Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 37

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Analiza funkcjonalna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Let (X,d) be a metric space. Let Y be an ordered Banach space with increasing norm. Let Φ be a separable linear family (a class) of Lipschitz functions defined on X and with values in Y . Let α(⋅) be a nondecreasing function mapping the interwal [0,+∞) into itself such that limt↓0 α(t) / t = 0. We say that a multifunction mapping X into Φ is Φ -α(⋅)-K-monotone if for all k in the interior of K, k ∈ Int K, there is a constant Ck > 0 such that for all φx ∈ Γ(x), φy ∈ Γ(y) we have      φx(x) + φy(y) - φx(y) - φy(x) ≥ K -Ckα(d(x, y))k. It is shown in the paper that under certain conditions on each Φ - Φα(⋅)-K-monotone multifunction is single-valued and continuous on a dense Gδ-set.
2
Content available remote Problemy decyzyjne w funkcjonalnej analizie głównych składowych
100%
XX
Analiza funkcjonalna bazuje na danych funkcjonalnych, tzn. na krzywych i trajektoriach, czyli ciągu indywidualnych obserwacji, a nie jak w przypadku danych wielowymiarowych na pojedynczej obserwacji. Funkcjonalna analiza głównych składowych polega na transformacji funkcjonalnych zmiennych pierwotnych w zbiór nowych wzajemnie ortogonalnych zmiennych, zwanych głównymi składowymi. Zastosowanie metody dla danych funkcjonalnych umożliwia analizę danych o charakterze dynamicznym. Celem artykułu jest scharakteryzowanie etapów funkcjonalnej analizy głównych składowych ze szczególnym omówieniem kroków, które nie występują w klasycznej analizie głównych składowych(abstrakt oryginalny)
EN
The functional principal components analysis combines advantages of the standard principal components analysis and enables analyzing data with dynamic nature. The main difference in both methods is the type of data: the PCA is based on multivariate data, whereas the FPCA on the functional data including curves and trajectories, i.e. a series of individual observations, not a single observation, as usual. The purpose of this article is to characterize the functional stages of principal component analysis with a special discussion of the steps that are not present in the classical principal component analysis(original abstract)
XX
W literaturze przedmiotu i w praktyce informatycznej niekiedy terminy "funkcjonalność" i "użyteczność" uznaje się za synonimy1. Coraz jednak powszechniej w środowisku informatyków przyjmuje się, że funkcjonalność witryny określa liczbę funkcji podstawowych i opcyjnych oraz zakres merytoryczny (oprogramowania) dostępny na stronie WWW. Cecha ta ma charakter raczej ilościowy - dość łatwo w oparciu o wiedzę własną i wiedzę ekspertów możemy sporządzić, odpowiednio do zakresu przedmiotowego strony, listę takich funkcji. Natomiast użyteczność jest raczej cechą jakościową - określa (mierzy) dogodność korzystania przez użytkownika z funkcji dostępnych na stronie i właściwości wspierającego go "w tle" oprogramowania. W naszych rozważaniach przedstawimy zarówno analizę funkcjonalności, jak i testy użyteczności wybranych witryn i portali oferujących usługi w dziedzinie e-finansów. Ze względu na ograniczone wymogami redakcyjnymi ramy naszych rozważań dokonaliśmy tego wyboru spośród najważniejszych podmiotów oferujących usługi w dziedzinie e-finansów. (fragment tekstu)
EN
The article presents an analysis of functionality and usability tests of selected sites and portals offering services in the area of e-finance. From the results of the analysis of functionality and tests of usability of selected websites and portals flow valid remarks for designers (webmasters), providers (web site owners) and users. Analyzed sites and portals are characterized by diverse visual "value", content, the level of their functionality and usability. It is therefore necessary to improve them, make design changes required to achieve high user satisfaction. (fragment of text)
4
Content available remote A Kernel Version of Functional Principal Component Analysis
100%
EN
In this paper a new construction of functional principal components (FPCA) is proposed, based on principal components for vector data. A kernel version of FPCA is also presented. The quality of the two described methods was tested on 20 different data sets. (original abstract)
XX
Przedstawiono kilka własności jądra reprodukującego w przestrzeniach Hilberta. Zdefiniowano jądro reprodukujące oraz podano jego własności, takie jak jedność jądra reprodukującego i jego rozwinięcie w bezwzględnie zbieżny szereg. Omówiono przestrzeń Bergmana $A^{2}(D)$. Wyznaczono jądro Bergmana zadanego obszaru dla dwóch najprostszych obszarów - polidysku i kuli. W ostatniej części zdefiniowano podprzestrzenie $A_0^2(U)$ i $A_0^2,_{k}(U)$ przestrzeni Bergmana $A^{2}(D)$. Wyjaśniono, dlaczego są one przestrzeniami z jądrem reprodukcyjnym oraz wyznaczono te jądra.
EN
The first part of this paper provides a brief introduction to the subject and the second is devoted to Hilbert space. The concept of the reproducing kernel is presented, and its basic properties examined. Bergman space $A^{2}(D)$ and the Bergman kernel are taken up in the third part, where a theorem about expanding the kernel in a uniformly convergent series is provided. The form of reproducing kernels for polydiscs and spheres is derived. The last section contains definitions of subspaces $A_0^2(U)$ and $A_0^2,_{k}(U)$ of Bergman space $A^{2}(D)$; why they are spaces with a reproducing kernel is explained and their derivation presented. (original abstract)
6
Content available remote System obsługi nagrywania i odtwarzania wiadomości wideo przez internet
75%
XX
Przedmiotem pracy jest opracowanie systemu informatycznego obsługującego nagrywanie i odtwarzanie asynchronicznych wiadomości wideo z poziomu strony internetowej. Przeprowadzono analizę, dzięki której opracowano funkcjonalności systemu.(abstrakt oryginalny)
EN
The goal of the work is to develop a system that supports recording and playback of asynchronous video messages. After analysis system functionalities were developed.(original abstract)
XX
Przedstawiono teoretyczne podstawy diagramu FAST w formie zasad i toku postępowania. Ukazano praktyczne przykłady jego zastosowania, ułatwiające wdrożenie tej techniki dla potrzeb praktyki zarządzania i procesu dydaktycznego.
EN
In this article, the author presents the FAST diagram. He describes the technique, including its origins, extent of use, and the implementation process. He supplements this description with three examples that illustrate its application in function analysis. In addition to the EAST diagram, the author also offers a presentation of the SAVE (Society of American Value Engineers) international standards. (original abstract)
XX
Na podstawie danych dotyczących liczby osób pracujących wg PKD zanalizowano strukturę funkcjonalną regionów Polski.
9
Content available remote Grupowanie danych funkcjonalnych w analizie poziomu wiedzy maturzystów
75%
XX
W artykule przedstawiono różne podejścia do grupowania danych funkcjo-nalnych. Do głównych kategorii metod zaliczmy: metody, w których przeprowadza się redukcję wymiaru przed właściwym grupowaniem; nieparametryczne metody wykorzystu-jące odpowiednią odległość między krzywymi oraz metody bazujące na modelu bazowym. Zaprezentowano przykład grupowania danych funkcjonalnych, który obejmuje analizę poziomu wiedzy uczniów na IV etapie edukacji(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents different approaches to clustering functional data. The main methods include: dimension reduction before clustering, nonparametric methods using specifying distances between curves and model-based clustering methods. Numerical illustrations includes an analysis of the level of knowledge of students in the fourth stage of education(original abstract)
XX
Klasyfikację i analizę funkcji miejskich można przeprowadzić w kontekście miejsca zamieszkania i miejsca pracy. Takie ujęcie badawcze, zastosowane do dzielnic Katowic, pozwala poszukiwać odpowiedzi na pytanie: w jakim stopniu określona dzielnica pełni funkcję miejsca zamieszkania (mieszkalną), a w jakim stopniu - funkcję miejsca pracy (usługową, usługowo-przemysłową lub przemysłową)? Ocena relacji między funkcją miejsca zamieszkania a funkcją miejsca pracy pozwoliła na wyróżnienie 5 typów funkcjonalnych dzielnic, o: bardzo silnej funkcji miejsca pracy, silnej funkcji miejsca pracy, zrównoważonej relacji funkcji miejsc pracy i zamieszkania, silnej funkcji mieszkaniowej, bardzo silnej funkcji mieszkaniowej. Analizując strukturę funkcjonalno-przestrzenną dzielnic katowickich, można odnotować następujące prawidłowości: 1. funkcja usługowa występuje w wielu miejscach miasta, szczególnie w dzielnicach północnych; 2. funkcja usługowo-mieszkaniowa w Śródmieściu i sąsiednich dzielnicach; 3. funkcja mieszkaniowa (wielorodzinna) rozproszona w północnych dzielnicach; 4. funkcja mieszkaniowa (jednorodzinna) skoncentrowana w południowo-zachodnich dzielnicach; 5. funkcja przemysłowa jest rozproszona w północno-wschodnich dzielnicach; 6. funkcja rekreacyjna - w środkowych dzielnicach. (abstrakt oryginalny)
EN
Classification and analysis of urban functions can be conducted in the context of a residence and a workplace. Such a research form, applied to Katowice districts, lets look for answers to the question: to what extent does a given district act as a residence (residential function), and to what extent - a workplace function (service, service-industrial or industrial one)? Evaluation of relations between the residence function and the workplace function let diff erentiate 5 functional types of districts with: very strong workplace function, strong workplace function, balanced relation between residence and workplace functions, strong residence function, very strong residence function. 1. Analysing the functional-spatial structure of Katowice districts the following regularities can be found: 2. service function in many places of the town, especially in northern districts, 3. service-residence function in the downtown and adjacent districts, 4. residence function (multifamily) scattered in northern districts, 5. residence function (one family) concentrated in south-western districts, 6. industrial function scattered in north-eastern districts, 7. recreation function in the middle part of the town. (original abstract)
XX
Celem tej pracy jest zdefiniowanie i podanie podstawowych własności pewnych przestrzeni dystrybucji z mieszaną normą. Opisane tutaj przestrzenie są pewnym uogólnieniem przestrzeni podanych przez H. Triebla. (fragment tekstu)
12
75%
XX
Badania i analizy ekonomiczne prowadzą do klasyfikacji obserwowanych obiektów pod względem przestrzennym, czasowym lub przestrzenno-czasowym. Pomijanie oddziaływania przestrzeni na badane obiekty może prowadzić do obniżenia wartości prowadzonych analiz, a nawet do błędnych wniosków. W zagadnieniach klasyfikacyjnych powinno się zatem dążyć do wykorzystania jak największych możliwości, związanych z danymi czasowo- przestrzennymi. Celem przeprowadzonych badań była próba uwzględnienia w analizach przestrzennych nie tylko interakcji przestrzennych, ale także przestrzenno-czasowych, a w konsekwencji propozycja modyfikacji macierzy wag przestrzennych w taki sposób, aby możliwa była analiza interakcji przestrzenno-czasowych. Zaproponowane przez autora podejście do zagadnienia rozwija metody analiz czasowo-przestrzennych. W pracy oprócz metod statystyki przestrzennej wykorzystano elementy analizy funkcjonalnej.(abstrakt oryginalny)
EN
The conducted research and economic analysis lead to the classification of observed objects in spatial, temporal or spatial-temporal terms. Failure to include space in research leads to a reduction in the value of conducted analysis, or even to false conclusions. Classification should therefore aim at maximizing the potential of temporal-spatial data. Spatial surveys use statistical methods, which in their structures contain information about spatial interactions. Using spatial statistics tools for autocorrelation we find that there is no way to take into account the time in research because these methods primarily aim at detecting spatial interactions. The aim of the study was to carry out research that would enable to take into account in the spatial analyses such modifications of the weights matrix in order to obtain the possibility of determining temporal-spatial interactions. In addition to methods of spatial statistics, functional analysis elements were used in the work.(original abstract)
XX
Celem artykułu jest próba identyfikacji obecnie dominujących oraz wyspecjalizowanych (miastotwórczych, egzogenicznych) funkcji Jeleniej Góry. Dokonano jej na podstawie badań nad wielkością, strukturą i zmianami zatrudnienia. (fragment tekstu)
EN
The article concerns the identification of dominative functions of Jelenia Góra and functions in which the town has been specialized. The research has been conducted on the basis of size, structure and changes of employment.The theory of economic base of town has been used to specify the town-build functions of Jelenia Góra. The base has been measured by two methods - indicator of surplus of employees and Florence's coefficient of specialization. (original abstract)
XX
W artykule poruszono problematykę badania funkcjonalnego urządzeń srk. Na podstawie obowiązującej dokumentacji normatywnej, wymagań, i wewnętrznych instrukcji przedstawiono jakie są zastosowania testów i ich zakres w zależności od ich celu, oraz warunki w jakich powinny być przeprowadzone testy urządzeń. Szczegółowo omówiono zawartość planu testów, metodykę ich przeprowadzania i zaproponowano opracowanie metody budowania programu testów funkcjonalnych.(abstrakt oryginalny)
EN
The article describes the problems of functional test railway traffic control devices. Reviewed current regulatory documentation, requirements, and internal instructions. Presented what is the application of tests and their scope, depending on their purpose and perform tests conditions. Discussed in detail the content of the test plan, methodology of conducting the study and proposed the development of a method of building functional testing program.(original abstract)
XX
Artykuł prezentuje zastosowanie analizy funkcjonalno-strukturalnej do projektowania systemu technicznego biura zapewniającego sprawne działanie pracownikom. Dopomoże im w precyzowaniu swoich potrzeb, a dostawcom w ich zaspokajaniu przy minimalnych kosztach realizacji. Metoda ma uniwersalny charakter w projektowaniu systemów technicznych. (abstrakt oryginalny)
EN
Vibration signals sampled with a high frequency constitute a basic source of information about machine behaviour. Few minutes of signal observations easily translate into several millions of data points to be processed with the purpose of the damage detection. Big dimensionality of data sets creates serious difficulties with detection of frequencies specific for a particular local damage. In view of that, traditional spectral analysis tools like spectrograms should be improved to efficiently identify the frequency bands where the impulsivity is most marked (the so-called informative frequency bands or IFB). We propose the functional approach known in modern time series analysis to overcome these difficulties. We will process data sets as collections of random functions to apply techniques of the functional data analysis. As a result, we will be able to represent massive data sets through few real-valued functions and corresponding parameters, which are the eigenfunctions and eigen-values of the covariance operator describing the signal. We will also propose a new technique based on the bootstrap resampling to choose the optimal dimension inrepresenting big data sets that we process. Using real data generated by a gearbox and a wheel bearings we will show how these techniques work in practice. (original abstract)
XX
Artykuł przedstawia wybrane i poszerzone w niektórych wątkach wyniki badań wykonanych dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w ramach prac nad "Strategią Rozwoju Polski Wschodniej do 2020 r." (Śleszyński i in. 2011). Poruszono tam m.in. rzadko analizowane zagadnienia związane z kształtowaniem się powiązań funkcjonalnych na podstawie migracji rejestrowanych. Wykorzystano unikalne dane GUS dotyczące rejestrowanych przepływów macierzowych pomiędzy gminami (zameldowań i wymeldowań) w 2009 r. Wyniki analiz wskazują na stosunkowo silne powiązania regionu z Warszawą, kosztem miast wojewódzkich (zwłaszcza Białegostoku i Lublina), a także dosyć silną wewnętrzną polaryzację pod względem hierarchii migracyjno-osadniczej. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents selected and, in case of certain plots, extended results of researches conducted for the Ministry of Regional Development within the works on "The strategy of the development of Eastern Poland up to 2020" (Śleszyński et al. 2011). The topics raised there, among others, include the rarely analysed issues connected with the formation of functional linkages on the basis of registered migrations. The unique data from GUS (Central Statistical Office of Poland) concerning registered matrix migrations (check-ins and check-outs) between municipalities in 2009 was used. The results of analyses point to relatively strong linkages of the region with Warsaw, at the expense of the voivodeship cities (especially Białystok and Lublin) and also quite strong internal polarization in respect of settlement hierarchy. (original abstract)(original abstract)
EN
This article provides a geographical and functional analysis of the biggest Roman Catholic sanctuaries in Lviv archdiocese. It also explains the definition of the word "sanctuary", its connection with Catholic canons. Based on the survey, the amount of pilgrims of 15 sanctuaries in Lviv archdiocese is calculated. Some of them are more than three hundred years in action, and some are quite new. The part of the sanctuaries is located in little villages with poorly developed infrastructure, and this is a problematic issue. The image of spatial layout the sanctuaries in Lviv archdiocese and differentiation amount of pilgrims in 2017 are show. It is interesting to dwell on some of the most popular sanctuaries in more details. Characteristics of Sanctuary of St Anthony in Lviv and others sacred place are exposed. Problems and perspectives of sanctuaries in Lviv archdiocese are identified. (original abstract)
EN
In [12] a close connection between stability results for the Cauchy equation and the completion of a normed space over the rationals endowed with the usual absolute value has been investigated. Here similar results are presented when the valuation of the rationals is a p-adic valuation. Moreover a result by ZYGFRYD KOMINEK ([5]) on the stability of the Pexider equation is formulated and proved in the context of Banach spaces over the field of p-adic numbers. (original abstract)
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.