Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 289

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Digitization
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
XX
Według szacunków ekspertów tegoroczne wydatki polskich firm na transformację cyfrową mogą przekroczyć 60 mld zł. Oznacza to, że tylko w ciągu zaledwie ostatniej dekady nakłady na cyfryzację w Polsce wzrosły niemal 2,5-krotnie (w 2010 r. suma przeznaczona na tego rodzaju wydatki wynosiła 25 mld zł). Najnowsze prognozy wskazują, że wydatki inwestycyjne na bezpośrednią transformację cyfrową na całym globie osiągną w latach 2020-2023 poziom aż 7,4 bln dolarów i będą zwiększały się z roku na rok w tempie wynoszącym prawie 17 proc. Okazuje się, że cyfryzacja w biznesie jest dziś koniecznością. (fragment tekstu)
EN
The publication is part of a new trend in popularizing Industry 4.0. The primary objective is to present the key directions in the transformation of the steel industry from steelworks 3.0 to steelworks 4.0. The work was based on a literature review and data analysis on steel 4.0 technologies. The analytical part of the thesis was prepared on the basis of the Polish steel sector (sections from the classification of economic activities: 24 and 25). On the basis of the literature study, a thesis was formulated about the need to digitize processes in enterprises heading for Industry 4.0. The application of selected technologies (ICT) in the Polish steel sector (percentage of companies using the analyzed technologies in the total number of enterprises in the sector) constitutes the scope of the research. Further research will be carried out in the area of digitization development in steel Industry toward steel 4.0. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest ocena kierunków, tempa oraz stanu zaawansowania cyfrowej transformacji w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego w Unii Europejskiej (UE). W analizie wykorzystano dane statystyczne gromadzone w publicznych bazach danych oraz dane wtórne pochodzące z literatury przedmiotu i badań ankietowych realizowanych w przedsiębiorstwach sektora. Wykorzystano ponadto wskaźnik intensywności cyfrowej opracowany przez Eurostat. Postępy przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w zakresie cyfryzacji oceniano pod kątem ich znaczenia dla perspektyw budowy bardziej zrównoważonego systemu żywnościowego w UE. Przeprowadzona analiza pozwala stwierdzić, że choć w ostatnich latach tempo cyfryzacji w przedsiębiorstwach sektora przyspieszyło, poziom i zakres cyfrowych zmian wciąż jest ograniczony. Ponadto problemem pozostają duże nierówności w poziomie cyfryzacji, widoczne zarówno w samym sektorze, jak i między państwami członkowskimi UE. Kierunki wykorzystania rozwiązań cyfrowych pokazują, że cyfryzacja postrzegana jest głównie jako sposób na zwiększanie wydajności produkcji oraz pozyskiwanie nowych klientów i kanałów sprzedaży. Równoległe możliwości wsparcia ochrony środowiska i klimatu nie są jeszcze dostatecznie wykorzystywane. Biorąc pod uwagę wyzwania związane z wdrażaniem Europejskiego Zielonego Ładu, konieczne jest przyspieszenie oraz rozszerzenie zakresu cyfryzacji w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego w UE. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to assess the directions, pace, and advancement of digital transformation in food industry enterprises in the European Union (EU). The analysis uses statistical data collected in public databases as well as secondary data from the state-of-the-art literature and surveys carried out in enterprises in the sector. Moreover, the Digital Intensity Index developed by Eurostat was used. The progress made by food industry enterprises in terms of digitalization was assessed in terms of their relevance to the prospects of building a more sustainable food system in the EU. The conducted analysis allows to conclude that even though the pace of digitalization in the sector's enterprises has accelerated in recent years, the level and scope of digital changes is still limited. What is more, large inequalities in the level of digitalization, visible both within the sector itself and between EU Member States, remain a problem. The directions of using digital solutions show that digitalization is seen mainly to increase production efficiency and attract new customers and sales channels. Parallel possibilities to support environmental and climate protection are not yet sufficiently exploited. Given the challenges related to the implementation of the European Green Deal, it is necessary to accelerate and expand the scope of digitalization in EU food industry enterprises. (original abstract)
XX
Kolejnym etapem procesu cyfryzacji gospodarki i uszczelniania systemu podatkowego w Polsce jest wprowadzenie przez MF, za pośrednictwem portalu KSeF, faktur ustrukturyzowanych. Używanie nowego systemu od 1.01.2022 r. jest dobrowolne, ale od 1.01.2024 r. e-faktury będą rozwiązaniem obligatoryjnym. Celem badań jest analiza stanu prawnego oraz identyfikacja korzyści i utrudnień dotyczących stosowania e-faktur w obrocie gospodarczym. Do podstawowych korzyści wynikających z wdrożenia nowego systemu należą: automatyzacja procesów fakturowania i księgowania czy zwolnienie podatników z obowiązku archiwizowania faktur. Oprócz korzyści podatnicy wskazują również na szereg wyzwań związanych z nowym obowiązkiem, takich jak: opracowanie nowych procedur związanych z wystawianiem i otrzymywaniem e-faktur czy brak możliwości poprawek w procesie fakturowania. Dostosowanie organizacji do wymogów KSeF, w opinii podatników, jest jednym z największych cyfrowych wyzwań w polskim systemie podatkowym.(abstrakt oryginalny)
EN
The next stage in the process of digitization of the economy and tightening the tax system in Poland is the introduction by the Ministry of Finance of structured invoices (e-Invoices) via the KSeF portal. Using the new system from January 1, 2022 is voluntary, but from January 1, 2024, e-Invoices will be an obligatory solution. This means eliminating both paper and electronic invoices from the market. The aim of the research is to analyze the legal status and to identify benefits and obstacles to the use of e-Invoices in business transactions in Poland. The basic benefits of implementing the new system include: automation of invoicing and accounting processes, reduced waiting time for VAT refunds, and exemption of taxpayers from the obligation to archive invoices. In addition to the benefits, taxpayers also point to a number of challenges related to the new obligation, such as: developing new procedures related to issuing and receiving e-invoices, the inability to correct and simplify the invoicing process, or additional accounting costs in small companies related to switching invoicing to accounting offices. According to taxpayers, adjusting the organization to the requirements of the National System of e-Invoices is one of the biggest digital challenges in the Polish tax system.(original abstract)
XX
W niniejszej publikacji opisano docelowy model transformacji cyfrowej organizacji sportowych, który uwzględnia trzy mechanizmy tej transformacji: konwersję zasobów, konwergencję procesów oraz budowanie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii mechanizmów organizacyjnych strumieniowania przepływów wartości.(abstrakt oryginalny)
EN
This publication describes the target model of digital transformation of sports enterprises, which takes into account three mechanisms of this transformation: resource conversion, convergence of processes and building with the use of modern technologies, organizational mechanisms of stream-ing value flows.(original abstract)
EN
Purpose: Systematization of knowledge in the field of defining and occurrence of key activities that make up the overall concept of digital transformation with an indication of the key stages of its implementation. In addition, the aim of the article is also to conduct a comparative analysis of selected models of digital transformation in terms of a number of criteria, such as: the degree of concentration of the model on the selected sector of the economy, the degree of concentration on digital competences, the degree of focus on management concepts, the degree of concentration on digital transformation tools, the degree of focus on the digital maturity of the organization. Design/methodology/approach: The objectives of the article were achieved through an in-depth analysis of the literature on the subject in the field of models of digital transformation emphasizing the stages of its course. The article presents a comparative analysis of models selected in preliminary studies developed by consulting companies and models created as a result of research works by other scientists. Findings: The authors of the article compared the existing models of digital transformation and suggested the need to develop a new model using the partial advantages of the compared models. The authors also indicated a gap in the need to implement a component emphasizing the importance of managing resistance to changes in the organization. Originality/value: The originality of the article consists in drawing a conclusion in the form of a suggestion of the need to develop work in the field of modeling the digital transformation process in the context of the theory of organizational change, with particular emphasis on key competences, focus on methods and resistance to changes in an organization wishing to go through the digital transformation process. (original abstract)
XX
Postawienie diagnozy, że permanentną cechą współczesnej rzeczywistości jest jej niestałość, nie wymaga szczególnej przenikliwości. Z uwagi jednak na tempo, stopień złożoności i zasięg oddziaływania zmian jest to zjawisko niemające precedensu w dziejach ludzkości i jako takie wymaga wszechstronnej analizy. Cyfryzacja gospodarki i społeczeństwa, w tym niezmiernie dynamiczny rozwój sztucznej inteligencji, to czynniki determinujące powstanie nowych możliwości w tworzeniu modeli biznesowych, w tym kształtowaniu modeli przywództwa oraz zarządzania kapitałem ludzkim. Cyfryzacja i sztuczna inteligencja rewolucjonizuje współczesny świat pracy. Powstają nowe rodzaje stanowisk, pojawiają się nowe formy zatrudnienia, nowe formy interakcji między człowiekiem a maszyną, nowe wyzwania wobec modeli kompetencji. Istotnej modyfikacji ulega specyfika komunikowania się oraz sposób rozumienia pracy i relacji międzyludzkich. Szereg zmian, jakie implikuje współczesność, nie pozostaje bez wpływu na kształt ludzkich wartości, postaw, sposobu postrzegania rzeczywistości. Rodzi się wiele ważnych pytań o istotność i charakter relacji: cyberświat a zaufanie międzyludzkie, cyberświat a etyka, cyberświat a poczucie tożsamości człowieka, cyberświat a poczucie bezpieczeństwa itd. (fragment tekstu)
XX
Celem rozdziału jest określenie wpływu cyfryzacji na skutki pandemii oraz wpływu pandemii na proces cyfryzacji gospodarki światowej w dłuższej perspektywie czasu. Przyjęto hipotezę mówiącą, że zależność między pandemią a wykorzystaniem technologii cyfrowych jest obustronna. Specyficzna sytuacja, w której pojawiła się pandemia COVID-19, miała zarówno negatywny, jak i pozytywny wpływ na jej skutki. Częściowe zniwelowanie negatywnych konsekwencji pandemii umożliwiło wykorzystanie narzędzi cyfrowych. Z kolei jednym z istotnych skutków pandemii jest przyśpieszenie cyfryzacji oraz zmiana znaczenia poszczególnych aspektów związanych z globalną cyfryzacją, które będą wyznaczać długookresowe kierunki działań zmierzających do zbudowania odpornego i zrównoważonego światowego systemu społeczno-gospodarczego. W niniejszym badaniu wykorzystano metodę studiów literaturowych, analizy informacji jakościowo-ilościowych ze źródeł wtórnych, syntezy i wnioskowania.(fragment tekstu)
XX
Pierwsze miesiące 2017 roku kalendarza światowej klasy eventów logistycznych były wyjątkowym impulsem dla wielu branż. Przypomnijmy - w marcu jubileuszowy "Logimat" w Stuttgarcie, w tym samym miesiącu CEBIT, w kwietniu Hannover Messen Hanowerze, a w maju transport logistic w Monachium. Wspólnym tematem wszystkich tych wydarzeń była cyfryzacja łańcuchów dostaw. (fragment tekstu)
XX
Ogromny rozwój i postęp nowych technologii w zakresie IT (Information Technology) skutecznie wspierają funkcjonowanie przedsiębiorstw w wielu obszarach. Cyfryzacja i automatyzacja procesów zachodzących w przedsiębiorstwach zmieniają sposób funkcjonowania firm na wszystkich szczeblach i w wielu obszarach. Cyfryzacja i automatyzacja, procesów stała się koniecznością. Obecnie cyfryzacja, automatyzacja jak również zarządzanie w czasie rzeczywistym obejmują niemal wszystkie operacje i procesy przedsiębiorstw. Cyfryzacja i automatyzacja procesów zachodzących w przedsiębiorstwach umożliwia zdecydowany wzrost efektywności produkcji i procesów biznesowych, oszczędności wynikających z efektywnym wykorzystaniem zasobów i energii, a jednocześnie znaczne podniesienie jakości wyrobów i usług, i poprzez to uzyskanie przewagi konkurencyjnej. Artykuł przedstawia cyfryzację i automatyzację w przedsiębiorstwach jako istotny czynnik zwiększający innowacyjność, pozwalający w znaczący sposób podnieść efektywność wykorzystania zasobów, a przez to również konkurencyjność przedsiębiorstw oraz przedstawia wybrane przykłady cyfryzacji i automatyzacji procesów w przemyśle.(abstrakt oryginalny)
EN
The enormous development and progress of new technologies in the field of IT (Information Technology) effectively support the functioning of enterprises in many areas. Digitalization and automation of processes occurring in enterprises are changing the way companies function at all levels and in many areas. Digitalization and automation of processes has become a necessity at the moment. Nowadays, digitization, automation as well as real-time management cover almost all operations and processes of enterprises. Digitization and automation of processes in enterprises enable a decisive increase in the efficiency of production and business processes, savings resulting from the efficient use of resources and energy, while significantly increasing the quality of products and services, and thus gaining a competitive advantage. The article presents digitization and automation in enterprises as an important factor in increasing innovation, allowing a significant increase in the efficiency of resource use and thus also the competitiveness of enterprises and presents selected examples of digitization and automation of processes in industry.(original abstract)
XX
Liberalizacja Rynku Usług Pocztowych umożliwiła otwarcie rynku przesyłek listowych i wprowadzenie konkurencji na tym rynku. Pozycja rynkowa konkurentów (tzw. operatorów alternatywnych) zaczęła słabnąć wskutek spadku liczby nadawanych przesyłek listowych. Zmusza to operatorów alternatywnych do podejmowania działalności na rynku paczek i przesyłek ekspresowych. Dynamiczny rozwój w tym obszarze utrudnia natomiast silna konkurencja.(abstrakt oryginalny)
EN
The liberalization of the Postal Services Market has enabled the opening of the postal items market and the introduction of competition on this market. The market position of competitors (the so-called alternative operators) began to weaken as a result of the drop in the number of mail items sent. This forces alternative operators to undertake activities on the parcel and express parcel market. Dynamic competition in this area, however, is hindered by strong competition. (original abstract)
XX
Szeroko pojęta cyfryzacja nie dotyczy tylko procesów kreujących wartość dodaną, ale też procesów wspomagających. W tym zakresie interesujące są działania procesu zarządzania jakością. Celem artykułu jest zbadanie zmian zachodzących w przedsiębiorstwach w czasie czwartej rewolucji przemysłowej w obszarze procesu auditu warstwowego (layered process audit), czyli narzędzia stosowanego do weryfikacji funkcjonowania procesów względem przyjętych standardów. W artykule przedstawiona została krótka charakterystyka tego narzędzia, jak również przykładowe rozwiązanie z branży motoryzacyjnej funkcjonujące w zakładzie Robert Bosch Mirków. Przytoczono ponadto wyniki ankiet przeprowadzonych w grupie osób zarządzających procesem oraz osób wykonujących audyty, wskazujące zalety takiego podejścia, oraz wskazano obszary do doskonalenia.(abstrakt oryginalny)
EN
This digitalisation in the broad sense is not only about the processes that create added value, but also about the supporting processes. The activities of the quality management process are interesting in this regard. The purpose of the article is to examine the changes taking place in enterprises during the fourth industrial revolution in the area of the Layered Process Audit, i.e. a tool used to verify the functioning of processes against accepted standards. The article presents a brief description of this tool, as well as an example of a solution from the automotive industry functioning at the Robert Bosch Mirków plant. In addition, the results of surveys conducted in the group of process managers and auditors indicating the advantages of such an approach and areas for improvement were cited.(original abstract)
XX
Celem artykułu jest zatem zaprezentowanie łańcucha big data w sektorze rolnym oraz omówienie głównych problemów i wyzwań regulacyjnych, jakie wiążą się z jego funkcjonowaniem. Tekst opiera się na przeglądzie literatury przedmiotu oraz na analizie dokumentów, aktów prawnych i materiałów źródłowych, które dotyczą ekosystemu rolnictwa cyfrowego oraz wyłaniające- go się łańcucha wartości dużych zbiorów danych w rolnictwie krajów rozwiniętych. W pierwszej części artykułu przedstawiono koncepcję łańcucha wartości dużych zbiorów danych. Wskazano strukturę łańcucha, mechanizmy jego działania oraz znaczenie przepływów informacji i danych w łańcuchu dla określania kierunków i tempa cyfrowych zmian w gospodarce. Ekosystem rolnictwa cyfrowego oraz problemy i wyzwania związane z gromadzeniem, przetwarzaniem, analizowaniem i wykorzystywaniem danych cyfrowych w sektorze rolnym omówiono w drugiej części opracowania. Trzecią i ostatnią jego część poświęcono zagadnieniom regulacyjnym. Zaprezentowano obecne podejścia do regulacji problemów rozwoju rolnictwa cyfrowego - nieformalne kodeksy dobrych praktyk dotyczące udostępniania i przepływu danych rolniczych oraz zarządzania tymi danymi, a także akty prawne i inicjatywy, które mają bądź mogą mieć wpływ na funkcjonowanie łańcucha wartości dużych zbiorów danych w rolnictwie. Szczególną uwagę skupiono na regulacjach i rozwiązaniach prawnych przyjmowanych na szczeblu Unii Europejskiej.(fragment tekstu)
EN
The aim of the article is to take a closer look at the emerging big data value chain in agriculture and contribute to a better understanding of major regulatory problems and challenges that relate to the development and functioning of the said value chain. The analysis encompasses cases and experiences gained in the developed countries, and particularly in the EU. Currently, there are no specific regulations or public policies that would apply to big data sets and big data analytics in agriculture. The development trajectories of digital agriculture (or smart farming) are shaped primarily by provisions included in private contracts that bind farmers with agricultural technology providers. The approach to data analytics in such ecosystems is basically driven by the logic of corporate interests, which implies that lesser attention is being paid to general development needs of the sector or broader social interests. The current organization of the big data value chain basically favors the largest and the wealthiest farms. These patterns may contribute to increasing income inequalities in the sector. In the longer term, they may also harm sustainable farming systems. Although informal codes of conduct developed at industry level provide for general standards for agricultural data sharing and use, there is a need for specific regulations and policies that would support sustainable and inclusive digital transformation in agriculture. Taking into account the broader public value of aggregated agricultural data sets, such regulations and policies should particularly encourage a closer cooperation between the public and the private sector.(original abstract)
XX
Artykuł analizuje wpływ transformacji cyfrowej na zmiany w strukturze sektorowej gospodarki Ukrainy, innych krajów postkomunistycznych oraz krajów o gospodarkach wysoko rozwiniętych. Po pierwsze, oszacowano wielkość zmian strukturalnych i różnice w modelu sektorowym według wartości dodanej brutto i sektorowego modelu zatrudnienia według kraju przy użyciu wskaźnika Riabcewa. Po drugie, opracowano prognozę zmian w strukturach sektorowych badanych gospodarek na lata 2021 i 2025 wykorzystując dyskretne procesy Markowa. Prognozy pozwoliły określić kierunek postępu społeczno gospodarczego krajów wysoko rozwiniętych i postkomunistycznych. Po trzecie, zakładając, że rozwój technologii ICT spowodował zidentyfikowane w wyniku oceny zmiany sektorowe, przeanalizowano dostępne oceny poziomu transformacji cyfrowej wybranych gospodarek i przedstawiono światowe trendy w ICT. Wreszcie, określono wpływ indeksu ICT na istotność zmian sektorowych w gospodarkach krajów postkomunistycznych oraz krajów o gospodarkach wysoko rozwiniętych. Wyniki badania pozwoliły na stwierdzenie, że rozwój technologii cyfrowych wpływa pośrednio na zmiany strukturalne gospodarki poprzez realokację zasobów pracy z jednego sektora do drugiego. Artykuł uzasadnia potrzebę doskonalenia modelu sektorowego gospodarki poprzez dodanie branż związanych wyłącznie z gospodarką cyfrową. (abstrakt oryginalny)
EN
This article examines the impact of digital transformation on changes in the sectoral structure of Ukraine's economy, other post-communist countries, and countries with highly developed economies. Firstly, we estimate the structural changes and differences in the sectoral model by gross value-added and sectoral employment model by country using Ryabtsev's index. Secondly, we calculated the forecast of changes in the researched economies' sectoral structures for 2021 and 2025 using discrete Markov processes. The forecasts made it possible to determine the direction of socio-economic progress of highly developed and post-communist countries. Thirdly, assuming that the development of ICT technologies caused the sectoral changes identified as a result of the assessment, we analyzed available level ratings of the digital transformation of the selected economies and named global trends in ICT. Finally, we determined the impact of the ICT index on the substantiality of sectoral changes in the economies of post-communist countries and countries with highly developed economies. The study results allowed us to conclude that digital technology development affects the economy's structural changes indirectly due to the reallocation of labor resources from one sector to another. The article substantiates the need to improve the economy's sectoral model by adding industries related exclusively to the digital economy. (original abstract)
XX
Proces cyfryzacji gospodarki i sfery społecznej, jaki dokonał się w ostatnich dekadach, przerasta najśmielsze wyobrażenia, jakie towarzyszyły prekursorom technologicznym. Technologie informatyczne i nowe możliwości komunikacji elektronicznej całkowicie zmieniły relacje handlowe, gospodarcze i społeczne, a także rynek pracy, branże i profesje. Technologie jako innowacje społeczne zmieniają styl pracy, formy edukowania się i rozwoju, przynależności do sieci społecznych czy wzorce konsumpcyjne. W artykule spróbowano ukazać, że innowacje społeczne to nie tylko technologie cyfrowe, ale także poszukiwanie nowych idei i wartości społecznych, w tym rozwiązań z zakresu ekonomii społecznej, ekonomii współdzielenia, nowego modelu welfare state. Ponadto ujawniają się nowe kwestie społeczne i nowe formy ryzyka socjalnego związane z rozwojem technologii i cyfryzacji, które trzeba będzie w przyszłości rozwiązać.(abstrakt oryginalny)
EN
The process of digitalisation of the economy and social sphere that has occurred in the last decades is beyond the wildest expectations put forward by the technological pioneers. Information technologies and new possibilities of electronic communication have totally changed business, economic and social relations, as well as labour market, industries and professions. Technologies as social innovations change the way of work, forms of education and development, adherence to social networks or consumption patterns. The article also tries to prove that social innovations are not only digital technologies, but also the search for new social ideas and values, including solutions in the scope of social economy, sharing economy, a new model of welfare state. Moreover, some new social issues are revealed, together with new forms of social risk related to the development of technology and digitalisation, which will have to be solved in the future.(original abstract)
XX
Cyfryzacja przynosząca ze sobą komputeryzację oraz powszechną w użytku sieć wywiera wpływ w większości dziedzin, szczególnie w sektorze edukacyjnym. Zastosowanie nowych rozwiązań podczas okresu pandemii Covid-19 było jedyną możliwością płynnej pracy liceów i szkół wyższych. Cyfryzacja jest jednak również ułatwieniem w komunikacji oraz w innowacyjności od samego poziomu edukacji, o czym świadczą same wypowiedzi osób uczących się, czyli obecnie Generacji Z. (abstrakt oryginalny)
EN
Digitization that comes with computerization and common to use World Web have its influences on most fields, specifically in the education one. Application of new solutions during the Covid-19 pandemic was the only option for smooth work on high schools and universities. Digitization is also facilitation in communication and innovative activities from the education level, as evidenced by students' statements, who are nowadays in Generation Z. (original abstract)
17
Content available remote Cyberprzestępczość jako integralny przejaw rozwoju cyfryzacji
60%
XX
Nieustanny postęp technologiczny w zakresie cyfryzacji niemal wszystkich aspektów życia społeczeństw potęguje ryzyka związane z cyberprzestępczością. Niezwykle istotne w tym kontekście jest budowanie świadomości istnienia zagrożeń wynikających z funkcjonowania w globalnym społeczeństwie informacyjnym. I nie chodzi tu o tworzenie atmosfery lęku, czy fobii, lecz o korzystanie z potencjału sieci, w sposób świadomy i odpowiedzialny, w taki sposób, aby nie stać się jej ofiarami. W ten nurt wpisuje się prezentowany artykuł. Zostały w nim przedstawione wybrane przykłady cyberprzestępstw oraz ich skutki, a także metody, techniki i narzędzia, jakimi posługują się cyberprzestępcy. Podkreślono, z jednej strony - konieczność prowadzenia zintegrowanych działań skierowanych na walkę i przeciwdziałanie przestępstwom popełnianym w sieci, z drugiej - wskazano inicjatywy podejmowane i realizowane przez środowiska naukowe, organizacje społeczne i edukacyjne oraz rządy wielu państw w tym zakresie. (abstrakt oryginalny)
EN
Continuous technological progress in the field of digitization of almost all aspects of societies' life increase the risks associated with the cybercrime. In this context, it is extremely vital to build awareness of the risks arising from functioning in the global information society. And it is not about creating an atmosphere of fear or phobia, but about using the potential of the network consciously and responsibly, in such a way so as not to become its victims. This article is a part of this trend. It presents selected examples of cybercrimes and their effects, as well as methods, techniques and tools used by cybercriminals. On the one hand, the need to conduct integrated actions aimed at fighting and counteracting crimes committed online was emphasized, on the other hand, the initiatives taken and implemented by scientific circles, social and educational organizations and governments of many countries in this field were indicated. (original abstract)
XX
Cyfryzacja jest jednym z głównych problemów towarzyszących firmom finansowym, w tym ubezpieczeniowym, i szybko zmienia sposób funkcjonowania rynków finansowych. Główne trendy cyfrowe w ubezpieczeniach to: współpraca pośrednika z towarzystwem ubezpieczeniowym, omnikanałowość i digitalizacja dokumentów, automatyzacja procesów, wzrost roli sztucznej inteligencji, wzrost samoobsługi, wykorzystanie zewnętrznych źródeł danych i ekosystemów. Celem artykułu jest zbadanie, jak w wyniku cyfryzacji zmienia się funkcjonowanie uczestników rynku, takich jak zakłady ubezpieczeń, pośrednicy ubezpieczeniowi i klienci. Cel zostanie osiągnięty poprzez zbadanie, jakie rozwiązania są wprowadzane w ramach określonych trendów cyfryzacji i jak wpływają one na funkcjonowanie uczestników rynku. Dodatkowo zostanie ustalone, jakie czynniki wpływają na wdrożenie wskazanych rozwiązań, jakie są trudności w ich realizacji i ich skutki, w tym te negatywne, zwłaszcza w kontekście bezpieczeństwa danych, utraty poczucia wspólnoty i dehumanizacji.(abstrakt oryginalny)
EN
Digitalization is one of the main issues accompanying financial companies, including the insurancerelated ones and is rapidly transforming the way in which financial markets are operating. The main digital trends in insurance include: cooperation of the intermediary with the insurance company, omnichanneling and digitization of documents, process automation, increase in the role of artificial intelligence, increase in self-service, use of external data sources and ecosystems. This paper aims to examine how, as a result of digitalization, the functioning of the market participants such as insurance companies, insurance intermediaries, and customers is changing. The goal will be achieved through research on what solutions are introduced as a part of the specified digitalization trends and how they affect the functioning of market participants. In addition, it will be determined what factors influence the implementation of the indicated solutions, what difficulties there appear in their implementation and their effects, including the negative ones, especially in the context of data security, loss of sense of community, and dehumanization.(original abstract)
XX
Cyfryzacja w zakresie logistyki jest już koniecznością, biorąc pod uwagę wymagania konsumentów. Oczekiwania są wysokie - chcemy dostępności, przejrzystości, całodobowego dostępu do informacji czy mechanizmów do przewidywania przesunięć terminów dostaw. Jednak, jak wynika z badania Capgemini, aż 86% projektów cyfryzacji łańcucha dostaw nie zostaje sfinalizowanych. Co powoduje tak ogromną lukę między oczekiwaniami konsumentów oraz firm a finalizacją projektów cyfryzacji? (fragment tekstu)
XX
Kiedy mówimy o Logistyce 4.0, bardzo często łączymy to pojęcie bezpośrednio z Przemysłem 4.0, czyli z koncepcją czwartej rewolucji przemysłowej, opartej na komunikacji pomiędzy maszynami działającymi w autonomicznym obszarze funkcjonalnym. Dzieje się tak najczęściej z jednego powodu, mianowicie braku historycznych doświadczeń i uwarunkowań w obszarze logistyki - być może dlatego, iz nowy paradygmat logistyki uważamy za fundamentalny wzrost znaczenia Przemysłu 4.0. Bez względu na to, czy tak w rzeczywistości jest, czy tez nie, staje się oczywiste, ze nowe czasy, które nastały w logistyce, mają ogromny wpływ na zmiany funkcjonowania całej gospodarki. W tym miejscu należałoby zastanowić się, czym tak naprawdę wyróżnia się Logistyka 4.0. Czy posiada odrębne elementy, które pozwalają na jej odrębną definicję, a jednocześnie zachowują pełną korelację z Przemysłem 4.0? Odpowiedź może brzmieć jedynie twierdząco. (fragment tekstu)
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.