Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 723

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 37 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  e-business
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 37 next fast forward last
1
Content available remote Logistyczna obsługa klienta jako determinanta zakupów w handlu elektronicznym
100%
XX
Dynamiczny rozwój handlu elektronicznego wyrażający się ekspansją nowych podmiotów oraz coraz większą akceptacją zakupów przez Internet sprawia, że musi on sprostać wyzwaniom wynikającym z uwarunkowań współczesnego rynku. Nie wystarczą już tradycyjne instrumenty marketingowe, takie jak cena, asortyment produktów czy promocja. Badania wskazują, że coraz większe znaczenie zyskuje logistyczna obsługa klienta związana z realizacją dostaw produktów. W opracowaniu wskazano na jej rolę w procesie zakupowym w handlu elektronicznym. Zdefiniowano profil e-klienta, a następnie na bazie badań empirycznych zarówno własnych, jak i innych autorów zaprezentowano postawy klientów odnoszące się do ich oczekiwań odnośnie zakupów on-line. (abstrakt autora)
EN
Dynamic development of e-commerce, which can be observed based on the expansion of new entrants and growing acceptance of internet purchases is confronted with modern market conditions. Traditional marketing instrument, such as price, product offerings or promotion do not suffice. Research points out to the increasing role of logistics in customer service - how the goods actually get delivered to the customer. The article emphasises the role of logistics in the internet sales process. E-client has been defined, based on empirical studies as well as studies of other authors. Based on the above, clients attitudes and expectations towards online shopping have been presented. (author's abstract)
PL
W poprzednim artykule z tego cyklu autor przedstawił wybrane strategie biznesu elektronicznego, dzięki którym największe amerykańskie firmy działające w branży infrastruktury sieciowej (Cisco i Lucent) osiągnęły sukces mimo światowego kryzysu gospodarczego. W tym artykule zostały opisane e-strategie wdrożone w największych firmach działających w branży tworzyw sztucznych (GE Plastics, Omnexus i PlasticsNet.com).
EN
E-business sector in Poland is dynamically growing since its inception in the mid-90s of the 20th century. The number of new e-shops, portals or online applications, as well as turnovers is increasing every year. As a consequence, in 2013, e-commerce sector generated over 5% of Polish GDP. However, since such growth will not last endlessly, a research problem aroused . The purpose of this paper is to estimate a the number of companies enough to saturate this sector, as well as to forecast the maximum time needed to gain this status. A logistic regression model was used to measure the amount of enterprises within a moment of e-business market saturation, and duration needed to reach its peak. Conducted research are indicating that potential entrepreneurs should not delay the launch of their e-business. For existing businesses the consequences of the sector saturation should lead to an increase in professional management of e-business and/or an increase in the scale of such activity.
XX
W artykule podkreślono wagę funkcjonalności stron WWW dotyczących e-handlu. Przedstawiono kryteria oceny funkcjonalności e-sklepu oraz zaprezentowano charakterystykę wybranych e-sklepów z asortymentem sportowym. Wyniki badań ich funkcjonalności przedstawiono na wykresach. Artykuł kończą wnioski z badań i ranking badanych sklepów oraz zestawienie ruchu generowanego przez strony tych sklepów. (abstrakt oryginalny)
EN
The author of the paper emphasizes the importance of e-commerce websites functionality. The article discusses the criteria for the assessment of e-stores functionality and describes selected e-stores offering sports equipment. The results of the research into the functionality of these stores are shown on a number of charts. Finally, the paper presents conclusions drawn from the research, the ranking of e-stores and information regarding e-traffic generated by these websites. (original abstract)
5
Content available remote E-business w transporcie : wybrane aspekty
85%
PL
Globalizacja i integracja europejska, rozwój nowych technologii informatycznych i telekomunikacyjnych tworzą wyzwania i otwierają nowe szanse dla rozwoju wielu gałęzi gospodarki, nie omijając przedsiębiorstw transportowych i spedycyjnych. Niewiele tematów jest obecnie tak szeroko dyskutowanych jak e-business(przedrostek e-, od angielskiego słowa elecronic, dodawany niemal do każdego typu aktywności biznesowej, oznacza elektroniczny, wirtualny). Dotyczy to także transportu czy też usług logistycznych. W publikacjach poświęconych tematowi e-businessu pojawiło się wiele pojęć bliskoznacznych, nie mających polskich odpowiedników, których rozgraniczenie przysparza znacznych trudności.
DE
Unsere Zeit ist geprägt von den schnellen technologischen Entwicklungen und dem Nutzen, den die Menschen daraus ziehen können. Das Internet ist eine der größten technologischen Errungenschaften der letzten Jahre und trägt zum Wandel unserer Gesellschaft bei, beeinflusst Globalisationsprozesse und beschleunigt die europäische Integration. Das starke Wachstum des Electronic Commerce, das auf die Ausbreitung des Internets zurückzuführen ist, trägt zum tiefgreifenden Wandel, auch in der Transportbranche bei. Der Artikel soll dem Leser einen Überblick über Definitionen, Voraussetzungen und Potenziale im e-Business geben, sowie ein Grundverständnis über Möglichkeiten und Grenzen der Nutzung von Internetmarktplätzen vermitteln, mit dem der Leser in der Lage ist, auch zukünftige Entwicklungen bewerten zu können. Autoren gehen bei der Betrachtung der Marktplätze im Internet von der Ausdehnung der traditionellen Marktplätze um neue „virtuelle” Räume und der Entstehung neuen virtuellen Netzwerke anstelle der traditionellen Wertschöpfungsketten aus. Als Beispiel eines Marktplatzes im Internet diente die Transportbörse des Ersten Internationalen Services für Transport und Spedition in Szczecin.
EN
Computer networks have formed marketspace which is very attractive for many firms. The networks created new quality for the relationships between net's participants, particularly for business contract's partners (B2B - Business to Business), for individual customers (B2C- Business to Customers) and for companies' employees (B2E Business to Employee). It was the main cause for an arising of the electronic markets in all the branches in the nineties of the XX century. The electronic markets, based on the mentioned relations, created so-called e-business. A lot of new companies, called virtual, were founded. This situation progress in the area of the widely-understood e-business requires a new approach to the evaluation and management of the virtual enterprises' value. This requirement was also confirmed by the spectacular revaluation of high-technology companies that took place on the world markets at the end of the year 2000. The abstract presents the draft of a methodical suggestion for the evaluation of a touristic portal's value on the example of TRAVELNET.PL. The present study is an attempt to define the essence of the value evaluation of the firm operating in the area of the internet touristic services. In this type of activity, the problems of value sources of two essential areas in present economy are brought together: the area of the developing e-business and the area of the traditional touristic services which is sold in the new shape of the internet services. The abstract also introduces the main questions concerning the specific of the enterprise operating on the internet touristic services market and it describes the general methodology of evaluation of an enterprise's value. At the same time it constitutes basis for the discussion about the value sources of the touristic enterprises in Internet.
EN
The main goal of this article is the analysis of transition possibilities from a multidimensional, scoring functionality analysis of websites into Saaty's AHP method. The study is carried out on the example of selected websites of the most frequently visited computershops. First, basic assumptions of applied methodology are presented, taking into consideration a conversion into AHP method. Then, step by step, the author describes its application in measuring websites, with implications resulting from this approach, by means of analyzing a selected sector of internet shops. The last part of the article contains conclusions concerning the analysed approach and claims for further study.
8
Content available remote Trendy v implementácii e-businessu v systéme kooperujúcich podnikov
80%
EN
E-business have more often been used to achieve the competitive advantage. The co-operation of the companies along the whole logistical chain and their electronic connection enables the particular entrepreneurially subjects to narrow their specialization and thus minimalize their expenses. The implementation to E-business brings new requests on the organization of the majority of the company functions. The company management focused on the electronic business demands a different point of view of the management who manages rather the material and informational fluxes than the manufacturing process itself. This report deals with the theoretical aspects of E-business in the logistical chain of co-operating companies and works up minutely the consequences of their implementation(original abstract)
9
80%
EN
In the article, the author points to an interesting aspect of e-business models development – namely „intercepting” the value of new technologies and the ability to „unblock” the hidden (potential) values brought by technology. The paper describes the development of consumer finance services and discusses so called two- or multi-sided markets. In addition, the author presents three areas of innovation in retail payment: innovative payment instruments, canals and manners of payment as well as innovative forms of money.
XX
Celem artykułu jest zaproponowanie metody AHP (z ang. Analytic Hierarchy Process) do wskazania przedsiębiorstwu (na przykładzie firmy z branży usługowej) e-biznesowego rozwiązania informatyczno-technologicznego dopasowanego do jego wymagań i możliwości. Otrzymany wynik umożliwi kierownictwu firmy zapoznanie się z kompleksową i zhierarchizowaną oceną dostępnych sposobów wykorzystania Internetu w działalności firmy. (fragment tekstu)
EN
Decision about joining "electronic economy" has become one of the most important issues in strategy of enterprise development. In the article are presented different ways of Internet usage in company activities with its advantages and requirements. Moreover, concerning variety of these ways, there is a suggestion of using AHP method to choose the most appropriate variant which is the most adequate to manager's preferences. This decision support process is illustrated by the example of real enterprise. (original abstract)
11
Content available remote E-business - a Look at Strategy
80%
EN
The thesis of the paper is this chapter is that to play an active entrepreneurial role in e-commerce, professionals need to develop holistic understanding of e-business issues, 'business imagination' skills of 'creative win-win design' and negotiation skills. In the first part of the paper the author discusses the e-business situation pointing at great opportunities, and often not so great practices. The second part presents a proposed 'portal model' for understanding e-business as a way to overcome the compartmentalisation of management disciplines. The third part shows the importances of negotiation skills, which, for the purpose of this paper are understood primarily as an ability to design solutions that are beneficial for all parties involved and create timely strategic alliances. The practical importance of those skills is shown in several cases. Among others, how negotiation mastery (not technical genius) of its founder enabled creation of the arguably the most successful corporation of our times. Finally, implications from management training and business education are discussed. Results of unpublished research (conducted with 124 groups) that show the limitations of verbal, cognitive education are presented. Consequently a holistic approach, which would include both classical "cognitive" and "emotional" intelligence as well as further research into the matter, is recommended. (abstract from the homepage of the journal)
XX
Zwrócono uwagę na fakt, że tradycyjne przedsiębiorstwa poświęcają coraz więcej uwagi wykorzystaniu techniki komputerowej, w tym Internetu, do usprawniania swoich procesów działalności, redukcji kosztów zaopatrzenia, zdobywania nowych klientów. Przedstawiono wyniki ankiety przeprowadzonej wśród szefów 871 dużych przedsiębiorstw na całym świecie na temat wpływu Internetu na ich działalność. Podkreślono rozczarowanie techniką WAP i zwrot w kierunku techniki UMTS. Przybliżono badania ankietowe dotyczące wykorzystania e-biznesu w niemieckich przedsiębiorstwach. W oparciu o artykuły zamieszczane w dzienniku "Frankfurter Allgemeine Zeitung" o wykorzystywaniu Internetu w biznesie, zaakcentowano wpływ tej nowej techniki na wszystkie dziedziny funkcjonowania przedsiębiorstwa.
XX
W artykule podjęto problem badawczy współzależności między implementacją działania 8.1 "Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka a stopniem rozwoju e-biznesu, mierzonym miejscem Polski w odpowiednich składowych rankingu Net-worked Readiness Index. Wyniki badań obejmujących lata 2010-2013 wskazują, iż, generalizując, istnieje ujemna korelacja między analizowanym programem a pozycją Polski w przekroju wybranego miernika rankingu Networked Readiness Index. (abstrakt autora)
EN
The paper is taking the research problem of the interdependence between the implementation of measure 8.1 "Supporting the business activity in the field of the electronic economy" of Operational Programme Innovative Economy and the degree of the development of e-business, measured with the place of Poland in Networked Readiness Index ranking. Results of the study, covering the years 2009-2013 suggests that broadly speaking there is a negative correlation between the analyzed program and the position of the Poland in terms of appropriate indicator of the Networked Readiness Index ranking. (author's abstract)
14
Content available remote Strategie łańcuchów dostaw w dobie e-biznesu
80%
XX
W artykule przytoczono fragment badań nad strategiami łańcuchów dostaw, w których podjęto się m.in. ich identyfikacji oraz identyfikacji determinant je kształtujących. Wśród determinant nie znalazły się technologie informacyjne, ale podkreślono, że wykorzystanie IT wpływa na nie, np. zmniejsza skutki wahań popytu. Dwie strategie - wirtualnych i e-łańcuchów dostaw - zostały omówione bardziej szczegółowo, ze względu na ich związek z rozwojem Internetu. Całość rozważań zakończono analizą obszarów e-biznesu związanych ze strategiami łańcuchów dostaw. Rozpatrywanie strategii łańcucha dostaw w kontekście e-biznesu pozwala na wnioskowanie, że wdrażanie narzędzi e-biznesu powinno być podporządkowane strategii łańcucha dostaw, która jest podporządkowana strategii biznesu.(fragment tekstu)
EN
The article quotes a fragment of research on strategies for supply chains, in which it was, inter alia, their identification and the identification of determinants influencing them. Among determinants were not included IT technologies, but stressed that the use of IT affects them, for example reduce the effects of fluctuations in demand. Two strategies - virtual and e-supply chains are discussed in more detail, because of its association with the development of the Internet. The whole consideration was completed analysis of e-business areas related to supply chain strategies. Examination of the supply chain strategy in the context of e-business, allows to deduce that the implementation of e-business tools should be subordinated to the supply chain strategy, which is driven by business strategy.(original abstract)
XX
Jednym z fundamentów technologii gospodarki elektronicznej sa usługi serwerowe. Firmy, które prowadzą sprzedaż towarów czy usług przez Internet, niechętnie wykorzystują własne serwery. Przyczyny są różne, m.in. kosztowny sprzęt, oprogramowanie i przyłącza, brak specjalisty, konieczność dbania o bezpieczeństwo, zbyt mała skala działalności itp. Na rynku jest wiele firm oferujących usługi w postaci fizycznych lub wirtualnych serwerów, dzierżawionych sklepów internetowych oraz hostingu, czyli dzierżawy zasobów serwera, z możliwością zainstalowania wielu programów realizujących dowolne funkcje, w tym handel internetowy.(fragment tekstu)
EN
Many decision support methods exist and can be used to select a hosting service for an e-business. They operate on individual criteria to produce a compound measure for each alternative. The objective of this work is to analyze the possibility of applying a method that calculates additional measures for groups of criteria. We propose the Generalized Parameter Method to support the hosting service selection decisions and we present a case study to demonstrate its use.(original abstract)
XX
Wysiłki w kierunku lepszego dopasowania IT (IT Alignment) są podejmowane przez menedżerów przynajmniej od 20 ostatnich lat, a obecnie jest to jedno z głównych wyzwań dla zarządzających przedsiębiorstwami. Prezentowane w artykule wyniki analiz na temat dopasowania obszaru IT i biznesu (Business-IT Alignment) są częścią badań, przeprowadzonych w okresie czerwiec-listopad 2006 roku wśród spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. (abstrakt oryginalny)
EN
Attempts to adapt IT have been made by managers for at least 20 years and at present it is one of the main challenges for company managements. The article, which presents the results of analyses of attempts to adapt IT and business systems, forms part of a larger study carried out between June and November 2006 by the companies registered on the Warsaw Stock Exchange. (original abstract)
17
80%
XX
Serwisy zakupów grupowych stanowią obecnie jeden z bardziej dynamicznie rozwijających się z segmentów e-biznesu. Ich model biznesowy polega na połączeniu dwóch grup użytkowników, z jednej strony klientów, którzy są zainteresowani zakupem produktów i usług po okazyjnych cenach, z drugiej - firm, które godzą się na znaczącą obniżkę cen w zamian za zakup określonego wolumenu oferty. Idea oferowania rabatów cenowych w zamian za zwiększenie ilości zakupów nie jest nowa. Przeniesienie idei zakupów grupowych do Internetu pozwoliło jednak na działanie w masowej skali, umożliwiło precyzyjną segmentację klientów, jak również wygodne zarządzanie ofertami promocyjnymi (terminy, rozliczenia itp.)(fragment tekstu)
EN
The first Internet Group Purchasing service was formed in Poland in April 2010. On the basis of the value chain participants' experience of group purchasing, the question arises about the determinants of development of Internet Group Purchasing business model. This question is the research problem undertaken in this paper. The results of the analysis indicate that in fact most of the competitive forces shaping the sector adversely. Deal-of-the day websites managers are forcing to redefine the business model elements such as obtaining business partners, the percentage margin, service quality and range of offerings.(original abstract)
XX
W sytuacji zwiększającej się globalizacji można zaobserwować coraz wyraźniejszy wzrost zaangażowania małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) w uczestnictwie na światowym rynku. Małe firmy ze względu na wewnętrzne ograniczenia są bardziej wrażliwe na nieodłączne ryzyko działalności na międzynarodowym rynku. Do ograniczeń tych można zaliczyć na przykład niedobór środków finansowych, wysoko kwalifikowanych pracowników czy też zasobów informacyjnych potrzebnych w warunkach niepewności i ryzyka występującego w trakcie podejmowania działalności na rynkach zewnętrznych. Rozwój procesów występujących w tradycyjnym przedsiębiorstwie staje się niewystarczający do osiągnięcia długotrwałego, satysfakcjonującego wyniku. Prowadzenie działalności w wysoce konkurencyjnym otoczeniu warunkuje wykorzystanie potencjału elektronicznego biznesu (określanego dalej jako e-biznes), który może pomóc w osiągnięciu przewagi konkurencyjnej. Podstawą e-biznesu jest zastosowanie informatycznych i komunikacyjnych technologii, które mogą zmienić dotychczasową koncepcję prowadzenia przedsiębiorstwa oraz stworzyć warunki dla rozwoju firmy na rynkach międzynarodowych. (fragment tekstu)
EN
Intensive process of globalization, as well as the changes in customer behavior influences on the adoption of enterprise to the present trends, for example to put an order in electronic way. Use of electronic business (e-business) models gives companies possibility to survive under the conditions of competition or to reach greater markets. However, e-business models have changed usual conception of business. The article aims to present a support of e-business in sector of small and medium enterprises using ERP system. (original abstract)
XX
Rozwój w dziedzinie informatyki, postępujący w tempie geometrycznym, wpływa na coraz szerszy zakres działań człowieka. Największe odbicie znajduje jednak w tych dziedzinach, które przynoszą konkretne zyski, czyli w sferze działań różnych podmiotów gospodarczych. We współczesnej gospodarce pojawiły się nowe pojęcia: "nowa ekonomia" lub "elektroniczna gospodarka". Oba te określenia wiążą się generalnie ze zjawiskiem, w którym innowacje techniczne i proces globalizacji światowego rynku zmienił postać ekonomii do tego stopnia, że należy o niej myśleć i działać w inny niż dotychczasowy sposób1. W literaturze można spotkać dwie interpretacje obecnego przyspieszenia zastosowań technik informacyjnych we wszystkich dziedzinach życia. Jedna, ekonomiczna (prezentowana przez Schumpetera czy Kondratieva), ogranicza się do zjawiska Internetu i widzi w tym przyspieszeniu tylko nową falę technologiczną wynikłą z połączenia dwóch poprzednich fal: telegrafii i telefonii oraz informatyki. Druga, bardziej interdyscyplinarna, opiera się na pojęciu struktur długiego trwania Breudela i upatruje w tym zjawisku początku nowej epoki cywilizacyjnej o dłuższym czasie trwania, obejmującej znacznie dalsze skutki cywilizacyjne.(fragment tekstu)
EN
The article presents results of the Net Readiness research of enterprises from West Pomeranian voivodeship as the preparation level to e-business. There is described a role of Internet in present enterprises and Net Readiness method (invented by Cisco). The main part presents general Internet readiness card and index. The final part contains conclusions and the direction of further research.(original abstract)
first rewind previous Strona / 37 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.