Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 330

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  szlifowanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
2
100%
PL
Szlifowanie miękkich i ciągliwych materiałów (stopów aluminium i miedzi) w warunkach konwencjonalnych jest bardzo utrudnione z uwagi na zanieczyszczanie się czynnej powierzchni ściernicy (CPS) i związaną z tym utratą jej zdolności skrawnej. Warunki operacji szlifierskich ulegają natomiast wyraźnej poprawie przy zastosowaniu do czyszczenia CPS strugi cieczy o podwyższonym ciśnieniu. Używając pojedynczych dysz natryskowych o specjalnej budowie wystarczy zastosować strugę cieczy chłodząco-smarującej o ciśnieniu około 2MPa. Natomiast w przypadku wielootworowych głowic wirujących zakres ciśnienia powinien sięgać wartości 6÷8 MPa. Z kolei badania hydrostrumieniowego kształtowania narzędzi ściernych umożliwiły określenie mechanizmu ich obróbki. Polega on na złożonym sposobie erozyjnego wypłukiwania przez wysokociśnieniową strugę wodno-ścierną (WSWS) stosunkowo miękkiego spoiwa, powodując jedynie wyszczerbianie twardych ziaren ściernych. W przypadku narzędzi gruboziarnistych w ten sposób usuwane są poszczególne ziarna, natomiast z narzędzi drobnoziarnistych usuwane są całe ich grupy. Znajomość tych mechanizmów umożliwia racjonalny dobór warunków kształtowania narzędzi ściernych przy użyciu WSWS.
EN
Conventional grinding of soft and ductile materials (aluminum and copper alloys) is seriously hindered of grinding wheel's active surface (GWAS) loading and an accompanying loss of its grinding ability. The conditions of grinding operations improve considerably after application of pressured water jet for GWAS cleaning. By using single spraying nozzles characterized with their special construction, a cooling-lubricating jet of approximately 2 MPa can be applied while for multi-outlet whirling ones jet pressure should reach level of 8 MPa. In turns, the research of hydro-jetting shaping of grinding tools let to define their treatment mechanism. The process consist in complex erosive method of relative soil binder wash out with high-pressure abrasive-water jet that makes only dents of hard abrasive grains. In ease of coarse-grained tools, such way treatment causes removing of individual grains while for fine-grained ones it enables removing of whole grains groups. Such mechanism's knowledge let to choose rational conditions of grinding tools shaping with high-pressure abrasive-water jet.
PL
W opracowaniu przedstawiono problematykę kontroli procesu szlifowania kół zębatych z uwzględnieniem metody kształtowej realizowanej na szlifierce OERLIKON OPAL 50. Podkreślono wpływ metodyki kontroli na osiągnięcie głównego celu, jakim jest dokładne wykonanie ewolwenty. Ponadto zaprezentowano możliwości procesu szlifowania w praktyce przemysłowej, oparte na wykorzystaniu tej obrabiarki.
EN
The paper presents the problem of gear grinding control with application the shape method realized using an OERLIKON OPAL 50 gear grinder. There was emphasized dependence of the choice of control method on the main purpose, i.e. a precise making of the involute. Besides, the potentialities of the grinding process in production practice based on the above mentioned grinder were presented.
PL
W artykule przedstawiono fragment badań rozkładu mikrotwardości, parametru chropowatości i rzeczywistej głębokości szlifowania podczas szlifowania wgłębnego próbek płaskich. Badania przeprowadzono na stali 17CrNi6-6 nawęglanej i hartowanej i odpuszczanej, stali stopowej 42CrMo4 ulepszanej cieplnie i azotowanej oraz stali szybkotnącej HS6-5-2 ulepszanej cieplnie i azotowanej. Stale szlifowano ściernicami 38A 60K i CBN 80/63, z udziałem cieczy chłodząco- smarującej.
EN
The part of investigations of micro-hardness distribution, roughness parameter and the real depth of plunge grinding during grinding of the flat samples was introduced. The research was performed on steel 17crNi6-6 (carburized, hardened and tempered), steel 42CrMo4 (quenched, tempered and nitrided) and high-speed steel HS6-5-2 (quenched, tempered and nitrided). The steels were ground using 38A 60K and CBN 80/63 wheels with addition of grinding fluid.
PL
W pracy przedstawiono badania szlifowania konwencjonalnego po- wierzchni płaskich oraz walcowych. Zaproponowano wskaźnik procesu szlifowania i przeprowadzono badania nad jego wpływem na właściwości warstwy wierzchniej (WW). Opracowano stanowiska badawcze i oprogramowanie do pomiaru sił szlifowania, napręźeń własnych, pomiaru chropowatości i mikrotwar- dości oraz do obserwacji uszkodzeń warstwy wierzchniej. Badania zrealizowano dla: -całego zakresu powszechnie stosowanych parametrów obróbki (vw, ae, Vfo), -róźnych materiałów konstrukcyjnych, -ściernic o różnej wielkości ziarna, strukturze, twardości i spoiwie, od- powiednich do szlifowanych materiałów. Sprawdzono możliwość wykorzystania zaproponowanego wskaźnika do określania dopuszczalnego (z punktu widzenicr- jakości WW) zużycia ściernicy. Przeprowadzono badania i dokonano analizy następujących parametrów ww: -rozkładu naprężeń własnych, -rozkładu mikrotwardości , -chropowatość powierzchni, -występowanie mikropęknięć, -występowanie przypaleń, -wykorzystanie wskaźnika do określenia stopnia utwardzania po- wierzchni, szlifowaniem. Uzyskano pozytywny wynik badań, opracowano zależności funkcyjne opisujące związek zaproponowanego wskaźnika z określonymi właści- wościami WW. Stworzono możliwości: -aktywnego monitorowania strumienia energii oraz optymalizacji warunków obróbki w celu zapewnienia najkorzystniejszego rozkładu na- prężeń własnych w WW. -osiągania korzystnych właściwości eksploatacyjnych przedmiotu (wyższej wytrzymałości zmęczeniowej), -lepszego wykorzystania obrabiarki, -aktywnej oceny granicznego zużycia ściernicy, zapewniającego od- powiednią jakość ww lub dokonania korekty parametrów obróbki, celem wydłużenia okresu pracy ściernicy i zmniejszenie kosztów jej regeneracji.
EN
This paper reviews some experimental results which concern conventional surface and cylindrical grinding. To evaluate results obtained in different grinding conditions, grinding coefficient was introduced. Moreover, influence of grinding coefficient on surface integrity of the workpiece was investigated and obtained results were presented in this paper. Researches were conducted for: -a wide range of cutting parameters (e.g. Vw, ae, Vfo), -different kinds of structural materials, -different kinds of grinding wheel characteristic, selected properly for properties of structural materials, Researches and analyzes of following parameters of surface layer integrity were carried out: -residual stresses distribution in the workpiece, -surface roughness, -appearance of microcracks on the surface of the workpiece, -appearance of burns on the surface of the workpiece, -make use of grinding coefficient in order to ensure hardening of surface layer of the workpiece by grinding process. On the base of obtained results, mathematical relationships between proposed grinding coefficient and selected surface layer properties of the workpiece were developed. These results ensured possibility of: -active control of energy flux and optimization of cutting conditions in order to ensure the most favorable residual stress distribution in the workpiece, -achieving favorable functional properties of ground components (e.g. increase of fatigue strength), -increase productivity of cutting processes and in the same way decreasing of production time and costs, -active evaluation of permissible grinding wheel wear, which en- sure proper quality of surface layer properties, and when it is necessary, changes of cutting parameters are applied in order to achieve longer period of working time and decrease of regenera- tion costs of grinding wheel.
6
Content available remote Wybrane trendy rozwojowe techniki szlifowania. Cz. I
100%
Mechanik
|
2006
|
tom R. 79, nr 8-9
611--612, 614, 616, 618, 620--621
PL
Ogólna charakterystyka trendów rozwojowych techniki szlifowania. Technika sterowania CNC i napędu w szlifierkach. Symulacja procesu szlifowania. Nadzorowanie emisją akustyczną procesu szlifowania i obciągania. „Inteligentne” ściernice.
EN
General characteristics of development trends of grinding technology. Technology of CNC-control and drive in grinding machines. Simulation of grinding process. Acoustic-emission-supervision of grinding and dressing. „Intelligent" grinding wheels.
PL
W czasach rosnącej globalizacji gospodarki na świecie, przyglądamy się zmaganiom konwencjonalnych i nowych technologii produkcji. Te ostatnie mają między innymi poprawić produktywność, jakość wyrobów, elastyczność i ekologiczność procesów obróbki. Za przykład nowych technologii można podać wciąż rozwijającą się obróbkę z dużymi prędkościami skrawania HSC (High Speed Cutting), obróbkę wysokowydajną HPC (High Performance Cutting), oraz obróbkę na twardo HM (Hard Machining).
8
Content available remote Zachowanie warstwy wierzchniej i odkształceń w procesie szlifowania
100%
PL
Stan i zachowanie materiału w procesie szlifowania ma bardzo istotne znaczenie. Zaproponowano badanie procesu szlifowania powierzchni płaskich, w którym wykorzystano pomiary sił do oceny stanu warstwy wierzchniej. Wybrano też aparaturę do aktywnej kontroli odkształceń generowanych w wyniku cieplnych oddziaływań ściernicy na przedmiot obrabiany. W badaniach zachowania testowanej stali podczas szlifowania wykorzystano ściernicę z elektrokorundu chromowego z udziałem płynu chłodząco smarującego (PCS). Wyniki badań porównano do obróbki na sucho.
EN
Monitor the status and conservation of the material in the grinding process is vital. Proposed solution that uses measurements of forces to assess the State of the upper layer and the instrument to control the deformation, generated as a result of thermal impacts of grinding wheel on workpiece. The studies testing with electrocorundum abrasive grinded chrome, some steel, with liquid cooling – lubricant (PCS). The results were compared to dry machining.
9
Content available remote Oznaczanie konwencjonalnych narzędzi ściernych spojonych
100%
PL
Szlifowanie, jako jeden z ważniejszych [9] i znacznie rozpowszechnionych procesów obróbki wykończeniowej, jak również wysoko wydajnej – będącej sposobem usuwania naddatku obróbkowego, stanowi znaczący udział w procesach wytwarzania części maszyn. Ocenia się [136], że technologie obróbki ściernej uznawane są za wiodące w co czwartym zastosowaniu przemysłowym kształtowania produktów. Ściernice oraz inne spojone narzędzia ścierne, m.in. osełki czy segmenty ścierne, mogą być wykonywane ze zróżnicowanych materiałów ściernych i spoiw. Skład spojonych narzędzi ściernych i proporcje zastosowanych składników kształtują charakterystykę narzędzi, która w sposób bezpośredni predysponuje ich zastosowanie do konkretnych zadań obróbkowych. Właściwy dobór narzędzia ściernego jest czynnikiem istotnym i bardzo ważnym ze względu na planowany do osiągnięcia wynik procesu obróbki ściernej [7] W celu możliwości identyfikacji cech narzędzia ściernego powszechni stosuje się znormalizowane oznaczanie. W artykule zaprezentowano sposób oznaczania konwencjonalnych narzędzi ściernych spojonych wraz z objaśnieniami i obszarami zastosowań.
EN
Grinding is one of the most important [9 ] and significantly common both finishing and high efficiency processes, represents a significant part of machine parts manufacturing processes. It is estimated [136] that the abrasive machining technologies are considered to be leading in four industrial shaping applications. Grinding wheels and other bonded abrasive tools can be formed with different abrasive grains and bonds. The grinding and other bonded abrasive tools applications ensuing from their characteristic are precisely determined by ingredients composition and proportions. The proper selection of abrasive tool is an fundamental factor for abrasive machining processes effects planning [7]. Standardized description and symbolism are necessary for proper identification of the abrasive tools. Commonly used methodology and abrasive tools description rules, with some explanations and application hints are presented in this paper.
10
Content available remote Szlifowanie prowadnic obrabiarek
100%
11
Content available remote Czyszczące oddziaływanie mgły olejowej na czynną powierzchnię ściernicy
100%
PL
W artykule przedstawiono fragment badań dotyczących czyszczącego oddziaływania mgły olejowej na ściernice z elektrokorundu szlachetnego w procesie konwencjonalnego szlifowania powierzchni płaskich. W badaniach korzystano z metody PIV - laserowego oświetlania strefy szlifowania z rejestracją obrazów za pomocą kamery.
EN
The article presents part of tests regarding cleaning influence of oil mist on precious aloxite grinding wheels in conventional process of flat surfaces grinding. During the tests method PIV-laser illumination of grinding area with video recording was used.
12
100%
PL
W artykule zaprezentowano badania aktywnego pomiaru wydłużenia i odkształcenia powierzchni płaskich podczas procesu szlifowania. Zaprezentowano konstrukcję przyrządu wykonanego do badań. Szlifowanie stali łożyskowych i kompozytów prowadzono z użyciem ściernic z ziarnem z elektrokorundu chromowego oraz ściernic modyfikowanych. Cieczą obróbkową była mgła olejowa (MQL).
EN
The article presents the test results of active measurements of flat surfaces elongation and deflection during surface grinding process. Presentation of measuring tool construction was given. Grinding process was conducted with the use of chromium precious aloxite grinding wheel as well as modified grinding wheels, bearing steels and composite materials. Machining liquid used for the tests was oil mist (MQL).
PL
W referacie omówiono zagadnienia związane z wprowadzeniem inteligentnych systemów sterowania i nadzorowania procesu szlifowania kłowego wałków. Przedstawiono założenia do budowy takiego systemu przyjęte w Instytucie Obrabiarek i TBM PŁ oraz schemat jego struktury. Zaprezentowano zastosowane rozwiązania sprzętowe i omówiono strukturę oprogramowania systemu. Następnie przedstawiono strukturę zastosowanego w systemie układu geometrycznego sterowania adaptacyjnego, w którym wykorzystano logikę rozmytą i sieci neuronowe.
EN
The paper presents an idea of intelligent control and supervision systems for cylindrical grinding process. First recommendations and requirements for such systems are described. Next, the system which is built in I0 in TBM PŁ is presented: the hardware setup used in the system is described as well as diagnostic and geometrical adaptive control systems in which fuzzy logic and neural networks are used.
PL
Artykuł prezentuje prototypowy system nadzorowania procesu szlifowania ściernicami z regularnego azotku boru (CBN) na szlifierkach produkcyjnych do szlifowania wewnętrznego. System nadzorowania umożliwia wdrożenie na szlifierkach konwencjonalnych tzw. techniki obciągania muskającego ("toch dressing"). Metoda ta zakłada stosowanie bardzo małej głębokości obciągania, zapewniającej wyrównanie profilu i odtworzenie właściwości skrawnych powierzchni czynnej ściernicy. Dosuw obciągacza nie przekracza w tej metodzie 3um i jest porównywalny z wielkością zużycia ściernicy CBN i narzędzia obciągającego oraz z wielkością odkształceń termicznych elementów obrabiarki w okresach między kolejnymi operacjami obciągania. Układ nadzorowania na podstawie analizy mierzonych sygnałów wykrywa kontakt między ściernicą CBN i narzędziem obciągającym oraz podejmuje decyzje o zakończeniu operacji obciągania w momencie wyrównania powierzchni ściernicy.
EN
The paper presents prototype system for supervising the grinding with CBN abrasive tools. The system is designed for practical use in conventional production grinding machines for internal grinding. The supervisory system allows for application the touch dressing strategy for preparing the CBN wheels. This method uses very small dressing depth that allows for regeneration the wheel outline and the cutting abilities. The dresser in feed doesn't exceed doesn't exceed 3 micro m and can be comparable with the wheel wear and thermal deformations of machine units in the period between successive dressing operations. Supervisory system basing on the measured signals detects the contact between the CBN wheel and the dresser. It also makes the decision for ending the dressing operation when the surface of the whole wheel has been dressed.
15
Content available remote Szlifowanie wycinków powierzchni kulistych o dużych promieniach.
100%
PL
Omówiono obwiedniowe szlifowanie ściernicą tarczową powierzchni kulistych z zastosowaniem specjalnego przyrządu mocowanego na szlifierce do wałków. Przedstawiono zależności teoretyczne i wyniki badań dotyczących dokładności wymiarowo-kształtowej szlifowanych wycinków powierzchni kulistych.
EN
The paper present the generation grinding of spherical surface with a disc-type grinding wheel with the use of a special attachment on a cylindrical grinder. The theoretical dependencies and the experimental research pertining to the shape and measurement accuracy of the ground sections of the spherical surfaces have also been presented.
PL
W artykule przedstawiono sposób monitorowania procesu wgłębnego szlifowania płaszczyzn. Opracowano bazy danych powstałe na podstawie badań obejmujących ściernice, materiały, sposób chłodzenia. W badaniach jako sygnału wejściowego użyto siły stycznej. Wskaźnik B jest wartością wyjściową prognozującą stan naprężeń własnych w warstwie wierzchniej.
EN
The monitoring system of residual stress distribution in the surface layer of workpiece ground is presented in the paper. In monitoring process, results of previously carried out experiments, organized as a data base, were used. Experiments were carried out for a wide range of grinding wheels, workpiece materials and grinding fluids. In monitoring Bp coefficient was used, which relates on power density entering the surface being ground. It is linearly dependent on tangential grinding force, which can be easily measured during grinding. Grinding process which is carried out for the actual tangential grinding force below the threshold value guarantees advantageous residual stress distribution in workpiece surface layer.
PL
W artykule omówiony został innowacyjny system szlifowania dużych otworów oraz powierzchni płaskich, za pomocą specjalnych hybrydowych ściernic z obrotowymi segmentami ściernymi. Ściernice te przeznaczone są przede wszystkim do szlifowania tworzyw sztucznych, występujących coraz częściej jako materiały innowacyjne w budowie maszyn. Celem projektowania takich głowic, jest uzyskanie nowych powierzchni obrabianych o różnym kształcie zarysu oraz wyeliminowanie kosztów ściernic o dużym gabarycie, zastępując małymi segmentami ściernymi.
EN
The article presents an innovative system of grinding large holes and flat surfaces, using special hybrid holes with rotary wheels and abrasive segments. Abrasive is intended primarily for grinding plastics, occurring more frequently as innovative materials in construction machinery. The aim of the design of such heads, is obtain new machined surfaces with different shape outline and eliminating the cost of grinding wheels with high dimensions, replacing them by small abrasive segments.
PL
Referat przedstawia zagadnienia wykorzystania taśm ściernych z nasypami "Trizact". Opisano ich budowę oraz zamieszczono przykładowe wyniki badań topografii czynnej powierzchni i wpływu wybranych parametrów na własności użytkowe. Wykazano wyższość tego rodzaju nasypów w zastosowaniu do obróbki wykańczającej powierzchni.
EN
The paper presents abrasive belts coated with Trizact and problems of its using. Structure of the belts and examples of active surface topography investigations as well as choosen parameter influence on usab-1 ility features were given. Superiority of this kind coatings for surface finishing was shown.
19
Content available remote Szlifowanie kutych wałów korbowych
88%
PL
Artykuł przedstawia wyznaczanie i modelowanie składowych sił szlifowania i na ich podstawie analizę zjawisk energetycznych towarzyszących szlifowaniu. Obecnie wiele mówi się o globalnej oszczędności energii. Ograniczenie wydatkowania energii w trakcie procesu szlifowania nawet w niewielkim procencie, w skali makro może przynieść bardzo wysokie korzyści. Z obszernej literatury dotyczącej tematu artykułu przeanalizowano publikacje znaczące dla rozwoju technologii obróbki ściernej, zwłaszcza dotyczące aspektów energetycznych tego procesu. Szczególny nacisk położono w artykule na procedury wyznaczania kontaktów ziaren podczas szlifowania, wynikiem czego jest pomiar sił w warunkach laboratoryjnych. Autorzy artykułu przedstawiają modele wyznaczania sił składowych szlifowania pojedynczym ziarnem ściernym oraz przedstawiają, wyznaczone metodami symulacji komputerowej, najefektywniejsze rozwiązania obniżenia energii w procesie szlifowania, przy zachowaniu znormalizowanej jakości wyrobu końcowego.
EN
The paper presents the method of modeling and determining the components of grinding forces based on the analysis of energetic phenomena accompanying grinding. The global energy-saving manufacturing is the most important problem to be solved nowadays. Limitation of energy consumption during grinding process, even in a small percentage, could be highly profitable in macro scale. From among the numerous publications dealing with the subject of the paper there were selected and analyzed those concerning the development of grinding technology, especially describing energetic aspects of the process. The paper focuses on the detailed procedure of determining grain contact with the material machined, the result of which is possibility of measuring the grinding forces in a laboratory. The procedure of determining a single grain contact profile is described. The paper presents a new concept of the analytical procedure for calculating the grain load in the grinding zone by taking into account the process of ploughing and side pile-up formation on the lengthwise of the cut. The authors also took into consideration random character of the grain contact by introducing empirical coefficients defining the probability of chip formation. There are presented the models of calculating the single grain cutting force components and the most efficient solutions, determined from computer simulations, for reducing the energy consumption during grinding when keeping the final quality of the workpiece surface.
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.