Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1746

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 88 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Public administration
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 88 next fast forward last
EN
Public administration systems in the Czech Republic, Poland, and Slovakia express the power decentralisation principle, i.e. decision making and executing processes take place at a possible lowest level and they are close to citizens. There are many common qualities of public administration systems in countries subject to research (with reference to the very countries and the European Union as well). However, there are also some elements that are typical exclusively for a particular country, which may be attributed to historical and socio- economic conditions. Governing a modern nation that faces a vast amount of diversified objectives and tasks requires dividing the very nation's territory into smaller units that would make up decision making and executive centres where solutions will be found and tasks executed. The above mentioned division should take social, economic, and cultural relations into account. Moreover, the units should be provided with some competencies to carry out public tasks. (fragment of text)
XX
Autor w swoim artykule podkreśla rolę orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, które przez swoje skutki ważą na funkcjonowaniu państwa. Sformułował katalog wzorców, które wpłynęły na praktykę orzeczniczą TK.
3
Content available remote Przekształcenie stosunku służbowego funkcjonariuszy
100%
XX
Przekształcenie stosunku służbowego funkcjonariuszy podlega określonym w przepisach prawa prawidłowościom. Z prawodawstwa wynika również zróżnicowanie podmiotów właściwych do podejmowania określonych czynności prawnych oraz możliwość dokonania ich klasyfikacji. W opracowaniu poddano analizie treści stosunku służbowego funkcjonariuszy, która dokonana została na bazie ustawodawstwa dotyczącego wybranych służb mundurowych. Pozwoliła ona na wyszczególnienie typowych i charakterystycznych form przekształcenia stosunku służbowego oraz przesłanek, na jakich oparte są zmiany, a także wskazanie, że powszechnym zjawiskiem jest zbieżność terminologiczna. Uzupełnieniem rozważań jest przybliżenie podstawowych terminów, takich jak: funkcjonariusz, służba, mianowanie, powołanie czy stosunek służbowy. (abstrakt oryginalny)
EN
Transformation of official mutual relations of public servants is subject to some regularities in legal provisions. Differentiation of subjects appropriate to take some acts in law is noticeable, but there is also a possibility of making a classification of some changes. In the article, the content of the officers' service relationship was analysed basing on legislation concerning selected uniformed services. It allowed specifying the typical and characteristic forms of transforming the service relationship and the premises on which the changes are based as well as indicating that a typical phenomenon is terminological convergence. A supplement to the considerations is presentation of basic concepts, such as an officer, service, nomination, appointment or a business relationship. (original abstract)
XX
Przedstawiono obraz polskiej administracji publicznej i omówiono kierunki jej zmian.
EN
The article concerns the role of public administration and the changes occurring generally and also typically under Polish conditions. The concerns presented broad outlines of the topic and only indicate presented problems. The common denominator of transformation in public sector is implementation for wider scale the solutions typical for private sector. Nevertheless, public administration still preserves autonomy closely connected with realization of basic state functions. (original abstract)
XX
Z początkiem lat dziewięćdziesiątych administracja publiczna stanęła w obliczu licznych problemów utrudniających jej funkcjonowanie i rozwój. Narastająca liczba zadań, ich złożoność, koszty utrzymania administracji niewspółmierne do jakości świadczonych przez nią usług, biurokracja, nasilające się zjawisko korupcji i upolitycznienia, niska aprobata społeczeństwa stają się bodźcem do poszukiwania nowego modelu administracji publicznej. (fragment tekstu)
EN
Presently, the public administration faces many problems which make its activity more difficult. There are also many serious challenges it is confronted with. Although the system of public administration has changed since 1990's it is still inefficient from the organizational and financial point of view. Moreover, it is not prepared to adapt modern methods of management. According to specialists, the methods used by the administration presently do not guarantee its professionalism. (original abstract)
XX
Autor omawia system przekazywania informacji między rządem UK a Unią Europejską. Informacja między polityką rządową i Europą przebiega zazwyczaj przez Sekretariat Europejski, urząd utworzony w ramach generalnej administracji państwowej.
XX
TAIEX Biuro Wymiany Informacji o Pomocy Technicznej. Zasady działania Biura. Współpraca z Partnerstwem dla Członkostwa.
EN
Examination of problems of a public administration organ's inde-pendence in issuance of normative acts, in the first place required carry-ing out considerations over a notion of independence of a public ad-ministration organ, which was done on grounds of' opinions given by representatives of the theory of administration and administrative law theory. Then one should concentrate on explanation of a notion of a normative act, which was done, including up-to-date state of legal pro-visions, conceptions doctrine and jurisdiction. An accepted definition of a normative act allowed to consider a basic problem of the article, i.e. the problem of the scope of independence of a public administration or-gan in issuance of normative acts. The analysis showed the meaning of a principle of competence, as well as the meaning of a requirement of having a capacity by an organ authorised to issue a normative act. Fur-ther an influence of the system and legal relations on the scope of the objective independence was discussed, which required presentation of, relevant dependencies ruling in the centralised and decentralised sys-tems. A problem was also perceived concerning a range of supervisory competencies and influence of these competencies on the scope of inde-pendence of a public administration organ in issuance of normative acts. The whole was summed up, mentioning conditions of issuance of nor-mative acts by a public administration organ with maintaining the scope of independence possible to be accepted in systemic conditions of a de-
XX
Od pewnego czasu obserwuje się w literaturze ekonomicznej wzrastające zainteresowanie problematyką roli administracji publicznej w funkcjonowania i rozwoju gospodarki w aspekcie regionalnym. Podejmowane problemy dotyczą zarówno funkcjonowania poszczególnych elementów układów regionalnych, jak i całokształtu spraw związanych z gospodarką regionu. Szczególnie interesujące jest podejście traktujące region w ujęciu systemowym, tj. jako szczególny podsystem całości, jaką jest gospodarka danego kraju. (fragment tekstu)
EN
The article contains a presentation of systemic terminology. An attempt was made in the article to asses possibilities of using the systemic analysis in regional studies.The political and economic changes which have taken place in the world economy affect economic systems in many countries. Many companies act according to free-market economy and so does public administration. It seems to be not only a local authority but also "the creator" of many goods for its customers and must use methods typical of business. Despite this, public administration is still a special state structure designed to complete a wide range of public tasks. (original abstract)
10
Content available remote Nadużycia popełniane przez organy prowadzące postępowanie administracyjne
100%
EN
One of many manifestations of common good can be considered the right of the individual to good administration - "good administration". Its opposite is the English term maladministration". "Maladministration" is identified as ineffective administration and improper administering. This study aims to draw attention to some examples of "maladministration", especially in the area of Polish administrative proceedings(original abstract)
XX
Zmiany stylu życia i pracy powodują ewolucję faz rozwoju ekonomicznego społeczeństwa. Rola informacji jako zasobu produkcyjnego i narzędzia diagnostycznego stale wzrastała, a rozwój technik i technologii informacyjnych końca XX w. znacznie ją ułatwił i przyspieszył tworzenie oraz wspieranie możliwości dostępu do Internetu w miejscu publicznym, kształcenie dzieci w szkołach, osób dorosłych w miejscach pracy, bezrobotnych i osób starszych poza rynkiem pracy na kursach lub w domu. Uwzględniając zmiany w fazach rozwoju ekonomicznego Drucker wyróżnia ze względu na techniki dominujące w tych fazach społeczeństwo przedindustrialne, industrialne i poindustrialne, które opiera się na informacji jako podstawie wiedzy i działania2. Kaczmarek natomiast wyróżnia społeczeństwo postkapitalistyczne w latach 1957-75 i społeczeństwo informacyjne po roku 1975, w którym rewolucja elektroniczna doprowadziła do powstania państwa sieciowego oraz wirtualnej rzeczywistości3. W ramach przekształcenia Unii Europejskiej w społeczeństwo oparte na wiedzy zainicjowano inicjatywę e-Europe. Jej celem jest stworzenie administracji online, która ma polepszyć efektywność działania administracji publicznej w zakresie świadczenia usług, uprościć załatwianie spraw urzędowych a także umożliwić uzyskiwanie informacji na ich temat. Udostępnienie informacji na portalach urzędów (BIP) pozwala petentowi na zaczerpnięcie informacji o procedurach obowiązujących w sprawach, które go interesują. (frament tekstu)
EN
This paper presents the state of development of e-Government services in Polarni viewed from the perspective of the European Union's recommendations and initiatives, and the degree to which the standards adopted have actually been implemented. Accessibility of public administration services through the Internet for citizens in Poland has been analyzed and compared with corresponding standards in other EU states. The paper comprises 3 parts, an introduction and conclusions. The first part discusses the nature of information society and e-Government, the second part presents the situation in Poland in comparison with other countries, and the third part explicates the possible directions for development as well as the consequences that may result from the abandonment of the pursuit to develop an information society among the citizens (e-exclusion). The conclusions bring together the most important inferences presented in the paper. (original abstract)
XX
Prawa przysługujące cudzoziemcom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wynikają zarówno z faktu bycia człowiekiem - istotą obdarzoną przyrodzoną i niezbywalną godnością, jak i ze statusu osoby nie legitymującej się polskim obywatelstwem. Wypada przy tym pamiętać, że obraz uzyskany na podstawie przeglądu orzecznictwa może nazbyt mocno uwypuklać niektóre zjawiska, a innych jeszcze nie dostrzegać. Może się tak dziać, dlatego że na łamanie swoich praw jest w stanie skarżyć się osoba świadoma istnienia tych praw. Natomiast zarówno jednostka nie obdarzona taką świadomością, jak i osoba przekonana o respektowaniu jej praw nie składają skarg do sądów krajowych ani międzynarodowych trybunałów. W przypadku osób o rozwiniętej świadomości prawnej brak składania skarg jest oznaką prawidłowego stanu stosowania europejskich standardów praw człowieka. Ponadto nie ma sygnałów, by Polska w jakiejkolwiek formie przeszkadzała w wykonywaniu prawa skargi na arenie międzynarodowej. (fragment tekstu)
EN
The subject-matter of this article focuses on foreigners and their right lo a fair trial, right to privacy and right to abide in State's territory. The considerations are based on statements of administrative courts. In the area of the right to a fair trial, the absence of Polish citizenship does not matter. The limitation of the right to abide in the Polish territory is caused by protection of the economic well-being of the country. In practice, most doubts are connected with interpretation of specific criteria determining the issue of the residence permit. (original abstract)
XX
Nowe projekty ustaw o służbie cywilnej mają niewiele wspólnego z bezstronnością i polityczną neutralnością wykonywania zadań państwa w urzędach administracji rządowej. Rzadkie jest u nas systemowe podejście do instytucji i prawa; szczególnie rzadkie jest ono u tych, którzy traktują prawo jako instrument rozwiązywania bieżących problemów, przede wszystkim w kategoriach zaspokajania bieżących interesów politycznych.
14
Content available remote Model zarządzania projektami w instytucjach administracji publicznej
80%
XX
Celem niniejszego artykułu jest analiza możliwości wprowadzenia do instytucji sektora publicznego systemowych rozwiązań w zakresie zarządzania projektami. Realizując ten cel, dokonano przeglądu literatury dotyczącej metody Project Management, a w szczególności najważniejszych podejść liniowych, takich jak IPMA, PMI, PRINCE2 oraz metodyk zwinnych, wśród których najbardziej rozpowszechniona w Polsce to scrum. Następnie przedstawiono założenia dotyczące modelu zarządzania projektami w administracji publicznej. Uwzględniono tutaj wybrane obszary o istotnym znaczeniu dla badanego typu organizacji. W artykule wykorzystano model PAEM - Projects in Administration Excellence Model [Strojny 2015]. Wymienione tam wymiary opisano, a następnie skonfrontowano z wybranymi podejściami - liniowym i zwinnym. Głównym celem tego porównania jest określenie założeń wdrożeniowych modelu zarządzania projektami. Jest to niezwykle istotne z punktu widzenia skuteczności i efektywności tego typu innowacyjnych zmian organizacyjnych [Strojny 2013b]. Wnioski dotyczące tego zagadnienia przedstawiono w podsumowaniu na końcu artykułu. (fragment tekstu)
EN
Public administration institutions, like other contemporary organizations, strive to increase efficiency and effectiveness. One way, among others, to achieve such effects is to implement a project management system. Because of the implementation of the task budgeting and starting a new funding period in European Union, this solution could be very interesting for public administration. Therefore, the aim of the article is to analyze a project management model in public administration. Implementing it in the first place described a method of Project Management (PM), taking into account the most famous approach in the world like: IPMA (International Project Management Association), PMI (Project Management Institute), PRINCE2 (Projects in Controlled Environment) and so-called agile methodologies. Then, there were defined basic dimensions of project management, significant from the point of view of public administration. Used here the PAEM model (Projects in Administration Excellence Model) consists of eight elements: 1) stakeholder oriented system of information and decision-making, 2) strategy based on the priorities, 3) comprehensive tasks management system, 4) resource-based task budget, 5) matrix organizational structure, 6) pro-effective remuneration system, 7) comprehensive quality assurance system management, 8) specialized project management software. Each of these dimensions were related to the assumptions described above approaches, identifying the results, significant assumptions implementation. (original abstract)
EN
The main purpose of this article is to describe particular aspects of bad administration which are connected with authority, legislation and social affairs. Bad administration is treated here as a conventional phrase that is developed based on a subjective view of proper civilian interests. Certain precautions, established by the government of the United States of America in response to terrorists attacks, will be synthesized to several determinates of bad administration. The matter of uniting and strengthening communities against an exterior danger will be presented as a type of manipulation made by authorities to facilitate fulfillment of hidden and socially unwanted purposes. (original abstract)
XX
Współcześnie ekonomia oraz sprawy związane z szeroko rozumianym zarządzaniem i organizacją jasno wskazują informację jako kluczowy zasób. Środki produkcji jak ziemia, praca czy kapitał straciły na znaczeniu. Sukces dowolnej organizacji zależy obecnie od bazy informacji lub wiedzy, którą wykorzystują jej pracownicy. Drugim ważnym czynnikiem związanym z otoczeniem organizacji jest totalne zachwianie stabilności - przechodząc na ekonomię ukierunkowaną na klienta, stabilność znika z powodu stale zmieniających się potrzeb czy też gustów. Jest to powodem zmiany sposobu działania firm/organizacji, gdy bycie zwinnym (z ang. agile) daje możliwość dopasowywania się do aktualnych potrzeb rynku. Czynniki te powodują dość burzliwe dyskusje w gronie osób zarządzających na temat tego, co można zrobić, aby organizacja przetrwała w tak niestabilnych czasach.(fragment tekstu)
EN
The article presents the applications of Kanban in several fields - from its origins to its present expansion to many different domains. The most interesting, in the context of information management, is the support of processes/project management. In the present unstable times, each business initiative (new product, new service, each customer inquiry etc.) can be considered unique and usually time-limited as a project. Project management in that case can be considered a kind of process. Kanban has been successfully applied in software development, which encouraged me to propose another application for the needs of business process visualisation and control.(original abstract)
XX
W niniejszej pracy zajmujemy się problemem za pomocą technologii systemów ekspertowych opartych o reguły zarządzania wiedzą w dziedzinie administracji publicznej.Aspekty ustawodawstwa i prawa zostały podkreślone. Niektóre przykłady zastosowań systemów ekspertowych opartych na regułach w administracji publicznej zostały przedstawione.(fragment tekstu)
EN
The paper deals with the problem of using rule-based expert systems technology for knowledge management in public administration domain. The aspect of legislation and law has been emphasized. Some examples of applications of rule-based expert systems in public administration have been also presented.(original abstract)
XX
Cel: Celem artykułu jest określenie wpływu integracji europejskiej na belgijskie struktury instytucjonalne. Materiał i metody: Badania przeprowadzone w pracy polegały przede wszystkim na interpretacji przepisów prawnych przy wykorzystaniu reguł semantycznych i syntaktycznych języka prawnego i naturalnego, reguł logiki formalnej oraz wnioskowań prawniczych. Przedmiot badań stanowiły unijne akty prawne oraz Konstytucja Belgii i ustawodawstwo będące podstawą funkcjonowania belgijskiej administracji publicznej. Wyniki: Wpływ integracji europejskiej na belgijskie struktury administracyjne wynika z konieczności wypracowania jednolitego stanowiska tego państwa na forum UE oraz efektywnego wypełniania zobowiązań wynikających z prawa UE. Wnioski: Wpływ Europy na belgijską administrację publiczną i federalną strukturę tego państwa jest dwojaki. Integracja Belgii w ramach struktur europejskich stanowi jeden z powodów istnienia i funkcjonowania federalnej służby publicznej, wzmacnia szczebel centralny administracji i wprowadza konieczność współpracy między częściami związkowymi. Jednocześnie UE ma wpływ na dynamikę instytucjonalną belgijskiej federacji przez wspieranie regionów, co prowadzi do decentralizacji. (abstrakt oryginalny)
EN
Objective: The article seeks to define the impact of European integration on Belgian institutional structures. Material and methods: The research work presented in the article consisted in interpretation of legislation using semantic and syntactic rules of both legal and natural language, rules of formal logics as well as legal inference. The object of the research work were legally normative EU acts as well as the Belgian constitution as well as legislation being the basis of the function-ing of Belgian public administration. Results: The impact of European integration on Belgian administrative structures stems from the need to develop the country's consistent position at EU level as well as its effective honouring of the obligations resulting from EU law. Conclusions: Europe's impact on Belgian public administration and the country's federal struc-ture is twofold. Belgium's integration within the EU structures is one of the reasons for the existence and functioning of the federal public service, strengthens the central level of administration and makes it necessary for the country's regions to cooperate. At the same time, the EU exerts an impact on the institutional dynamics of the Belgian federation through supporting its regions, which leads to decentralisation. (original abstract)
XX
Zwiększenie poziomu odpowiedniości usług i tym samym wzrost satysfakcji obywateli wymaga zastosowania partycypacji publicznej, czyli procesów, które angażują obywateli w proces podejmowania decyzji. Dlatego coraz więcej jednostek samorządu terytorialnego podejmuje działania w zakresie dostosowywania działań prowadzonych przez jednostki administracji publicznej do oczekiwań i postaw społecznych, poprzez zbliżenie organizacji do ludzi, którym służy zwiększenie dbałości o jakość komunikowania się w przestrzeni publicznej. Realizacja idei partycypacji publicznej wymaga przede wszystkim komunikowania się jednostek samorządu z publicznością, a szerzej - budowania właściwych relacji. W niniejszym opracowaniu zaprezentowano wyniki badań w zakresie stosowania narzędzi public relations przez jednostki administracji samorządowej w celu zwiększenia partycypacji publicznej. (fragment tekstu)
20
Content available remote Trzy płaszczyzny ewaluacji - z praktyki polskiej administracji publicznej
80%
XX
W pierwszej części artykułu zarysowane zostały niektóre aspekty teoretyczne badań ewaluacyjnych. Przytoczono definicje ewaluacji oraz koncepcje teoretyczne, które stały się źródłem dla formowania się celów i metod badań ewaluacji. W tej części przedstawiono również genezę ewaluacji oraz wyraźnie odmienne cele jej stosowania w praktyce amerykańskiej i europejskiej administracji publicznej. W drugiej części artykułu podjęto próbę krytycznego spojrzenia na kwestię aplikacji badań ewaluacyjnych do praktyki funkcjonowania administracji publicznej w Polsce. Analizę tę przedstawiono przez pryzmat trzech obszarów stosowania ewaluacji, tj. oceny skutków regulacji (Regulatory Impact Assessment), ewaluacji strategii i programów oraz autoewaluacji projektów. Przedstawiono również najważniejsze wyzwania przed jakimi stają w najbliższych latach badania ewaluacyjne w Polsce. (fragment oryginalnego streszczenia)
EN
The article consists of two parts. The first one outlines selected theoretical aspects of evaluation studies, including definitions of evaluation and theoretical conceptions that have become the basis for the formulation of evaluation goals and attendant analytical methods. This part also explains the origin of evaluation and the clearly different goals of application in the practice of American and European public administration. The second and main part of the article constitutes an attempt at a critical review of the issue of application of evaluation studies in the functional practice of Poland's public administration. The analysis was conducted from the vantage point of three areas of evaluation, i.e.: Regulatory Impact Assessment, programme and strategy evaluation as well as project auto-evaluation. In conclusion, the article outlines the most important challenges faced by evaluation studies in Poland in the light of arguments offered in the article. The most pressing challenge is to intensify the use of evaluation studies in those areas of public affairs that require the commitment of the largest public funds. In the first place there are legal regulations developed and passed by the parliament and the government. (original abstract)
first rewind previous Strona / 88 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.