Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 707

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 36 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  preferencje konsumentow
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 36 next fast forward last
EN
Fish has never been a very popular food in Poland. It is consumed occasionally in accordance with religious tradition on holidays and during fasts. The aim of this study was to survey preferences and the frequency of fish consumption by various groups of consumers and to determine the role the location of fish farms had on the choice of fish. The results obtained confirm the hypothesis that the education level of the respondents influences their knowledge regarding nutrition and fish consumption. Awareness of the benefits of fish consumption increase with increasing levels of education. Consumer education level impacts nutritional awareness of the choice and consumption of fish. Consumers with higher education levels are better able to objectively evaluate the quality of different fish species. Unfortunately, better nutritional knowledge does not translate into increased consumption of valuable fish species.
PL
Badania preferencji konsumenckich oraz czynników wpływających na wybór produktów przeprowadzono na losowo wybranej grupie studentów studiujących w Lublinie. Badaną populację stanowiło 100 osób, w tym 50 kobiet i 50 mężczyzn. W badaniach uczestniczyło po 20 studentów z I II, III, IV i V roku studiów. W badaniach ankietowych analizowano: płeć, miejsce zamieszkania, rok studiów, dochody w rodzinie, a także miejsce i sposób odżywiania się oraz czynniki, którymi kierowano się przy zakupie i spożyciu żywności. Okazało się, że płeć, miejsce zamieszkania i rok studiów odgrywają niewielkie znaczenie przy analizie czynników, wpływających na współczesne uwarunkowania żywieniowe młodzieży. Przy niskich zarobkach udział wydatków na żywność zwiększał się. W grupie najważniejszych czynników, którymi kierowano się przy zakupie i spożyciu żywności znajdowały się indywidualne preferencje smakowe, względy zdrowotne i czynniki charakterze ekonomicznym. Za najmniej istotne respondenci uznali reklamę żywności i informacje pojawiające się w radiu i TV.
EN
Researches on consumers' preferences and factors influencing on products selection were carried out in the blind chosen group of students in Lublinie. The examined group consisted of 100 persons including 50 women and 50 men. Approx. 20 students from each year (I, II, III, IV and V) participated in the tests. The following factors were analyzed in the inquiry: sex, dwelling place, studying year, income in the family, consumption place and nutrition manner and factors influencing on food purchase and consumption. It appeared that sex, dwelling place and studying year are not so significant for analyzing factors influencing on contemporary nutritional habits of young people. Expenses for food increased in groups of low income. Individual taste preferences, healthy considerations and economical factors were the main ones influencing on food purchase and consumption. The less important according to the examined were food advertisements and commercials in radio and TV.
14
Content available Zachowania konsumentów na rynku mleka spożywczego
100%
EN
Results of consumer researches showed that milk is still a very popular and invaluable component of food model of Polish consumer. Only the consumer preferences were changing in relation to sort of milk, the form of its package or place of buying and quantity of buying. The main objective of this paper was to show selected aspects of consumer behaviors associated with liquid milk on the instance of Poznań city households.
PL
Preferencje konsumentów są zależne m.in. od formy problemu decyzyjnego i perspektywy czasowej. W przeprowadzonym eksperymencie wykazano, że uniknięcie złej oceny (straty) jest mniej prawdopodobne w odległym terminie niż w bliskim, w przeciwieństwie do otrzymania pozytywnej oceny (zysku), która dla badanych była bardziej prawdopodobna w dalszej przyszłości niż w krótkim czasie. W związku z powyższym można spodziewać się odmiennych reakcji w zależności od prezentacji problemu w kontekście zysku lub straty. Ten fakt można wykorzystać w promocji niektórych bardzo pożądanych zachowań społecznych, które zazwyczaj są pomijane przez konsumentów.
EN
Consumer preferences are dependent on problem framing and time perspective. For experiment’s participants avoiding of losses was less probable in distant time perspective than in near term. On the contrary, achieving gains in near future was less probable than in remote time. One may expect different reactions when presenting problem in terms of gains than in terms of losses. This can be exploited in promotion of highly desired social behaviours like savings for retirement, keeping good diet, investing in learning, and other advantageous activities that are usually put forward by consumers.
PL
Obecnie na rynku żywności coraz większą wagę przywiązuje się do upodobań i preferencji konsumenta. Przyczynia się to do rozwoju badań umożliwiających kształtowanie jakości produktów pod kątem szeroko pojętej akceptacji konsumenckiej. W badaniach tych zasadnicze znaczenie ma analiza sensoryczna. W artykule przedstawiono wybrane metody sensorycznej oceny tekstury żywności. Sensoryczne profilowanie tekstury daje dokładny opis różnych cech strukturalnych, ich porządku występowania i ich nasilenia.
EN
Actually in the food market there is attached importance to fancy and preferences of consumer. It contributes to investigations of formation the quality of products. In investigations these principal meaning has analysis sensory texture. Selected methods of sensory of analysis of texture of food are described in the article. Sensory texture profiling method describes different structural characteristics and of food sequence and intensity.
first rewind previous Strona / 36 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.