Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 33

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transplantacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Over the past several years, transplantology has become one of the fastest developing areas of medicine. The reason is, first and foremost, a significant improvement of the results of successful transplants. However, much controversy arouse among the public, on both medical and ethical grounds. The article presents the most important concepts and regulations relating to the collection and transplantation of organs and tissues in the context of the European Convention on Bioethics. It analyses the convention and its additional protocol. The article provides the definition of transplantation and distinguishes its types, taking into account the medical criteria for organ transplants. Moreover, authors explained the issue of organ donation ex vivo and ex mortuo. The European Convention on Human Rights and Biomedicine clearly regulates the legal aspects concerning the transplantation and related basic concepts, and therefore provides a reliable source of information about organ transplantation and tissue. This act is a part of the international legal order, which includes the established codification of bioethical standards. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat transplantologia stała się jedną z najprężniej rozwijających się dziedzin medycyny. Spowodowane jest to przede wszystkim znaczną poprawą wyników udanych przeszczepów. Współczesne możliwości przeszczepiania narządów są niezwykle duże, niemniej jednak budzą one w społeczeństwie wiele kontrowersji, zarówno na gruncie medycznym, jak i etycznym. Artykuł przedstawia najważniejsze pojęcia oraz regulacje prawne dotyczące pobierania oraz przeszczepia narządów i tkanek do transplantacji, w ujęciu Konwencji o prawach człowieka i medycynie. Analizie poddano europejską konwencję bioetyczną oraz jej protokół dodatkowy. Przedstawiono definicję transplantacji oraz jej rodzaje, z uwzględnieniem występujących w medycynie kryteriów przeszczepów. Wyjaśniono kwestię dawstwa ex vivo i ex mortuo. Europejska konwencja bioetyczna w sposób przejrzysty reguluje prawne aspekty dotyczące transplantacji oraz podstawowych pojęć z nią związanych, dlatego też stanowi rzetelne źródło informacji na temat przeszczepiania narządów oraz tkanek. Akt ten jest częścią międzynarodowego porządku prawnego, który zawiera kodyfikację wypracowanych standardów bioetycznych.
PL
W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat transplantologia stała się jedną z najprężniej rozwijających się dziedzin medycyny. Spowodowane jest to przede wszystkim znaczną poprawą wyników udanych przeszczepów. Współczesne możliwości przeszczepiania narządów są niezwykle duże, niemniej jednak budzą one w społeczeństwie wiele kontrowersji, zarówno na gruncie medycznym, jak i etycznym. Artykuł przedstawia najważniejsze pojęcia oraz regulacje prawne dotyczące pobierania oraz przeszczepia narządów i tkanek do transplantacji, w ujęciu Konwencji o prawach człowieka i medycynie. Analizie poddano europejską konwencję bioetyczną oraz jej protokół dodatkowy. Przedstawiono definicję transplantacji oraz jej rodzaje, z uwzględnieniem występujących w medycynie kryteriów przeszczepów. Wyjaśniono kwestię dawstwa ex vivo i ex mortuo. Europejska konwencja bioetyczna w sposób przejrzysty reguluje prawne aspekty dotyczące transplantacji oraz podstawowych pojęć z nią związanych, dlatego też stanowi rzetelne źródło informacji na temat przeszczepiania narządów oraz tkanek. Akt ten jest częścią międzynarodowego porządku prawnego, który zawiera kodyfikację wypracowanych standardów bioetycznych.
EN
Over the past several years, transplantology has become one of the fastest developing areas of medicine. The reason is, first and foremost, a significant improvement of the results of successful transplants. However, much controversy arouse among the public, on both medical and ethical grounds. The article presents the most important concepts and regulations relating to the collection and transplantation of organs and tissues in the context of the European Convention on Bioethics. It analyses the convention and its additional protocol. The article provides the definition of transplantation and distinguishes its types, taking into account the medical criteria for organ transplants. Moreover, authors explained the issue of organ donation ex vivo and ex mortuo. The European Convention on Human Rights and Biomedicine clearly regulates the legal aspects concerning the transplantation and related basic concepts, and therefore provides a reliable source of information about organ transplantation and tissue. This act is a part of the international legal order, which includes the established codification of bioethical standards.
4
Content available Śmierć mózgowa a śmierć człowieka
70%
EN
Brain death is one of the most important yet difficult issues in contemporary medicine, as well as in the field of ethics. The fundamental issue concerns the legitimacy of employing brain death as the criterion for determining the death of a human being. While acknowledging the reasons for introducing brain death as an indicator of human death, the controversial nature of this criterion cannot be ignored. The definition of death, when human beings are involved, must be free from arbitrary judgements. Thus, efforts to reach a precise definition cannot be reduced merely to issues related to organ transplants, which, unfortunately, have all too often played a paramount role in such discussions. The magisterium of the Catholic Church, while not claiming the right to establish the criteria of brain death determination, or to pronounce on the diagnostic tests aimed at arriving at such a conclusion, insists that the discussion of bioethical issues concerning death per se must take into account a sound anthropological vision, and that criteria of death must be formulated with the utmost rigour and certainty. In this way we are called to act as servants of life, and not the opposite.
6
60%
EN
Introduction. Transplantation of organs, cells and tissues is a recognized method of treating patients with end-stage organ failure. The aim. The aim of the study was to compare the knowledge and opinions of students of the State Higher Vocational School in Włocławek and respondents of the Center for Public Opinion Research (CBOS) on organ transplantation. Material and methods. The research was conducted among 80 students of the State Higher Vocational School in Włocławek. The method of diagnostic survey, questionnaire technique and author's questionnaire was used. Results. Most students declare their willingness to donate their organs for transplantation after their death. Similarly, a significant percentage of Poles show insufficient knowledge about organ transplantation and legal regulations. Conclusions. The attitude of the PWSZ students in Włocławek and the majority of Poles towards organ transplants is positive. There is a need to promote the idea of transplantology and knowledge about the principles of transplantation of organs, tissues and cells.
PL
Wstęp. Transplantacja narządów, komórek i tkanek to uznana metoda leczenia pacjentów w ze schyłkową niewydolnością narządów. Cel. Celem badań było porównanie wiedzy i opinii studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku oraz respondentów Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) na temat transplantacji narządów. Materiał i metody. Badania przeprowadzono wśród 80 studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. Wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego, technikę ankietowania oraz autorski kwestionariusz ankiety. Wyniki. Studenci w większości deklarują gotowość oddania własnych narządów do transplantacji po swojej śmierci. Podobnie jak znaczny odsetek Polaków wykazują jednak niedostatki wiedzy na temat transplantacji narządów i regulacji prawnych. Wnioski. Stosunek studentów PWSZ we Włocławku jak i większości Polaków wobec transplantacji narządów jest pozytywny. Istnieje potrzeba propagowania idei transplantologii oraz wiedzy na temat zasad przeszczepiania narządów, tkanek i komórek.
EN
Success of transplantation depends on the availability of organs. Due to shortage of organs for transplantation legalized organs marketing is suggested by some ethics and doctors. We studied the opinions of Polish and American medical students about legalizing market of organs for transplantation. 87 Polish and 86 American students answered an anonymous questionnaire about legalizing organs market and acceptance of various forms of incentives for organ donors. We observed a trend among American students for more frequent acceptation of the direct financial rewarding the donors. Polish students more frequently than Americans accepted various forms of incentives for organ donors. Majority of students were disagreeing with thinking that legalizing the trade in organs will eliminate the black market for organs. Significant number of medical students have positive attitude to use of various forms of incentives in an effort to increase number of organs for transplantation.
PL
Sukces transplantacji zależy od dostępności organów. Ze względu na brak organów (narządów) do przeszczepów, zalegalizowany marketing organów (marketing w dziedzinie transplantologii) jest sugerowany przez niektórych etyków i lekarzy. Przestudiowaliśmy opinie polskich i amerykańskich studentów medycyny na temat legalizacji rynku narządów (handlu organami) do transplantacji. 87 polskich i 86 amerykańskich studentów odpowiedziało na anonimowy kwestionariusz ankiety na temat legalizacji rynku organów (handlu organami) oraz akceptacji różnych form motywowania (zachęcania) dawców narządów. Zaobserwowaliśmy trend wśród amerykańskich studentów do częstszej akceptacji bezpośredniego finansowego wynagradzania dawców organów. Polscy studenci częściej niż amerykańscy akceptowali różne formy motywowania (zachęcania) dawców organów. Większość studentów nie zgadzała się z myśleniem, że legalizacja handlu organami wyeliminuje czarny rynek narządami. Znacząca liczba studentów medycyny ma pozytywną postawę wobec stosowania różnych form motywowania (zachęcania) w celu zwiększenia liczby organów do przeszczepów.
PL
Celem niniejszej publikacji jest skatalogowanie obecnych problemów etycznych związanych z transplantacją i skonfrontowanie ich z przepisami prawnokarnymi, z których wywieść można normy zakazujące określonego zachowania odnośnie do przeszczepów. Punktem wyjścia do przyjętej analizy jest uwzględnienie podstawowych zasad etycznych wymaganych tak w procesie leczenia w ogólności, jak i w transplantologii w szczególności (zasadę szacunku dla autonomii, nieuszkodzenia, dobroczynienia i sprawiedliwości). Podjęty został problem dopuszczalności samej transplantologii, jej przesłanek i warunków, a przede wszystkim – komercjalizacji organów przeznaczonych do przeszczepów. Transplantacja w polskim systemie prawnym została uregulowana ustawą z 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów. Ustawa ta jest swoistego rodzaju polską odpowiedzią na wątpliwości i dylematy związane z transplantacją. W tym świetle szczególnego znaczenia nabierają przepisy karne, wprowadzające odpowiedzialność za przestępstwa związane z przeszczepami. Warto przy tym zauważyć, że kryminalizacja odpłatnych czynności związanych z transplantacją ma dość zawiłą i specyficzną historię. Wiąże się ona ze zmienną oceną społecznej szkodliwości czynów zabronionych, co już budzić musi pewne kontrowersje. Wątpliwości budzi też przedmiot ochrony niektórych typizacji, a także zakres kryminalizacji.
EN
The purpose of this publication is to systematize the present ethical problems relating to transplantation and to confront them with penal legislation, from which norms prohibiting certain types of conduct with regard to transplantations may be derived. The starting point for the analysis is a consideration of the fundamental ethical values required both in the treatment process as such and in transplantation in particular (principle of respect for autonomy, nonmaleficence, benevolence, and justice). Therefore, the problem of admissibility of transplantology as such must be touched upon, along with its tenets and preconditions and, most importantly, with commercialization of the organs intended for transplantation. In the Polish legal system, transplantation is regulated by the 2005 Act on the Removal, Storage and Transplantation of Cells, Tissues and Organs. The Act is a specific Polish response to the doubts and dilemmas relating to transplantation. In this context, special significance attaches to the penal provisions which impose liability for transplantation-related crimes. It is noteworthy that criminalization of paid activities relating to transplantation has a rather complex and specific history. It follows from the evolving evaluation of the social harmfulness of prohibited acts, which in itself gives rise to certain controversies. There are also doubts as regards the object of protection of some crime definitions and the scope of criminalization.
Physiotherapy
|
2010
|
tom 18
|
nr 3
60-65
PL
Zmiana definicji śmierci, jaka nastąpiła w połowie dwudziestego wieku, oznaczała przejście od tradycyjnych kryteriów orzekania śmierci do uznania śmierci mózgowej za moment zgonu. Zmiana ta, niezbędna pod względem prawnym i medycznym ze względu na rozwój transplantologii oraz techniki związanej z podtrzymywaniem życia, okazała się jednak trudna do zrozumienia i przyjęcia w powszechnej świadomości. Sytuacja ta rodziła szereg problemów i niepokojów, które znalazły odbicie w kulturze popularnej. Bieżąca praca stanowi analizę ujęcia badanej problematyki w dwóch utworach należących do gatunku fantastyki naukowej: "Przekładańca" Stanisława Lema oraz "Pozytronowego człowieka" Isaaca Asimova i Roberta Silverberga.
EN
The middle of the twentieth century witnessed a change in the definition of death, involving a shift from the traditional cardio-respiratory standard of death to the newly developed brain death standard. This change, though necessary both for medical and legal purposes due to the development in organ transplants and in the technology involved in life support, proved to be difficult to acknowledge, or even to understand, for the unprofessional. This gave rise to a number of problems and anxieties, many of which were reflected in popular culture. The resent study seeks to analyse the ways in which two science fiction texts, Isaac Asimov and Robert Silverberg's "The Bicentennial Man" and Stanisław Lem's "Layer-Cake" deal with the fears arising from the new definition of death.
PL
W artykule przedstawiono problematykę śmierci osobniczej (mózgowej) jako przesłanki dopuszczalności przeszczepu ex mortuo. W pierwszej kolejności zostały opisane podstawowe zagadnienia dotyczące pojęcia transplantacji oraz jej rodzajów występujących w piśmiennictwie medycznym. Dalej poruszono tematykę śmierci i jej rodzajów w kontekście transplantacji, podkreślono również występującą w doktrynie różnicę utożsamiania śmierci klinicznej ze śmiercią pozorną, a także przedstawiono występujący w literaturze sztuczny podział śmierci ze względu na narządy, tj. mózg, płuca i serce. Głównym punktem pracy jest zagadnienie śmierci mózgowej (osobniczej). Wskazano wątpliwości natury prawnej, medycznej i społecznej odnośnie do tej przesłanki. Wskazano na metodykę pracy przy ustaleniu śmierci mózgowej. Zwrócono uwagę na fakt zmiany definicji na gruncie obowiązującej ustawy transplantacyjnej. W dalszej kolejności zostało poruszone zagadnienie śmierci wskutek nieodwracalnego zatrzymania krążenia. W podsumowaniu zebrano w sposób ścisły wątki omawiane przez całą pracę i wspominano o innych przesłankach dopuszczalności przeszczepu ex mortuo.
EN
The article discusses the issues of the ontogenetic (brain) death as the condition for the admissibility of ex mortuo transplant. In the first place, the basic issues have been discussed related to the concept of transplantation; an attempt has been made to collect and describe specific types of transplant occurring in medical literature. Further, the theme of death and its types in the context of transplantation have been elaborated on. The author highlighted a difference – present in the doctrine – of identifying clinical and apparent death, as well as presented an artificial division – visible in the literature – of death because of the organ, i.e. brain, lungs and heart. The main point is the issue of the brain (ontogenetic) death. The social, medical and legal concerns with respect to this premise have been indicated. There is also a description of the methodology of work with determination of brain death. The author has also paid attention to the change in the definitions on the basis of the existing transplant law. The question of death being the result of the irreversible cardiac arrest has been also raised. The summary collects the issues thoroughly discussed in the work and mentions other premises for the admissibility of ex mortuo transplant.
EN
The increased rate of retinal degenerative diseases, especially age-related macular degeneration (AMD), has motivated research on the transplantation of the retina or the special layers of the retina like retinal pigment epithelium (RPE) for more than 30 years. Current opinions on transplantation of the autologus RPE cells in the experimental studies have been reviewed and described, as have the most frequent operation techniques of the transplantation, causes of rejection and the limitations of the RPE transplantation.
PL
Transplantacje są metodą skuteczną, ale pełną niedostatków: np. brak narządów; presja na powiększenie możliwości pobierania narządów, niechęć rodziny do pobierania narządów od zmarłych. Po niezbędnym wprowadzeniu do problematyki transplantacji (rodzaje transplantacji, wybrane daty z historii transplantacji, najczęściej przeszczepiane narządy/tkanki) wskażę argumenty przemawiające za i przeciwko tezie o moralności transplantacji. Wątpliwości wobec transplantacji zgłaszają nieliczni bioetycy, większość uznaje, że moralny wymiar transplantacji jest oczywisty i niepodważalny. Krytycy twierdzą, że transplantacje zmieniają naszą moralność i jest to bardzo niepokojące. Rozpatrzę ich obawy.
EN
Transplants are an effective method, but full of deficiencies: eg lack of organs; pressure to increase the ability to collect organs, reluctance of the family to take organs from the dead. After the necessary introduction to the transplantation problems (types of transplantation, selected dates from the history of transplantation, most frequently transplanted organs / tissues) I will point to the arguments for and against the thesis on the morality of transplantation. Doubts about transplantation are reported by a few bioethicists, the majority recognizes that the moral dimension of transplantation is obvious and indisputable. Critics claim that transplants change our morality and this is very worrying. I will consider their fears.
EN
Summary In the early days of transplantation most organs were procured from donors after circulatory death. Later on, as a result of a wide acceptance of the concept and diagnosis criteria of brain death, donation from donors after brain death replaced donation after circulatory death, which finally became the standard (except for several countries). Renewed interest in donation after circulatory death started in the 1990s, resulting from the persistent organ shortage from donation after brain death and the need to bridge the gap between the need for transplantation and the number of available organs. Presently, in many countries donation after circulatory death accounts for even up to 30-40% of organ procurement activity. However, the lack of unified guidelines on donation after circulatory death has challenged the medical, ethical, legal and transplant community on several grounds. Issues concern problems like end-of-life palliative treatment and its withdrawal phase, or the definition of circulatory death and its irreversibility. Both legislation on and the practice of donation after circulatory death differ significantly in different countries. In parallel with the development of this type of donation, new terms, criteria and recommendations have arisen, resulting in constantly changing and unceasingly emerging terms and definitions used in the literature, at scientific conferences and symposiums, or between countries and institutions. A need has emerged for a consensus and clear guidelines to deal with the ethical, legal, organizational, and technical challenges. Te compilation of a classification of donors after circulatory death has been envisaged to serve this purpose. This paper presents and discusses different classifications of donors and donation after circulatory death.
PL
Na początku ery transplantacji większość narządów pobierano od dawców zmarłych w mechanizmie nieodwracalnego zatrzymania krążenia. W późniejszym czasie szeroka akceptacja koncepcji i kryteriów diagnozy śmierci mózgu sprawiły, że donacja narządów od dawców po śmierci mózgu szeroko zastąpiła donację od dawców po śmierci krążeniowej, stając się wreszcie standardem. Ponowne zainteresowanie donacją od dawców zmarłych w mechanizmie nieodwracalnego zatrzymania krążenia rozpoczęło się w latach dziewięćdziesiątych XX w., co wynikało z nieustannego niedoboru narządów do przeszczepów od dawców po śmierci mózgowej. Donacja po śmierci krążeniowej utorowała już swoją drogę w praktyce klinicznej i na świecie odnotowuje się jej coraz częstsze wykorzystanie, sięgające nawet 30-40% działalności w zakresie pozyskiwania narządów. Jednakże, brak jednolitych wytycznych odnośnie do donacji po śmierci krążeniowej, wzbudza wśród profesjonalistów wiele wątpliwości etycznych, prawnych czy medycznych. Problemy dotyczą między innymi kwestii opieki paliatywnej i fazy jej wycofania, jak i samej definicji śmierci. Zarówno legislacja, jak i praktyka donacji po śmierci krążeniowej różnią się znacząco pomiędzy państwami. Stąd też pojawiła się konieczność wypracowania konsensusu i opracowania wytycznych, które zmierzyłyby się z problemami etycznymi, prawnymi, organizacyjnymi i technicznymi. Służyć ku temu miało między innymi opracowanie klasyfikacji kategorii dawców zmarłych w mechanizmie nieodwracalnego zatrzymania krążenia. Niniejsze opracowanie przedstawia i omawia klasyfikacje dawców zmarłych w mechanizmie nieodwracalnego zatrzymania krążenia.
EN
Summary This paper addresses selected aspects of organ transplantation in the United States. It presents a selection of statistical data, the legal regulations pertaining to living and deceased donation, the transplantation system based on the Organ Procurement and Transplantation Network, organ procurement organisations, the legal regulations for the prohibition of organ trafficking, and the only case of organ trafficking so far which has led to a conviction (2012).
PL
Streszczenie Opracowanie zostało poświęcone wybranym aspektom transplantacji narządów w Stanach Zjednoczonych. Przedstawiono w nim wybrane dane statystyczne, regulacje prawne w zakresie transplantacji ex vivo i ex mortuo, system transplantacyjny oparty na Sieci Pobierania i Przeszczepiania Narządów, organizacje pobierania narządów, regulacje prawne dotyczące zakazu handlu narządami ludzkimi, a także marginalny przypadek handlu narządami, zakończony wyrokiem skazującym w 2012 r.
PL
Transplantacje komórek, tkanek i narządów należą do najbardziej kontrowersyjnych procedur medycznych, gdyż dotykają także kwestii etycznych i światopoglądowych. W ostatnich latach niewątpliwie obserwujemy rozwój transplantologii dzięki postępowi w naukach medycznych oraz zmianach w świadomości społeczeństwa. Transplantologia pozostaje jedną z bardziej ryzykownych gałęzi medycyny, ponieważ postępowanie zgodnie z zasadami sztuki lekarskiej nie jest gwarancją powodzenia przeszczepu. Artykuł przybliża problematykę nieudanych transplantacji – zarówno ze względu na zaniedbania lekarza czy placówki medycznej, jak i ze względu na reakcję obronną organizmu. W drugiej części artykułu zostały opisane zasady odpowiedzialności cywilnej lekarzy i innych pracowników podmiotów leczniczych za szkody wyrządzone pacjentom oraz wskazano czym różni się odpowiedzialność sprawcy szkody od odpowiedzialności ubezpieczyciela. Kolejna część artykułu dotyczy specyfiki odpowiedzialności ubezpieczyciela za nieudane transplantacje w oparciu o rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
EN
Transplantation of cells, tissues and organs is one of the most controversial medical procedures because it also concerns issues of the ethics and the outlook. In the recent years without a doubt we have been observing a development of transplantology because of the progress in medical sciences and changes in the mentality of the society. Transplantology is also one of the most risky branches of medicine since following good medical practices gives no guarantee of success. The article brings closer the issue of unsuccessful transplantation – both because of the negligence of a doctor or a medical entity, as well as a defensive reaction of the body. The author presents different types of failed transplantation. In the second part of the article the author describes the rules of civil liability of doctors and other employees of medical entities for damage to patients, and points out differences between the liability of a perpetrator of the damage and an insurer. Third part of the article presents the liability of the insurer for failed transplantation on the basis of the Regulation of the Ministry of Finance on the compulsory third-party liability insurance of the entities conducting medical activity.
PL
Bąblowica wielojamowa (alweokokoza) jest rzadko spotykaną chorobą odzwierzęcą, polegającą na powolnym wzroście larwalnej postaci tasiemca Echinococcus multilocularis w wątrobie człowieka. Pierwszy raz zmiany te zostały zaobserwowane i udokumentowane przez Franza Buhla. Rudolf Virchow obserwując podobne opisał obecność protoskoleksów, wskazujących na ich pasożytniczą etiologię i prawdopodobny związek z wcześniej znaną bąblowicą jednojamową. Przez kolejne 100 lat toczył się spór dotyczący wyjaśnienia dokładnej etiologii nowo zaobserwowanej patologii wątroby. Badania prowadzone na Alasce przez Rauscha i Schillera jednoznacznie potwierdziły, że odpowiada za nią odmienny gatunek tasiemca, którego wcześniej już nazwano Echinoccocus multilocularis. Przebieg kliniczny alweokokozy jest podstępny, przez wiele lat bezobjawowy, mogący przypominać proces nowotworzenia. Dostępnych jest szereg metod diagnostycznych pozwalających na wczesne uchwycenie zmian chorobowych i wdrożenie odpowiedniego leczenia. Transplantacja wątroby zarezerwowana jest dla przypadków zaawansowanych spełniających ściśle określone kryteria.
EN
Alveolar echinococcosis (alveococcosis) is a rare zoonosis, which growth tapeworm Echinococcus multilocularis larval form in human liver. These changes were first observed and described by Franz Buhl. Rudolf Virchow observed similar alterations which include protoscolices, indicating a parasitological aetiology of lesions and connecting them with well-known cystic echinococcosis. During next 100 years, investigators tried to explain etiology of newly observed liver pathology. Research conducted in Alaska by Rauch and Schiller clearly confirmed that the species Echinococcus multilocularis as a reason of this new liver pathology. Clinical course of alveolar echinococcosis is insidious, asymptomatic for many years, similar to malignancy. Modern medicine may use many diagnostic methods, which allow for early detection of disease and administration of proper treatment. Liver transplantation is reserved for advanced cases, which meet the strict clinical criteria.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.