Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 66

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Information effectiveness
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
1
Content available remote Efficient Real Estate Market
100%
XX
Efektywność informacyjna rynku nieruchomości to jego zdolność do pełnego i niezwłocznego odzwierciedlenia w cenach nieruchomości każdej istotnej informacji. Efektywność rozumiana jest jako ciągłe odwzorowanie w cenach transakcyjnych nieruchomości dopływających do systemu odpowiednich informacji przy założeniu, że informacje te są znane, rozumiane i bezwarunkowo uczestniczą w procesach podejmowania decyzji. Efektywność odnosi się do dwóch płaszczyzn znaczeniowych. Pierwsza związana jest ze skutecznością organizacji struktur systemu rynku. Druga powiązana jest z dokładnością, z jaką ustalana na rynku nieruchomości cena odzwierciedla rzeczywistą wartość nieruchomości oraz ze sprawnością reakcji na napływające nieustannie strumienie informacji. W pracy przedstawiona została teoria efektywności rynku oraz zweryfikowana hipoteza o słabej efektywności informacyjnej rynku nieruchomości na wybranych rynkach nieruchomości w Polsce. (abstrakt oryginalny)
EN
The information efficiency of the real estate market is its ability to fully and immediately reflect all significant information in real estate prices. Efficiency is understood as the continuous reflection of respective information entering the system in real estate transaction prices, assuming this information is known, understood and unconditionally part of the decision-making process. Efficiency may be defined on two levels. The first one relates to the organization effectiveness of market system structures. The other one is related to the precision with which the price established on the real estate market reflects the actual value of the real estate as well as to its ability to response to the continuous inflow of information. The paper presents the theory of real estate market efficiency and verifies the hypothesis that the information efficiency of the real estate market in Poland is insufficient. (original abstract)
XX
Cel - Celem artykułu jest ocena, czy wybrane europejskie rynki finansowe są efektywne informacyjnie w formie półsilnej, oraz dokonanie analizy porównawczej pomiędzy wybranymi rynkami wschodzącymi a dojrzałymi. Metodologia badania - Przy użyciu analizy zdarzeń sprawdzono szybkość odzwierciedlenia w cenach instrumentów finansowych na podanie do publicznej wiadomości ogłoszeń o wskaźniku dynamiki zmian Produktu Krajowego Brutto przez krajowe instytucje sprawozdawcze. Wynik - Wyniki badań empirycznych na rynkach w Polsce, Czechach i Wielkiej Brytanii wykazały, że analizowane rynki finansowe nie są w pełni zgodne z teorią rynków efektywnych w formie półsilnej. Na podstawie przeprowadzonych badań okazało się, że wyższa efektywność informacyjna nie zawsze idzie w parze z dojrzałością rynku. Drugi wniosek jest taki, że stopy procentowe oraz giełdowy rynek akcji w większości przypadków analizowanych krajów bardziej reagowały na nieoczekiwane informacje o wskaźniku PKB r/r niż na wartości zbliżone do oczekiwań uczestników rynków. Oryginalność/Wartość - Opracowanie stanowi rozszerzenie dotychczasowych badań nad efektywnością informacyjną polskiego rynku finansowego. W badaniach wykorzystano koncepcję analizy zdarzeń do zbadania półsilnej efektywności informacyjnej nie tylko na rynku akcji, lecz także na rynku innych aktywów finansowych, takich jak obligacje, stopy procentowe, instrumenty pochodne.(abstrakt oryginalny)
EN
Purpose - The aim of this article is to assess whether the selected European financial markets are efficient in the semi-strong form and make a comparative analysis between selected emerging and mature markets. Methodology - Event study method was used to test the speed of the prices of financial instruments react to announce public notice of the rate of the Gross Domestic Product by the national reporting institutions. Findings - The results of empirical research on the markets in Poland, the Czech Republic and Great Britain have shown that analyzed the financial markets are not fully consistent with the theory of efficient markets in the form of semi-strong form. Based on the study we found that the higher the efficiency of information does not always go hand in hand with the maturity of the market. The second conclusion is that the interest rates and the stock market shares in the majority of cases analyzed countries, more react to unexpected information about the rate of GDP y/y than the readings close to the expectations of market participants react. Originality/Value - The research is an extension of previous studies on the informational efficiency of the Polish capital market. The study used the concept of event analysis to examine the semi-strong form efficiency of information not only on the stock market, but the market other financial assets such as: bonds, interest rates, derivatives.(original abstract)
3
Content available remote Regional Legal Policy : a Comparative Analysis of Information Resources
75%
XX
Artykuł bazuje na analizie porównawczej informacji krajowych zasobów regionalnej polityki prawnej. Zawiera sugestie na temat optymalizacji informacji w celu zwiększenia (poprawy) efektywności wykorzystania zasobów prawa i norm prawnych dla poprawy jakości życia.(abstrakt oryginalny)
EN
This article on the basis of a comparative analysis of national information re-sources regional legal policy suggestions on optimizing this information file in order to improve the efficiency of resource use legal, legal standards and quality of life.(original abstract)
XX
W artykule próbowano ustalić czy na kształtowanie się wolumenu obrotów spółek giełdowych mają wpływ informacje, publikowane w ogólnie dostępnych żródłach. Problematyka artykułu związana jest z tzw. efektywnością informacyjną rynku kapitałowego. Analizowane są trzy spółki giełdowe: Telekomunikacja Polska S.A., Prokom Software S.A., ComputerLand S.A.. Spółki te sa notowane na GPW od dłuższego czasu. Charakteryzują się dość dużą płynnością. Pochodzą z jednego z sektora, mianowicie sektora teleinformatycznego. Można zatem przyjąć, że są uwzględniane jednorodne co do warunków prowadzenia działalności. (fragment tekstu)
EN
The article is an attempt to answer the question if information published in available sources, has an influence on the volume of companies turnover on the Stock Exchange in Warsaw. The issues of the paper is related to the informational effectiveness of the financial market. Moreover, information was divided into theree categories which have a positive, negative or neutral influence on the price quotation. Two simple information indexes, such as: the quantity of information and the balance of information, were used to carry out the final analysis. Based on the sample group of 749 price quotations, from 2000 to 2002, of three IT stock companies such as: Telekomunikacja Polska SA, Prokom Software SA, ComputerLand SA, the author has drawn the following conclusions. 1. The fundamental analysis assumes that the better assessment of the stock company means the higher increase in demand, which is connected with the volume rise, but too many pieces of information positive or negative do not persuade the investors to the action. There is stagnation on the market. 2. What is more, the lack of information makes backers be much more willing to invest and that is why, increase and decrease in the volume of the turnover on the Stock Exchange can be observed. 3. Furthermore, there are not any simple correlations between the volume of the turnover and the quantity of information or balance of information. Unfortunately, this means that other analysis should be conducted than the traditional regression and correlation methods. (original abstract)
XX
Celem pracy jest weryfikacja hipotezy o słabej formie efektywności informacyjnej polskiego rynku kapitałowego za pomocą testu autokorelacji, serii i obecności pierwiastków jednostkowych. Badania przeprowadzono dla indeksu WIG20, WIG, MIDWIG, subindeksów sektorowych indeksu WIG obliczanych przez giełdę oraz odpowiadających im subindeksów sektorowych wchodzących w skład indeksu WIG20 i MIDWIG wyznaczonych według wzoru na te indeksy. Analizy przeprowadzono w oparciu o dzienne logarytmiczne stopy zwrotu dla danych z okresu od 3.10.1994 (tj. daty wprowadzenia piątej sesji giełdowej w tygodniu) do 29.12.2006. Rozważany okres został podzielony na 19 podokresów, gdzie datami podziału są przełomowe wydarzenia dla giełd GPW w Warszawie.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is verification of hypothesis regarding information efficiency weak form of the Polish capital market by means of autocorrelation test, runs test and unit root test. The research is conducted for WIG 20, WIG, MIDWIG indexes, branch indexes of the WIG index and subindexes constructed for the same sectors of WIG 20 and MIDWIG indexes. The analyses are carried out based on daily logarithimic return rates for the data from 3.10.1994 to 29.12.2006. The discussed period was divided into 19 subperiods where the dates of division are decisive Stock Market events. (original abstract)
XX
W artykule podjęto próbę zbadania efektywności inwestycji w odnawialne źródła energii (OZE) na przykładzie wybranych urządzeń wykorzystujących energię geotermalną. Badanie przeprowadzono na podstawie faktycznego zużycia oleju opałowego w latach 2007-2010 w budynku wielorodzinnym. Wykazano, iż pomimo wysokich początkowych nakładów finansowych inwestycje te są opłacalne. W analizowanym przykładzie po upływie około sześcioletniego okresu nakłady zostały zwrócone na skutek zastąpienia tradycyjnego źródła energii (oleju opałowego) źródłem alternatywnym, czyli energią geotermalną. Ponadto w artykule zaakcentowano znaczenie odnawialnych źródeł energii we współczesnych gospodarkach. Przedstawiono również problematykę dotyczącą aktualnych programów wsparcia ułatwiających w znaczący sposób pozyskanie środków finansowych na realizację inwestycji w OZE, zarówno przez klientów indywidualnych, jak i podmioty gospodarcze.(abstrakt oryginalny)
EN
The effectiveness of investments in renewable energy sources is analyzed, based on selected devices utilizing geothermal energy. The actual consumption of fuel oil in the period of 2007-2010 is examined, as used for heating a multi-family building. Despite considerable financial outlay at the initial stage, the investment proves profitable. As shown in the case study, the investment pays for itself after ca. 6 years, when the traditional energy source (fuel oils) is replaced by an alternative source (geothermal energy). The significance of renewable energy resources in modern economy is discussed. Other forms of co-financing the RES investment are analyzed, in the form of support programs addressed both to individual and corporate consumers, and designed to alleviate the initial outlay of investment.(original abstract)
7
Content available remote Wpływ wstępnej selekcji informacji na jej dostępność
75%
XX
W początkowych rozdziałach artykułu zwrócono uwagę na znaczenie dostępności informacji w działalności biznesowej przedsiębiorstwa. Następnie omówiono przyczyny utraty dostępności informacji, szczególną uwagę zwracając na sprawę wstępnej selekcji. W dalszej części artykułu przedstawiono opis autorskiej adaptacji metodyki firmy Kepner-Tregoe (pierwotnie wykorzystywanej w działalności serwisowej) do wyjaśnienia przyczyn braku dostępności i przywracania dostępności informacji. Przedstawiono także rzeczywisty przykład, ilustrujący zastosowanie omówionej metodyki w praktyce.(abstrakt oryginalny)
EN
In the first chapters importance of information availability in the business activity of the enterprise is emphasized. Then the reasons of the information availability lost are discussed with preliminary selection as a special issue. In the next chapters description of the Kepner-Tregoe methodology author's adaptation for resolving problems with information unavailability is given. The procedure is illustrated with a real case study. In the paper there are three figures and eleven bibliographic entries.(original abstract)
XX
W pracy, bazując na odpowiednich miesięcznych szeregach czasowych, bada się silną efektywność 9 spółek sektora informatycznego, notowanych nieprzerwanie od stycznia 2002 r.. do kwietnia 2007 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, tj. COMARCH, CSS, ELZAB, IBSYSTEM, IGROUP, MCI, PROKOM, SIMPLE, TALEX. W analizie tej prze¬prowadza się zarówno ocenę umiejętności selekcyjnych, jak i umiejętności wyczucia rynku. Użyte są tu modele typu Sharpe'a, Jensena i Treynora-Mazuy'ego, ich różne modyfikacje (w tym: modele uwzględniające m.in. zdarzenia nietypowe), a także wskaźniki Sharpe'a, alfa Sharpe'a, Jensena i Treynora. Pozwala to na przeprowadzenie różnych rangowań rozważanych spółek giełdowych.(abstrakt oryginalny)
EN
In the paper, basing on the relevant monthly time series, a strong effectiveness of nine information sector's companies, quoted continuously since January 2002 to April 2007 at the Warsaw Stock Exchange, i.e. COMARCH, CSS, ELZAB, IBSYSTEM, IGROUP, MCI, PROKOM, SIMPLE, TALEX, is investigated. Evaluations of selectivity as well as market timing are carried out in the analysis. The Sharpe, Jensen and Treynor-Mazuy models, some their modifications (including outliers), as well the Sharpe, alpha Sharpe, Jensen and Trey- nor ratios are used here. It allows performing various ranks of the considered companies.(original abstract)
XX
Cel - Głównym celem badań była odpowiedź na pytanie dotyczące silnej efektywności informacyjnej rynku funduszy emerytalnych tuż przed zmianą prawa i tuż po niej. Metodologia badania - Cały okres został podzielony na dwa podokresy: styczeń 2012 - styczeń 2014 i luty 2014 - luty 2016. Następnie zbudowano modele Treynora-Mazuy'ego oraz Henrikssona-Mertona, a współczynniki estymowano, wykorzystując tygodniowe stopy zwrotu. Wynik - Uzyskane wyniki dla obu podokresów porównano ze sobą, co pozwala stwierdzić, że współczynniki wyczucia rynku i selektywności aktywów tuż przed zmianą, jak i tuż po zmianie prawa dla większości funduszy były statystycznie nieistotne. Zatem w polityce inwestycyjnej dominuje pasywny sposób zarządzania portfelami funduszy emerytalnych. Oryginalność/Wartość - Dwa lata, jakie upłynęły od zmiany prawa, po raz pierwszy umożliwiły ocenę zdolności zarządzających portfelami funduszy przystosowania polityki inwestycyjnej do nowych warunków prawnych.(abstrakt oryginalny)
EN
Purpose - The main goal of the investigation was the answer to the question about the strong information effectiveness of pension funds just before and just after the changes of the legal rules. Design/Methodology/approach - The whole period was divided into two sub-periods: January 2012 - January 2014 and February 2014 - February 2016. The Treynor-Mazuy and Henriksson-Merton's models were created and the coefficients were estimated applying weekly rates of return. Findings - The obtained results for both sub-periods were compared, what allows to conclude that coefficients of market - timing and asset's selectivity just before and just after the changing of the legal rules were statistically insignificant for the more funds. So, the passive way of the managing of pension funds' portfolios dominates. Originality/Value - Two years that passed from the change of the legal rules for the first time gave the possibility to judge the ability of funds portfolios' managers to adopt their investment policy to the new law.(original abstract)
XX
Celem pracy jest weryfikacja hipotezy o słabej formie efektywności informacyjnej polskiego rynku kapitałowego. Badania przeprowadzono dla indeksu WIG20 oraz wyznaczonego subindeksu zawierającego notowania spółek z sektora bankowego, wchodzących w skład indeksu WIG20. Wykorzystano w tym celu: test współczynnika autokorelacji Quenouille'a i test łącznej autokorelacji ze statystyką Ljunga-Boxa. Analizy przeprowadzono w oparciu o dzienne logarytmiczne stopy zwrotu wyznaczone dla 19 zdefiniowanych podprób, utworzonych z notowań dla okresu od 3.10.1994r. do 29.12.2006r.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the research is to verify the hypothesis of the weak form efficiency of the Polish capital market. The research is conducted for the index, that was constructed for quotations of the bank sector companies, and the index of gold companies WIG20. In the paper the Quenouille's test of autocorrelation coefficients and test of joint autocorrelation with Ljung-Box statistics are used. The analysis is provided for 19 defined subsamples that contain the daily logarithmic rates of return from the period 3.10.1994-29.12.2006.(original abstract)
XX
W artykule przedstawiono analizę możliwości wprowadzenia nowych instytucji warunkujących przezwyciężenie obecnych dysfunkcji globalnego rynku finansowego. Na początku omówiono instytucje monitorujące i regulujące zaproponowane przez amerykańskich laureatów Nagrody Nobla. W drugiej kolejności przedstawiono nową koncepcję globalnego progresywnego podatku od kapitału Thomasa Piketty. Koncepcja, zaproponowana przez francuskiego ekonomistę, jest najbardziej radykalna i z nią powinny być wiązane największe nadzieje. Jednak wdrożenie jej na skalę globalną wydaje się wyjątkowo trudne ze względu na brak jednolitej woli politycznej wprowadzenia w skali globalnej bezwarunkowej, automatycznej wymiany informacji międzybankowej.(abstrakt oryginalny)
EN
The possibilities of introducing new institutions conditioning the overcoming of the current dysfunctions of the global financial market are analysed in the article. First of all the monitoring and regulation institutions proposed by the American Nobel Prize winners were discussed. In turn, the new concept of a global progressive tax on capital by Thomas Piketty is presented. The concept proposed by the French economist is the most radical one and it should be associated with the greatest hopes. However, it's global scale implementation seems to be extraordinary difficult due to the lack of uniform political will to introduce an automatic, global exchange of information between banks.(original abstract)
XX
Artykuł ma na celu zweryfikowanie hipotezy słabej efektywności dla polskiego rynku giełdowego. Pobocznym celem jest próba pokazania skuteczności najprostszych narzędzi analizy technicznej dla polskiej giełdy papierów wartościowych.
XX
Celem artykułu jest próba empirycznej weryfikacji w odniesieniu do polskiego rynku akcji klasycznego twierdzenia teorii rynku efektywnego o względnej nieskuteczności analizy fundamentalnej jako narzędzia do aktywnych strategii inwestycyjnych przy zachodzeniu zjawiska efektywności informacyjnej. (fragment tekstu)
EN
The article is an attempt to verify the classic hypothesis theorem of informational efficient market that fundamental analysis used as a basis for active investment strategies proves ineffective yielding no more than "buy and hold" approach. First, as an introductory contrastive background analysis, for the broad base of about 200 issues, which equals approximately 80% of the mean value of all of the listed securities from the given period of 2000-2007, a DCF valuation - revised quarterly and repeated over 7 years - is conducted based on uniform and simplified assumptions common to all stocks (2100 valuations altogether). Next, a data base of real 6000 recommendations combined with valuations from financial institutions, which also equals approximately 80% of all of the recommendations issued, is considered for the same period. The amount of data is almost equal to population. The strategy of buying stocks with estimated fair values above its current market prices is tested for (i) the expected value of abnormal returns and (ii) the frequency of occurrence of abnormal returns and for (iii) the possibility to predict directional movement based on medium-term recommendations over 3-,6-,9-, and 12-month investment horizon. The results are also compared to a statistical model of "hit ratio" for a market with assumed random price changes, which allows formal testing of both market efficiency hypothesis and effectiveness of the investment strategy. The results either satisfy the model confirming semi-strong efficiency or indicate a slight predictability in terms of expected under-performance of positively recommended stocks compared to index gains. The main finding is that we cannot reject the semi-strong hypothesis for the domestic stock market because of an empirically proven inability of fundamental analysis in average terms to (i) predict directional movement, and (ii) predict out-performance compared to broad market index on a frequency basis and (iii) generate returns outdoing broad market index returns - because average abnormal returns following the issuance of recommendations (i) seem random and unpredictable and (ii) returns on recommended stocks do not consistently outperform indices. Additionally, buying stocks valued above their current prices generate only marginally higher returns than buying all of the stocks (recommended: "buy", "sell" and "neutral") from the samples.(original abstract)
XX
Artykuł ma na celu próbę porównania poziomów efektywności informacyjnej niektórych rynków Europy Środkowej. Z uwagi na usytuowanie geograficzne, zbliżony rys historyczny oraz fakt wstąpienia w struktury Unii Europejskiej, analizie poddane zostaną giełdy w Polsce, Czechach, Słowacji, na Węgrzech i Litwie. (...) Artykuł podzielono na cztery części. We wstępie podano zakres danych i omówiono hipotezy badawcze. Druga część zawiera definicję efektywności informacyjnej, omówienie różnych form efektywności i prezentuje szczegółowo postulowany przez autora związek pomiędzy poziomem efektywności a poziomem istotności testów efektywności. W trzeciej części przedstawiono wyniki w formie graficznej wraz z ich wstępną interpretacją. Czwarta część, kończąca artykuł, zawiera wnioski. (fragment tekstu)
EN
In this paper author trays to compare an efficiency level of chosen middle European capital markets, namely stock exchanges in Warsaw, Prague, Budapest, Bratislava and Vilnius. The efficiency level is defined as an inverse of the significance level of tests of informational efficiency. In view of the limited length of available time series, into consideration were taken only tests of weak efficiency. (original abstract)
XX
Cel - Minęło już prawie pół wieku, od kiedy Eugene Fama sformułował jedną z najbardziej znanych definicji efektywności informacyjnej rynku kapitałowego. Mianowicie nazwał efektywnym taki rynek, na którym ceny w pełni odzwierciedlają dostępne informacje (Fama 1970). Zatem to szybkość odzwierciedlenia nowej informacji w cenie zadecyduje o formie efektywności (silnej, półsilnej bądź słabej) lub jej braku. W artykule podjęto próbę empirycznej weryfikacji formy efektywności informacyjnej GPW w Warszawie na podstawie analizy rekomendacji giełdowych. Metoda badania - Przy użyciu analizy zdarzeń sprawdzono szybkość odzwierciedlenia w cenach akcji specyficznej informacji, jaką jest rekomendacja giełdowa. Taka analiza, w zależności od statusu tej samej informacji, pozwala na stwierdzenie ewentualnego istnienia formy silnej bądź półsilnej. W przypadku rekomendacji udostępnianych wąskiemu gronu adresatów, tj. informacji prywatnej, można wnioskować o formie silnej, natomiast w przypadku upublicznionych zaleceń analityków - o formie półsilnej. Wynik - Okazało się, że warszawski parkiet w krótkim terminie podobnie reagował na rekomendacje udostępnione zarówno w pierwszej dystrybucji, jak i na ich ponowne upublicznienie. Po uwzględnieniu kosztów inwestycji prosta strategia "kup i trzymaj" okazała się ponadprzeciętnie dochodowa tylko dla rekomendacji negatywnych o ratingu obniżonym. Oryginalność/Wartość - Z przeprowadzonych testów wynika, że metoda analizy zdarzeń może być wykorzystywana do sprawdzenia obu analizowanych form efektywności. Ponadto jest to jedno z nielicznych badań, które sprawdziło wartość tej samej informacji w momencie udostępnienia do wąskiego grona inwestorów i jej sukcesywnego upublicznienia w jednym oknie zdarzeń. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose - It has been almost half a century since Fama formulated one of the most well-known definitions of the capital market informational efficiency. Namely, Fama called 'efficient' a market where prices fully reflect available information (1970). Thus, the speed of the price adjustment to new information determines the form of market efficiency (a strong, semi-strong or weak form) or its lack. The article attempts to empirically verify the form of informational efficiency of the Warsaw Stock Exchange. Design/Methodology/Approach - Event study method was used to test the speed of the stock price adjustment to the specific information, i.e. an analysts' recommendation was tested. The mentioned analysis makes it possible to confirm the potential existence of a strong or semi-strong form depending only on the status of the piece of information. In the case of a recommendation made available to a limited number of recipients, i.e. private information, one may prove the existence of a strong form. If the same information is made public, it is possible to state the existence of a semi-strong form. Findings - The research has proved that both: the Warsaw Stock Exchange reaction to the recommendations distribution from the first hand, as well as the reaction to their further public release were similar. With costs consideration basic "buy and hold" strategy appeared to be abnormally profitable only for negative recommendations with decreased rating. Originality/Value - Study carried out has shown that the events studies analysis may be used to test both of the above mentioned forms. Moreover it is one of the few analysis in which same information impact was checked on client dissemination date as well as during public release date in one events window. (original abstract)
XX
Hipoteza rynków efektywnych stała się przedmiotem zainteresowania naukowców pod koniec lat 70. XX wieku. Początkowo badania w tym zakresie koncentrowały się na rynkach akcji, lecz później zainteresowanie badaczy przeniosło się na rynki towarowe, przede wszystkim rynek ropy i rynek produktów rolnych, głównie zbóż. Efektywność rynków "soft commodities" także była przedmiotem badań, lecz w mniejszym stopniu, ponieważ większość z nich koncentrowała się na pojedynczych produktach. Stąd celem niniejszej pracy jest rozszerzenie badań i weryfikacja słabej formy efektywności dla sześciu towarów z grupy "soft commodities": kawy, kakao, cukru, bawełny, mrożonego koncentratu soku pomarańczowego i kauczuku. Materiał empiryczny stanowią dzienne notowania tych towarów w latach 2007 - 2016. Po oszacowaniu logarytmicznych stóp zwrotu, przeprowadzono następujące testy statystyczne: test serii, test autokorelacji, testy Boxa-Pierce'a i Boxa-Ljunga. Otrzymane wyniki nie są jednoznaczne, co otwiera pole do dalszych badań z wykorzystaniem alternatywnej metodologii. (abstrakt oryginalny)
EN
The Efficient Market Hypothesis received much attention in the late 1970s. Those early studies focused on examining the efficiency of stock markets, however since that time the researchers' interest has shifted to commodity markets. The studies usually focus on the markets of oil and of agricultural products, mainly grains. The efficiency of soft commodities market is also examined but not to the same extent. Majority of investigations focus on single products of this category. Thus the aim of our paper is to extend the research and to analyze the weak-form efficiency of six soft commodities: coffee, cocoa, sugar, cotton, frozen concentrated orange juice and rubber. Data under consideration covers daily spot prices of the commodities in the period 2007-2016. Having calculated their logarithmic returns we perform the following statistical tests: runs test, autocorrelation test, Box-Pierce and Box -Ljung tests. As the results obtained are not homogenous, this opens a door to further investigations with the use of different methodology. (original abstract)
XX
Opisano kryteria jakości informacji. Wyjaśniono pojęcie dostępności informacji oraz aktualności. Przedstawiono zagadnienie kosztów informacji i wartości informacji, ze szczególnym opisem trudności w obliczeniu wartości informacji. Wskazano także na takie cechy informacji jak: rzetelność, kompletność, porównywalność, jednoznaczność, szczegółowość i klarowność.
EN
Contemporary organizations frequently face problems resulting from the improper functioning of information systems. These problems are triggered by workers, bad communication systems, partially fulfilled information needs, information loss and a low level of information security. The proper evaluation of these problems calls for the use of appropriate measuring tools to objectify the identified states of information processes. In this paper the author looks at the most important elements and features of the information system of the enterprise. The criteria he offers for assessment can be employed after modifications that meet the needs and particular demands of an organization have been considered.(original abstract)
EN
Nowadays, companies collect data at an increasingly high rate to the extent that traditional implementation of algorithms cannot cope with it in reasonable time. On the other hand, analysis of the available data is a key to the business success. In a Big Data setting tasks like feature selection, finding discretization thresholds of continuous data, building decision threes, etc are especially difficult. In this paper we discuss how a parallel implementation of the algorithm for computing the information gain can address these issues. Our approach is based on writing Pig Latin scripts that are compiled into MapReduce jobs which then can be executed on Hadoop clusters. In order to implement the algorithm first we define a framework for developing arbitrary algorithms and then we apply it for the task at hand. With intent to analyze the impact of the parallelization, we have processed the FedCSIS AAIA'14 dataset with the proposed implementation of the information gain. During the experiments we evaluate the speedup of the parallelization compared to a one-node cluster. We also analyze how to optimally determine the number of map and reduce tasks for a given cluster. To demonstrate the portability of the implementation we present results using an on-premises and Amazon AWS clusters. Finally, we illustrate the scalability of the implementation by evaluating it on a replicated version of the same dataset which is 80 times larger than the original.(original abstract)
XX
Artykuł jest próbą wykazania braków (wad) procesu selekcji informacji. Przedyskutowano wnioski z badań empirycznych przeprowadzonych w lokalnej instytucji administracyjnej, dotyczących typowych procedur administracyjnych. Wnioski z diagnozy przedstawiono przy pomocy zestawienia analizy krytycznej i wybranych pomiarów szacujących proces informacji.
EN
The paper is an attempt to determine the defects of a selected information process. The essence and assumptions of the diagnosis of information as a process are presented. Author's own classification of the actions composing the informative function is presented. The results of empirical studies carried out at a local administrative institution, concerning a typical, large-scale administrative procedure, are discussed. The results of the diagnosis are presented by means of the critical analysis sheet and selected measures accepted in evaluating the information process. (original abstract)
XX
W opracowaniu występuje rozróżnienie pomiędzy informacją jako procesem, a informacją jako towarem. Autor przedstawia niesprawności informacyjne nazywając je "chorobami" informacji. Prezentuje także wyobrażenie i koncepcję środków i kroków służących do określenia jakości informacji.
EN
In the paper a distinction between information as a process and information as a product is made. The "diseases" of information as a product and a process are given. The conception of the measures used to assess the quality of information is presented. (original abstract)
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.