Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 107

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dzialanie prozdrowotne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
PL
Witaminę E stanowi grupa ośmiu związków – tokochromanoli (czterech tokoferoli i czterech tokotrienoli), wykazujących aktywność najaktywniejszego i najważniejszego przedstawiciela: α-tokoferolu. Do niedawna uwaga badaczy skupiała się niemal wyłącznie na α-tokoferolu, który jest preferencyjnie zatrzymywany w organizmie, gdzie pełni liczne funkcje: antyoksydacyjną, stabilizującą i regulującą właściwości strukturalno-funkcjonalne błon komórkowych, a także regulującą aktywność licznych enzymów. Pozostałe tokoferole i tokotrienole są szybko metabolizowane i wydalane z organizmu. Z tego względu traktowano je jako zbędne i nie przypisywano im większego znaczenia biologicznego. Od kilku dekad wzrasta zainteresowanie badaczy innymi tokochromanolami, zwłaszcza γ-tokoferolem oraz tokotrienolami, które wykazują często aktywność biologiczną całkowicie odmienną niż α-tokoferol. Tokotrienole obniżają poziom cholesterolu hamując reduktazę HMG-CoA, kluczowy enzym w biosyntezie cholesterolu. Wykazują aktywność przeciwnowotworową przeciwdziałając angiogenezie i proliferacji komórek, a także indukując apoptozę i wzmacniając układ odpornościowy. W stężeniach nanomolowych działają neuroprotekcyjnie, szczególnie chroniąc komórki nerwowe przed toksycznym działaniem glutaminianu. Wykazują także działanie kardioprotekcyjne, a także antyosteoporotyczne. W artykule przedstawione zostały najważniejsze aspekty działania biologicznego tokotrienoli, które przejawiają interesujące działanie prozdrowotne w aspekcie zarówno suplementacji, jaki potencjalnych zastosowań terapeutycznych.
EN
Vitamin E is composed of eight compounds – tocochromanols (four tocopherols and four tocotrienols), that reveal antioxidant activity of the most active and the most important representative: α-tocopherol. Until recently the scientific interest has been focused almost exclusively on α-tocopherol, that is preferentially retained in the organism, in which it Vitamin E is composed of eight compounds – tocochromanols (four tocopherols and four tocotrienols), that reveal antioxidant activity of the most active and the most important representative: α-tocopherol. Until recently the scientific interest has been focused almost exclusively on α-tocopherol, that is preferentially retained in the organism, in which it Vitamin E is composed of eight compounds – tocochromanols (four tocopherols and four tocotrienols), that reveal antioxidant activity of the most active and the most important representative: α-tocopherol. Until recently the scientific interest has been focused almost exclusively on α-tocopherol, that is preferentially retained in the organism, in which it plays numerous functions: antioxidative, stabilizing and regulating structural and functional properties of molecular membranes as well as regulating activity of numerous enzymes. Other tocopherols and tocotrienols are fastly metabolized and excreted. For this reason they were regarded as redundant and the aspects of their biological activity were ignored. For last decades the interest in other tocochromanols has been increased, especially that in γ-tocopherol and tocotrienols, that show biological activity often not shared by α-tocopherol. Tocotrienols lower cholesterol level via inhibition of HMG-CoA reductase, the key enzyme in cholesterol biosynthesis. They show anticancer activity by counteracting angiogenesis and proliferation as well as by induction of apoptosis and improving of immunological functions. At nanomolar concentration they demonstrate neuroprotecting activity especially from glutamate-toxicity. They also show cardioprotective and antiosteoporotic action. In the article the most important aspects of biological activity of tocotrienols are presented. They show many beneficial properties in aspects of suplementation and potential therapeutical application.
PL
Jeszcze do niedawna aktywność fizyczna była przeciwwskazana dla chorych na choroby przewlekłe. Obecnie dopuszczalne są wszystkie rodzaje ćwiczeń i formy aktywności fizycznej, we wszystkich stadiach choroby oraz etapach i metodach jej leczenia. Najbardziej wskazane są ćwiczenia tlenowe, podczas których krew dostarcza do mięśni wystarczającą ilość tlenu do produkcji energii. Najlepsze są naturalne formy ruchu angażujące duże grupy mięśniowe, np. marsz o umiarkowanej intensywności, wykonywane od 3 do 5 razy w tygodniu przez 30 - 60 minut. Wśród najbardziej wskazanych i dobrze tolerowanych form ruchu są np. nordic walking oraz ćwiczenia w wodzie, która jest bardzo dobrym środowiskiem dla bezpiecznego i skutecznego treningu fizycznego. Uzupełnieniem treningu tlenowego jest trening oporowy, którego celem jest zwiększenie sprawności mięśni szkieletowych, które mają największe znaczenie w funkcjonalnej niezależności człowieka. Skuteczność prozdrowotnego oddziaływania aktywności fizycznej zależy od jej intensywności. Obecnie najbardziej zalecana jest rekreacyjna aktywność fizyczna na poziomie 1000 kcal wydatku energetycznego tygodniowo lub 150 - 400 kcal dziennie, która może być częściowo zastąpiona lub uzupełniona większym zaangażowaniem mięśni w wykonywaniu codziennych czynności (Non-exercises Activity Thermogenesis). Trening fizyczny może wspomagać leczenie wielu chorób, między innymi obniżając ciśnienie tętnicze krwi, działa jak leki hipotensyjne, zmniejszając poziom cukru we krwi, jak leki przeciwcukrzycowe, zwalniając spoczynkową akcję serca, jak beta blokery, zwiększając gęstość kości, jak preparaty wapnia, a regulując przemianę materii, jak leki w leczeniu otyłości. Wysoka sprawność fizyczna, która jest wynikiem aktywności zmniejsza o 50% ryzyko przedwczesnej śmierci, a wysoka wydolność fizyczna redukuje to ryzyko niezależnie od innych jego czynników.
EN
Physical activity has, which not so long ago, been contraindicated in patients with chronic diseases. Currently, all types of exercises and forms of physical activity are allowed, at all stages of the disease, as well as all phases and methods of its treatment. The most recommended are aerobic exercises, during which blood supplies enough oxygen to the muscles to produce energy. The best are natural forms of movement engaging large muscle groups, eg moderate walk, performed 3 to 5 times a week for 30 - 60 minutes. Among the most indicated and well-tolerated forms of movement are, for example, Nordic walking and exercises in water, being a very good environment for safe and effective physical training. Aerobic training is complemented by resistance training, whose aim is to increase skeletal muscle efficiency, which is of the greatest importance to human functional independence. The effectiveness of health-promoting effects of physical activity depends on its intensity. Currently, recreational physical activity at the level of 1000 kcal energy expenditure per week or 150 - 400 kcal per day is most recommended, which can be partially replaced or supplemented with greater muscle involvement in daily activities (Non-exercises Activity Thermogenesis). Physical training can support the treatment of many diseases, among others, when lowering blood pressure similarly to antihypertensive drugs, reducing blood sugar levels like antidiabetic drugs do, releasing resting heart rate like beta-blockers, increasing bone density like calcium does, and regulating metabolism like drugs in obesity treatment. High physical fitness, which is the result of being active, reduces the risk of premature death by 50%, and high physical performance reduces this risk regardless of its other factors.
PL
W artykule przedstawiono etapy produkcji czipsów z buraków ćwikłowych, a także wpływ poszczególnych zabiegów technologicznych na zmiany zdolności przeciwutleniającej buraka oraz zawartości barwników betalainowych. Porównano również zdolności przeciwutleniające w sokach i czipsach buraczanych z trzech odmian buraka. W procesie technologicznym otrzymywania czipsów buraczanych duże straty barwników czerwonych następują w czasie blanszowania i odwadniania. Zabiegi technologiczne związane z obróbką termiczną, zwłaszcza suszenie, zwiększają zdolność przeciwutleniającą czipsów w przeliczeniu na suchą substancję w gotowym produkcie. Czipsy buraczane charakteryzują się wysoką zdolnością przeciwutleniającą rzędu 100 µM Troloxu/g produktu. Zarówno soki, jak i czipsy buraczane są doskonałymi źródło produktami o działaniu prozdrowotnym.
EN
In this study, we present the stages of production of beet chips and, also, the impact of various technological processes on the changes in antioxidant activity of beet and the content of betalain pigments. We also compared the antioxidant capacity of juice and beet chips, coming from three varieties of red beet. In the technological process for production of beet chips, a large loss of violet pigments occurred during blanching and dehydratlon.The antioxidant capacity of chips was very high and was found to be equal to 100 µM Trolox/g of the product. Technological procedures associated with a heat treatment, in particular with drying, increase the antioxidant opacity of chips as calculated into the dry matter content in the finished product. Both the juice and beet chips are an excellent source of products with health-promoting activity.
PL
W pracy omówiono rolę dominujących składników wód mineralnych w żywieniu oraz przedstawiono krajowe wody mineralne, które ze względu na zawartość i rodzaj składników mineralnych stanowią cenny składnik diety i wykazują działanie profilaktyczne.
EN
The paper presents Polish mineral waters rich in mineral compounds and characterizes major compounds of mineral waters and their role in health prevention.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.