Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1296

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 65 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  laki
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 65 next fast forward last
PL
Badania prowadzono na obiekcie łąkarskim „Mechowe Grądy” (550 ha) ekstensywnie użytkowanym. Znaczny areał na tego typu obiekcie zajmują gleby murszowate w podtypie mineralno-murszowych, murszowatych właściwych i murszastych. Wyróżniają się one wadliwymi cechami użytkowymi, a zwłaszcza niską retencją wodną, ubóstwem w składniki pokarmowe, niską pojemnością sorpcyjną i znacznym zakwaszeniem. W wydzielonych zbiorowiskach roślinnych typu Avenastrum pubescens L. i Festuca rubra L. S. S. (na glebie murszastej), Festuca rubra L. S. S. i Alopecurus pratensis L. (na glebie murszowatej właściwej) oraz Avenastrum pubescens L. i Poa pratensis L. (na glebie mineralno-murszowej), jedynie miedź wystąpiła w śladowych ilościach w runi łąkowej. Zawartość pozostałych mikro- pierwiastków (Mn, Fe i Zn), niezależnie od typu florystycznego runi, przekraczała wymagane normy żywieniowe.
EN
Studies were carried out on „Mechowe Grądy” grassland object (ca. 550 ha) extensively utilized. Most of the area on this object are the muck soils of mineral muck, propert muck and muckous subtypes. They are characterized by improper utilization features, particulary low water retention, low nutritive element contents, low sorption capacity and high acidity. In selected plant communities of Avenastram pubescens L. and Festuca rubra L. S. S. types (on muckous soil), Fes- tuca rubra L. S. S. and Alopecurus pratensis L. types (on proper muck soil) and Avenastmm pubescens L. and Poa pratensis L. types (on mineral muck soil), only copper appeared in vestigial quantities. The contents of remaining microelements (Mn, Fe, Zn), independently of floristic type, exceeded required nutrition standards.
8
100%
PL
Łąki zalewane czyli tzw. lęgi pokrywają w Polsce ok. 750 tys. ha i położone są na terasach zalewowych, poddawane okresowym zalewom powierzchniowym z przepływem. Większość z nich (ok. 500 tys. ha) zajmują najlepsze siedliska - z punktu widzenia rolniczego, średnio mocne mady brunatne lub próchniczne, pokryte zbiorowiskami związku Arrhenatherion i Cynosurion, plonujące na poziomie 3-4 t s.m./ha bez nawożenia i 7-8 t bardzo dobrej paszy z ha/rok w przypadku nawożenia. Ok. 250 tys. ha jest zajęte przez łąki położone na glebach mulowo-glejowych, mulowo-organicznych a rzadko bagienno-mulowych, które są zatopione przez dłuższy czas i równocześnie intensywnie zasilane wodami grantowymi, dzięki którym są trwale podtopione. Żywotność zbiorowisk ze związków Phragmition i Magnocarition jest często bardzo duża i plon (bez nawożenia) jest wysoki ale zróżnicowany (3-10 t/ha/rok). Z powodu nadmiernej wilgotności i niskiej wartości pastewnej, tylko ok. 30% tych łąk jest wykorzystana. Łąki zalewane odgrywają ważną rolę w rolnictwie (500 tys. ha) ale spełniają też określoną rolę w środowisku przyrodniczym.
EN
The flooded meadows, or the so-called marshes, constitute about 750 thousand ha in Poland and appear exclusively in valleys being periodically flooded with flowing waters. The majority of them (about 500 thousand ha) is found in the best habitats - from the agricultural viewpoint, on the medium finn, fertile brown or humus alluvial soils, covered with communities, containing Arrhenatherion and Cytwsurion, which give the yield 3-4 t DM/ha without fertilization and 7-8 t of a very good feed from 1 ha/year in case of fertilization. About 250 thous. ha are occupied by the meadows, situated on slime-gley soils and swampy-slime soils, flooded for a longer time and simultaneously, strongly fed with ground waters owing to which they are sustainedly flooded. The vitality of communities, containing Phragmition and Magnocaricion compounds is very high and the yields (without fertilization) are high but differentiated (3-10 t DM/ha/year). Due to an excessive humidity and lower value of feed, only about 30% of meadows are utilized. The flooded meadows play an important role in agriculture (500 thousand ha) and also in natural environment.
PL
Krótka charakterystyka stanu i zagrożeń dla użytków zielonych w przypadku zaniedbań. Szczególna wrażliwość użytków na glebach organicznych na niedociągnięcia zarówno w gospodarce wodnej (podsychanie — nadmierne uwilgotnienie) jak i na niedobór pokarmów roślinnych. Potasu wymagają prawie wszystkie użytki zielone, szczególnie torfowe, podobnie jak i fosforu. Konieczność użytkowania.
EN
A short characteristics of the present state of and threats for grasslands in case of their negligence is given. Grasslands on organic soils are particularly sensitive to faults both in water menagement (drying up — extensive wetness) and availability of nutrients. Potassium and phosphorus are indispensable for almost all grasslands, particularly on peats. Also a regular use of such grasslands is required.
RU
Краткая характеристика состояхия и угроз для травяхых угодий в случае их запущения. Травяные угодья особенно сильно ощущают негостатки как в водном режиме (обсыхание — чрезмерное увлажнение) так и в нехватие питательных веществ если располощены на органических почвах. Калий необходим почти для вцех травяных уродий, особенно на торфах, равно как и фосфор. Эти угодия нее могут оставатъця без текущего исполъзовахия.
EN
The paper presents the floristic changes in species composition of meadow sward after five years when the meadows were desisted from management (cutting). The meadows are situated on hydrogenic soils in proglacial stream Valley of Vistula River and they belong to landscape reservation "Ursynów Slope". In 1998 before the first cut vegetation patches were separated according to floristic aspects. Then samples of vegetation (from 1 m² ) were taken from cach patch; number of samples depended on floristic diversity and ranged from 1 to 4. Floristic types were determined basing on the dominant species with the share above 30% of mass. In 2003 the samples of vegetation were taken from the same places and using the same methods like in 1998. The floristic changes in species composition of meadow sward after desistance from management for five years resulted in: decrcasing in the total number of species - from 78 (1998) to 66 (2003); disappeared mainly the species from dicotyledons (8 species), among them very low species and ephemeral weeds, decrcasing in the number of floristic types - from 16 (1998) to 9 (2003), increasing in the sward of poor quality grasses such as Deschampsia caespitosa and Holcus lanatus. Those species became dominant in three of floristic types and their share exceeds more than 30% in the majority of meadow sward, increasing in the share of high grass species and decreasing in the share of low grass species, the great increase in the share of sedges, rushes and horsetails in 2003, the great decrease in the share of dicotylcdons (weeds and herbs) in cach floristic type, invasion and expansion of weeds of areable lands, later development of trees and shrubs and increasing in the share of forest species in the meadow sward. Preservation of existing biodiversity is possible only in case of introduction of active preservation using extensive form of management.
first rewind previous Strona / 65 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.