Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Wstęp: Duże rozpowszechnienie, skutki medyczne i społeczne, wpływ na jakość życia oraz znaczący koszt chorób alergicznych uzasadniają liczne działania na rzecz ich profilaktyki. Nie ma wątpliwości, iż oficjalne statystyki mogą nie odpowiadać rzeczywistej częstotliwości występowania chorób alergicznych. Cel pracy: Celem pracy jest ocena częstotliwości występowania astmy i chorób alergicznych, głównych objawów alergicznych i oddechowych wśród miejskich i wiejskich dzieci w wieku 6–7 i 13–14 lat (w grupach wiekowych według badań ISAAC) w rejonie Grodna. Materiał i metody: W badaniu kwestionariuszowym (na podstawie ankiety ISAAC) wzięło udział 2187 rodziców dzieci w wieku 6–7 i 13–14 lat z Grodna i  jego okolic (1091 dzieci z miasta i 1096 ze wsi). Wśród nich 955 dzieci było w wieku 6–7 lat, a 1232 w wieku 13–14 lat. Wiedząc o tym, że astmę oskrzelową można podejrzewać u osób, które odczuwają duszności z towarzyszącymi świstami, uciskiem w klatce piersiowej lub kaszlem i chorobami alergicznymi (alergiczny nieżyt nosa i atopowe zapalenie skóry), przeanalizowano częstotliwość występowania tych objawów i chorób wśród dzieci. Wyniki: Wykazano niską częstotliwość występowania astmy wśród dzieci w  standaryzowanych grupach wiekowych. Rodzice 30 dzieci (1,37% badanych) potwierdzają istnienie choroby u dzieci na podstawie jej zdiagnozowania przez lekarza. Wskaźnik występowania astmy wyniósł wśród dzieci miejskich 1,74% (19 osób), a wiejskich – 1,0% (11 dzieci). Po głębszej analizie odpowiedzi ustalono, że 60 dzieci (2,74%) miało w ciągu ostatnich 12 miesięcy świsty w klatce piersiowej i napady kaszlu. Częstotliwość występowania alergicznego nieżytu nosa i atopowego zapalenia skóry wynosiła około 4% i 10%. Choroby te częściej spotykano u dzieci chorych na astmę. Wnioski: Ponieważ rozpoznawalność astmy u dzieci na podstawie diagnozy lekarskiej jest niewysoka, nie można wyklu- czyć, że odzwierciedla to stan niedorozpoznania choroby. Konieczne wydaje się ciągłe monitorowanie objawów chorób alergicznych i astmy poprzez kontynuację badań epidemiologicznych jako podstawy informacyjnej do opracowania oraz wdrożenia programów zapobiegania i oceniania skuteczności profilaktyki na szczeblu regionalnym i między- narodowym.
EN
Background: Widespread, medical and social consequences, impact on quality of life and the significant cost of allergic diseases justify a number of measures for the prevention of diseases. What is clear is that official statistics may not match the true prevalence of allergic diseases in general, especially asthma. Aim of the study: Estimate the prevalence of asthma and allergic diseases, the main symptoms of allergic and respiratory among urban and rural children aged 6–7 years and 13–14 years in the Grodno region carried out in accordance with internationally recognized research methodology. Material and methods: The survey questionnaire (based on a survey ISAAC) 2187 was attended by parents of children 6–7 years and 13–14 years of Grodno and region (1091 children from the city, and in 1096 from the village). 955 children aged 6–7 years, 1232 at the age of 13–14 years. Knowing this with asthma may be suspected in patients, who feel shortness of breath accompanied by wheezing, tightness in the chest or cough and allergic diseases (allergic rhinitis and atopic der- matitis), analyzed the incidence of these symptoms and dis- eases among children. Results: Demonstrated a low incidence of asthma among chil- dren in the age group of standardized. Parents of 30 children (1.37% respondents) confirms the existence of disease in chil- dren under physician diagnose disease. Prevalence of asthma among urban children was 1.74% (19 people) and rural – 1.0% (11 children). With a deeper analysis of responses established with 60 children (2.74%) had in the last 12 months wheezing in the chest and coughing. The incidence of allergic rhinitis and atopic dermatitis is about 4% and 10%. These diseases often found only among children with asthma. Conclusions: Since the identification of asthma in children based on the diagnosis by the doctor is not high, can’t be excluded that this reflects a failure to recognize the disease. Noted marked differences in the prevalence of respiratory symptoms, manifesting linking asthma and asthma with allergic diseases. It seems necessary to continuously monitor these phenomena through the continuation of epidemiological studies as a basis for the development of information and implementation of prevention programs and epidemiological evaluation of the effectiveness of prevention at regional and international.
PL
Wstęp: Każda dysfunkcja, dolegliwość czy długotrwały ból przy chorobach dolnego odcinka kręgosłupa prowadzą do obniżenia jakości życia. Zatem każde działanie lecznicze, w tym masaż, którego skutkiem jest obniżenie bólu i poprawa sprawności psychofizycznej, ma niebagatelny wpływ na poprawę jakości życia pacjenta. Cel pracy: Ocena jakości życia po zastosowaniu autorskiego programu masażu leczniczego u osób niepełnosprawnych z dolegliwościami bólowymi dolnego odcinka kręgosłupa. Materiał i metody: Zabiegom zostało poddanych 30 osób (17 mężczyzn i 13 kobiet) w wieku 25–66 lat, czynnych zawodowo, z Zakładu Pracy Chronionej „Agema Serwis”. Posiadali oni orzeczenia o stopniu niepełnosprawności umiarkowanym lub znacznym. Ocena jakości życia była przeprowadzona na podstawie ankiety przy użyciu wskaźników jakościowych przed i po zastosowaniu programu rehabilitacyjnego w klasycznych aspektach: a) samopoczucie i subiektywne odczuwanie bólu; b) samoobsługa i codzienne funkcjonowanie w środowisku domowym; c) funkcjonowanie w pracy i wykonywanie czynności zawodowych; d) życie towarzyskie i społeczne. Wyniki: Przeprowadzone badania ankietowe potwierdziły, że w odczuciu respondentów uległa poprawie jakość życia we wszystkich badanych aspektach. Po terapii 43,3% osób oceniło, że czuje się dobrze, a 26,8% – bardzo dobrze. Źle czuły się tylko cztery osoby. U większości badanych nastąpiła poprawa w samoobsłudze i wykonywaniu czynności życia codziennego w środowisku domowym i w pracy zawodowej. Jedna czwarta badanych osób nie odczuwała bólu w trakcie długotrwałego siedzenia w pracy, ból przeszkadzał nieznacznie 16 osobom (53,3%), zaś średnio lub często – 6 (20%). Poprawę jakości snu odnotowało 22 pacjentów (73,3%). Niestety, tylko wśród niewielkiej części respondentów nastąpił wzrost aktywności społecznej i towarzyskiej. Tylko u 7 badanych (23,4%) nastąpiła znaczna poprawa, co oznaczało, że z powodu bólu nie ograniczały one aktywności fizycznej, społecznej i spotkań towarzyskich. Wnioski: Program zabiegów masażu leczniczego stanowi cenną i efektywną terapię psychofizyczną, dzięki której można w stosunkowo krótkim czasie uzyskać pozytywny wynik, polegający na złagodzeniu objawów zespołu bólowego kręgosłupa oraz często towarzyszącego mu obniżenia nastroju u osób niepełnosprawnych, zatrudnionych w zakładzie pracy chronionej. Potwierdzono, jak ważna jest rehabilitacja medyczna osób niepełnosprawnych stosowana w celu zmniejszenia dolegliwości bólowych oraz jaki ma wpływ na rehabilitację zawodową i społeczną. Zmniejszenie dolegliwości bólowych dolnego odcinka kręgosłupa nie wpłynęło, niestety, na podjęcie przez pacjentów szerszych działań w zakresie aktywności fizycznej.
EN
Background: Every dysfunction, ailment or prolonged pain affecting lower parts of the spine leads to the decline of the quality of life. Thus, any therapeutic procedure, including the massage, which results in the reduction of the pain and the increase of medical fitness has a substantial impact on its improvement . Aim of the study: The aim of the study was to assess the quality of life after the application of a proprietary therapeutic massage program in the disabled with the pain in the lower back. Material and methods: The research was carried out in 30 people (17 men and 13 women) aged 25–66 being on the staff of ‘Agema Service’ – a sheltered workshop. They were certified as moderately or severely disabled. The assessment of the quality of their life was performed upon the survey using qualitative indicators before and after the application of the rehabilitation program in aspects such as a) well-being and subjective pain sensation; b) self-service and daily functioning in home environment; c) functioning at work and performing professional activities; d) social life. Results: The survey confirmed that respondents feel the improved quality of their life in all the aspects examined in the survey. After the treatment, 43.3% of people stated that they felt good and 26.8% felt very well. Only 4 patients felt badly. The majority of the respondents noticed the improvement in their daily activities at home and work. One quarter of them had no pain during prolonged sitting hours at work. The pain slightly disturbed 16 persons (53.3%), while 6 of them confirmed it appeared sometimes or often (20%). 22 patients (73.3%) reported a significant improvement in the quality of their sleep. Unfortunately, only a small group of the respondents increased their social activity. Only 7 patients (23.4%) noted that their social life improved considerably, which meant that the pain did not influence their physical activity and social gatherings were more welcome. Conclusions: The program of the therapeutic massage treatments is a valuable and effective psychophysical technique. It helps in a relatively short period of time achieve a relief of symptoms of the spinal pain which most often affect people’s mood, especially in the disabled living in a sheltered workshop. It confirmed the importance of medical rehabilitation of persons with disabilities to reduce their pain and the impact it has on vocational and social rehabilitation. Despite the reduction of pain in the lower back, unfortunately, it does not motivate much to increase physical activity.
EN
Background: Research centers, operating in a very dynamic, changing and complex environment in the first decade of the 21st century, face a number of major challenges. Universities set up virtual research teams (VRTs), whose cooperation proves extremely effective, despite geographical distances, borders, differences resulting from time zones, cultural and organizational dissimilarities. They work out common models which are then put into practical action in those academic institutions. For five years now VRTs formed by employees of the colleges of higher education based in Suwalki and Grodno have been working successfully. Aim of the study: Assessment of joint activities developed by VRTs, based on an analysis of medical and social aspects of pro-health attitudes declared by students of Prof. Edward F. Szczepanik State Vocational College in Suwalki (SVC) and Yanka Kupala State University in Grodno (YKU). Material and methods: The studies in Grodno and Suwalki were carried out by a VRT coordinated by SVC in Suwalki, within the framework of the “Pro-health program for the years 2013–2016”. We used the online questionnaire system LimeSurvey (social, organizational and statistical tool for implementation of health promotion and health education). Results: Upon the analysis of 4,878 original electronic surveys, which were conducted in 2013–2015, Suwalki-Grodno-based VRTs obtained extensive knowledge of pro-health attitudes of students of both academic centers. As a result, there were created databases of, among others: a) studies on the impact of health-targeting behaviors, b) studies on the prevalence of psychoactive substances (alcohol, tobacco, drugs) among students, c) studies on knowledge about diseases related to addictions, and d) studies on the model of physical activity among students. Conclusions: 1. Unconventional forms of work, including also the sphere of science, materialize along with socio-technological developments and the appearance of new, innovative communication media. 2. Activities of VRTs to a significant extent contribute to an international research cooperation. 3. Verification of the health policy implemented by both academic centers poses a challenge to actions undertaken by Grodno and Suwalki VRTs.
PL
Wstęp: Ośrodki naukowe pierwszej dekady XXI wieku, działające w niezwykle dynamicznym, zmiennym i złożonym środowisku, stają obecnie przed szeregiem ważnych wyzwań. W uczelniach powstają wirtualne zespoły badawcze (WZB), które niezwykle efektywnie współpracują ze sobą, pomimo odległości geograficznej, granic, różnic czasowych, kulturowych i organizacyjnych. Wypracowują wspólne modele, które następnie są wdrażane do działania w ośrodkach, które biorą w nich udział. Od pięciu lat w Suwałkach i Grodnie pracują wirtualne zespoły badawcze tworzone przez pracowników obu uczelni. Cel pracy: Ocena wspólnych działań WZB na podstawie analiz medycznych i społecznych aspektów postaw prozdrowotnych studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach oraz Państwowego Uniwersytetu im. Janki Kupały w Grodnie. Materiał i metody: Badania w Grodnie i Suwałkach wykonano w zakresie działań WZB koordynowanych przez uczelnię w Suwałkach, w ramach „Programu prozdrowotnego na lata 2013–2016”. Wykorzystano internetowy system ankiet LimeSurvey (społeczne narzędzie organizacyjne i statystyczne dla wdrożenia promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej). Wyniki: Suwalsko-grodzieński WZB z analizy 4878 autorskich elektronicznych ankiet, przeprowadzonych w latach 2013–2015, uzyskał obszerną wiedzę na temat postaw prozdrowotnych studentów obu uczeni. Powstały bazy danych gromadzące badania dotyczące m.in.: a) wpływu zachowań studentów na zdrowie, b) rozpowszechnienia środków psychoaktywnych (alkohol, tytoń, narkotyki) wśród studentów, c) znajomości chorób związanych z uzależnieniami oraz d) modelu aktywności fizycznej wśród studentów. Wnioski: 1. Niekonwencjonalne formy sposobów współpracy, także w dziedzinie nauki, powstają wraz z rozwojem społeczno-technologicznym oraz pojawieniem się nowych innowacyjnych mediów komunikacyjnych. 2. Działania WZB istotnie wspomagają międzynarodową współpracę naukową. 3. Wyzwaniem dla działań WZB z Grodna i Suwałk staje się ciągła weryfikacja polityki prozdrowotnej obu uczelni.
5
Content available remote Nutrition of overweight and obese students
38%
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.