Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 30

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Przedsiębiorstwo
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
|
1996
|
nr nr 2
87-94
XX
Przedstawiono niektóre problemy transformacji systemowej i w tym kontekście wyniki badania zmian strukturalnych i organizacyjnych w 76 przedsiębiorstwach o bardzo różnym statusie formalno-prawnym, własnościowym, wielkości, lokalizacji i reprezentowanej działalności województw bydgoskiego, toruńskiego i włocławskiego. Autor drogą badania ankietowego ustalił skalę i stopień zróżnicowania zmian, które w tych przedsiębiorstwach nastąpiły.
XX
Proces dostosowawczy przedsiębiorstw do działania w warunkach gospodarki rynkowej oraz proces prywatyzacji muszą być poprzedzone przemyślaną, wielopłaszczyznową, głęboką i efektywną restrukturyzacją. Autorzy omówili krótko istotę, cele, zakres i etapy restrukturyzacji przedsiębiorstwa.
XX
W artykule omówiono perspektywy rozwojowe polskich przedsiębiorstw w okresie transformacji gospodarki. Omówiono bariery ich rozwoju oraz warunki, które muszą być spełnione i działania, które muszą być podjęte w państwie, aby powstały korzystne zmiany w otoczeniu przedsiębiorstwa, umożliwiając im stawianie czoła wyzwaniom, które je czekają.
EN
The article discusses the barriers of transformation in enterprises, however, paying attention to two circumstances favourable for their future: changing the mentiality of the worker's staff in most companies and fast formation of the managerial staff. (short original abstract)
XX
Autorzy podjęli próbę ustalenia relacji między pojęciami przedsiębiorstwa i spółki, określenia istoty procesów regulacji i zarządzania przedsiębiorstwem a także budowy modelu funkcjonowania przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej.
EN
The essence of restructuring the ownership relations is linking the ownership to particulat economic organizations which should by accompanied by the change of functions, organization structures and financial systems. All these changes can be implemented provided that the legal form of enterprises and mechanics of the market economy is recognizet. The paper attempts to discuss the relations among the notions of an enterprise and a company, to determine the nature of the process of control and management of an enterprise, and to identify the stages of building the organization model of enterprises operating in the market economy. (original abstract)
XX
Referat prezentuje metodę analizy procesu kierowania kompleksowymi zmianami. Została ona dotychczas wykorzystana do opracowania charakterystyki procesów wdrażania zmian w jedenastu organizacjach działających na terenie Dolnego Śląska powiązanych kapitałowo z jednym z największych w kraju przedsiębiorstw. W referacie przedstawiam założenia leżące u podstaw opisywanej metody oraz charakteryzuję efekty, jakie za jej pomocą osiągnięto. (abstrakt oryginalny)
XX
W artykule omówiono proces przekształceń własnościowych na terenie województwa jeleniogórskiego oraz scharakteryzowano problemy wynikające z organizowania systemu przemian strukturalnych.
|
2000
|
nr nr 552
31-39
XX
W artykule przedstawiono selekcję i charakterystykę czynników determinujących efektywność funkcjonowania organizacji. Stały dopływ informacji jest potrzebny dla zmian zachodzących w organizacji, spowodowanych koniecznością dostosowania się do zmieniającego się otoczenia. Duża ilość źródeł informacji i rodzaj możliwych danych tworzy potrzebę ustalania metod gromadzenia i selekcji informacji.
EN
In the article the author makes an attempt at selecting and characterizing factors determining the effectiveness of thefunctioning of an organization focusing on information as an economic category. Information is also presented as a factor participating in the proceess of learning and forgetting. A great number og the sources of information and a great quantity of available data create the need for the determination of the methods of amassing and selecting information. Therefore the elaboration of such methods may be recognized as an important task in the management process of an organization and a condition of its development. (original abstract)
XX
Przedstawiono koncepcję odnowienia firmy za pomocą innowacji organizacyjnej, i na tym tle zmianę formy organizacyjno-prawnej jednolitego przedsiębiorstwa w wielopodmiotowe ugrupowanie gospodarcze i korzyści jakie z takiego przekształcenia mogą wyniknąć dla organizacji.
EN
The author of the paper analyzes possibilities and effects of revitalization of enterprises by transformation of their legal form. The author's attention is mainly paid to the organizational innovation that lies in the transformation of the uniform enterprise into the multi-coporate organization. (original abstract)
XX
Przedmiotem rozważań w artykule są liczne problemy związane z zarządzaniem wiedzą i wiedzą ukrytą pracowników w przedsiębiorstwie, m.in.: negatywne podejście do wdrożenie systemów zarządzania wiedzą, trudności z przechowywaniem wiedzy, nieumiejętne wykorzystanie kapitału intelektualnego pracowników. Autorka przytoczyła dwanaście praw działania w zarządzaniu wiedzą, sformułowanych przez K. Kelly'ego, nawiązujących do nowej gospodarki opartej na wiedzy, po to by podkreślić, że kompetencja i inne elementy intelektualne zaczynają decydować o przewadze konkurencyjnej i sukcesie firmy na rynku.
EN
The subject of this article is problem connected with knowledge management and hidden knowledge management in company. Problems included: negative approach to introducing systems of knowledge management, difficulties with preserve of knowledge, incompetent use of intellectual capital of employees. The author presented twelve rules in the range of knowledge management. Stressed importance of competence and intellectual elements which decided about competitive superiority and company's success. (MP)
XX
Referat poświęcony jest omówieniu problemu wdrażania nowoczesnych form organizacji oraz jednoczesnego rozwijania postaw przywódczych i przedsiębiorczych wśród kadry kierowniczej jednostek biznesowych wchodzących w skład organizacji-sieci. Problem niedostatecznej autonomii poszczególnych jednostek biznesowych może być eliminowany pod warunkiem jasnego zdefiniowania wskazanych w referacie ról, jakie może pełnić centrala firmy. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper discusses the issue of developing modern, advanced organizational structures and new managerial skills simultaneously. The adaptive network enterprise, which management system should be value-aware makes it difficult for business units' managers to develop entrepreneurial and leadership skills. The problem might be solved by clear definition of the roles of the corporate center and separation of the people responsible for minimum corporate parenting, value added parenting and offering shared services. (original abstract)
XX
Przedmiotem zainteresowania autora jest metoda wyceny jaką można zastosować w chwili zmiany strategii w przedsiębiorstwie. Ponieważ jednym z pierwszych czynników determinujących dobór takiej metody jest cel wyceny, autor przyjął założenie, że niezbędna jest analiza danych płynących z Giełdy Papierów Wartościowych, co pozwala ustalić wartość rynkową przedsiębiorstwa i ułatwia zastosowanie innych metod wyceny. Zdaniem autora najlepszym rozwiązaniem w rozpatrywanej sytuacji jest zastosowanie metod mieszanych (metod mnożnikowych oraz dochodowych) z uwzględnieniem parametrów działalności firmy przed jak i po tej decyzji. Autor przeanalizował przypadek firmy Internet Group.
EN
The subject of business enterprise valuation method, which can be used while changing strategy in the enterprise, has been presented together with case study of Internet Group Company. (AŁ)
XX
Jest oczywistym stwierdzenie, że w procesie rozwoju przedsiębiorstwa podstawowe znaczenie mają metody przetwarzania zasobów - a więc technologie, oraz struktury odpowiedzialne za wspólne działania - czyli organizacje. Konieczność zharmonizowanego dostosowywania strategii, szczególnie takich jak strategia produkcyjna, marketingowa czy też strategia rozwoju produktów, do zmieniających się potrzeb i preferencji partnerów społecznych przedsiębiorstwa, sprawia że coraz częściej zmiany technologiczne oraz zmiany organizacyjne występują w jednym nurcie przemian rozwojowych. Opracowanie i zastosowanie odpowiedniego systemu zarządzania układem zmian technologiczno-organizacyjnych jest zagadnieniem krytycznym z uwagi na efektywność realizacji celów rozwojowych przedsiębiorstwa. Stąd propozycja wykorzystania kontrolingowego wspomagania zarządzania tymi zmianami. Celem artykułu jest przedstawienie wybranych zagadnień związanych z metodyką projektowania systemu kontrolingu dla potrzeb zarządzania zmianami technologicznymi i organizacyjnymi oraz komplementarnym w stosunku do nich - kształtowaniem kultury pracowniczej. Proponowany system kontrolingu składa się z trzech ujęć: modelu funkcjonalnego, modelu organizacyjnego oraz modelu zadaniowego. Model funkcjonalny stanowią: misja, zamierzenia i cole kontrolingu, model organizacyjny - to odpowiednio skorelowane ze strategią zachowań kontrolingowych reguły organizacyjne, a na model zadaniowy - składa się zbiór rozwiązań i instrumentów umożliwiających realizację celów kontrolingu w przyjętych uwarunkowaniach organizacyjnych. Artykuł jest poświęcony tylko omówieniu modelu funkcjonalnego. (abstrakt oryginalny)
EN
The author presents selected subject related to designing methodology of controlling system for changes management needs. Suggestion model consists of three variants such as functional, organisational and tasks model. The article refers to the functional model, which consists of mission, aims and intentions of controlling of technological and organisational changes. One important thing is to create knowledge in a company. (AŁ)
XX
Autor rozpoczyna od wyjaśnienia terminologii pojęć: fuzja, przejęcie, konsolidacja, nabycie, w sytuacji błędnego ich interpretowania i stosowania zamiennie. Autor przyjął termin koncentracja organizacyjna, która jako zjawisko organizacyjne, mieści się w koncepcji zewnętrznego wzrostu przedsiębiorstwa i obejmuje wspomniane wyżej procesy. Zasadniczym celem opracowania była próba odpowiedzi na pytanie o racjonalność wyboru grupy kapitałowej lub jednolitego przedsiębiorstwa, jako formy organizacyjnej powstającej w efekcie koncentracji wielu podmiotów gospodarczych.
EN
Tha author explains concepts such as fusion, consolidation, acquisition in the situation of wrong interpretation mentioned concepts. The author adopted organisational concentration term, which as organisational phenomenon, includes a concept of a external company's growth. The main aim of the paper is an answer connected with a choice of capital group or unitary company as organisational from arising as an effect of concentration of many economic subjects. (AŁ)
XX
W artykule przedstawiono ogólne założenia budowy systemów komunikacyjno-informacyjnych i kierunki ich doskonalenia, uwzględniające strategię funkcjonowania organizacji w przestrzeni komunikacyjnej, informacyjnej i informatycznej.
EN
Taking into account strategy of organization functioning in the communication, information and computing space, the article presents general concepts of construction of a communication-information system in an organization and policy of its improvement. (A.P.)
|
1996
|
nr nr 466
5-11
XX
Przedmiotem opracowania jest prezentacja koncepcji zachowań organizacyjnych, ich głównych obszarów badawczych i wykorzystanie w zarządzaniu zasobami ludzkimi dla zwiększenia efektywności zarządzania.
EN
In the article the author presented the conception of types of behaviour observed in an organization in the aspect of its use in human resources management. A group dynamics was focused on as an example of the possible use of this conception. The mentioned conception is considered as an important element of knowledge of a personnel manager. In the article the author also draws attention to criticism the conception is met with.(original abstract)
XX
Tematem artykułu są rozważania dotyczące komputeryzacji procesów zarządzania informacją i komunikacją. W pierwszej część przedstawiono krótką charakterystykę następujących wybranych pakietów programów zarządzania dokumentami: DDM 9000, mis-Partner, EDMS Documentum. W dalszej części artykułu przedstawiono koncepcję komputerowego zarządzania obiegiem zadań i dokumentów w środowisku gmin.
EN
The article presents the conception of a computerized workflow management system which may be used mainly in the of counsil administration. The first part of the article presents some model examples showing in what way the processes of managing information and work has been evolving. The second part of the article characterizes in general the technology of constructing the workflow management systems and briefly describes the most important software. The last part of the article presents an example of application of the work flow management system in a commune which is a fundamental unit of counsil administration nowadays. (original abstract)
XX
Artykuł, dokonując przeglądu sposobów postrzegania przywódcy w aspekcie cech, jakie ma spełnić lider, podejmowanych przez niego działań i osiąganych rezultatów, proponuje ujęcie zarządzania menedżera - lidera grupy pracowniczej jako przywódcy osiągającego znaczące rezultaty w rozumieniu teorii zarządzania zorientowanego na rezultat.
EN
Article is a review of perception of a leader in three meanings: features, actions and results. Author's proposal is an approach to management as managerial leadership. In center of this conception is a manager who achieve significant results - in meaning of Result Oriented Management theory. (original abstract)
XX
Współczesne zarządzanie opiera się na wiedzy. Wiedza staje się jednym z najważniejszych zasobów organizacji, którymi się zarządza. Zdolność gromadzenia, kreowania i wykorzystywania wiedzy, doświadczenia i umiejętności wśród członków zespołów jest czynnikiem sukcesu organizacji gospodarczych. W artykule przedstawiono główne bariery przepływu wiedzy w organizacjach. Podkreślono, iż jedną z istotnych barier przepływu wiedzy są negatywne postawy pracowników wobec dzielenia się wiedzą. Istnieje ścisły związek pomiędzy dzieleniem się wiedzą niejawną a kulturą organizacyjną. Wiedza niejawna jest słabiej kwantyfikowalna, stąd trudności z jej gromadzeniem, ujmowaniem i formalizowaniem. Ważną konkluzją jest, że istnieje potrzeba prowadzenia badań, w celu lepszego rozumienia procesu dzielenia się wiedzą jako istotnej części zarządzania wiedzą. (abstrakt oryginalny)
EN
Nowadays the management is based on knowledge. The knowledge is recognised, as an important resource, and organizations manage it. The ability of storing (codification), creation, and utilization of knowledge, experience and practices by team members is a factor of success in many organizations. In this paper the main barriers of the knowledge flow in organizations are presented. It is underlined that one of the most essential barriers in knowledge flow are workers negative attitudes towards knowledge sharing. It is emphasised that there is a very strong connection between implicit knowledge sharing and organizational culture. The implicit knowledge is less quantifiable, cannot be captured, codified and easily stored. An important conclusion from this paper is that we need to develop a better understanding of knowledge sharing as an essential part of knowledge management. (original abstract)
|
1994
|
nr nr 417
101-109
XX
Artykuł prezentuje wybrane przez autora, teoretyczne zagadnienia dotyczące szeroko rozumianej zmiany organizacyjnej.
EN
The aim of the paper is the present the problem of the organizational change. A model of the change process is presented. Special attention is drawn to two important phases: the phase of becoming aware of the need for a change in the organization, and the phase of the change introduction. They are both crucial to the success of the process as a whole. The author also discusses certain problems relevant to that matter. They include: the actors of the change process (innovators, sponsors, managers, each of them playing a specific role), and the problems of resistance to the changes. A set of basic, it seams, strategies and methods of coping with the resistance of workers to the changes which are being introduced is suggested. (original abstract)
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.