Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 311

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  prawda
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
2
Content available Prawda w pismach filozoficznych św. Augustyna
80%
PL
Święty Augustyn (354-430) jest jednym z czterech wielkich doktorów Kościoła zachodniego. W swoim nauczaniu podejmował zagadnienia zarówno natury filozoficznej, jak i teologicznej. Powyższy artykuł stanowi próbę podsumowania ważnych poglądów epistemologicznych św. Augustyna na możliwość poznania prawdy przez człowieka. Owo poznanie, zgodnie z myślą starożytnego autora, wpływa na jakość życia człowieka i kieruje jego postępowaniem.        W opracowaniu powyższego zagadnienia posłużono się analizą pism filozoficznych św. Augustyna, w których autor określa, jaka jest prawda oraz co stanowi jej główną i absolutną treść. Na tej podstawie ustalono, że dla św. Augustyna absolutną i jedyną prawdą jest Bóg. Poznanie tej prawdy daje człowiekowi poczucie prawdziwego szczęścia oraz zaspokaja najgłębsze pragnienia jego duszy. Augustyn podkreśla optymizm epistemologiczny w odniesieniu do prawdy. Łączy wysiłek ludzkiego rozumu ze światłem wiary i ukazuje ich konieczną współpracę na rzecz dobra i szczęścia człowieka.
PL
Niniejszy artykuł poświęcony jest pojęciu prawdy – jego funkcjonowaniu w zrelatywizowanym świecie postmodernizmu. Relatywizm jest jedną z najbardziej fundamentalnych teorii, na których wznosi się gmach filozofii postmodernistycznej. Doprowadza on do postawienia pytań o istotę prawdy – samą możliwość istnienia jednej, uniwersalnej prawdy. Problem ten zaznaczony został w pierwszej części naszej pracy – pozwala na ukazanie, w części kolejnej, osobowego charakteru prawdy. Nie można bowiem ograniczyć prawdy do sfery wyłącznie intelektualnej, Prawda jest Osobą – aby Ją poznać konieczna jest również miłość. Stwierdzenie, że Druga Osoba Trójcy, Prawda-Logos jest miłością – daje możliwość uczestniczenia w swoim Bóstwie każdemu człowiekowi, prowadzi do trzeciej części artykułu, w której podjęte zostało ujawnienie się Prawdy w świadectwie tych, którzy Ją poznają. Na świadectwo to – czerpane z przykładu – nauczania Benedykta XVI – składają się trzy elementy: wyrozumiała łagodność, nauczanie integralne prawdy oraz cierpliwe znoszenie przeciwności.
PL
Jaka prawda? Jaka wolność? Propozycje do dyskusji z kulturą współczesną
PL
Niniejsze opracowanie potwierdza tezę o zróżnicowanym pojmowaniu kul­tury. Są ludzie, którzy jej nie znają, i tacy, którzy chcą poznawać ją coraz dokładniej. Pragnienie takie spowodowane jest chęcią rozwiązania problemu, który powstaje przez różne rozumienie kultury oraz przez fakt, że to, co jedni określają terminem kultury, inni nazywają antykulturą. Na podstawie analizy zaprezentowanego przekazu medialnego pokazany został fakt wykorzystywania środków społecznego przekazu do poszukiwa­nia prawdziwego oblicza kultury. Jeśli środki te mają pomagać człowiekowi w docieraniu do prawdy – omawiając aktualne dla ludzkiego życia kwestie – to w temacie kultury rzeczywiście podejmują się takiego zadania. W umieszczanych w mass mediach treściach dotyczących kultury pod­kreślany jest fakt obecnych w niej wartości, takich jak prawda, dobro i piękno. Wszystkie one pochodzą od Boga i do Niego prowadzą. One sprawiają, że człowiek nieustannie potrzebuje i poszukuje kultury. Dzięki nim może bowiem doświadczać integralnego rozwoju i coraz dokładniej rozumieć, na czym polega prawdziwe człowieczeństwo. Z kolei życie człowieka bez tych Bożych wartości, naznaczone fałszywym antropocentryzmem, zawsze wypeł­nione będzie działaniami, które określić można terminem „antykultura”. Na podstawie zaprezentowanych medialnych treści wskazana została zależność rozpoznawania prawdziwej kultury od przyjmowania za nią odpo­wiedzialności. Odpowiedzialność ta wyraża się w nieustannym podejmowa­niu trudu poszerzania horyzontów myślowych, angażowania się w różne dziedziny życia, tworzenia – przez prawdziwe powszechne braterstwo – róż­norodnych wspólnot. W ten sposób realizować się może właściwy rozwój nie tylko kultury, lecz także człowieka. Jest to również droga, na której dokonuje się skuteczna obrona przed wrogim religii laickim humanizmem.
EN
The article confirms the thesis that culture is understood in various ways. There are people who do not know culture and those who want to know more about it. Such a desire stems from the need to solve the problem that arises from different understandings of culture and from the fact that what some people call culture, others call anti-culture. The fact that the media are used in the search for the true image of culture is presented in the article through an analysis of the messages presented in the media. If we assume that the role of the media is to help people to discover the truth by discussing issues that are relevant to people’s lives, we can say that they truly undertake such a task when it comes to culture. The media emphasize the fact that values such as truth, goodness, and beauty are present in culture. All of these values come from God and lead to him. They make mankind need and search for culture continuously. Thanks to them, we can experience holistic development and understand more deeply what the essence of true humanity is. Without these divine values, human life-marked by false anthropocentrism-will always be filled with activities that can be described as “anti-culture.” On the basis of selected texts, the article demonstrates the dependence between recognizing true culture and accepting responsibility for it. This responsibility is expressed in a constant effort to broaden one’s horizons of thought, to engage in various areas of life, and to create-through true uni­versal fraternity-various communities. This way, the proper development of not only culture, but also of humanity can take place. It is also the path which leads to an effective defense against secular humanism, which is so hostile to religion.
EN
The crucial moment in Edith Stein’s life was the reading of Therese from  Avila’s autobiography in 1921. Having read it, she declared this well-known sentence: Das ist die Wahrheit – „This is truth!”. In the first part the article shows Edith Stein as a person passionately and consequently searching the truth. The second part is an attempt to interpret of what the truth itself is. There is also an analysis of the meaning for Edith Stein of her confession uttered in the moment of her conversion in the light of Hans Urs von Balthasar’s theology (truth as áëçoeaéá and truth as emeth) and in consequence what the essence of her being a theological person was.
EN
The article discusses the issues (the image of contemporary Siberia, the post-Soviet village, “little man” of our time) and the poetics of Senchin’s autobiographical trilogy and novels: "The Yeltyshevs, The Information, What do You Want?" in the context of interpretation of the term “new realism”. The article focuses on the relationship between reality and fiction, reality and language, biographical fact and its literary articulation, contemporary realization of category of typicality and representativeness. The problems described by Senchin were considered with regard to the literary tradition of the 19th and 20th centuries, especially the so-called “rural prose”.
EN
Clement of Alexandria (†253), one of the most eminent early Christian writers, is the pioneer of a very interesting theological conception of the truth. According to his teaching contained in the work Protreptikos the question of the truth should be the foundation of the preaching mission. The issue of the truth is a platform for dialogue between Christianity and the pagan world. The truth has its source in God and ultimately leads back to Him. In the mystery of God is contained the truth about the universe. By getting to know the truth of God man has a chance to get to know the world of nature, his place in it, and his vocation. The truth reveals the falsity of pagan cults and exposes false philosophical views. Its fullest revelation was the incarnation of Jesus Christ. It is thanks to him, that God showed His grace and again called the "descendants of heaven" to eternal glory.
PL
Klemens Aleksandryjski (†253), jeden z najwybitniejszych pisarzy wczesnochrześcijańskich, w Protreptikosie przedstawił tematykę prawdy jako fundamentalną w przepowiadaniu kerygmatycznym. Prawda była bowiem częstym i ważnym tematem podejmowanym przez starożytną myśl grecką. Klemens uczynił z niej płaszczyznę dialogu między światem pogańskim, a chrześcijaństwem. Na bazie tej problematyki stworzył swoistą koncepcję poznania prawdy. Według niego ma ona swoje źródło w Bogu i ostatecznie do Niego prowadzi. Nie jest ona zastrzeżona jedynie dla wybranych, lecz objawia się tym, którzy jej czystym sercem szukają. W Bogu zawarta jest tajemnica prawdy o wszechświecie. To z Jego woli Logos przeobraził i zharmonizował makro- i mikrokosmos. Poznając zatem prawdę Bożą człowiek ma szansę lepiej poznać świat natury, swoje w nim miejsce oraz powołanie. Prawda ujawnia fałsz kultów pogańskich oraz błędne poglądy filozoficzne. Najpełniejszym jej objawieniem było wcielenie Jezusa Chrystusa. To dzięki Niemu Bóg ukazał swoją łaskę i „potomków nieba” na nowo wezwał do świata chwały. Prawda pomaga zwyciężyć zło, zmienić dotychczasowe życie oraz ukazuje pokutującym drogę zbawienia. Odkrycie jej związane jest zwykle z procesem nawrócenia, a więc oświeceniem, umocnieniem przez święte misteria oraz opieczętowaniem znamieniem dziecka Bożego. Przez Słowo objawiające prawdę człowiek staje się na nowo obrazem Boga oraz Jego przyjacielem na wieki.
EN
At the time when Ajdukiewicz was developing his theory of meaning, he tried to avoid in his papers the term “truth”. This reluctance was the result of long lasting and severe difficulties with formulating a proper formal definition of that notion. Consequently, if the term “truth” occurs in his works from that period, the context is usually designed in such a way as to eliminate the slightest suspicion of providing any kind of a theory. Nevertheless, having no intention of formulating such a theory one might safely raise a question about the meaning of the adjective “true” within some (already formulated) theory of meaning. In fact, Ajdukiewicz poses such a question, though very cautiously, in one of his essays from that period. In this paper I discuss some consequences which his remarks may have on the rules of using this term.
10
Content available Donum libertatis. O trudnym darze wolności
70%
EN
Human freedom is an extraordinary gift of God. It is intrinsically related to the truth and dignity of the human person created in God’s image. Freedom is a sign of God’s love for man and must be used properly. To understand the meaning of freedom, though requiring effort, will always bear much fruit. In fact, this understanding determines our moral life. Unfortunately, in contemporary society the essential bond between truth, the good and freedom has been largely lost or ignored. Yet, using and understanding this freedom is the primary task of every human being. Arriving at authentic freedom can be difficult because it depends upon fidelity to truth and love. The response to this nexus of freedom to truth and morality to faith is the essential form of every Christian vocation.
PL
Jak dotychczas nie powstała jednoznaczna ostateczna definicja pojęcia prawdy, pomimo dokonywania wielu prób jej stworzenia w przeszłości. Z konsekwencjami braku powszechnie uznanej definicji prawdy zmaga się rzesza zarówno naukowców, jak i praktyków, związanych z rachunkowością, a szczególnie ze sprawozdawczością finansową. Trudno bowiem dostarczyć sprawozdania finansowe ukazujące prawdziwą sytuację ekonomiczno- -finansową oraz wynik finansowy, skoro ciągle brakuje zgody, w jaki sposób określić ową prawdziwą kondycję przedsiębiorstwa. Celem artykułu jest próba ukazania sprawozdawczości finansowej we współczesnej gospodarce w świetle koncepcji prawdy znajdujących zastosowanie w innych niż ekonomia naukach społecznych. Tekst ten stanowić ma również próbę skłonienia do refleksji, w jakim kierunku powinny zmierzać prace nad rozwojem sprawozdawczości finansowej, aby nie zatrzymały się one, mając na horyzoncie utopijną, nieosiągalną wizję Shangri-La, lecz faktycznie pozwoliły osiągnąć stan bliski ideałowi. Zdaniem autorów stanem idealnym jest sprawozdawczość finansowa odzwierciedlająca prawdziwą kondycję podmiotu, będącą narracją historycznej rzeczywistości gospodarczej czyli jedynie „pamięcią” danego podmiotu zapewniającą, że określone zdarzenia w istocie wystąpiły.
12
Content available O prawdzie w literaturze uwag kilka
60%
EN
This article deals with the issue of truth in literature by considering Roman Ingarden’s account. He denies that literary work as a work of art can be true in a logical sense. As a purely intentional object, a literary work of art decides nothing about a transcendent world. The truth in a literary work, however, can be understood as its revelation.
PL
Artykuł podejmuje zagadnienie prawdy w literaturze. Punktem wyjścia dla analiz jest koncepcja Romana Ingardena. Odmawia on dziełu literackiemu jako dziełu sztuki prawdziwości w sensie logicznym. Według Ingardena literackie dzieło sztuki jako przedmiot czysto intencjonalny niczego nie orzeka o świecie transcendentnym. Prawdę w dziele literackim można jednakże ujmować jako jej objawianie.
13
Content available Dążenie do prawdy a język informacji prasowej
60%
PL
W pierwszej części artykułu zostały omówione teoretyczne aspekty problemu, w drugiej dominuje perspektywa praktyczna – w centrum rozważań znajdują się wybrane teksty prasowe opublikowane w języku niemieckim i angielskim (w tłumaczeniu autora). Cel i hipoteza: Przedmiotem badań czyni się w artykule to, w jakim stopniu dążenie do prawdy określa język informacji prasowej. U podstaw niniejszych dociekań leży założenie, że analiza środków wyrazu w tekstach informacyjnych pozwala w dużej mierze ustalić, czy poszukiwanie prawdy pozostawało w konkretnych przypadkach wartością priorytetową, czy nie. Metody badań: Analiza tekstu, metoda porównawcza. Wyniki i wnioski: Analizując i porównując wybrane informacje prasowe, w kontekście polskiej i zagranicznej literatury naukowej, starano się wykazać, że tekstom informacyjnym można nadać wysoki stopień obiektywizmu, a co się z tym wiąże – prawdziwości. Wartość poznawcza artykułu: Zwrócenie uwagi na lingwistyczne aspekty dążenia do prawdy w dziennikarstwie informacyjnym, głównie przez pryzmat badań polskich, niemieckich, brytyjskich i amerykańskich.
EN
Scientific objective: In the first part of the paper the theoretical aspects of the above-mentioned issue are discussed, however, the second part is dominated by the practical perspective—the focus is on selected press texts published in German and English (translated by the author). The subject of research is the extent to which the pursuit of truth determines the language of press releases. The basis of the research is the assumption that the analysis of means of expression in informational texts makes it possible to determine to a large extent whether the search for truth remained a priority in particular cases or not. Research methods: Text analysis and comparative method. Results and conclusions: By analyzing and comparing selected press information, in the context of Polish and foreign scientific literature, it was attempted to show that informational texts can be given a high degree of objectivity, and thus, truthfulness. Cognitive value: Drawing attention to the linguistic aspects of the pursuit of truth in news journalism, mainly from the perspective of Polish, German, British, and American research.
14
Content available remote Kreacja prawdy w reklamie
60%
EN
Author of the article – Eliza Grzelak, firstly formulated the thesis that the second half of the twentieth and early twenty-first century is the time of formation of the new system determined by the axiological brand names, the number of zeros in your account, the frequency of self-presentation media. Based on research in the field of anthropology of communication found that the source of these reevaluations is a marketing message, especially advertising message. Transcendent values: truth, goodness and beauty, in this type of communication, their axiological fields were modified. These values were also used to hide unethical actions. Authors of political and marketing communication, mastering the persuasion techniques , used forms of presentation , yet regarded as signs of truth in self-apology, and advertising – manipulation texts, which are inherently false. The author describes few of them: the use of quantitative data, use of scientific statement, category of authority, refers to the verbal and nonverbal messages. At the end she concludes that advertising by the public is often considered beyond the false-true category, since its primary function of communication is not information function but a magical function.
15
60%
PL
Wolność człowieka może być wyznaczana przez trzy zasadnicze kierunki: jako wolność relatywizująca życie moralne, schizofreniczny sposób dążenia do wolności oraz prawdę stanowiącą wyznacznik wolności. Pierwszy kierunek przeciwstawia się dogmatyzmowi i sztywnej kodeksowości w unię nieograniczonej wolności. Drugi stanowi „ucieczkę” osób chorych na schizofrenię, którzy zniewoleni rzeczywistością zaczynają żyć w świecie urojonym, i w patologiczny sposób dążą do wolności. Tylko trzeci kierunek, poprzez rozpoznanie prawdy i życie nią, zapewnia człowiekowi prawdziwą wolność. Realizacja, potwierdzanie i nieustająca obrona autentycznej wolności ludzkiej jest możliwa tylko dzięki pracy - służbie na rzecz innych, potrzebujących. Zatem urzeczywistnianie wolności jako odpowiedzialności, za np. osoby chore na schizofrenię, staje się darem wprowadzającym ją na wyższy poziom.
EN
The human freedom can be determined by three fundamental directions: as the freedom diminishing the moral life, the schizophrenic way of striving for freedom and the truth making indicator of freedom. The first direction is against the dogmatism and the rigid rules in the name of the unlimited freedom. The second is “the escape” of the people who suffer from schizophrenia, after being constrained by the reality, they have started living in their own but not real world and they strive for freedom pathologically. Only the third direction, by recognizing and living the truth, gives the human the authentic freedom. Realization, confirmation and never ending defense of the authentic human freedom are possible only thanks to the work- the duty in aid of the people in need. Therefore, if the freedom becomes a reality as the responsibility for example for the people who suffer from schizophrenia, it will become the gift that moves it up towards a higher level.
PL
W artykule przedstawiono główne funkcje wartości estetycznych (piękna, prostoty, symetrii) w procesie formułowania, oceny i akceptacji teorii naukowych w pracy fizyków: 1) motywują one do podejmowania badań naukowych; 2) pełnią rolę heurystyczną, która umożliwia wybór kierunków poszukiwań nowej teorii; 3) stanowią kryterium wyboru między równoważnym empirycznie teoriami wobec braku świadectw empirycznych i 4) stanowią niekiedy przeszkodę epistemologiczną. Podstawowa teza pracy głosi, że wartości estetyczne oprócz funkcji pozytywnych, pełnią również w nauce rolę negatywną utrudniając akceptację nowych teorii lub prowadzą do nieefektywnych poszukiwań. Zbyt wielka waga przykładana do estetycznej strony teorii może stanowić zagrożenie dla obiektywności poznania naukowego.
EN
Pope Francis, in his first encyclical Lumen fidei pays attention to one of the most important values in human life which is truth. A human being develops fully thanks to this value that affects all aspects of human life. Hence, Pope’s words in the encyclical were used to relate to mass media. The truth about man and the world that surrounds him should underpin the world of media, especially these days. As a result, people would be able to develop their potential fully and pursue the objective of their lives. In order to make the road complete faith and love should coexist, because these values complement each other.
EN
The importance of reflection on the most important aspects of political history and its goals should be strongly emphasized. The main role of that history is not just cultivating and remembering the historical truth by such acts as building monuments and organizing various marches and parades commemorating historical events, but it rather consists in defending and proclaiming the truth about those events. It is worth considering how it is possible that historical truth can be so distorted today and what role different views and concepts play in the study of history.
PL
Artykuł próbuje odpowiedzieć na pytanie, jakie są obecnie najważniejsze zadania polityki historycznej. Jej rolą nie jest wyłącznie i w dużej mierze upamiętnianie i kultywowanie prawdy historycznej – stawianie pomników i organizowanie obchodów rocznic ważnych wydarzeń, ale bardzo często obrona prawdy. Warto zastanowić się nad tym, jak dochodzi do tego, że prawda historyczna jest zniekształcana i jaką rolę odgrywają różne poglądy i koncepcje w badaniu historii.
EN
By way of examining the shift in the development of philosophy as a system-building enterprise to a rhetorical practice, this essay investigates Martin Heidegger’s contribution to communication and rhetorical theory as pertains to the relationship between rhetoric and truth. Traditional correspondence theories of truth, wherein truth is the mere agreement of an assertion to its object, eclipse a more primordial truth, namely that of aletheia or uncovering. As a result, language and our rhetorical practices become but a mere tool for the establishment of correspondence. The essay suggests that Heidegger’s articulation of truth as uncovering offers an accomplished way of understanding possibility, pathos, and shared world-disclosure as they are implicated in both truth and our ethical and rhetorical practices.
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.