Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 303

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Turystyczne atrakcje
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
XX
Celem rozważań jest ocena atrakcji turystycznych dziedzictwa przemysłowego i myśli technicznej usytuowanych na ziemi wałbrzyskiej. Metodami zastosowanymi do osiągnięcia powyższego celu były analiza literatury przedmiotu, obserwacja oraz waloryzacja wielokryterialna. Na obszarze badań zlokalizowane są obiekty poprzemysłowe cenne pod względem architektonicznym, które pozwalają na bezpośrednie obcowanie z historią myśli technicznej z zakresu górnictwa i produkcji porcelany. Adaptacja nieczynnych obiektów to przykład działania pozwalającego ocalić od zapomnienia dziedzictwo przemysłowe rejonu, którego rozwój społeczno-ekonomiczny był przez stulecia ściśle z nim związany. Jednak niedocenionymi zabytkami techniki pozostają tunele kolejowe pod Małym Wołowcem.(abstrakt autora)
EN
The aim of the considerations is to assess the tourist attractions of industrial heritage and technical thought situated on the Wałbrzych Region. The methods used to achieve the above goal were: literature analysis, observation and multi-criteria valorisation. The research area includes post-industrial objects valuable in terms of architecture and allowing direct contact with the history of technical thought in the field of mining and porcelain production. Adaptation of inactive objects is an example of an operation that allows to save from oblivion the industrial heritage of the region, whose socio-economic development has been closely related to it for centuries. However, railway tunnels under Mały Wołowiec remain unappreciated monuments of technology.(author's abstract)
XX
Celem badania jest ocena preferencji chińskich turystów w Europie w kwestii wyboru odwiedzanych przez nich atrakcji turystycznych. W artykule wykorzystano oryginalną procedurę badawczą: zliczono opinie o atrakcjach turystycznych w wybranych krajach europejskich zamieszczone w serwisie TripAdvisor ogółem i w języku chińskim. Pozwoliło to określić, które obiekty w badanych krajach są najliczniej odwiedzane i oceniane przez chińskich turystów, a także które kraje oraz jakie rodzaje atrakcji cieszą się największą popularnością wśród gości z Chin. Uzyskane wyniki wskazują, że chińscy turyści trafiają przede wszystkim do najbardziej popularnych atrakcji turystycznych położonych w największych miastach Europy, a opinie online mogą stanowić wartościowe źródło informacji na temat preferencji turystycznych wybranych grup.(abstrakt autora)
EN
The aim of the study is to learn the preferences of Chinese tourists in Europe in terms of the choice of tourist attractions which they visit. The article uses an original research procedure: for selected tourist attractions in European countries the numbers of reviews posted on TripAdvisor webpage in general and in Chinese are measured. This allows to determine which attractions in the countries in analysis are most visited by Chinese tourists, and which countries and what kinds of attractions are most popular among Chinese visitors. The results show that Chinese tourists are primarily focused on the most popular urban tourist destinations in Europe, and online reviews can be a valuable source of information on travel preferences of groups of tourists.(author's abstract)
3
Content available remote Transport jako atrakcja turystyczna
80%
XX
Przedstawione w niniejszym artykule przykłady świadczą, iż nie tylko walory turystyczne mogą stanowić czynnik przyciągający turystów i być podstawą do kształtowania produktu turystycznego. Współcześnie jako atrakcję turystyczną można traktować także elementy infrastruktury turystycznej, które ze względu na swoje specyficzne cechy i oryginalność mogą stanowić główny cel wyjazdu turystycznego. Również infrastruktura i usługi transportowe oprócz realizacji podstawowego celu, jakim jest przemieszczanie się, mogą stanowić atrakcję turystyczną. (fragment tekstu)
EN
The aim of the article is presentation of additional functions of transport in tourism by means of utilization and treating transport infrastructure and transport services as touristic attractions. The article is divided into three parts. In the fi rst part, transport is characterized as an element of tourism infrastructure, while the core of concept "touristic attraction" was explained in the second part. Third part contains practical examples of treating transport as a touristic attraction. (original abstract)
4
80%
XX
Atrakcje turystyczne są ważnym sektorem turystyki, stymulują bowiem zainteresowanie odbyciem podróży do miejsca docelowego, są również głównym składnikiem produktu turystycznego. W artykule dokonano przeglądu badań nad atrakcjami, przedstawiono również wyniki badań nad frekwencją w polskich atrakcjach, jakie zostały zrealizowane w 2014 i 2015 r. Wskazano na sposoby zdobywania informacji, problemy z ich pozyskiwaniem od gestorów atrakcji oraz metody szacowania wielkości ruchu turystycznego adekwatne do zaproponowanej ich typologii. We wnioskach końcowych sformułowano rekomendacje dotyczące dalszych badań nad frekwencją w atrakcjach turystycznych. (abstrakt oryginalny)
EN
Tourist attractions are important sector of tourism that stimulate interest of travel to destination and are also the main component of the tourism product. The article includes results of research on attendance in all sorts of attractions in Poland implemented in 2014 and 2015. Article is pointing out ways of getting information, problems with their acquisition from the administrators of tourist attractions and the method of estimating the size of the tourist traffic adequate to the proposed typologies. In conclusion recommendations were formulated for further research of attendance in tourist attractions. (original abstract)
XX
Na tle kształtowania się ruchu turystycznego w Krakowie przedstawiono skalę, dynamikę i strukturę ruchu turystycznego na Zamku Królewskim na Wawelu.
EN
The paper constitutes an attempt at presenting the scale, dynamics and structure of tourist traffic at one of Poland's largest museums - the Royal Castle of Wawel. The analysis has been conducted against the number of tourists visiting the city of Cracow. The research relies on primary sources. Material obtained in this way originated from daily, monthly and annual reports documenting the number of visitors to the Castle. The analysis has been conducted for the period of 1989-1993.(original abstract)
6
Content available remote Lokomotywy i wagoniki górnicze jako pamiątki historii oraz atrakcje turystyczne
80%
XX
Celem publikacji są lokomotywy i wagoniki górnicze, które współcześnie można spotkać w wielu przestrzeniach miejskich związanych z funkcjonowaniem zakładów wydobywczych. Autorka na podstawie penetracji terenowej na Dolnym i Górnym Śląsku omawia ich lokalizację (wyróżnia kilka charakterystycznych miejsc występowania) oraz genezę powstania, także formy i wygląd tychże obiektów, jednocześnie akcentując funkcje, jakie współcześnie one pełnią. Wagoniki i lokomotywy górnicze - traktowane jako autentyczne elementy dziedzictwa kulturowego - można zakwalifikować jako atrakcje turystyczne w różnych formach turystyki kulturowej. (abstrakt oryginalny)
EN
The subject of the article are mining locomotives and carriages which nowadays can be found in many urban spaces connected with the functioning of mining plants. The author - on the basis of the field exploration in Dolny and Górny Śląsk - discusses their localization (she distinguishes a few characteristic places of their existence) and their genesis, as well as forms and appearance of the objects, at the same time focusing on the functions they have now. (original abstract)
7
Content available remote Popyt na atrakcje turystyczne w województwie podlaskim
80%
XX
Celem opracowania przygotowanego w konwencji opisowo-indukcyjnej jest dokonanie przeglądu literaturowego dotyczącego pojęcia "atrakcje turystyczne" oraz uporządkowanie podziału atrakcji turystycznych. Zaproponowano też i omówiono autorską koncepcję klasyfikacji atrakcji turystycznych. W drugiej części artykułu skupiono się na przedstawieniu najważniejszych atrakcji turystycznych województwa podlaskiego, które były przedmiotem badań własnych autora przeprowadzonych w latach 2008-2010.Badania przeprowadzone przez autora dowiodły, że turyści najbardziej cenią sobie: Puszczę Białowieską z Muzeum Przyrodniczo-Leśnym Białowieskiego Parku Narodowego, Bagna Biebrzańskie z Muzeum Twierdza Osowiec, spływy kajakowe Czarną Hańczą, Rospudą, Narwią, Biebrzą i innymi rzekami województwa podlaskiego, kuchnię regionalną, kolejki wąskotorowe w Puszczy Białowieskiej i Puszczy Augustowskiej oraz Pałac Branickich w Białymstoku.(fragment tekstu)
EN
In first part of the article the author performed the literature review in the range of defining the notion of touristic attractions and he presented the author's classification of these attractions. In second part of the study, on the basis of own investigations, the most important touristic attractions of Podlaskie Viovodeship were presented which constitute the basic potential in the development of touristic products. (original abstract)
8
80%
XX
Celem przeprowadzonych badań było m.in. wskazanie barier rozwoju turystyki wodnej śródlądowej oraz próba stworzenia hierarchii ważności przyczyn korzystania z ofert związanych z turystyką wodną. Badaczy interesowały ponadto opinie mieszkańców, turystów i przedsiębiorców na temat możliwości wykorzystania tej drogi wodnej jako atrakcji turystycznej. Kolejnym istotnym celem pracy była ocena infrastruktury turystycznej, walorów antropogenicznych i przyrodniczych.Autorzy postawili tezę, że wśród najważniejszych czynników wewnętrznych,dzięki którym będzie można wykorzystać międzynarodową drogę wodną jako atrakcję turystyczną, znajduje się zadowalający stan urządzeń wodnych. Natomiast wśród czynników zewnętrznych wskazali zwiększenie źródeł wiedzy o ofercie. (fragment tekstu)
EN
A fragment of international E-70 waterways has been characterized in the article with special consideration to Bydgoski Channel. The paper covers main barriers to the development of inland water tourism and an attempt at creation of a hierarchy of grounds for accepting an offer. The authors have also made an assessment of tourist infrastructure, and anthropogenic and natural virtues. Collected views have shown possibilities of using the waterway as a tourist attraction. Semantic differentiation test has been used in the research. (original abstract)
XX
Na podstawie materiałów opublikowanych i własnych badań wyszczególniono 27 źródeł na niżu polskim najbardziej atrakcyjnych pod względem turystycznym. Opisano najważniejsze ich walory krajobrazowe i turystyczne - rzeźba miejsca wypływu wody, rodzaj utworów, charakter obudowania źródła i towarzysząca im infrastruktura turystyczna. W miarę możliwości podawano także wydajność źródła, temperaturę wody, jej kolor, właściwości lecznicze oraz zwrócono uwagę na ciekawe obiekty przyrodnicze, obiekty kultu religijnego i ciekawostki historyczne związane ze źródłem. Rozmieszczenie tych źródeł na niżu polskim jest nierównomierne. Najwięcej ich występuje w rejonie wysoczyzn morenowych oraz w głęboko wciętych dolinach rzecznych i rynnach jezior. (abstrakt oryginalny)
EN
On the basis of available published materials and his own research, the author identifies the 27 most attractive springs in the Polish Lowlands. He describes their most important landscape and tourism assets - the relief of the spring outlet area, landforms, the character of the spring itself and the accompanying tourism infrastructure. The article presents available data regarding the water discharged by the springs: volume, temperature, colour and medicinal properties; as well as pointing to associated interesting natural features, examples of religious architecture and historical curiosities. The distribution of springs in the Polish Lowlands is uneven, with the majority found in the area of the morainic uplands, as well as in deeper river valleys and lake troughs. (original abstract)
XX
W artykule omówiono istotę atrakcji turystycznej jako elementu produktu turystycznego. Przyjęto, że koleje wąskotorowe stanowią często atrakcję turystyczną, ciekawą formę spędzenia wolnego czasu, poznawania zabytków i zakątków przyrody, środek transportu, oraz element tradycji i historii kolejnictwa. Celem artykułu jest omówienie znaczenia przewozów kolejami wąskotorowymi jako atrakcji turystycznej regionu na przykładzie województwa zachodniopomorskiego. W realizacji celu przyjęto metodę desk research w odniesieniu do dostępnej literatury oraz wyników badań wtórnych prowadzonych na zlecenie Urzędu Transportu Kolejowego oraz GUS. Analiza obejmuje przewozy kolejami wąskotorowymi w Polsce w latach 2014-2016. Artykuł ma charakter badawczy. (abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses the essence of a tourist attraction as an element of a tourist product. It was assumed that narrow-gauge railways are often considered a tourist attraction, which is understood as an interesting way of spending free time and learning about monuments and nature, means of transport, as well as an element of the tradition and history of the railway industry. The aim of this article is to indicate the importance of narrow-gauge railway transport as a tourist attraction as illustrated by the case of Zachodniopomorskie voivodeship. In order to achieve this, desk research method has been applied in respect to available literature and the results of secondary research conducted at the request of the Railway Transport Office and the Central Statistical Office. The analysis covers transport performed by narrow-gauge railways in Poland within the period 2014-2016. The article is of research nature.(original abstract)
11
80%
EN
The article presents the evaluation of the tourism potential and attractive elements of selected by authors tourism products in the Warmia and Mazury. The study was conducted in the form of an interview of 100 people. The results indicate a positive assessment of the attractiveness of the 11 presented tourism products, while the need to make some changes for the benefit of tourists.(author's abstract)
XX
W artykule przedstawiono przesłanki rozwoju agroturystyki w byłym województwie krośnieńskim. Zwrócono uwagę na ekologiczne zaplecze żywnościowe oraz atrakcje turystyczne regionu.
EN
This alaboratory shows, that Polish country, especially villages in Karpaty has various possibilities for agrotourism. There are big houses, which should be taken adventage. This could be source of profits for people, who are on retirement and don't have energy for a physical job. (original abstract)
XX
Atrakcje turystyczne zmieniają się dynamicznie w zakresie formy, lokalizacji, skali i sposobu kreacji. Potwierdzeniem tej tezy są zaprezentowane w pracy wybrane atrakcje turystyczne Dolnego Śląska, wykreowane w okresie ostatnich 25 lat. Są one zjawiskiem ważnym dla turystyki, gdyż pełnią szczególną funkcję w tworzeniu regionalnego produktu turystycznego. Jednak rola atrakcji turystycznych w tym zakresie się zmienia. Oczekiwania uczestników ruchu turystycznego i organizatorów turystyki podlegają ewolucji, co skutkuje zmianami na rynku atrakcji turystycznych, traktowanych przez nich w kategorii złożonego w swojej konstrukcji i efektywnie zarządzanego produktu turystycznego.(abstrakt oryginalny)
EN
Tourist attractions are changing dynamically in terms of form, location, scale, and manner of their creation. This thesis is confirmed by the selected tourist attractions of Lower Silesia presented in the paper. They are an important phenomenon for tourism, as they play a special role in creating the regional tourist product. However, the function of tourist attractions in this area is changing. The expectations of tourist traffic participants and tour operators evolve, which results in changes in the market of tourist attractions, considered a complex and efficiently managed tourist product.(original abstract)
XX
Omówiono atrakcyjność przyrodniczo-kulturową Polski dla turystów skandynawskich. Przedstawiono główne atrakcje turystyczne i pamiątki świadczące o dawnych związkach kulturowych Polski i Skandynawii.
XX
Bez względu na stan zachowania, dzięki romantycznej formie architektonicznej, często malowniczemu położeniu oraz powiązaniom z dziedzictwem kulturowym obszaru, na jakim się znajdują, zamki stanowią prawie zawsze silny (zależny także od stopnia dostępności tych obiektów dla zwiedzających) walor "przestrzeni turystycznej", umożliwiając rozwój proekologicznych, aktywnych form turystyki - przede wszystkim turystyki krajoznawczej oraz kulturowej.Turystyka krajoznawcza ma w Europie wielowiekową tradycję, ale obecnie obserwujemy popularność tej formy w stopniu zbliżonym do masowego. Jest to korzystne zjawisko, związane ze zmianami mentalności turystów, obserwowanymi w ostatnich latach na całym świecie. Obecnie częściej zamiast biernego wypoczynku wybierane są formy aktywne, w tym turystyka kulturowa, podróże nastawione na poznawanie obiektów zabytkowych i zwiedzanie historycznych zespołów urbanistycznych. Okazuje się, że dla współczesnego społeczeństwa coraz ważniejsze jest stałe pogłębianie wiedzy - zarówno o świecie współczesnym, jak i o historii, również w czasie przeznaczonym na wypoczynek. (fragment tekstu)
EN
Comparing to the other architectural monuments - historic castles act as a real magnets to overseas and domestic tourists alike. The problem is catering for the needs of the visitors without destroying the character of the unique historic environment. As tourism continues to grow, the management of this problem in historic castles becomes more crucial.The majority of Mazovia Region castles have function of museum or gallery and it is the function, it seems, welcomed both from the point of view of historic relics protection needs, and the development of sustainable tourism: first of all the sight-sees tourism (as the educational activity) and cultural tourism (concerts, theatre performances, competitions, festivals). Some castles also play role as cultural center of local community in creative way, becoming strong magnet and important attraction. It should be also underlined that in some castles, particularly in those located outside popular touristy routs, still exists a chance to create interesting and important centers influencing on the cultural life of local societies and a chance of implementing some education programs on the subject of tradition and history of given region (with accentuation the local identity). Such proposal of the new forms of cultural life (thanks to the initiative of local authorities as well as the administrator the historic castle), would be simultaneously a chance of promotion the region, a chance of development some sustainable, pro-ecological forms of tourism (sight - seeing tourism and cultural tourism). (original abstract)
XX
W niniejszej publikacji autorzy podjęli tematykę zainteresowania wybranymi atrakcjami turystycznymi woj. śląskiego. Celem artykułu była analiza frekwencji na Szlaku Zabytków Techniki w latach 2009-2014 oraz struktury frekwencji w roku 2014 ze szczególnym uwzględnieniem tzw. Gwiazd Techniki. (abstrakt oryginalny)
EN
Authors of this paper have undertaken the issue of interests in selected tourist attractions in Silesian Voivodeship. The goal of this publication was analysis of attendance to Industrial Monuments Route in years 2009-2014 and its structure in year 2014 with particular consideration of so-called "Technique Stars". (original abstract)
17
Content available remote Limnoturystyka w Polsce Zachodniej na przykładzie Jeziora Zbąszyńskiego
80%
XX
Przepływowe Jezioro Zbąszyńskie jest jednym z największych jezior Pojezierza Wielkopolsko-Kujawskiego. W celu określenia kierunku zmian zachodzących w środowisku limnicznym Jeziora Zbąszyńskiego przeprowadzono badania wody oraz osadów tego zbiornika. Równania bilansów: energii, wody i materii stałej po-zwalają na określenie relacji jeziora z otoczeniem, jak również stałych lub okresowych nadwyżek energii i masy akumulowanych w jeziorach. Bilans materii stałej traktować można jako syntetyczną metodę oceny zdolności jeziora do gromadzenia osadów dennych, pochodzących z docierającej ze zlewni materii rozpuszczonej, unoszonej i wleczonej, jak również z samoistnie powstającej w środowisku wodnym zbiornika autochtonicznej materii organicznej (Lange 1993).(abstrakt autora)
EN
The article presents the problem of the tourist and recreational use of lakes in Western Poland in the context of the growing problems with the quality of surface waters, on the example of Zbąszyń Lake. Knowledge of the matter balance in lakeriver system allows to determine the relationship of the reservoir with the environment, as well as interpreting and forecasting changes in the lake. This applies especially to the flow through shallow eutrophic lakes where there is intensive auto- and allochthonous sedimentation process. Such lakes are very sensitive to external power, which deter-mines to a large extent the quality of their water. This paper presents the elements of the balance of the flow through Zbąszyń Lake (Western Poland) including water balance, dissolved and suspended material transport, in terms of quantity, as part of the assessment of the recreational suitability of water.(author's abstract)
XX
Niniejszy artykuł ma na celu analizę potencjału wykorzystania techniki lifestreamingu w procesie budowania narracji. Rozważania teoretyczne w tym zakresie zostały wzbogacone praktyczną analizą procesu budowania od podstaw prostej narracji z wykorzystaniem techniki lifestreamingu do celów promocji atrakcji turystycznej w postaci parku miniatur SabatKrajno. (fragment tekstu)
EN
Creating engaging and valuable narratives is a big challenge in marketing, promotion and communication as well as a great development opportunity. With a well-thought-out, constructed and realized story, significant branding, persuasion, education, engagement, and loyalty goals can be achieved. Many contemporary brands use storytelling to bring the brand or offer ideas closer together, and to create cohesive and interesting characters as brand heroes. This article aims to analyze the potential of lifestreaming in the process of narrative building. The theoretical considerations in this area have been enriched by the practical analysis of the process of building a simple narrative using the lifestreaming technique to promote the tourist attraction in the form of a miniature park SabatKrajno. (original abstract)
19
Content available remote Skłonność do zapłaty a cena wstępu do atrakcji turystycznej
80%
XX
Kształtowanie cen wstępu do atrakcji turystycznych jest procesem złożonym. Wskazówką pomocną w ustalaniu optymalnej ceny wstępu jest oszacowanie wartości atrakcji postrzeganej przez klienta. Metodą do tego służącą, a wykorzystywaną zwłaszcza do wyceny dóbr niekomercyjnych, takich jak na przykład zasoby środowiska, jest metoda wyceny warunkowej (CVM). Znajduje ona zastosowanie w odniesieniu do zasobów, które przynoszą korzyści, a ich wartość jest trudna do oszacowania w kategoriach rynkowych, gdyż nie podlegają one sprzedaży. Jako przykłady można tu przytoczyć choćby piękno krajobrazu naturalnego, kulturowego lub wartość zabytków architektury. Metoda ta może znaleźć także zastosowanie w szacowaniu ceny wstępu do atrakcji turystycznych. W niniejszym artykule podjęto próbę oszacowania optymalnej ceny wstępu do wybranych atrakcji turystycznych Wielkopolski i Kujaw oraz obliczenia współczynników elastyczności cenowej popytu dla badanych atrakcji.(fragment tekstu)
EN
The aim of article was attempt to estimate the optimum entry price to chosen tourist attractions of Wielkopolska and Kujawy as well as the calculation of demand elasticity coeffi cients. In total 1737 questionnaires were collected in fi ve attractions. The method of contingent valuation was applied. The conclusions for managers of studied attractions were formulated as a result of analysis estimated optimum entry prices to attractions as well as curves of price elasticity. (original abstract)
20
Content available remote Turystyczne walory krajoznawcze Polski wschodniej
80%
XX
Podstawę atrakcyjności turystycznej obszaru stanowią walory turystyczne. Szczególnego znaczenia nabiera to na obszarach słabiej rozwiniętych przemysłowo, gdzie dla wzmocnienia pozycji konkurencyjnej ważne jest właściwe wykorzystanie czynników endogenicznych. Przykładem takiego regionu jest Polska Wschodnia1. Należy podkreślić również fakt, że jest ona obszarem atrakcyjnym turystycznie, ale jednocześnie cieszy się niskim zainteresowaniem ze strony turystów. Jedną z przyczyn jest słaba promocja tego regionu. W artykule przedstawione zostaną wybrane turystyczne walory krajoznawcze2 Polski Wschodniej. Niniejsze opracowanie jest kontynuacją badań3 prowadzonych na tym obszarze w zakresie konkurencyjności i innowacyjności, jak również atrakcyjności i infrastruktury turystycznej Polski.(fragment tekstu)
EN
Tourist landscape values are the factor of attractiveness of the region. They also determine its competitive position. In the article there were presented the chosen tourist landscape values of Eastern Poland taking into consideration its low competitiveness. The values were divided into the following groups: more significant tourist landscape values, landscape parks, museums, architectural buildings, geological buildings, and viewing terraces. The presented issues aim at showing the natural beauty of the region as well as encourage visitors.(original abstract)
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.