Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 56

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  judo
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
Background. Judo is an Olympic sport where physical fitness is of great importance as well as technique and tactics. Physical and physiological conditions of the athletes are very important for a better judo performance and there is still a need for more data related to these determinants. Problem and aim. There is a need for more data concerning anthropological determinants of judo athletes. Thus, the aim of this study was to evaluate anthropometric profile, Wingate and Special Judo Fitness Test (SJFT) performance. Methods. The following tests and measurements were conducted in order to investigate anthropometric profile, Wingate and Special Judo Fitness Test (SJFT) performance of male (n=7) and female (n=10) judo athletes from Turkish Olympic judo team: anthropometric measurements, Wingate anaerobic test (WanT) and SJFT. An independent Student t test was used to compare male and female athletes. Pearson product correlation was used to verify the relationship between variables. Effect sizes were calculated following the recommendations by Rhea (2004). Results. There were differences between male and female athletes in the following variables; fat-free mass, body fat percentage, peak and mean power, HR after the set A and in the SJFT index (p< 0.05).Large and very large correlations were found between anthropometric measurements, SJFT parameters and WanT performance results (p<0.01). Large correlation was found between fat-free mass and HR values during SJFT sets (p<0.05). Conclusions. It can be concluded that the higher the fat percentage, the lower is the performance in activities involving body displacement. In conclusion, sex and weight differences should be taken into consideration while evaluating judo athletes and because higher fat-free mass means better SJFT performance, the training program should be organized to decrease or maintain body fat and increase muscle mass.
PL
Tło. Judo to sport olimpijski, w którym ważna jest sprawność fizyczna, a także technika i taktyka. Warunki fizyczne i fizjologiczne sportowców są bardzo ważne dla osiągnięcia lepszych wyników w judo i nadal istnieje zapotrzebowanie na więcej danych związanych z tymi determinantami. Problem i cel. Potrzebne są dalsze dane dotyczące uwarunkowań antropologicznych judoków. W związku z tym, celem niniejszego badania było dokonanie oceny profilu antropometrycznego, przy zastosowaniu testów sprawdzających sprawność (Wingate i Special Judo Fitness Test). Metody. W celu zbadania profilu antropometrycznego przeprowadzono następujące testy i pomiary: test Wingate i Special Judo Fitness Test (SJFT) dla zawodników (n = 7) i zawodniczek (n = 10) z tureckiej drużyny olimpijskiej w judo. Do porównania sportowców płci męskiej i żeńskiej wykorzystano niezależny t-test. W celu zweryfikowania zależności między zmiennymi zastosowano korelację liniową Pearsona. Siłę relacji między dwiema zmiennymi w populacji statystycznej obliczono zgodnie z zaleceniami Rhea (2004). Wyniki. Zanotowano różnice między sportowcami płci męskiej i żeńskiej w następujących zmiennych: beztłuszczowa masa, procent tkanki tłuszczowej, moc szczytowa i średnia, tętno (HR) w zbiorze A i indeks SJFT (p <0,05). Znaleziono duże i bardzo duże korelacje między pomiarami antropometrycznymi, parametrami SJFT i wynikami wydajności WanT (p <0,01 ). Stwierdzono dużą korelację pomiędzy beztłuszczową masą a wartościami tętna podczas testu SJFT (p <0,05). Wnioski. Można stwierdzić, że im wyższy procent tkanki tłuszczowej, tym niższe są czynności związane z przemieszczeniem ciała. Należy wziąć pod uwagę różnice płci i masy ciała podczas oceniania sportowców judo, a ponieważ masa o wyższej zawartości tłuszczu oznacza lepszą wydajność w czasie testu SJFT, Program szkolenia powinien być zorganizowany w celu zmniejszenia lub utrzymania poziomu tkanki tłuszczowej i zwiększenia masy mięśniowej.
PL
W pracy poddano analizie budowę morfologiczną oraz charakterystykę stóp zawodników uprawiających dżudo. Do opracowania wykorzystano pomiary antropometryczne 58 mężczyzn. Budowę ciała oceniono, za pomocą typologii Williama Sheldona oraz wskaźnika względnej masy ciała BMI (wskaźnik masy ciała). Posługując się podosla)pem, wyznaczono Itąty Alfe, Beta, Clarice'a i Gamma, charakteryzujące wybrane parametry stóp.
EN
The analysis of morphological structure and characteristics of judo contestants' feet, was carried out. The anthropometric data of 58 men were collected. The body build was evaluated on the basis of William Sheldon typology and the body mass index (BMI). The podoscope was used to determine Alfa, Beta, Clarice's, and Gamma angles that characterize the specific feet parameters.
EN
Background. Persons practicing judo are exposed to large neuromuscular excitation due to the nature of the effort they perform during the fight and during training. The stable psychophysical state of judokas seems, therefore, to be extremely important in achieving a high sporting level. The aim of the study was to evaluate the electrodermal activity (EDA) measured by the Ryodoraku method in judo players in comparison with the control group. Material and methods. The test group – 16 judo players subjected to two EDA measurement tests. The control group – 16 men, students of the University of Physical Education in Wroclaw, Poland. Results. In the initial test, no differences in EDA values were found between the control and the test groups. However, significant differences in results were noted in judokas after training. Greater excitation was found within the points located on the upper limbs. Conclusions. EDA measurement can be a useful diagnostic method for assessing the psychophysical condition of a player, which can make it easier for a sports team to make decisions related to proper training programming and recovery treatments.
PL
Wstęp. Osoby trenujące judo narażone są na duże pobudzenie nerwowo - mięśniowe ze względu na charakter wysiłku jaki wykonują podczas walki i w trakcie treningów. Stabilny stan psychofizyczny judoków wydaje się więc niezwykle istotny w osiąganiu wysokiego poziomu sportowego. Celem pracy była ocena aktywności elektrodermalnej (EDA) mierzonej metodą Ryodoraku u zawodników judo w porównaniu z grupą kontrolną. Materiał i metody. Grupa badana – 16 zawodników judo poddanych dwukrotnemu pomiarowi EDA. Grupa kontrolna – 16 mężczyzn, studentów Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Wyniki. W badaniu początkowym pomiędzy grupą kontrolną a badaną, nie stwierdzono zróżnicowania w zakresie wartości EDA. Istotne różnice wyników odnotowano natomiast u judoków po treningu. Wykazano większe pobudzenie w obrębie punktów zlokalizowanych na kończynach górnych. Wnioski. Pomiar EDA może być przydatną metodą diagnostyczną obrazowania stanu psychofizycznego zawodnika co może ułatwić zespołowi sportowemu podejmowanie decyzji związanych z właściwym programowaniem treningu oraz zabiegów regeneracyjnych.
EN
The purpose of this work was to assess changes in body posture in a group of 6-year-old boys training judo, compared to a control group, in three repeated examinations. Methods: The study included 88 boys aged 6. Fifty-one of them started judo training in sports clubs at the beginning of the school year (JU). The control group included 37 boys attending reception classes in primary schools, selected at random (NT). Body posture was assessed 3 times at 3-month intervals, according to the general methodology of the Moire’s technique, and 15 body posture indices were obtained as a result: 7 in the sagittal plane, 1 in the axial plane and 7 in the coronal plane. The system for photogrammetric body posture assessment of CQ Elektronik System was used in this study. Results: The ANOVA test showed that neither the group factor – the fact of judo training – nor the time factor had any significant effect on the number of “deviations from normal values” of body posture ( p > 0.05). Statistically significant intergroup differences were noted for six body posture indices measured with the Moire’s method. Conclusions: Steadily decreasing numbers of “deviations from normal values” of body posture indices in the JU group were observed over the three examinations. Regular 6-month judo training had a statistically significant effect on a decrease of body rotation in the axial plane – the effect of judo training may be considered corrective in this case.
5
81%
EN
Background: The objective of this work was to define and determine the effectiveness of defensive actions applied in judo fighting.Material/Methods: The study was based on video and DVD recordings of fights during Polish Championship finals in the years 2005-2008. Actions of female and male contestants participating in the total of 56 fights were analyzed (to an accuracy of 10-second periods of time). All actions: attacks, counter-attacks and defense without counter-attack were recorded and their effectiveness, preparatory actions, breaks and referees' decisions were analyzed. Altogether 69 fights of female and male contestants were subject to analysis.According to the author's classification of defensive actions, 12 types of defense without counter-attack were defined as follows: (1) hand block, (2) hip block, (3) maneuvering around, (4) twist onto belly, (5) hand and hip block, (6) hand block and maneuvering around, (7) stepping aside, (8) separation from grasp, (9) leaving the mat, (10) leg entanglement, (11) bridge, (12) return to tachi-waza (escape from ne-waza).Results: The types of defense most often applied according to the study - hand block and twist onto belly - were the least effective (86% and 66% accordingly).Ashi-waza i sutemi-waza were throws most often applied as counter-attack. Sutemi-waza (44%) throws were most effectively applied.Leg and hand throws were the most frequent and most effective counter-attack throws. O-goshi throw appeared to be counter-effective most often - not less than every fourth one was successfully counter-attacked.Conclusions: High effectiveness of counter-attacks (29%) should be the tip for coaches and contestants to carry out professional trainings, which follows (and not the other way round as it used to be) the rules set forth by professor Jigoro Kano (among others: "give up in order to win"). Moreover, trainings of defensive skills should be modified since defense actions most often applied by Judoka players (hand block and twist onto belly) proved to be the least effective.
EN
Background: The purpose of this work is to determine the correlation between the indexes of the special fitness test and the parameters of aerobic and anaerobic capacities of women judo competitors, during the preparation period to competitions.Material/Methods: The research material comprised of 15 female judo contestants either members of the Polish representatives in the junior team and the competitors the Pomeranian Province Team aged 16-18. In order to define the somatic characteristics, the height of the body and indices that characterize its mass and composition of body components were determined. In order to assess the aerobic capacity a test with increasing charge until the refusal of continuation of the test was applied, while the anaerobic capacity was assessed thanks to the application of 30 seconds Wingate Test (WAnT) with charge of lower limbs. Within the framework of the assessment of special mobility fitness, the Special Judo Fitness Test (SFJT) was applied. An analysis of correlation between the anthropometric indices and SJFT indices was carried out; besides that a correlation between the indices of aerobic and anaerobic capacity and the results of the special mobility fitness test were analyzed.Results: The indicators of special fitness test moderately correlated both with the indicators of aerobic and anaerobic capacity; however, the most clear dependencies concerned relative values of the maximum power. The tested female competitors at the beginning of the preparatory period achieved definitely lower values of indicators characterizing aerobic and anaerobic capacity in comparison to the results of other tests.Conclusions: The presented dependencies give background to presume that at the level of directed training of female judo competitors in order to further raise their sport effectiveness, it seems adequate to pay more attention to preparation of special character whereby general physical preparation should also be directed to specialization.
7
Content available remote Defensive actions of world top judoists
81%
EN
The objective of this work was to define and determine the effectiveness of defensive actions applied in judo fighting. The study was based on recordings of final fights from Olympic Games, World Championships and World Cup (2005-2008). Actions of female and male contestants participating in total of 56 fights were analyzed (to an accuracy of 10-second-periods of time). All actions, including attacks, counter-attacks and defense without counter-attack, were recorded and their effectiveness, preparatory actions, breaks and the referees' decisions were evaluated. Altogether fights of 95 contestants were subjected to analysis. According to the author's classification of defensive actions, 12 types of defense without counter-attack were defined as follows: (1) hand block, (2) hip block, (3) maneuvering around, (4) twist onto abdomen, (5) hand and hip block, (6) hand block and maneuvering around, (7) stepping aside, (8) separation from grasp, (9) leaving the mat, (10) leg entanglement, (11) bridge, (12) return to tachi-waza (escape from ne-waza). Types of defense most often applied according to the study - hand block and twist onto abdomen - were the least effective (93% and 70% respectively). Ashi-waza and te-waza were throws most often applied as counter-attack. However, sutemi-waza throws were most effectively (50%) applied. Highly effective counter-attacks (28%) should serve as a clue for coaches and athletes at the competitive level. The rules set forth by professor Jigoro Kano (among others: "give up in order to win") may not be adequate for today's competition.
8
Content available remote Somatotype Variables Related to Muscle Torque and Power in Judoists
81%
EN
The purpose of this study was to examine the relationship between somatotype, muscle torque and power output in judoists. Thirteen judoists (age 18.4±3.1 years, body height 178.6±8.2 cm, body mass 82.3±15.9 kg) volunteered to participate in this study. Somatotype was determined using the Heath-Carter method. Maximal muscle torques of elbow, shoulder, knee, hip and trunk flexors as well as extensors were measured under static conditions. Power outputs were measured in 5 maximal cycle ergometer exercise bouts, 10 s each, at increasing external loads equal to 2.5, 5.0, 7.5, 10.0 and 12.5% of body weight. The Pearson's correlation coefficients were calculated between all parameters. The mean somatotype of judoists was: 3.5-5.9-1.8 (values for endomorphy, mesomorphy and ectomorphy, respectively). The values (mean±SD) of sum of muscle torque of ten muscle groups (TOTAL) was 3702.2±862.9 N × m. The power output ranged from 393.2±79.4 to 1077.2±275.4 W. The values of sum of muscle torque of right and left upper extremities (SUE), sum of muscle torque of right and left lower extremities (SLE), sum of muscle torque of the trunk (ST) and TOTAL were significantly correlated with the mesomorphic component (0.68, 0.80, 0.71 and 0.78, respectively). The ectomorphic component correlated significantly with values of SUE, SLE, ST and TOTAL (-0.69, -0.81, -0.71 and -0.79, respectively). Power output was also strongly correlated with both mesomorphy (positively) and ectomorphy (negatively). The results indicated that the values of mesomorphic and ectomorphic somatotype components influence muscle torque and power output, thus body build could be an important factor affecting results in judo.
9
81%
EN
The main focus of this study was to identify coordinated motor abilities that affect fighting methods and performance in junior judokas. Subjects were selected for the study in consideration of their age, competition experience, body mass and prior sports level. Subjects' competition history was taken into consideration when analysing the effectiveness of current fight actions, and individual sports level was determined with consideration to rank in the analysed competitions.The study sought to determine the level of coordinated motor abilities of competitors. The scope of this analysis covered the following aspects: kinaesthetic differentiation, movement frequency, simple and selective reaction time (evoked by a visual or auditory stimulus), spatial orientation, visual-motor coordination, rhythmization, speed, accuracy and precision of movements and the ability to adapt movements and balance. A set of computer tests was employed for the analysis of all of the coordination abilities, while balance examinations were based on the Flamingo Balance Test. Finally, all relationships were determined based on the Spearman's rank correlation coefficient. It was observed that the activity of the contestants during the fight correlated with the ability to differentiate movements and speed, accuracy and precision of movement, whereas the achievement level during competition was connected with reaction time.
EN
Background: Muscle strength as an element of preparation and sport competition is one of the most important aspects in technical and tactical efficiency. The aim of this study was to define the level of relation between bioelectrical muscle activity and isokinetic strength parameters in 17-19-year-old judoists.Material/Methods: 30 judo athletes (17-19-year-old) took part in the research. The research was conducted in Gdańsk Academy of Physical Education and Sport Laboratory during 2006-2008. In the research authors used: to evaluate the isokinetic strength level, "Concept 2 Dyno" device was used in the research, along with surface summary electrical bio-potentials reading on EMG AMT-8 CDN BORTEC BIOMEDICAL with ACQ software.Results: In the upper right limb there are more statistical significant correlations between isokinetic strength parameters and electrical muscle activities.In the lower limbs measurement of the left leg shows more significant correlations.Conclusions: Comparing the upper and lower limbs, it was noticed that the isokinetic strength parameters of the upper limbs are more correlated with the measured muscle electrical activities.Regarding the left and the right side comparison, the right side (the upper and the lower limb) isokinetic strength parameters are more correlated with the measured muscle activities.
EN
Background: The aim of our research was to determine the contest effectiveness of Japanese judo competitors and to state the quantitative an qualitative indices of the tactical-technical preparation (PTT). The values of these indices may be used for controlling the process of special preparation.Material/Methods: Medal classification of the national teams from all Olympic Games and World Championships, and contest effectiveness of the national teams during 2007-2010 were determined. The analysis of PTT indices of 16 Japanese competitors was carried out. They fought 78 contests during the World Championships 2010. Predominant techniques were described. The selected indices have been assessed.Results: Japanese competitors prevailed over their opponents in the men's group during the Olympic Games and the World Championships. After changing sport rules in judo, they overcame their poor performance within 2007-2009, and they have become leaders in world's judo. Japanese competitors are highly effective in leg throws, especially in such throws as: uchimata, osoto gari, and kouchi gari as well as seoi nage (although this throw is a hand technique). They executed throws forwards and mainly by means of pivot. Japanese competitors had a positive value of activity indices and high indices of defense.Conclusions: Sport results achieved by Japanese judo competitors prove their high contest performance and the dominating position in judo competitions. Among their dominating techniques, we can see leg techniques performed by pivoting and breaking balance forwards on toes. They are also effective in executing grappling techniques such as holdings (immobilizations) for example. During the World Championships in 2010 Japanese competitors were characterized by a positive value of activity indices and high indices of defence.
12
Content available remote Muscle Strength and Technical Skills in 17-19-Year-Old Judoists
81%
EN
Background: The aim of this study was to define the relationships between different kinds of muscle strength manifestations and technical skills (selected throwing techniques) in 17-19-year-old judoists.Material/Methods: Results of measurements taken in 2006-2008 at the Physical Effort Lab in the Gdansk University of Physical Education and Sport were taken under consideration. 30 male judo athletes (17-19-year-old) participated in the study. They all were students of Comprehensive Sports School - with the judo profile and athletes representing clubs from Pomerania and Warmia-Masuria Provinces.An ergometric device "Concept 2 Dyno" was used in the measurements of isotonic strength and strength endurance. In the measurement of static strength an electronic dynamometer ERGO METER was used. To evaluate the level of technical skills (throws), the method of expert evaluation was used (coach evaluation).Results: Using regression analysis results, which revealed the most significant relationships between variables presented in percentage value, relation's topographies of particular types of muscle strength were created. They form an applicable, transparent and ready-to-use in training process form for coaches. They point to these elements of strength preparation on which the training process should be primarily focused and during measurement intervals as well.Conclusions: Interpretation and synthesis of the results showed relationships of 10 technical skills (throws) with muscle strength in 17-19-year-old judoists in three out of four types: isotonic strength, strength endurance and static strength. These skills were included in hand throws - 2, foot - 1, hip - 3 and sacrifice - 4. Jump force remained with no significant relationships.The results of this study can be used in the training process of 17-19-year-old judoists. Following technical skills (throws) were characterized: tai-otoshi, seoi-nage, kosoto-gari, uki-goshi, tsuri-goshi, ushiro-goshi, tani-otoshi, osoto-makikomi, yokootoshi, yoko-guruma.
13
Content available remote A Profile of Joanna Majdan's Individual Technical-Tactical Preparation
81%
EN
Background: Since the first women's judo championships in 1980 research connected with an analysis and an assessment of their preparation has been carried on. Polish and foreign research has attempted to determine the particulars of women's technicaltactical preparation (PTT).Joanna Majdan was the first Poland's judo competitor who succeeded in judo in international tournaments. She won a medal in 1984 (3rd place) and took the 5th place in the 1982 World Championships. She won three medals at individual European Championships (1986, 1988, 1989) and in 1986 she was the World's University Champion; during the World University Championships she won bronze medals three times in 1984, 1988 and in 1990. Nine times she secured her championship titles during individual Poland's Championships.The purpose of this study was to determine an individual profile of her technicaltactical preparation.Material/Methods: 202 contests played within 1988-1993 during 55 sport judo competitions were analyzed. Within the analyzed period she performed efficiently 232 attacks scoring 1,486 referee's points.Results: She effectively used 22 judo techniques. A seoi nage was her favorite throw which she effectively executed using both the right and left sides of her body.Conclusions: Her individual profile connected with technical-tactical preparation is an important factor in searching for the model value. The PTT value achieved by Joanna Majdan may be used as a criterion for controlling in individual training of female judo competitors.
14
Content available remote A Profile of Adriana Dadci's Individual Technical-Tactical Preparation
81%
EN
Background: Since the first women's judo championships in 1980 work connected with an analysis and an assessment of their preparation has been carried on. Polish and foreign researchers have determined the particulars of women's technical-tactical preparation (TTP). Adrianna Dadci was Poland's representative in women's judo, who successfully participated in many international competitions. She won the gold medal at the European Championships in 2002 and took the 3rd place at the European championships in 2001. She won five times at international tournaments within 2002-2004, which are now known as the World Cups. She was the Champion of Poland seven times. The purpose of this research was to determine Adrianna Dadci's, one of the best Polish judo competitors, individual profile of technical-tactical preparation.Material/Methods: 123 contests played by Adranna Dadci within 2002-2004 during 33 judo sport competitions were analyzed (119 contests were subject to analysis).Results: Dadci efficiently performed 146 attacks gaining 1047 referee's points. She effectively used 20 judo techniques. The ouchi gari and an uchimata throws were her favorite techniques, effectively executed by the right side of her body as well as the juji gatame armlock. She was very efficient in executing katame waza techniques (grappling techniques) and ashi waza (leg throws).Conclusions: A profile of technical-tactical preparation of one of the best women's judo competitors is an important factor in determining the standard value.Adriana Dadci's value of indices (TTP) may be used as a criterion for controlling individual training in women's judo competitors.
EN
Background: Symmetry of movement actions in sport is considered as an element of versatility which enlarges an individual’s technical and tactical capacity. Asymmetry usually limits this capacity and may also lead to overstrains of one side of the body and cause an injury. The research is done on health aspects and practical improvement in sport contest. Up-to-date research on judo contest effectiveness has been aimed at the ability of throwing into various directions. There is no material and data as compared to the directions of throwing and effective directions of the opponent’s attack. The purpose of this research was to find relationships between the directions of the executed throws and the side of competitors’ bodies used while throwing. Material/Methods: Within 2005-2010 1,968 judo contests were recorded by means of a graphic method of recording of a judo contest during 587 domestic and international judo competitions. 12 competitors (6 men and 6 women) were subject to our observations. The effectiveness of throws performed into 4 directions and of the used body side was determined on the grounds of the average number of points won or lost during a contest. Results: The effectiveness of judo throws performed to the left direction or by using the left side of the body is similar or higher to those performed to the other side. There is a relationship between the dominant part of the body while throwing and the directions of throwing, and the defense efficiency in relation to the directions and ways of executing throws by opponents. Conclusions: The effectiveness of the left attack directions and using the left side of the body may result from the training practice. It seems rational to find reasons for such high effectiveness of the
EN
Background. In combat sports, such as judo, reactive stress tolerance is a variable that influences the performance of athletes. This variable plays a crucial role in controlling the movements of body segments and may contribute to sports success. Problem and aim. Little is known about the behavior of this variable in elite athletes in judo. This variable can be influenced by different factors. This study aims to investigate if there are any gender differences in reactive stress tolerance between the athletes in the Junior Brazilian Judo Team. Methods. The entire population of athletes from the Brazilian team. participated in the study (n=34; 17 male 18.56 ± 3.45 years and 17 female 18.90 ± 3.60 years) Reactive stress tolerance (complex reaction time, number of correct responses, number of incorrect responses, and omitted responses) was measured by the Determination Test (DT/S1; Vienna Test System SPORTS®).Results. The number of incorrect and omitted answers presented significant differences (ES = 1.07/ 1.01) in the comparison by gender. Female athletes made fewer mistakes and omitted fewer responses than males. There were no significant differences (ES = -0.54 / -0.59) about the time of complex reaction and the number of correct answers. Conclusion. The elite athletes of the Brazilian judo team do not show different performance levels caused by gender differences. The findings of this study show that at the highest levels of performance this variable is homogeneous.
PL
Tło. W sportach walki, takich jak judo, reaktywna tolerancja stresu jest zmienną, która wpływa na wyniki sportowe. Zmienna ta odgrywa kluczową rolę w kontroli ruchów segmentów ciała i może przyczynić się do osiągnięcia sukcesu sportowego. Problem i cel. Niewiele wiadomo na temat zachowania się tej zmiennej u elitarnych sportowców uprawiających judo. Na zmienną tę mogą wpływać różne czynniki. Celem pracy było zbadanie, czy istnieją różnice między płciami w zakresie reaktywnej tolerancji stresu u zawodników brazylijskiej druż-yny juniorów judo. Metody. W badaniu wzięła udział cała drużyna (n=34; 17 mężczyzn 18,56 ± 3,45 lat i 17 kobiet 18,90 ± 3,60 lat) reprezentacji Brazylii. Reaktywną tolerancję na stres (złożony czas reakcji, liczbę prawidłowych odpowiedzi, liczbę nieprawidłowych odpowiedzi i pominiętych odpowiedzi) mierzono Testem Determinacji (DT/S1; Vienna Test System SPORTS®). Wyniki. Liczba odpowiedzi błędnych i pominiętych wykazy-wała istotne różnice (ES = 1,07/ 1,01) w porównaniu między płciami. Zawodniczki popełniały mniej błędów i pomijały mniej odpowiedzi niż mężczyźni. Nie stwierdzono istotnych różnic (ES = -0,54 / -0,59) dotyczących czasu reakcji złożonej i liczby poprawnych odpowiedzi. Wniosek. Elitarni zawodnicy brazylijskiej drużyny judo nie wykazują odmiennych wyników ze względu na płeć. Wyniki niniejszego badania pokazują, że przy wysokim poziomie wydajności zmienna ta jest jednorodna.
PL
Background. The purpose of the study was to analyze the problem of motivation in martial arts and sports. The studied sports were judo and Pszczyńska Martial Art. Material and methods. The sample consisted of 110 people in the Voivodships of Silesia and Lesser Poland. The diagnostic survey method was used. The study tool used was the Sport Motivation Scale by Luc G. Pelletier et al. Statistically significant differences were estimated at p < 0.05. Results. Intrinsic motivation to know and intrinsic motivation to accomplish things proved dominant among judo contenders and people practicing Pszczyńska Martial Art, respectively. Statistically significant differences depending on the type of martial art were found in the case of introjected, identified, external regulation and amotivation. The degree significantly influenced the level of amotivation, external and identified regulation. Conclusions. The finding may be used to reduce the martial arts and sports dropout rates and to increase the number of adepts achieving mastery.
EN
Background. One of the most important elements of physical wellness is the comfort of breathing – unlimited use of the surrounding air by the human body, without breathlessness, day or night apnea, or the ability to use the voice at full range and intensity. Comfort of breathing can be obtained for example by participation in sport or physical recreation. A large number of studies have indicated low levels of physical activity in the contemporary young generation, which limits the development of the respiratory system as well as complicates proper general physical development. Problem. Can singing in a choir, hip-hop dancing or recreational judo training improve functionality of the respiratory system in a similar way as does another form of physical activities? Material and Methods. A spirometric study involved 24 female members of the Chamber Choir of Kazimierz Wielki University, 24 female students from physical recreation practicing judo, 24 female hip-hop dancers and 26 female students from other faculties – control group. All these people were from Kazimierz Wielki University. Results. The results of the spirometric test suggest that singing in the choir, judo training and hip-hop dancing significantly improve human respiratory system. Conclusion. The results showed that the physical activity by recreational judo training improves the human respiratory system to the highest degree and it does not require special natural abilities like “ear to sing” (required in choir) and “a sense of rhythm” ( required in hip-hop dancing)
PL
Tło. Jednym z najważniejszych elementów fizycznego dobrostanu człowieka jest komfort oddychania czyli nieograniczone korzystanie przez człowieka z otaczającego go powietrza, bez duszności, bezdechu w dzień lub w nocy, możliwość korzystania z głosu w pełnym zakresie i pełną siłą. Problem. Komfort oddychania można uzyskiwać w różny sposób, na przykład poprzez sport, rekreację fizyczną lub też śpiewanie. Wiele badań wskazuje niski poziom aktywności fizycznej młodego pokolenia, która to sama komplikuje prawidłowy rozwój fizyczny i ogranicza rozwój układ oddechowego. Czy śpiewanie w chórze, taniec hip-hop lub rekreacyjny trening judo poprawia funkcjonalności systemu oddechowego w podobny sposób, jak robi inną formy aktywności fizycznej? Materiał i metody. W badaniach spirometrycznych wzięły udział 24 studentki z Chóru Kameralnego, 26 studentek z różnych wydziałów - grupa kontrolna, 24 studentki trenujące rekreacyjnie judo i 24 studentki trenujące taniec hip-hop. Wyniki. Wszystkie te osoby były z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Wyniki: Wyniki badania spirometrycznego sugerują, że śpiewanie w chórze, rekreacyjny trening judo i taniec hip-hop istotnie poprawiają sprawność ludzkiego układu oddechowego. Wnioski. Uzyskane wyniki wykazały, że aktywność fizyczna realizowana przez rekreacyjny trening judo poprawia w większym stopniu sprawność ludzkiego układu oddechowego niż badane tu, inne rodzaje ludzkiej aktywności. Dodatkowo należy zauważyć że rekreacyjny trening judo nie wymaga od ćwiczących specjalnych zdolności jak „słuch muzyczny” (wymagany w chórze) lub „poczucie rytmu” (wymagane w tańcu hip-hop).
EN
Background. This study, presented by [Litwiniuk, Bujak 1997] captured motivational factors for participation of women and men in combat sports – specifically taekwondo. Motivation is certainly one of the most important elements in the structure of personality and is therefore considered to be an important factor explaining social behavior. Problem and goal. The main goal of the work was to identify and analyze the motivational factors of men and women in the high- performance and elite judokas, on the basis of which we determined the motivational structure of each judoka both individually and globally. Knowledge of the subject is important, especially for trainers, but also for elite athletes who influence and manage the motivational structure. Material and Methods. We used in-depth interviews, theoretical analysis and case history by [Hlavonova 2013].The research group consisted of four judokas who were nominated at the time of the survey as a representative selection of men and women in Slovakia. We used basic rational and logical methods to process data. The results. The motivational factors prevailing in the motivation profile of junior athletes and the most common source of psychological crises and ways to overcome them have been identified. The motivation itself influenced in particular the aspect of the body in sporting activities. Conclusions. In the overall motivational structure of active judo, athletes have the highest intensity of motivation. The intensity of demotivating factors in active judges resulted in the onset of a psychological crisis. A certain risk may be that some respondents put high demands on their coach.
PL
Wprowadzenie. Motywacja jest bez wątpienia jednym z głównych problemów psychologii sportu, w szczególności sportu na najwyższym poziomie. Motywacja jest z pewnością jednym z najważniejszych elementów struktury osobowości i dlatego jest uważana za ważny czynnik wyjaśniający zachowania społeczne. Problem i cel. Głównym celem pracy była identyfikacja i analiza czynników motywacyjnych zawodników i zawodniczek na najwyższym poziomie zaawansowania w judo, na podstawie których autorzy określili strukturę motywacyjną każdego judoki indywidualnie i globalnie. Znajomość tematu jest ważna, szczególnie dla trenerów, ale także dla elity sportowców, którzy wpływają na strukturę motywacyjną i nią zarządzają. Materiał i metody. Główną metodą badań było poza badaniem źródeł literackich badanie ex post facto. Grupa badawcza składała się z 10 judoków, którzy w czasie badań byli nominowani do kobiecej i męskiej reprezentacji Słowacji oraz 6 byłych judoków, którzy zakończyli już swoją aktywną karierę sportową. Do przetwarzania danych wykorzystano podstawowe racjonalne i logiczne metody. Wyniki. Uzyskano interesujące wyniki. Wyznaczono czynniki motywacyjne, które dominują w profilu motywacyjnym zawodników judo i najczęstsze źródło kryzysów psychologicznych oraz sposoby ich przezwyciężenia. Wnioski. Może to pomóc wielu trenerom i sportowcom poprawić i usprawnić cały proces treningowy i przygotowanie psychologiczne w judo.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.