Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  tramwaj wodny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Tradycyjnym miejscem letniego wypoczynku Polaków są plaże Półwyspu Helskiego. Niestety dojazd z Trójmiasta do nich w sezonie letnim wydłuża się nawet do 4 godz. samochodem. Dlatego w 2006 r. władze samorządowe doprowadziły do uruchomienia tzw. "tramwaju wodnego". Tramwaje wodne funkcjonowały w ramach dwóch oddzielnych koncepcji, których realizację i osiągnięte wyniki eksploatacyjno-ekonomiczne zaprezentowano w artykule. Sprecyzowano także wytyczne dla realizacji takiego przedsięwzięcia w kolejnych latach.
EN
The traditional place of Polish summer holiday are beaches in the Hel Peninsula. Unfortunately travel to Hel Peninsula by road transport during summer holiday costs up to 4 hours. This is why the local government realized the new conception, named "water tram" in summer 2006. It's a pity, but it wasn't one conception but two which aren't compared. In the article both conceptions are presented, the realizations of them, and effectiveness.
2
Content available remote Tramwaj wodny w Bydgoszczy - transport miejski czy turystyka?
60%
PL
Transport wodny w Bydgoszczy. Analiza przewozów pasażerskich statkiem "Bydgoszcz".
PL
Koncepcja funkcjonowania tramwaju wodnego. Popyt i wyniki ekonomiczne w pierwszych dwóch latach funkcjonowania.
EN
Conception of water tramway operations. Demands and economical results in two first years of operation.
PL
Charakterystyka obsługi miast i gmin północno-zachodniej części Zatoki Gdańskiej i Zatoki Puckiej transportem lądowym i wodnym. Uwarunkowania obsługi regularnym transportem wodnym omawianego obszaru. Założenia obsługi obszaru tramwajami wodnymi. Wyniki eksploatacyjne i ekonomiczno-finansowe tramwajów wodnych w okresie pilotażowym.
EN
Characteristics of public transport service in towns and communes in North-West part of bay of Gdansk and Bay of Puck with land and water transport. Conditions of regular water transport at mentioned area. Assumptions of service for the area with water transport. Exploitative and economical-finance results for water tramway within pilotage period.
PL
Tramwaj wodny – środek miejskiej komunikacji zbiorowej czy jednostka przewozów turystyczny? Identyfikacja, zestawienie i analiza czynników transportu nowopowstałej usługi przewozowej z komunikacją miejską i przewozem turystycznym tj. :cennik biletów, sposobu dystrybucji biletów, czasu przejazdu dostępności, przebieg trasy i częstotliwości kursowania. Wskazanie funkcji przewozowej tramwaju wodnego w Gdańsku.
EN
Water bus – public or touristic mean of transport? Identification, analysis and correlation of the new transport service with public transport and tourist transport, that is: ticket price-list, tickets distribution, travel time, accessibility, the route and frequency. Indication of the transport function of the water bus in Gdańsk.
PL
W artykule przedstawiono funkcjonowanie drugiego w Polsce niezależnego od przewoźników Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni. Skoncentrowano się na opisaniu restrukturyzacji komunikacji miejskiej w tym mieście, przedstwiono również nową usługę dla użytkowników tj. tramwaj wodny.
PL
Emisja zanieczyszczeń do środowiska z transportu jest jednym z kluczowych czynników zmian klimatu. Kraje europejskie w tym Polska starają się zmieniać własną politykę transportową, tak aby w różnych gałęziach transportu większą rolę odgrywały środki zasilane częściowo lub całkowicie energią elektryczną. Gdańsk jako miasto o nadmorskim położeniu i posiadające dostęp do sieci kanałów oraz rzek planuje rozwijać wewnątrzmiejskie linie tramwajów wodnych. Planuje się wykorzystanie do tego celu nowoczesnych statków elektrycznych lub hybrydowych. W artykule przedstawiono główne uwarunkowania funkcjonowania dotychczasowych połączeń wewnątrz Gdańska. Scharakteryzowano zaplecze społeczno-gospodarcze i powiązanie dróg wodnych z siecią transportową Gdańska. Przedstawiono założenia nowej siatki połączeń promowych oraz wykonano analizę ich wpływu na środowisko. W ostatniej części artykułu scharakteryzowano potencjalne skutki finansowe, społeczno-ekonomiczne oraz środowiskowe.
EN
Emission of pollutants to the environment from transport is one of the key drivers of climate change. European countries, including Poland, are trying to change their own transport policy, so that in various modes of transport a greater role is played by means partially or completely powered by electricity. Gdańsk, as a city with a coastal location and having access to a network of canals and rivers, plans to develop intra-city water tramway lines. It is planned to use modern electric or hybrid passenger ships for this purpose. The article presents the main conditions for the functioning of the existing connections inside Gdańsk. The socio-economic background and the connection of waterways with the transport network of Gdańsk were characterized. The assumptions of the new network of ferry connections were presented and their impact on the environment was analyzed. The last part of the article characterizes the potential financial, socio-economic and environmental impacts.
8
Content available remote Zmiana roli żeglugi śródlądowej w realizacji popytu na przewozy pasażerskie
51%
PL
Obszary popytu na przewozy pasażerskie. Znaczenie transportu wodnego śródlądowego w obsłudze ruchu turystycznego. Tramwaje wodne jako element komunikacji zbiorowej.
EN
Areas of demand for passenger transport. Importance of inland navigation for tourist traffic service. Water tramway as an element of public transport.
PL
Wenecja wzniesiona jest na archipelagu 126 bagnistych wysp, poprzecinanych przez 182 kanały płytkiej laguny, a połączonych ze sobą dzięki 433 mostom. Kanały pełnią w starej części miasta funkcję swoistych dróg. Tutaj, tak jak przed wiekami, poruszać się można tylko transportem wodnym albo na piechotę.
PL
W Trójmieście trwają prace nad analizami, które zbadają możliwości wykorzystania skroplonego gazu (LNG) i biogazu (bioLNG), jako alternatywnego źródła energii zasilającego sieci trolejbusowe, jako ekologicznego paliwa dla tramwajów wodnych oraz jako źródła wykorzystania odpadów do produkcji paliwa. Analizy są prowadzone na zlecenie Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot w ramach międzynarodowego projektu Liquid Energy.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.