Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 268

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  logistyka miejska
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
PL
Koncepcja miasta ekologicznego stanowi nie lada wyzwanie dla logistyków. Znalezienie odpowiedzi na trzy podstawowe pytania, przedstawione w I części artykułu, może pomóc w jej usystematyzowaniu.
PL
Naukowe zainteresowanie sztuczną inteligencją oraz jej metodami obserwować można już od bardzo dawna. Teoretyczne badania nad tym obszarem wiedzy doprowadziły do powstania wielu rozwiązań stosowanych w praktyce. Znane i stosowane są rozwiąznia z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji, w takich dziedzinach jak: automatyka, robotyka, elektrotechnika, jak również medycyna. Od penego czasu obserwuje się naukowe zainteresowanie możliwościami wykorzystania znanych już metod sztucznej inteligencji w takich obszrach jak zarządzanie, marketing, produkcja, zarządzanie jakością, logistyka. W ostatnim czasie postwje wiele prac na temat praktycznego zastosowania metod AI we wspomnianych dzidzinach. Celem tych prac jest znalezienie nowych rozwiązań usprawniających realizowane procesy. Niniejszy referat dotyczy obaszrów logistyki miejskiej i możliwości zastoswania w niej metod sztucznej inteligencji. Celem autorów było zaprezentowanie możliwości zastosowania metod sztucznej inteligencji w rozwiązaniu problemu optymalizacji tras przejazdu, problemu typowego dla logistyki miejskiej, który w informatyce przyjęto nazywać problemem komiwojażera. Autorzy przybliżyli tematykę sztucznej inteligencji oraz jej podstawowe metody. Główną częścią artykułu jest przedstawienie gotowego rozwiązania problemu komiwojażera za pomocą algorytmu grafowego przeszukiwania w głąb oraz teoretycznego rozwiązania omawianego problemu z wykorzystaniem Systemu mrówkowego.
EN
The contemporary solutions in logistics and production try to provide such action methods which allow to increase efficiency and generate savings of the processes that are realised. The following paper concerns on the areas of urban logistics and the possibility of using the artificial intelligence in them. The authors' aim was to present the possibility of using the method of an artificial intelligence in solving the problem of the optimalisation of a crossing route, a problem which is typical of urban logistics, which in computer science is named as a traveling salesman problem. The authors told a few words about a subject matter connected with an artificial intelligence and its basic methods. The main part of the article is the presentation of a ready solution to the traveling salesman problem with the use of a depth-first search algorithm.
PL
Współczesna logistyka miejska zakłada redukcję ruchu transportu wewnątrz ścisłego centrum miast poprzez zintegrowanie zarządzania systemami transportowymi. Wymusza to szukanie nowych rozwiązań środków transportowych ujętych w logistyczne zarządzanie ruchem transportowym w miastach. Jedną z takich dróg jest idea wykorzystania istniejącej infrastruktury transportu szynowego, po których na co dzień kursują tramwaje pasażerskie swobodnie poruszające się w ograniczonym dla innych pojazdów centrum miast. Pozwala to rozważyć koncepcję wykorzystania infrastruktury transportu szynowego do implementacji znanej z historii idei tramwaju towarowego. Artykuł ten przedstawia koncepcję tramwaju towarowego w ujęciu logistyki miejskiej w zintegrowanym zarządzaniu ruchem transportowym.
EN
Current logistics suppose reduction transit motion inside exact center of cities by integration a management of transport systems. It extorts new solutions of transport systems take in logistics management a transport motions in cities. One way is an idea of using existent railway infrastructure where per each days are moving passenger tramways freely moved inside limited for other vehicles city center. It can consider a conception of using a railway infrastructure for implementation known from history cargotramways. In this article is shown conception a cargotramway taken in city logistics in integrated management of transport motion.
PL
Pierwsze publikacje dotyczące teorii "logistyki miejskiej" ukazały się z początkiem lat 90' ubiegłego stulecia, a w Polsce około 10 lat temu. Pomimo, że miniony okres zaowocował szeregiem publikacji problemowych jej teoria ciągle jest jeszcze w początkowej fazie identyfikacji oraz krystalizowania się, a właściwie konfrontacji różnych poglądów co do wykładni nawet podstawowych jej zagadnień. Prezentowany materiał dotyczy kilku wybranych (ale uznawanych za zasadnicze), nadal kontrowersyjnych problemów teorii logistyki miejskiej. Zaliczam do nich jej: obszary zainteresowania, nazwę, poziomy rozpatrywania, istotę i różne aspekty pojęciowe oraz zakres przedmiotowy.
EN
First publications of the "City Logistics" theory appeared at the beginning of 90' past century and about 10 years ago in Poland. The city logistics theory still have been in initial stage of identification and crystallize or, as a matter of fact, confrontation different opinions regarding fundamental issues even nevertheless the past season have provided with number of publications. The lecture regards a few selected (but recognized as a basic) and controversial as before problems of the city logistics theory. The interested areas, name, levels of investigation also essence and different notional aspects have been examined as well.
PL
Bardzo dużo ostatnimi czasy można usłyszeć o logistyce miejskiej. Staje się ona tematem różnych grup gospodarki biznesu, począwszy od zwyczajnych obywateli, wspominając o firmach transportowych i sieciach handlowych zlokalizowanych w wielkich miastach, a skończywszy na politykach, którzy w temacie logistyki miejskiej stali się wielkimi specjalistami - według mnie bez praktyki. ale to tylko moje spekulacje, które opieram na własnych obserwacjach.
Logistyka
|
2014
|
tom nr 4
3958--3964
PL
Koncepcje logistyki miejskiej nie są niczym nowym. Pierwsze próby optymalizacji miejskiego transportu towarowego i osobowego pojawiły się już na początku lat 80-tych ubiegłego stulecia. Nie przyniosły jednak zamierzonych efektów. Nasilające się problemy komunikacyjne aglomeracji miejskich stworzyły konieczność poszukiwania nowych rozwiązań. Jednym z nich jest zastosowanie inteligentnych systemów informacyjnych i komunikacyjnych. Ich zastosowanie sprawia, że nie tylko miasta ale także i logistyka staje się smart. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie możliwości wykorzystania technologii inteligentnych w obszarze mobilności.
PL
Tokio stanowiące najludniejszą metropolię świata musi sprostać wielu problemom związanym z dystrybucją towarów na swoim obszarze. System dystrybucji rozwiną się w metropolii tokijskiej od lat 60 XX wieku, a obecnie wspomagany jest rozwiązaniami teleinformatycznymi. Z transportem towarów wiąże się również określona uciążliwość dla środowiska naturalnego oraz zdrowia człowieka, stąd stanowi jedno z największych wyzwań stojących przed współczesną metropolią. W referacie przedstawiono wybrane rozwiązania logistyki miejskiej, zaimplementowane w poszczególnych dzielnicach Tokio, jak również na obszarze całego Okręgu Metropolitalnego, które przyczyniły się do redukcji kongestii transportowej i emisji zanieczyszczeń, eliminacji problemu nielegalnego parkowania na ulicy czy zwiększenia wykorzystania ładowności pojazdów, a tym samym podnoszenia jakości świadczonych usług. Szczególną uwagę poświęcono także rozwiązaniu w zakresie logistyki "ostatniej mili", wykształconemu przez czołową japońską firmę kurierską.
EN
Formed in 1943, the Tokyo Metopolis is the most populated urban area in the world. As a consequence, it faces many challenges related to freight transport within the city regions. The distribution system in Tokyo has evolved since its beginning in the 1960’s, when the first Public Distribution Business Centres were built. Currently, the major problems in the Tokyo Metropolitan Area are: traffic congestion, pollution emission and illegal parking of delivery trucks, which increase the inefficiency of transport activity. The paper focuses on describing selected city logistics solutions, already applied in Tokyo, that contribute to lowering the air pollution and congestion and raise urban freight transport service standards.
PL
Nikogo nie trzeba przekonywać jak dużego znaczenia w ostatnich latach nabrała logistyka miejska. W dużej mierze jest to związane z dynamicznym rozwojem e-commerce, który w dość naturalny sposób ulokował last mile, czyli ostatni etap doręczenia przesyłek w obszarach miejskich. Rosnąca z dnia na dzień grupa klientów sklepów internetowych oczekuje szybkiej i sprawnej dostawy zamówionych paczek do miejsca zamieszkania lub innej, wskazanej lokalizacji, z której będą mogli ją odebrać.
PL
W ramach wspólnego projektu, niemiecki Wolfsburg oraz koncerny Volkswagen i Siemens utworzyły obszar testowy na głównej ulicy tego miasta, na której 10 sygnalizatorów świetlnych wyposażono w urządzenie do transmisji cykli świetlnych do pojazdów znajdujących się w pobliżu za pośrednictwem technologii WLANp (ITS-G5). W przyszłości pojazdy wyposażone w system łączności z otoczeniem typu Car2X będą w stanie przetworzyć te informacje i poinformować kierowcę o tym, że np. zielone światło jest – lub za moment będzie – włączone na wszystkich sygnalizatorach wzdłuż jego kierunku jazdy. Dzięki takiej informacji kierowcy będą mogli uniknąć niepotrzebnego hamowania lub przyspieszania. Już w najbliższej przyszłości samochody będą w stanie realizować tego typu funkcje bez udziału kierowcy.
PL
Dzisiejsze miasta i obszary aglomeracyjne stoją w obliczu wielu wyzwań gospodarczych, społecznych, ekonomicznych i środowiskowych wynikających z ich dynamicznego rozwoju. Ludność świata coraz bardziej koncentruje się w miastach – obecnie 55% populacji mieszka na obszarach miejskich, a udział ten według prognoz ONZ wzrośnie do 68% do 2050 r. W Europie koncentracja ta postępuje jeszcze szybciej, tzn. obecnie 74,5% populacji mieszka w miastach, a w 2050 r. odsetek ten wrośnie do prawie 84%.
11
Content available remote Selected aspects of road cleansing in the city of Poznań
80%
EN
This paper presents issues related to road cleansing in urban areas based on example of the city of Poznan. It describes typical operations in road cleansing and relations with city logistics and green logistics, as well. Road cleansing goals and its influence on transport systems' operations as well as legal framework for functioning of road cleansing in Poland are also presented. The paper includes literature review of decision problems and their solutions leading to improvements of these systems. The author analyses decision problems of similar areas such as road maintenance and transportation, which aims at indicating potential directions of further research
PL
W niniejszej pracy poruszono problematykę oczyszczania pasów drogowych w obszarach zurbanizowanych na przykładzie miasta Poznań. Opisano podstawowe działania wykonywane w ramach oczyszczania, wskazano jego cele, powiązania z logistyką miejską i ekologistyką, wpływ na funkcjonowanie systemów drogowych, jak również ramy prawne funkcjonowania tych systemów w Polsce. Dokonano również literaturowego przeglądu problemów decyzyjnych rozwiązywanych w celu poprawy funkcjonowania tych systemów, jak również problemów decyzyjnych występujących w zbliżonych obszarach utrzymania pasów drogowych i transportu w celu wskazania potencjalnych kierunków dalszych badań
12
80%
PL
Celem logistyki miejskiej jest obsługa procesów wewnątrz miast i aglomeracji. Miasta sprostać muszą wielu różnym wyzwaniom. W przestrzeni miasta zderza się strategia o charakterze lokalnym – związana z realizacją potrzeb konkretnego ośrodka miejskiego, ze strategią o charakterze globalnym – wśród uczestników procesów logistycznych w miastach są bowiem często korporacje działające globalnie. Tramwaj towarowy w Dreźnie, dostawy przesyłek kurierskich w Amsterdamie czy projekt wsparcia logistyki miejskiej w wybranych miastach i krajach, za pomocą struktur globalnie działającego operatora logistycznego – to przykłady działań, w których globalna strategia rynku usług dopasowana zostaje do potrzeb lokalnych. Celem artykułu jest poznanie wzajemnych relacji pomiędzy zjawiskami globalizacji a uwarunkowaniami lokalnymi poszczególnych ośrodków miejskich.
PL
Dla wszystkich entuzjastów rowerów towarowych, zainteresowanych ich włączeniem do logistyki miejskiej na szeroką skalę, z pewnością najważniejszą informacją jest to, że wgrudniu 2020 roku znaczenie tych środków transportu zostało docenione przez Unię Europejską. Z dokumentu „Greening Freight Transport”, będącego częścią programu Europejskiego Zielonego Ładu, dowiadujemy się, że: „rowery cargo są częścią strategii zrównoważonego rozwoju i mikromobilności (Sustainable and Smart Mobility Strategy) i będą odgrywały coraz ważniejszą rolę na szczeblu decyzyjnym Unii Europejskiej”. W tym dokumencie strategicznym, formułującym nową politykę transportową Unii do roku 2030 określa się je wprost jako rozwiązanie dedykowane dla logistyki miejskiej. Druga dobra informacja jest taka, że już wkrótce (jeszcze wtym roku) kwestie techniczne, bezpieczeństwa i zagadnienia terminologiczne zostaną uregulowane zapowiadaną normą europejską ISO.
PL
Przedstawione systemowe podejście do logistyki miejskiej, oparte na funkcji kryterialnej, wymaga prowadzenia ciągłej oraz okresowej akwizycji danych o ruchu pojazdów. System akwizycji powinien także umożliwiać rejestrację i analizę procesów przekazywania towarów konsumpcyjnych, odpadów komunalnych, wykorzystania zastrzeżonych miejsc postojowych itp. Przedstawiono wybrane systemy identyfikacji strumieni pojazdów i omówiono ich przydatność dla celów logistyki miejskiej.
EN
Effectiveness of city logistic solutions should be evaluable. A criterion function has been presented. Important operational data needed to evaluate the solutions can be obtained from traffic monitoring systems. Some of the monitoring systems can be used for gathering other data important for the evaluation. The systems are discussed in aspect of evaluation modifications of traffic engineering solutions influence on city logistics and acquisition of other data valuable for city logistics projects.
PL
Oprogramowanie wspomagające modelowanie systemów transportowych, a w szczególności systemów miejskich pozwala dokonywać analiz istniejących rozwiązań oraz wskazać możliwości zastosowania rozwiązań alternatywnych. Wizualizacja 3-D jest wygodną metodą prezentacji modelu, która przyczynia się do lepszego jego zrozumienia. W opracowaniu skoncentrowano się na przybliżeniu najważniejszych aspektów zastosowania wizualizacji 3-D do modelowania miejskich podsystemów transportowych.
EN
Software for transport systems modeling allows analyzing present solutions and preparing alternative solutions. 3-D visualization is very useful and comfortable method of model presentation. This paper is focused on the most important aspects of 3-D visualization using in modeling of cities transportation subsystems.
PL
Skrzyżowanie o ruchu okrężnym jest jednym z ważniejszych rozwiązań mogących wpływać na poprawę przepustowości dróg. W praktyce jednak okazuje się, że na skrzyżowaniach tego typu również dochodzi niejednokrotnie do powstawania zatorów drogowych. Celem niniejszego opracowania jest ocena znaczenia wyboru pasa ruchu na zmniejszenie efektu kongestii na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym.
EN
Roundabout is one of the most important solutions which could influence on road capacity increasing. But it seems that in the practice the congestion is the problem of that kind of road too. This paper is focused on analysis of influence of traffic lane choice on reduction of congestion on roundabout.
PL
Wśród wielu problemów pojawiających się w dużych aglomeracjach jednym z istotniejszych jest problem realizacji dostaw towarów. Rosnące zapotrzebowanie odbiorców wymusza intensyfikację przewozów towarów przez obszary śródmiejskie. Fakt ten generuje wiele niepożądanych skutków, takich jak pojawianie się efektu kongestii, wzrost zanieczyszczeń, wzrost poziomu hałasu, zwiększenie liczby wypadków drogowych. Alternatywą dla tradycyjnego sposobu realizacji dostaw są Miejskie Centra Konsolidacyjne. W artykule omówiono ich znaczenie dla poprawy efektywności dostaw w miejscowościach turystycznych Województwa Zachodniopomorskiego.
EN
Among many arising problems in the cities, freight delivering is one of the most important ones. Increasing demands of the recipients (due to e-commerce development) pressures intensification of transporting freight through inner-city areas. Important alternative for traditional freight delivery are Urban Consolidation Centers. This paper is focused on importance of UCC development for touristic cities of Westpomeranian Region.
PL
Transport szynowy ładunków w obszarze miasta napotyka na szereg problemów wynikających z przyczyn technicznych, prawnych i organizacyjnych, Transport ten może bazować na wykorzystaniu klasycznych wagonów kolejowych, platform logistycznych i tramwajów towarowych. Powiązanie wszystkich technicznych środków transportu wymaga rozwiązania zagadnień kompatybilności organizacji i standaryzacji ładunków. Artykuł porusza obszar wspólnych uwarunkowań integracji transportu ładunków w ujęciu organizacyjnym logistyki miejskiej.
PL
Dystrybucja towarów na obszarach zurbanizowanych stanowi obecnie, obok transportu osobowego, jeden z podstawowych problemów logistyki miejskiej. Rozwiązanie problemów wymaga współpracy niezależnych operatorów logistycznych oraz administracji lokalnej. Doświadczenia miast europejskich w tym zakresie pokazują na duży wpływ warunków lokalnych oraz brak uniwersalnego rozwiązania.
EN
Urban logistics UL deals with people conveying and consumable goods flow throughout a tight network of dense and independently traffic controlled network of streets connecting a large number of destination points and pick-up points, at daily, weekly and seasonal traffic fluctuation. City logistics CL is a very crucial part of the UL logistics. City logistics CL is being derived because of the downtown specific traffic conditions influenced by crowded pedestrians areas, narrow streets, concentration of services and shops, area pollution and aesthetics of the representative area. Organizational and technical solutions planned for City of Gdynia are presented.
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.