymentu wykorzystano wizualizacje XIII- i XIV-wiecznych katedr francuskich. Autorów interesowało, na ile długość nawy głównej gotyckiej katedry przekłada się na percepcję całego układu oraz czy i kiedy obserwatorzy są bardziej skłonni do koncentracji swojej uwagi wzrokowej, identyfikując prezbiterium. Zjawisko, w którym wraz ze wzrostem długości nawy światyni wzrok człowieka jest znacznie mocniej przyciągany przez strefę prezbiterialną, nazywa się także efektem kościoła tunelowego.
EN
This paper constitutes the second part of a three-part report considering an eyetracking survey that took place in 2017 at the Department of History of Architecture, Art and Technique at the Wrocław University of Science and Technology. The study focused on how people perceive historic buildings. The first part of the report discussed the way people perceive the depth of the nave of a Gothic church. In the second part the researchers were interested in how the length of the nave affects the perception of the entire layout of the church and in what circumstances the observers are most willing to pay attention to the area of the presbytery. The survey included the testing of the so-called tunnel church effect theory, according to which the longer the nave, the more attention is paid to the presbytery.
PL
Tekst stanowi drugą z trzech części raportu dotyczącego sondażu okulograficznego przeprowadzanego w 2017 r. w Katedrze Historii Architektury, Sztuki i Techniki na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej. Badania dotyczyły charakterystyki zapoznawania się z zabytkowymi budowlami. Pierwsza część omawiała zarejestrowany przez autorów sposób zapoznawania się z głębią nawy głównej kościoła gotyckiego. Podobnie jak w poprzednim artykule, także w niniejszej pracy na potrzeby eksperymentu wykorzystano wizualizacje XIII- i XIV-wiecznych katedr francuskich. Autorów interesowało, na ile długość nawy głównej gotyckiej katedry przekłada się na percepcję całego układu oraz czy i kiedy obserwatorzy są bardziej skłonni do koncentracji swojej uwagi wzrokowej, identyfikując prezbiterium. Zjawisko, w którym wraz ze wzrostem długości nawy świątyni wzrok człowieka jest znacznie mocniej przyciągany przez strefę prezbiterialną, nazywa się także efektem kościoła tunelowego.
EN
This paper constitutes the second part of a three-part report considering an eyetracking survey that took place in 2017 at the Department of History of Architecture, Art and Technique at the Wrocław University of Science and Technology. The study focused on how people perceive historic buildings. The first part of the report discussed the way people perceive the depth of the nave of a Gothic church. In the second part the researchers were interested in how the length of the nave affects the perception of the entire layout of the church and in what circumstances the observers are most willing to pay attention to the area of the presbytery. The survey included the testing of the so-called tunnel church effect theory, according to which the longer the nave, the more attention is paid to the presbytery.
15
Content available remote Tokyo. One city. Ten cases of architecture
63%
EN
Tokyo, one of the global cities – so multi-threaded, vast, that almost indescribable. This article attempts to present an overview of the city and selected examples of contemporary architecture, that permanently inscribing in the canon of architecture, not only certify their affiliation with the art of building, but also enable to show the characteristic icons of Tokyo. Simultaneously, attention was directed to the role of the tectonics of architectural form, and the shape of buildings with respect to its observer’s perception of architecture.
PL
Tokio, jedna ze światowych metropolii – tak wielowątkowe, rozległe, że niemal nie do opisania. W niniejszym artykule podjęto próbę przedstawienia w zarysie uwag o mieście oraz wybranych przykładach współczesnej architektury, które wpisując się na stałe do kanonu architektury, zaświadczają nie tylko o ich przynależności do sztuki budowania, ale także pozwalają na ukazanie charakterystycznych dla Tokio ikon. Równocześnie skierowano uwagę na rolę tektoniki w konstruowaniu formy architektonicznej i kształtu budowli w odniesieniu do postrzegania architektury przez odbiorcę.
16
Content available Architekci i nie-architekci oceniają architekturę
63%
PL
Wyniki podejmowanych w minionych latach badań prowadzonych m.in. przez psychologów środowiskowych wskazują, że architekci i nie-architekci często różnią się w ocenach architektury. To, co podoba się architektom, niekoniecznie podoba się tysiącom odbiorców kształtowanej przez tychże architektów codziennej rzeczywistości. Architekci i nie-architekci inaczej myślą o architekturze, tworzą swoje spostrzeżenia obiektów architektonicznych na bazie różnych wskazówek, w końcu różnią się m.in. w ocenie estetyki spostrzeganych obiektów. W artykule przedstawiono autorskie, ilościowe i jakościowe, badania postaw wobec obiektu architektonicznego przeprowadzone wśród 40 studentów wydziału architektury i praktykujących architektów oraz 36 studentów i osób niezwiązanych w żaden sposób z projektowaniem. Wyniki omówionych tu badań potwierdzają wcześniejsze doniesienia publikowane w literaturze przedmiotu, wskazują bowiem, że różnica w spostrzeganiu i ocenach architektury między osobami wykształconymi w projektowaniu architektonicznym i osobami niezwiązanymi profesjonalnie z architekturą może być znacząca.
EN
The results of the research that has been carried out recently by, e.g. environmental psychologists, indicate that architects and non-architects frequently differ in their assessments of architecture. Things which are liked by architects are not necessarily liked by thousands of recipients of the everyday reality that is shaped by these architects. Architects and non-architects think about architecture in a different way, they make their perceptions of architectural structures on the basis of different indications, fi nally they also differ, e.g. in assessing aesthetics of the observed buildings. The article constitutes original quantitative and qualitative studies on attitudes towards architectural structures carried out among 40 students of the faculty of architecture and practicing architects as well as 36 students and persons who were not connected with designing in any way. The results of the discussed research confi rm earlier reports published in the literature of the subject on this issue, namely that differences in perceiving and assessing architecture between persons who are educated in architectural design and persons who are not professionally connected with architecture may be signifi cant.
17
Content available remote Games of meanings in contemporary architecture
63%
EN
Meanings recorded at different levels of possible connotations become a pretext for the game between the designer and the user of the building. The studies relate to possible levels of connotations of these signs and a game, also the search for them by recipient, which – deriving pleasure from the perception of the art of architecture – can also be described as fun.
PL
Znaczenia zapisane na różnych poziomach możliwej konotacji stają się pretekstem do gry pomiędzy projektantem a użytkownikiem budynku. Rozważania dotyczą możliwych poziomów konotacji tych znaków i gry, oraz ich poszukiwania przez odbiorcę, która – przynosząc przyjemność z postrzegania sztuki jaką jest architektura – może być także określona mianem zabawy
PL
Dawniej z domem kojarzono wartości archetypiczne. Dom był ostoją spokoju, symbolem bezpieczeństwa („my home is my castle”), materialnym znakiem rodziny, a w kulturze ludowej – także odzwierciedleniem wszechświata. Dom w pierwotnym społeczeństwie patriarchalnym miał wręcz wymiar sakralny. Z czasem dom stał się raczej znakiem prestiżu, materialnym dowodem pracowitości, rzetelności i wiarygodności rodziny. Stał się najbardziej wiarygodnym świadectwem dojrzałości rodziny. Ostatecznym etapem dotychczasowej ewolucji okazał się dom-waluta, dom-lokata majętności, będący przedmiotem bezrefleksyjnego i asentymentalnego obrotu handlowego, łatwo kupowany i jeszcze łatwiej sprzedawany dom-towar, jeden z setek mniej lub bardziej anonimowych obiektów w asortymencie agencji handlu nieruchomościami. Czy rzeczywiście jest to ostateczny dotychczasowy etap w nieuchronnej ewolucji koncepcji domu? Ów szkic ewolucji domu można by na tym zakończyć, gdyby nie gigantyczne, globalne zaburzenie gospodarczo-kulturowe z lat 2008 i 2009, w wyniku którego logika koncepcji domu jako lokaty majętności legła w gruzach. Owa koncepcja wymaga bowiem przynajmniej przybliżonej przewidywalności inwestycji, która to przewidywalność była dotąd główną zaletą operacji na rynku nieruchomości, lecz właśnie zanikła. W artykule przedstawiono hipotezy dotyczące przyszłej, społeczno-kulturowej roli mieszkania, na tle dotychczasowego rozwoju idei domu.
EN
The recent evolution of the social perception of a home is subjectively analyzed in the paper, with emphasis on the most specific features of experiencing home space. A home is universally recognised as a carrier of archetypal values, the common symbol of safety („my home is my castle”), the symbol of family and its life, and in folk culture a home – or a house – has been perceived as the representation of the whole universe. In primitive patriarchal cultures, a home carried some sacred significance. But the perception of a home tended to change during the consecutive ages. It started to stand for prestige and to be the material evidence of the success of a family and a symbol of maturity. But the final stage of this evolution can be defined as „a home as common currency”, a home as an investment. Was it the eventual and ultimate stage of the inevitable evolution of the notion of a home? The answer was suggested by the recent global economic crisis, which smashed the sense of stability related to residential market, and affected the notion of a home as the object of mercurial and unpredictable value, „a psychopathic home”. The analysis acts as the base for prospective reasoning, from which the consecutive predictions are drawn concerning the expected future evolution of the notion of „a home” and „habitation”.
EN
The article tackles psychological aspects of reception of architectural structures and significant conditions of relations man-architecture. The author is interested in assessments, emotional attitudes and declarations of behaviours towards structures that differ in appearance. The study includes a discussion of a part of research project ‘Conditions of attitudes towards architectural structures’ which was carried out by the author in the years 2007–2010. A special emphasis was placed on a synthetic discussion of a psychological basis for the perception of structures and the notion of declared attitudes towards them. Some key elements of the author’s own scheme structuralising hypothetical determinants of attitudes towards architectural structures were presented. An essential part of the article constitutes a presentation and discussion of the results of the author’s research on attitudes towards the particular architectural structures. In the final part an attempt is made to answer the following question: ‘Do such features of appearance as shape, colour and structural diversity play a decisive role in the assessment of an architectural structure?’.
PL
Artykuł dotyczy psychologicznych aspektów odbioru obiektów architektonicznych, istotnych uwarunkowań relacji człowiek–architektura. Przedmiotem zainteresowania autora są oceny, ustosunkowanie emocjonalne i deklaracje zachowań wobec różniących się wyglądem zewnętrznym obiektów. Omówiono tu część projektu badawczego „Uwarunkowania postaw wobec obiektów architektonicznych”, realizowanego przez autora w latach 2007–2010. Szczególny nacisk położono na możliwie syntetyczne omówienie psychologicznych podstaw spostrzegania obiektów oraz pojęcia deklarowanych wobec nich postaw. Zaprezentowano kluczowe elementy autorskiego schematu strukturalizującego hipotetyczne determinanty postaw wobec obiektów architektonicznych. Zasadniczą część artykułu stanowi natomiast prezentacja i omówienie wyników autorskich badań postaw wobec określonych obiektów. Ich zwieńczeniem jest próba odpowiedzi na pytanie: „Czy cechy wyglądu, takie jak kształt, kolor i różnorodność bryły, mają decydujące znaczenie w ocenie obiektu architektonicznego?”.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.